Termínové plnění ze strany Evropské agentury pro chemické látky (Agentury), výrobců/dovozců (V/D) látek a meziproduktů

Zdroj: 
Harmonogram hlavních kroků k nařízení č.  1907/2006 - REACH.

Harmonogram hlavních kroků k nařízení č.  1907/2006 - REACH.

 

Datum-termín plnění Lhůta** od platnosti nařízení REACH  Povinnost
1. 6. 2007  0 nařízení (ES) č. 1907/2006 vstupuje v platnost
1. 6. 2008 - 1. 12. 2008 1,5 předregistrace
Do 1. 12. 2010 3,5

registrace zavedených látek a meziproduktů*:

≥1 t/rok         CMR kat.1,2
≥100 t/rok     N pro vodní organizmy R50/53

≥1000 t/rok   ostatních

Do 1. 6. 2013 6

registrace zavedených látek a meziproduktů*:

≥100 t/rok

Do 1. 6. 2018 11

registrace zavedených látek a meziproduktů*:

≥1 t/rok

* pokud je V/D předregistroval
** míní se tím nejzazší doba, žádost o registraci lze zaslat i dříve

1. 6. 2007    nařízení (ES) č. 1907/2006 vstupuje v platnost
Od 1. 6. 2007    bezpečnostní listy podle hlavy IV a přílohy II nařízení REACH
Do 1. 6. 2008    možnost registrovat (notifikovat) nové látky podle stávající legislativy
Od 1. 6. 2008   registrace látek podle nařízení REACH (pro látky uváděné na trh    v tonáži ≥1t/rok
1. 6. 2008    zahájí činnost Agentura v Helsinkách
1. 6. 2008 - 1.12.2008   předregistrace (předběžná registrace)
1. 1. 2009   Agentura zveřejní seznam předregistrovaných látek

Další významné termíny:
Do 1. 12. 2008
 - Agentura přidělí registrační číslo látkám oznámeným (podle směrnice                                       67/548/EHS)
Do 1. 6. 2009 - Agentura poprvé doporučí zahrnutí prioritních látek do přílohy XIV
(Do 1. 12. 2010 - první žádosti o povolení uvádění na trh nebo použití látky zařazené do přílohy XIV)
Od 1. 12. 2010 povinnost předkládat informace pro účely jednotné klasifikace (pokud tak již V/D neučinil v rámci registrace)
Do 1. 6. 2013 členské státy si mohou ponechat v platnosti veškerá stávající a přísnější omezení týkající se tab. XVII, jejichž seznam vytvoří EK do 1.6.2009

Poznámky:
Pozn. 1: Registrační povinnost se vztahuje na látky jako takové, obsažené v přípravcích nebo předmětech (u nichž se počítá s jejich uvolňováním) v množství≥1t/rok
Pozn. 2: V, D, následní uživatelé (NU), 3. osoby – mohou do Agentury zasílat informace o látkách a mít tak možnost stát se účastníky Fóra pro výměnu informací.
Pozn. 3: NU se může zapojit do registračního procesu nejpozději 12 měsíců před uplynutím lhůty pro registraci zavedené látky příslušným V/D tím, že mu oznámí své použití a příslušné informace k tomu, aby V/D mohl zpracovat scénář expozice případně kategorii použití.

ZDROJ:
Termínové plnění ze strany Evropské agentury pro chemické látky (Agentury), výrobců/dovozců (V/D) látek a meziproduktů [online]. Praha : MPO ČR, 2007 [cit. 14-06-2007]. Dostupný z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument28650.html>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail