Strojní zařízení – konstrukce, rizika, posouzení shody, provoz

Zdroj: 

Příspěvek je určen především drobným výrobcům pracovních strojů, u kterých velice často dochází k nevhodnému řešení zejména řídících bezpečnostních elektrických obvodů, dochází k zcela nevhodně voleným bezpečnostním prvkům. Příspěvek upozorňuje na právní a technické předpisy, které je nutné při vývoji a výrobě strojů vzhledem k jejich bezpečnosti a spolehlivosti dodržovat. Dále je určen také uživatelům strojních zařízení, upozorňuje na jejich povinnosti během provozu.

Stroj, strojní zařízení je soubor, který je vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem stanoveného použití atd…Potud nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se například o technologické linky, potravinářské a zemědělské stroje, pásové pečící pece, řeznické kutry, udírny, dopravníky, truhlářské stroje, obráběcí stroje apod.

Na která strojní zařízení se jmenované nařízení vlády nevztahuje, je uvedeno přímo v samotném nařízení vlády.

Při konstrukci strojního zařízení musí konstruktér zohlednit všechna rizika, která by stroj mohl během své předpokládané životnosti svojí činností způsobit. Musí být zohledněna rizika při výrobě stroje, jeho přepravě, provozu a likvidaci. Pro postup posouzení možných rizik a jejich maximálního snížení během konstrukce slouží technická harmonizovaná norma typu A ČSN EN ISO 12100 spolu s normami typu B a C, ovšem pokud na konstruovaný stroj existují.

Rizika, kterými se norma zabývá, jsou:

  1. Mechanická nebezpečí
  2. Elektrická nebezpečí
  3. Tepelná nebezpečí
  4. Nebezpečí hluku
  5. Nebezpečí vibrací
  6. Nebezpečí záření
  7. Nebezpečí materiálu/látek
  8. Ergonomická nebezpečí
  9. Nebezpečí spojená s prostředím, ve kterém je stroj používán
  10. Kombinace nebezpečí

Technická norma ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika se v jednotlivých statích odvolává při řešení různých nebezpečí na normy typu B.

(Normy typu A jsou základní bezpečnostní normy, normy typu B jsou skupinové bezpečnostní normy zabývají se jedním bezpečnostním hlediskem nebo jedním typem bezpečnostního zařízení, normy typu C jsou bezpečnostní normy, které se zabývají detailními bezpečnostními požadavky pro jednotlivé stroje nebo skupinu strojů.)

Například pro elektrické zařízení strojů platí technická norma typu B ČSN EN 60204-1 ed. 2. Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky a pro jejich řídící systémy jsou to normy:

ČSN EN 62061 Bezpečnost – funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídících systémů souvisejících s bezpečností;

ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci;

Poslední jmenované normy jsou zvláště u menších výrobců často opomíjené, zrovna tak, jako nezbytná analýza rizik dle ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika.

Na konstrukci stroje a vyhodnocení rizik se musí podílet tým pracovníků, specialisté jak na strojní zařízení, elektrické, pneumatické a případně další vybavení stroje.

Dle vyhodnocených rizik je nutné navrhnout nutná bezpečnostní opatření, bezpečnostní kryty, řídící bezpečnostní obvody včetně vhodně volených bezpečnostních prvků, jako jsou nouzové spínače, moduly nouzového vypnutí vhodné bezpečnostní kategorie, stykače s nuceným vedením kontaktů, řídící bezpečnostní programovatelná relé a další. Zařízení musí plnit požadovanou integritu bezpečnosti (SIL) dle ČSN EN 62061 nebo požadovanou úroveň vlastností (PL) pro určité bezpečnostní kategorie dle ČSN EN ISO 13849 pro bezpečnostní ovládací prvky - systémy stroje – linky.

Vhodnou volbou bezpečnostních systémů se snižuje riziko pravděpodobnosti v důsledku nahodilosti jejich systémových vad.

Určení stroje, jeho užití, instalace, ovládání, způsob likvidace a všechna zbytková rizika musí být uvedena v průvodní dokumentaci. Průvodní dokumentace, návody k použití musí být v souladu s požadavky nařízení vlády a harmonizovaných norem, které se na strojní zařízení vztahují.

Před uvedením stroje na trh nebo do provozu, musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vyhotovit nebo nechat vyhotovit posouzení shody výrobku se všemi právními předpisy, které se na něj vztahují. Posouzení provede pomocí harmonizovaných technických norem, případně dalších vztahujících se předpisů.

Kromě vyjmenovaných zařízení v nařízení vlády lze uplatnit postup posouzení shody strojního zařízení interním řízením výroby, jak je v jednotlivých nařízeních vlády uvedeno.

Na většinu strojních zařízení se vztahuje hned několik nařízení vlády, nejčastěji jsou to:

nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů (Směrnice 2006/42/EC Evropského parlamentu a Rady - Machinery Directive);

nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (LVD Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU - Low Voltage Directive);

nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (EMC Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU - Electromagnetic Compatibility Directive).

Po prokázání shody, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vypracuje tzv. prohlášení o shodě v souladu s požadavky příslušných nařízení vlády. U strojního zařízení, na které se vztahuje pouze nařízení vlády č. 176/2008 Sb., případně další nařízení vlády  k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude prohlášení o shodě označeno ES, v anglické verzi EC. Prohlášení o shodě zahrnující jak požadavky nařízení vlády č. 176/2008 Sb., tak nařízení vlády č. 118/2016 Sb., případně dalších, bude označeno ES/EU. Označení EU prohlášení o shodě je požadavek nařízení vlády, která spadají pod zákon č. 90/2016 Sb., o posouzení shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Po splnění všech požadavků příslušných nařízení vlády, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce označí strojní zařízení značkou shody CE.

ES/EU prohlášení o shodě u strojů s elektrickým zařízením nahrazuje dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních, příloha 2, bod 7, výchozí revizi elektrického zařízení.

Během provozu stroje je nutné provádět pravidelné ověření bezpečnosti a spolehlivosti stroje včetně všech zkoušek požadovaných výrobcem na základě technických norem a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Výstupem těchto ověření není revizní zpráva, jak je někdy mylně ze strany uživatelů požadováno, ale protokoly o zkoušce apod. Ověření bezpečnosti a spolehlivosti stroje by měli provádět servisní pracovníci, kteří jsou na příslušné úkony specializováni a patřičně proškoleni, mají potřebné speciální vybavení a kvalifikaci dle ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky, nemusí to být revizní technici.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail