Technické normy z oblasti požární bezpečnosti staveb

Zdroj: 
V souvislosti se zaváděním evropských technických norem se řada domácích norem ruší nebo se provádějí jejich významné změny. Článek je přehledovým materiálem současných technických norem z oblasti požární bezpečnosti staveb.

Vývoj v oblasti technických norem lze rozdělit na vývoj v oblasti evropských technických norem a vývoj v oblasti národních technických norem. Při tvorbě norem převládá mnohonásobně zavádění evropských technických norem nad tvorbou národních technických norem. V souvislosti se zaváděním evropských norem se však řada domácích norem ruší nebo se provádějí změny těchto norem, aby byly v souladu s příslušnými nově zavedenými evropskými normami.

Technické normy z oblasti požární bezpečnosti staveb

Výše uvedené platí obecně i o technických normách z oblasti požární bezpečnosti staveb, které lze členit na normy zkušební, klasifikační, hodnotové, předmětové neboli výrobkové a normy projektové. Z hlediska tohoto členění lze konstatovat, že nejvíce je přijímáno evropských technických norem zkušebních, klasifikačních a předmětových, což logicky vyplývá z úsilí o vytvořeni jednotného evropského trhu a odstranění překážek volného pohybu výrobku. V důsledku přijímání evropských technických zkušebních a klasifikačních norem jsou odpovídající národní zkušební normy rušeny. Poněkud jiná situace je u technických norem projektových, které zůstávají na úrovni národních technických norem, a to mimo jiné i z důvodu odlišných místních podmínek v jednotlivých zemích, jako např. klimatických. Přesto i u těchto norem dochází ke změnám, způsobeným nutností uvést tyto normy v soulad se zaváděnými evropskými technickými normami zkušebními, klasifikačními a předmětovými.

Stručný přehled zaváděných evropských norem oblasti požární bezpečnosti staveb

 1. Zkušební normy
  a. na reakci na oheň,
  b. na požární odolnost,
  c. pro střechy vystavené vnějšímu požáru.
 2. Klasifikační normy
  a. na reakci na oheň,
  b. na požární odolnost,
  c. pro střechy vystavené vnějšímu požáru.
 3. Předmětové/výrobkové normy
  a. požadavky na požárně bezpečnostní zařízení a z nich vyplývající zkušební postupy a klasifikace,
  b. požadavky na technická a technologická zařízení a z nich vyplývající zkušební postupy a klasifikace.
 4. Hodnotové a návrhové
  a.
   přílohy některých eurokódů či klasifikačních norem,
  b. eurokódy pro navrhování konstrukcí a účinky požáru.

ZKUŠEBNÍ A KLASIFIKAČNÍ NORMY

Zavedením evropských zkušebních norem na reakci na oheň a klasifikační normy ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobku a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledku zkoušek reakce na oheň byla zrušena ČSN 73 0862 Stanoveni stupně hořlavosti stavebních hmot. Zůstávají však nadále v platnosti ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot - Stanoveni šíření plamene po povrchu stavebních hmot a ČSN 73 0865 Požární bezpečnost staveb Hodnocení odkapávání hmot z podhledu stropu a střech.

Obdobně zavedením řady evropských zkušebních norem požární odolnosti a klasifikačních norem ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb -  Část 2: klasifikace podle výsledku zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení a ČSN EN 13501-3 Požární klasifikace stavebních výrobku a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledku zkoušek požární odolnosti výrobku a prvku běžných provozních instalací - požárně odolná potrubí a požární klapky, byly zrušeny příslušné národní normy z oblasti zkoušení požární odolnosti.

Současně je nutné upozornit na dva možné způsoby stanovení požární odolnosti šachetních dveří. Požární odolnost šachetních dveří lze zkoušet a zároveň klasifikovat podle ČSN EN 8158 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahu - Část 58: Zkouška požární odolnosti šachetních dveří nebo se zkouší dle ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1: Požární dveře a uzávěry otvoru a klasifikuje dle již uváděné ČSN EN 13501-2. Případy, kdy lze postupovat dle ČSN EN 81-58, jsou stanoveny v čl. 6.1.6 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.

Pro zkoušení střech vystavených vnějšímu požáru, a to z hlediska šíření požáru, byla zavedena ČSN P ENV 1187 Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru. Klasifikace těchto střech vychází z ČSN EN 13501 - 5 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledku zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru.

Zkoušení a klasifikace komínu se provádí dle ČSN EN 13216-1 Metody zkoušení systémových komínu - Část 1 Všeobecné zkušební metody a ČSN EN 13501-2, které vyplývají z požadavku stanovených dle ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky.

PŘEDMĚTOVÉ / VÝROBKOVÉ NORMY

Jedná se především o evropské normy stanovující požadavky a v návaznosti na ně i zkušební metody pro požárně bezpečnostní zařízeni, zejména z hlediska zajištění jejich funkčnosti při požáru.

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla

Pro zařízení pro usměrňováni pohybu kouře a tepla byly již zavedeny normy část 1,2,3 a 6 z řady ČSN EN 12101. Jedná se především o stanovení technických podmínek pro jednotlivé komponenty systému zařízení pro odvod tepla a kouře (jako jsou kouřové zábrany, odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla a ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla) včetně zkušebních postupu a klasifikace dle výsledku zkoušek.

Stabilní hasicí zařízeni

Pro stabilní hasicí zařízení byly u nás zavedeny normy část 1 až 5 z řady ČSN 12259 pro komponenty a ČSN EN 12845 pro navrhováni, instalaci a údržbu sprinklerových a vodních sprejových zařízení, normy část 1 až 13 a 16 z řady ČSN 12094 pro komponenty plynových hasicích zařízení, normy část 1 a 2 z řady ČSN EN 12416 pro prášková zařízeni a norma ČSN EN 13565-1 pro komponenty pěnových hasicích zařízení.

Pro hadicové systémy vnitřních odběrných míst platí normy část 1 až 3 ČSN EN 671. Pokud se jedná o hydrantové systémy vnějších odběrných míst, platí pro nadzemní požární hydranty ČSN EN 14384 a pro podzemní požární hydranty ČSN EN 14339.

Elektrická požární signalizace

Pro elektrickou požární signalizaci jsou u nás zavedeny normy část 1 až 5, 7 a 10 až 13 z řady ČSN EN 54 pro jednotlivé komponenty a poslední část řeší posouzení kompatibility komponentu. Toto postupné zaváděni řady ČSN EN 54 Elektrická požární signalizace by mělo v budoucnu zcela nahradit stávající ČSN 34 2710 Předpisy pro elektrickou požární signalizaci.

Přenosné hasicí  přístroje

Pro "přenosné hasicí přístroje platí normy část 3, 6 a 7 ~ řady CSN EN 3 Přenosné hasicí přístroje v návaznosti na CSN EN 2 Třídy požáru, která klasifikuje rozdílné druhy požáru do pěti kategorií dle druhu hořlavé látky. Tato klasifikace se užívá v údajích pro hašení požáru hasícími přístroji.

HODNOTOVÉ A NÁVRHOVÉ NORMY

Jako návrhové normy jsou u nás zavedeny Eurokódy, které představují soubor evropských norem, jež uvádějí obecná návrhová pravidla pro navrhování celých konstrukcí i jednotlivých prvku, a to i pro případy požáru.

Čistě hodnotové evropské normy s údaji na reakci na oheň nebo požární odolnost nebyly zpracovány. Avšak seznam materiálu zařazených bez zkoušení do třídy A1 resp. A1fl reakce na oheň je uveden v tabulce NA.2 národní přílohy ČSN EN 13501-1. Obdobně jsou v některých Eurokódech uvedeny tabulky s požární odolnosti daných konstrukcí, např. v ČSN EN 1996-1-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukci - Část 2-1: Obecná pravidla - Navrhování konstrukci na účinky požáru.

PROJEKTOVÉ NORMY

V důsledku zavedení klasifikačních norem řady ČSN EN 13501, především však části 1, se provedly změny některých národních projektových norem jako ČSN 73 08 35, ČSN 73 0842 a ČSN 65 0201. Jednalo se o zavedení nové klasifikace reakce na oheň stavebních výrobku a konstrukcí místo užívaného stupně hořlavosti stavebních hmot. Podstatná změna byla však provedena v ČSN 73 0810. Zatímco ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 1996 upřesňovala požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí z hlediska požární bezpečnosti staveb uvedené v ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, jak již vyplývalo z jejího názvu, změněná ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 2005 stanovuje požadavky na požární klasifikaci stavebních výrobku a konstrukcí staveb v souladu s ČSN EN 13501-1, ČSN EN 13501-2 a v té době připravovanými normami ČSN EN 13501-3 až 5, jakož i požadavky vyplývající z dalších převzatých evropských norem souvisejících s navrhováním požární bezpečnosti staveb podle souboru norem řady ČSN 73 08.., ČSN 65 02.. a jiných technických norem. Současně zpřesňuje a doplňuje společná ustanovení požární bezpečnosti staveb, u nichž docházelo k rozdílným výkladům nebo která chyběla.

Přehled zavedených evropských norem z oblasti požární bezpečnosti staveb

 1. ZKUŠEBNÍ NORMY
  a. Zkoušení stavebních výrobků a konstrukcí staveb na reakcí na oheň:

  ČSN EN ISO 1182 Zkoušení reakce stavebních výrobku na oheň - Zkouška nehořlavosti
  ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce stavebních výrobku na oheň - Stanovení spalného tepla
  ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobku vystavených přímému působení plamene Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
  ČSN EN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
  ČSN EN ISO 9239-1 Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla
  b.  Zkoušení požární odolnosti:
  ČSN EN 1363
  Zkoušení požární odolnosti
  Část 1: Základní požadavky
  Část 2: Alternativní a doplňkové postupy
  ČSN PENV 1363-3 Zkoušení požární odolnosti
  Část 3: Ověřování charakteristik pecí
  ČSN EN 1364 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků
  Část 1: Stěny
  Část 2: Podhledy
  ČSN EN 1365 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků
  Část 1: Stěny
  Část 2: Stropy a střechy
  Část 3: Nosníky
  Část 4: Sloupy
  Část 5: Balkóny a rampy
  Část 6: Schodiště
  ČSN EN 1366 Zkoušení požární odolnosti provozních instalaci
  Část 1: Vzduchotechnická potrubí
  Část 2: Požární klapky
  Část 3: Těsnění prostupů
  Část 5: Instalační kanály a šachty
  Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy
  Část 7: Uzávěry pásových a kolejových technologických přepravních systémů
  Část 8: Potrubí pro odvod kouře
  ČSN P ENV 13381 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků
  Část 2: Svislé ochranné membrány
  Část 3: Použitá ochrana betonových prvků
  Část 4: Použitá ochrana ocelových prvků
  Část 5: Použitá ochrana železobetonových prvku
  Část 6: Použitá ochrana betonem plněných ocelových sloupů Část 7: Použitá ochrana dřevěných konstrukcí
  ČSN EN 1634 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav
  Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů
  Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
  ČSN EM 81 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
  Část 58: Zkouška požární odolnosti šachetních dveří
  ČSN EN 13216 Metody zkoušení systémových komínů
  Část 1: Všeobecné zkušební metody
  c. Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru
  ČSN P ENV 1187
  Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru
 2. KLASIFIKAČNÍ NORMY
  ČSN EN 13501
  Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb
  Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
  Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti, kromě vzduchotechnických zařízení
  Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací - požárně odolná potrubí a požární klapky
  Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
 3. PŘEDMĚTOVÉ / VÝROBKOVÉ NORMY
  • ZAŘÍZENÍ PRO USMĚRŇOVÁNÍ POHYBU KOUŘE A TEPLA
  ČSN EN 12101
  Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla
  Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany
  Část 2: Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla
  Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro přirozený odvod kouře a tepla
  Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílů tlaků – Sestavy
 4. • STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ
  • Sprinklerová a vodní sprejová zařízení
  ČSN EN 12259 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení
  Část 1: Sprinklery
  Část 2: Mokré ventilové stanice
  Část 3: Suché ventilové stanice
  Část 4: Poplachové zvony
  Část 5: Spínače průtoku vody
  ČSN EN 12845 Stabilní hasicí zařízení - sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
  • Plynová hasicí zařízení
  ČSN EN 12094 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty - plynových hasicích zařízení
  Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídící a zpožďovací zařízení
  Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídící a zpožďovací zařízení
  Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení
  Část 4: Požadavky a zkušební metody pro sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče
  Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče hasicích zařízení C02
  Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení hasicích zařízení C02
  Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení C02
  Část 8: Požadavky a zkušební metody pro pružné spoje systémů C02
  Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru
  Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače
  Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážící zařízení
  Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení
  Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily
  Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorizační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení C02
  • Prášková hasicí zařízení
  ČSN EN 12416
  Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení
  Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty
  Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba
  • Pěnová hasicí zařízení
  ČSN EN 13565 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pěnových hasicích zařízení
  Část 1: Požadavky a zkušební metody
  • HADICOVÉ SYSTÉMY
  ČSN EN 671 Stabilní hasící zařízení - Hadicové systémy
  Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí
  Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí
  Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí
  • POŽÁRNÍ HYDRANTY
  ČSN EN 14 339
  Podzemní požární hydranty
  ČSN EN 14 384 Nadzemní požární hydranty
  • PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE
  ČSN EN 3 Přenosné hasicí přístroje
  Část 3: Konstrukční provedení, pevnost v tlaku, mechanické zkoušky
  Část 6: Ustanovení pro atestaci shody přenosných hasicích přístrojů podle EN 3 část 1 až 5
  Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnosti a zkušební metody
  • ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
  ČSN EN 54 Elektrická požární signalizace
  Část 1: Úvod
  Část 2: Ústředna
  Část 3: Požární poplachové zařízení - Sirény
  Část 4: Napájecí zdroj
  Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče
  Část 7: Hlásiče kouře - hlásiče bodové využívající rozptýleného světla,, vysílaného světla a ionizace
  Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče
  Část 11: Tlakové hlásiče
  Část 12: Hlásiče kouře -Hlásiče lineární využívající optického světelného paprsku
  Část 13: Posouzení kompatibility komponentů systému
  • ELEKTRICKÉ KABELY A VODIČE sloužící k zjištění funkce a ovládání požárně bezpečnostních zařízení
  ČSN EN 50 265
  Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací
  Část 1: Zkušební zařízení
  Část 2-1: Postupy -1 kW směsný plamen
  Část 2-2: Postupy - Svítivý plamen
  ČSN IEC 332-3 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách
  požáru - Část 3: Zkoušky vodičů nebo kabelů ve svazcích
  ČSN IEC 60331 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - celistvost obvodu
  Část 11: Zařízení - Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C
  Část 21: Postupy a požadavky - Kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně
  Část 23: Postupy a požadavky - Elektrické kabely pro přenos dat
  Část 25: Postupy a požadavky - Kabely s optickými vlákny
  • Komíny
  ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky

 5. HODNOTOVÉ A NÁVRHOVÉ NORMY
  • Eurokódy
  ČSN EN 1991-1-2
  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
  ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - navrhování konstrukcí na účinky požáru
  ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - navrhování konstrukcí na účinky požáru
  ČSN EN 1994-1-2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - navrhování konstrukcí na účinky požáru
  ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - navrhování konstrukcí na účinky požáru
  ČSN EN 1996-1-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - navrhování konstrukcí na účinky požáru
 6. PROJEKTOVÉ NORMYZměny:
  ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
  ČSN 65 0201 Změna Z1 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
  ČSN 730835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
  ČSN 73 0842 Změna Z1 Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu

Na závěr je nutné dodat, že výše uvedený přehled není konečný, neboť již v současné době se zpracovávají případně připravují k převzetí další evropské normy z oblasti požární bezpečnosti staveb.

ZDROJ:
Ronešová, Jana. Vývoj v oblasti technických norem. 112, č. 8, 2006, s. 7 – 9.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail