Stanovisko ke vzdělání koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zdroj: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), v souvislosti s problematikou absolvování zkoušky odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, sděluje následující stanovisko.

Právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, konkrétně nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“) stanoví, že uchazeč o vykonání zkoušky musí splňovat též podmínky pro absolvování zkoušky podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, což ověří odborná zkušební komise s ohledem na předmět zkoušky před jejím zahájením.

Absolventi studijních oborů s technickým zaměřením mohou být připuštěni ke zkoušce z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud studovali i předměty technické povahy. Odpovědnost, zda bude konkrétní osoba připuštěna ke zkoušce, leží na akreditované osobě, která je oprávněná provádět zkoušky odborné způsobilosti v souladu se shora uvedenými právními předpisy.

Mezi akreditovanými subjekty oprávněnými k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se objevily pochybnosti o adekvátní odborné kvalifikaci absolventů studijních oborů Technické univerzity Ostrava.

MPSV si v této souvislosti dovoluje poukázat na speciální zaměření bakalářského studijního programu Bezpečnost práce a procesů a navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnostní inženýrství na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a průmyslovou bezpečnost.

Udělovaný akademický titul Ing. je udělován v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství, což dokládá § 46 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a dokladuje tím technické zaměření studijních oborů.

Všichni studenti absolvují také předměty teoretického a přírodovědného charakteru jako chemie, matematika, fyzika, stroje, zařízení a technologie a technické kreslení.

Lze mít za to, že absolventi Technické univerzity Ostrava vzhledem k výše uvedené specializaci a zkušenostem v rámci odborných praxí jak v České republice, tak i v zahraničí, podmínku technického zaměření vzdělání zcela naplňují a mohou být, dle názoru MPSV, připuštěni ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzické osoby k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail