Současná právní úprava a chystané změny předpisů v oblasti chemických látek

Zdroj: 

Změny v legislativě České republiky v důsledku nařízení REACH, nové požadavky na bezpečnostní listy, odpovědnost za plnění nařízení REACH v České republice.

Evropský parlament na svém zasedání dne 13. prosince 2006 projednal a schválil nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, známé jako nařízení o REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (dále jen „nařízení REACH“). Účelem této právní úpravy je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Důraz je kladen na zásadu, že výrobci, dovozci a následní uživatelé zajistí výrobu, uvádění na trh nebo používání pouze takových chemických látek, které nepůsobí nepříznivě na lidské zdraví nebo na životní prostředí.

Nařízení se vztahuje na látky, které jsou vyráběné nebo dovážené v množství od jedné tuny za rok. Výrobci, dovozci a následní uživatelé látek samotných nebo obsažených v přípravcích a v předmětech musí po zpracování předepsané zprávy o chemické bezpečnosti a vyhodnocení míry rizika požádat o jejich registraci u Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „Agentura“), která posoudí správnost a úplnost předložených dokladů, včetně rizik spojených s jejich používáním. Zanedbání registrace znamená, že látka nemůže být v členských zemích EU vyráběna a nemůže být do těchto zemí dovážena. K zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí bude věnována velká pozornost látkám mimořádně nebezpečným - jako jsou například látky karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci atd., jejichž použití může být omezováno a vyžadována jejich náhrada bezpečnějšími alternativními látkami nebo technologiemi. Předregistrace a následná registrace legislativou stanovených chemických látek, přípravků a látek obsažených ve výrobcích (předmětech, ze kterých se při používání mohou uvolňovat) bude zahájena 1. června 2008. Registrace bude probíhat postupně v průběhu jedenácti let v závislosti na jejich vyráběném či dováženém množství a nebezpečných vlastnostech.

Bezpečnostní listy

Hlava IV nařízení REACH upravující požadavky na bezpečnostní listy, nabývá účinnosti dnem 1. června 2007. Nařízení REACH neobsahuje přechodné ustanovení týkající se používání bezpečnostních listů vypracovaných před 1. červnem 2007. Požadavky nařízení REACH na obsah bezpečnostních listů jsou z velké části totožné s požadavky zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 356/2003 Sb.“) a vyhlášky č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění vyhlášky č. 460/2005 Sb. Tyto požadavky se však přesto do určité míry odlišují (např. změna pořadí některých částí bezpečnostního listu, nutnost uvádět adresu elektronické pošty). Nařízení REACH je přímo použitelné na území členských států včetně České republiky a má přednost před citovaným zákonem. V době od 1. června 2007 do nabytí účinnosti připravované novely výše uvedeného zákona, nebude však možné porušení povinnosti - plnit požadavky na bezpečnostní listy stanovené nařízením REACH sankcionovat (sankce stanoví až novela zákona č. 356/2003 Sb.). V souvislosti s tím zaujalo Ministerstvo životního prostředí následující stanovisko, které je v souladu s postojem Evropské komise:

Bezpečnostní listy pro chemické látky a chemické přípravky, které jsou vypracovány v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. a vyhláškou č. 231/2004 Sb., bude Ministerstvo životního prostředí do nabytí účinnosti novely zákona považovat za bezpečnostní listy, které jsou vypracovány v souladu s nařízením REACH. Ministerstvo životního prostředí doporučuje vypracovávat bezpečnostní listy pro chemické látky nebo chemické přípravky uváděné na trh v období od 1. června 2007 již podle požadavků nařízení REACH. Totéž doporučení se vztahuje na bezpečnostní listy, které musejí být revidovány z důvodů získání nových informací o nebezpečnosti látky pro zdraví nebo životní prostředí.

Odpovědnost za plnění nařízení REACH

Plnění nařízení REACH na evropské úrovni bude koordinovat Agentura, na jejíž činnosti se budou podílet všechny členské státy Evropské unie. Zřízení Agentury a její funkce jsou dány hlavou X nařízení REACH. Členské státy budou svoje zájmy uplatňovat prostřednictvím svých zástupců nominovaných do správní rady a jednotlivých výborů utvářejících činnost Agentury.

Za plnění nařízení REACH v členských zemích budou odpovídat příslušné národní orgány. Tyto orgány budou odpovědné nejen za plnění úkolů podle nařízení, ale i za spolupráci s Agenturou. Jejich úkolem bude zejména vytvoření systému dozoru nad dodržováním nařízení REACH na území členského státu, včetně stanovení sankcí za jeho nedodržování.

Příslušným orgánem České republiky odpovědným za plnění nařízení REACH je Ministerstvo životního prostředí, které vykonávalo obdobnou činnost již v rámci předchozí právní úpravy (např. zákon č. 356/2003 Sb.). Zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva průmyslu a obchodu se účastnili projednávání návrhu nařízení REACH v pracovní skupině zřízené k tomu účelu Radou EU. Proto při vykonávání funkce příslušného orgánu bude Ministerstvo životního prostředí spolupracovat s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Ústředním kontaktním místem, podle čl. 124 nařízení REACH, za účelem poskytování poradenství výrobcům, dovozcům, následným uživatelům a dalším zúčastněným osobám ohledně jejich povinností a odpovědnosti podle tohoto nařízení, zejména pokud jde o registraci látek podle čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení v České republice, bude rovněž Ministerstvo životního prostředí. Dozorové orgány nad dodržováním nařízení budou tvořeny kontrolními a inspekčními orgány uvedených ministerstev (Česká inspekce životního prostředí, Hygienická služba, Česká obchodní inspekce).

Rozdělení kompetencí jednotlivých správních orgánů upraví novela zákona č. 356/2003 Sb., jejíž návrh vypracuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem průmyslu a obchodu a předloží ji vládě ČR k projednání do 30. září 2007.

Vznikající návrh novely výše uvedeného zákona je připravován tak, aby byl v souladu s příslušnými platnými právními předpisy ES, kterými jsou zejména:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH), o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES;
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003, týkající se dovozu nebezpečných chemických látek, ve znění pozdějších předpisů;
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, ve znění nařízení Komise (ES) č. 907/2006;
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických polutantech a o změně směrnice 79/117/EHS, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1195/2006;
  • směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, ve znění pozdějších předpisů;
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, ve znění pozdějších předpisů;
  • směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů;
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe (SLP);
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek.

Nutnost legislativních změn

V souvislosti s novelizací zákona č. 356/2003 Sb. je nutné nejen modifikovat některá jeho ustanovení, ale i ustanovení prováděcích vyhlášek týkajících se registrace nových chemických látek, zkoušení, hodnocení rizik, omezování uvádění nebezpečných látek na trh a jejich oznamování a dále upravit kompetence orgánů státní správy tak, aby bylo dosaženo plnění požadavků nařízení REACH na území České republiky. V souladu s požadavky nařízení REACH je nutné zabezpečit dostatečnou informovanost výrobců, dovozců, následných uživatelů chemických látek a dalších zúčastněných osob ohledně jejich povinností a odpovědnosti podle tohoto nařízení a stanovit sankce za neplnění ustanovení nařízení na území České republiky.

V důsledku přijetí nařízení REACH dochází k následujícím výrazným změnám i v obsahu zákona č. 356/2003 Sb. Zcela budou vypuštěny části zákona, týkající se registrace chemických látek, bezpečnostního listu, hodnocení rizika látek nebezpečných pro zdraví a životní prostředí a oznamování a vedení evidence nebezpečných látek. Tyto uvedené části jsou obsaženy v přímo použitelných předpisech ES (nařízení Evropského parlamentu a Rady). Rovněž se zruší většina základních pojmů a nahradí se základními pojmy, definovanými v jednotlivých nařízeních.

Mezi orgány státní správy se novelizací zákona č. 356/2003 Sb. zařadí i Ministerstvo průmyslu a obchodu a Česká obchodní inspekce. Účast Ministerstva průmyslu a obchodu je nezbytná, neboť veškeré činnosti spojené se zajištěním chemické bezpečnosti budou realizovány průmyslovou sférou. Potřeba zařazení České obchodní inspekce vyplývá z rozšíření působnosti tohoto zákona na oblast nebezpečných látek v předmětech a z nutnosti kontroly látek a přípravků určených k prodeji spotřebitelům.

V návaznosti na vypuštění částí zákona č. 356/2003 Sb. budou zrušeny vyhlášky, které stanovují metody zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků, oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence, postupy hodnocení rizika nebezpečných látek, seznamy nebezpečných chemických látek, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo omezeno, obsah bezpečnostního listu a registraci chemických látek.

V podstatě beze změny zůstávají zásady klasifikace a správné laboratorní praxe. Nedojde ke změně definic nebezpečných vlastností látek. Metody pro jejich stanovení budou obsaženy v nařízení, jehož návrh schválila Evropská komise dne 27. června 2007 - nařízení Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, balení a označování látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 (dále jen „připravované nařízení“). Kritéria pro klasifikaci, balení a označování nebezpečných chemických látek uplatňovaná v rámci EU budou prostřednictví tohoto návrhu v maximální možné míře sjednocena s kritérii pro klasifikaci a označování stanovenými mezinárodním GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals – dokument Organizace spojených národů z roku 2003).

Připravované nařízení je výsledkem činnosti expertních pracovních skupin a Evropské komise a zohledňuje výsledky internetové diskuse, která proběhla v roce 2006. Globální harmonizovaný systém klasifikace, balení a označování látek a směsí (GHS) bude od roku 2010 postupně zaváděn v zemích EU. Od roku 2015 se předpokládá náhrada stávajícího systému klasifikace a označování chemických látek a chemických přípravků, který je upraven směrnicemi 67/548/EHS a 1999/45/ES.

V červenci tohoto roku bylo zahájeno projednávání návrhu připravovaného nařízení v pracovní skupině Rady (Pracovní skupina pro technickou normalizaci – nebezpečné chemické látky – G7).

Česká republika obecně podporuje znění předloženého návrhu připravovaného nařízení. K začlenění pravidel GHS do národních systémů se státy zavázaly na nejvyšší úrovni při jednání Organizace spojených národů. Evropská komise se ve svém návrhu snažila o optimální sladění stávající legislativy ES ke klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků se systémem GHS. Do jaké míry bude shledán předložený návrh proveditelným, bude posouzeno v průběhu dalších jednání pracovních skupin na úrovni ES. Rovněž na jednání pracovní skupiny G7, které se konalo dne 2. července 2007, žádný členský stát nevyslovil zásadní nesouhlas s předkládaným návrhem.

Tímto připravovaným nařízením bude po jeho schválení novelizováno nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 (REACH).

Více informací k nové chemické legislativě lze nalézt na webových stránkách následujících institucí:

ECB (European Chemicals Bureau),
EK (Evropská komise),
SCHP (Svaz chemického průmyslu ČR),
CEFIC (Evropská rada chemického průmyslu),
ECHA (Evropská agentura pro chemické látky),
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development).

ZDROJ:
Sedláková, Libuše. Současná právní úprava a chystané změny předpisů v oblasti chemických látek [online]. Praha: MV HZS ČR, 2007 [cit. 25-09-2007]. Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/casopisy/112/2007/zari/strana_28.html>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail