Stroje a bezpečnost práce

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Pavel Kramář ze Státního úřadu inspekce práce.

Nastoupil jsem do firmy, kde se používají CNC obráběcí stroje a stroje pro elektroerozívní obrábění (drátové řezačky a hloubičky). CNC stroje jsou během běžného provozu zakryté a obraběči jsou zvyklí nosit hodinky, řetízky atd., což by podle mého názoru být nemělo. Se stroji na elektroerozivní obrábění jsem se setkal poprvé a nemám zkušenosti. V podstatě jde o vyjiskřování pod nějakým dielektrickým médiem, které zároveň odplavuje zbytky materiálu. U drátových řezaček je to destilovaná voda a u hloubiček speciální uhlovodík. Jaké zásady BOZP vyžadovat?

Pracovní stroje a technická zařízení uváděná na trh EU a tedy i v České republice musí být dle zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve shodě s požadavky prováděcích technických předpisů. Na strojní zařízení se ve většině případů vztahuje NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení. Každé strojní zařízení musí být výrobcem, distributorem nebo prodejcem před jeho uvedením na trh opatřeno označením CE a vybaveno přiloženým ES prohlášením o shodě. Se strojním zařízením musí být dodána průvodní dokumentace - zejména návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu.

V této souvislosti uvádíme, že dozor na uvádění výrobků na trh, popřípadě do provozu nebo pro jejich opakované použití, zahrnující postupy a úkony, které musí být splněny při posuzování shody, provádí dle zákona č. 22/1997 Sb. Česká obchodní inspekce. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme obrátit se s dotazy v této oblasti na tuto instituci.

Zaměstnavatel (provozovatel zařízení) je povinen podle § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí (dále jen zařízení) byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení, jsou uvedeny v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Jedná-li se o provozování vyhrazených technických zařízení, je zaměstnavatel (provozovatel zařízení) povinen postupovat v souladu se zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, a s požadavky souvisejících právních předpisů.

Podle § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 378/2001 Sb. je možno provozovat a používat zařízení jen v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením a používat zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací.

Podle § 2 tohoto NV se rozumí:

  • provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel,
  • průvodní dokumentací soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení,
  • místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele.

Zvýše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel (provozovatel zařízení) je v případě provozování zařízení povinen postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími právními předpisy. Dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. je povinen provozovat zařízení v souladu s provozní dokumentací, zejména s průvodní dokumentací výrobce zařízení, tj. s návodem výrobce pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu.

Jestliže takové dokumenty od prodejce provozovatel nedostane, musí si návod opatřit buď přímo od výrobce, nebo si zásady bezpečného provozování zařízení musí stanovit sám. Je vhodné vycházet z návodu jiného výrobce stejného zařízení nebo výrobce podobného zařízení. Provozovatelem takto stanovené zásady bezpečného provozování zařízení, vyplývající také z místních podmínek na pracovišti, je nutno včlenit do vlastního dokumentu k danému zařízení, kterým je místní provozní bezpečnostní předpis.

V případě, že se na daném pracovišti vyskytují nebezpečné chemické látky či směsi, bývá zdrojem informací pro jejich bezpečné používání především bezpečnostní list dané látky či směsi. Z bezpečnostních listů se můžeme dozvědět například pokyny pro první pomoc, bezpečné zacházení či skladování, použití osobních ochranných pracovních prostředků a další důležité informace.

Návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu zařízení a bezpečnostní list spolu se znalostmi a zkušenostmi z provozu zařízení, u kterých je nutno dále vyhodnotit všechna možná rizika vyplývající z provozování zařízení a možného styku zaměstnance s nebezpečnou chemickou látkou či směsí, pomáhá zaměstnavatelům plnit jejich povinnosti týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s provozem zařízení a manipulací s nebezpečnými chemickými látkami či směsmi. Každý zaměstnanec pracující na zařízení a s nebezpečnou chemickou látkou či směsí (nebo na jehož pracovišti se dané látky vyskytují) musí být seznámen s danými riziky a nebezpečnými vlastnostmi a následně proškolen ze správné obsluhy zařízení a manipulace s těmito látkami. V případě používání OOPP musí být zaměstnanci s jejich správným používáním seznámeni.

K problematice návyku „obráběčů“ nosit hodinky, řetízky atd. uvádíme, že je jen v kompetenci zaměstnavatele (ale i jeho povinnost) vyhodnotit riziko možného poškození zdraví zaměstnance při nošení těchto předmětů v době obsluhy zařízení. Vyhodnotí-li riziko jako opodstatněné, je povinen přijmout opatření k jeho odstranění, případně k minimalizaci. Možným opatřením je zákaz používání těchto předmětů při obsluze zařízení.

Toto vyjádření je pouze prezentací odborného názoru správního orgánu k dané problematice, které však nemůže být právně závazné. Pravomoc podávat závazná stanoviska a výklady právních předpisů má pouze autor příslušného předpisu nebo soud.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail