Traumatologický plán jako naplnění požadavku § 102 odst. 6 zákoníku práce

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Řešíme otázku první pomoci na pracovišti - skladové haly, překladiště. Podle § 102 zákoníku práce musíme mít proškolený určitý počet pracovníků na první pomoc. V současné době máme zpracovaný traumatologický plán, který je potvrzen lékařem, a s tím jsou seznámeni všichni pracovníci jednotlivých poboček. Stačí to tak? Nebo musí být opravdu na každé pobočce v provozu ustanoven počet lidí a ti musí být proškoleni specialistou (poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo odborníkem na BOZP a PO)?

Podle ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných události (tedy ve Vašem případě zpracuje traumatologický plán) a je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci. Zaměstnavatel ale nemůže nařídit zaměstnancům, že budou poskytovat první pomoc a ani je k tomu školit. On pouze určí počet zaměstnanců, kteří budou organizovat první pomoc při nějaké mimořádné situaci – např. požáru, výbuchu apod., tedy zavolají první pomoc a případně zorganizují opuštění pracoviště. To vše samozřejmě odvisí od rizikovosti pracoviště – jinak se zařizuje zajištění první pomoci na pracovištích kancelářského typu, jinak v chemickém závodě, kde je zvýšené riziko výbuchu a požáru. Ustanovení odstavce 6 v § 102 zákoníku práce je vlastně takovým vyústěním všech opatření, která musí zaměstnavatel v rámci prevence rizik provádět. V případě poskytování první pomoci je pochopitelná spolupráce zaměstnavatele s lékařem pracovnělékařské péče, neboť ten má podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), vykonávat povinnost provádět zaměstnavateli dohled nad pracovišti a poradenství. Vzhledem k tomu, že jednou ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je, že péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení, měla by povinnost organizovat poskytnutí první pomoci a organizace v případě mimořádných událostí dopadat především na ně.

Jestli pro Vaše konkrétní pracoviště je traumatologický plán postačující, to musí rozhodnout osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (která prováděla identifikaci a vyhodnocení rizik) a lékař pracovnělékařské péče se znalostí podmínek pracoviště. Seznámení s traumatologickým plánem v rámci školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je asi nejúčinnějším prostředkem.

Autor článku: 

Komentáře

Zapomeňme na traumatologický plán

15.03.2017 - 09:02 Tomáš Neugebauer
Traumatologický plán byl dříve vyžadován směrnicí Ministerstva zdravotnictví, jako jeden z nástrojů zajištění bezpečnosti práce. Sloužil ke stanovení způsobu poskytnutí první pomoci. Tato směrnice byla k 1. lednu 1992 zrušena a tím i požadavek na zpracování plánu. Pro některého zaměstnavatele zpracování traumatologického plánu je zákonnou povinností, stejně jako pro některého je zákonnou povinností zpracovat krizový plán. Nejedná se však o požadavek k řešení zajištění BOZP, ale spíše krizového managementu, neboť traumatologický plán, je zde chápán jako soubor zdravotnických opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích. Většinou má být zpracován na úrovni kraje pro složky integrovaného záchranného systému. Též je požadován v oblasti prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi. Zde je požadován při zpracování vnitřního havarijního plánu. Pozor tedy na to, co je traumatologický plán a k čemu slouží. V BOZP je výhodnější používat jiný pojem, například krizový plán - viz http://bozppo-neu.cz/?page_id=978

Traumatologický plán

20.03.2017 - 12:27 Vladimíra Nováková
Ve firmě máme už léta zavedený Traumatologický plán. Lidé jsou na název dokumentu zvyklí a změna názvu je proto pro ně nepříjemná. Už tak je dost změn v ISO 9001 a 14001:2015. To, že obsahem dokumentu je správná první pomoc při úrazech či potřísnění nebezpečnými chem. látkami a pod., to je snad důležitější než jaký název dokument má. Nejdůležitější je, aby zaměstnanci uměli první pomoc používat.

Re: Traumatologický plán

21.03.2017 - 08:27 Tomáš Neugebauer
Vážená paní Nováková, netvrdím, že musíte změnit název traumatologického plánu. Jen jsem chtěl upozornit na to, že toto označení v BOZP je již zastaralé (směrnice, která jeho zpracování vyžadovala byla zrušena k 1. lednu 1992), a že se používá pro jiné dokumenty. Je to obdobné, jako s používáním označení bezpečnostní technik pro odborně způsobilou osobu k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Nemohu však s vámi souhlasit, že "To, že obsahem dokumentu je správná první pomoc při úrazech či potřísnění nebezpečnými chem. látkami a pod., to je snad důležitější než jaký název dokument má". Stejně důležitá jako obsahová stránka je důležitá i stránka formální.

Vážený pane Neugebauer,

21.03.2017 - 08:58 Vladimíra Nováková
Vážený pane Neugebauer, děkuji za odpověď.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail