Školení a zdravotní prohlídky lešenářů

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jak často musí lešenáři chodit na školení lešenářů a musí mít ke každému školení zdravotní prohlídku? Pokud ano, vystavuje toto potvrzení smluvní lékař nebo praktický lékař jednotlivých lešenářů?

Problematikou lešení se zabývá nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a jeho příloha stanoví další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.  V části XI. této přílohy je upraveno také školení, ale pouze rámcově, neboť se zde stanoví, že „Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé.“

Nestanoví se zde tedy výslovně, jestli má být školení jednou za rok nebo jednou za dva roky. Podle § 103 odst. 3 zákoníku práce platí, že zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu. Je tedy výhradně věcí zaměstnavatele, aby určil četnost školení lešenářů. Vzhledem k tomu, že se jedná o práci vysoce rizikovou, domnívám se, že roční interval školení je minimem.

Pokud se týká preventivní lékařské prohlídky, tak právní stav je zatím takový. Dosud platí směrnice PP-265-20.11.67 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věstníku MZd ČSR, o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci ze dne 21. května 1970 a podle této směrnice jsou  pracující ve výšce nad 10 m nad úrovní terénu na strmých stěnách, vysunutých lešeních, provazových žebřících, v zavěšených klecích a v závěsu na pásu zařazeni do § 14 mezi pracující, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost a zde je stanoveno, že periodické prohlídky se vykonávají jednou za tři roky, u pracujících říční plavby jednou za dva roky, u členů důlní záchranné služby a protiplynových sborů a u požárníků z povolání jednou ročně; u pracujících mladších 21 let a starších 50 let jednou ročně. Mimořádné prohlídky se vykonávají v případech uvedených v § 13 odst. 4, jakož i před zkouškou z odborné způsobilosti. 

Zatím platí tato směrnice, nicméně vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2001 platí, že každý zaměstnavatel musí mít svého lékaře závodní preventivní péče, je věcí zaměstnavatele, jestli v rámci smlouvy s lékařem nasmlouvá prohlídky jednou za tři roky nebo jednou za rok. Podle mého názoru prohlídka jednou za tři roky je v případě tohoto rizika málo, ale to je můj názor. To je zase jen a jen odpovědnost zaměstnavatele. Jinak samozřejmě platí zásada, že prohlídku musí provádět Váš lékař závodní preventivní péče, protože on zná rizika, za kterých zaměstnanci pracují, praktický lékař zaměstnance nezná rizika spojená s prací na lešení, ten zná lešení možná jen z obrázku. Od 1. 1. 2009 by měl vstoupit v účinnost zákon o specifických zdravotních službách, který by měl udělat pořádek v pracovnělékařské péči, což bude vyžadovat i nový předpis ohledně prohlídek.

Autor článku: 

Komentáře

Malá záludnost...

13.10.2008 - 14:20 surovec
Periodické lékařské prohlídky podle § 14 mají jednu často opomíjenou záludnost. Dovolím si pro pochopení úplnou citaci inkriminované opomíjené pasáže : ...................... "2) Periodické prohlídky se vykonávají jednou za tři roky, u pracujících říční plavby jednou za dva roky, u členů důlní záchranné služby a protiplynových sborů a u požárníků z povolání jednou ročně; u pracujících mladších 21 let a starších 50 let jednou ročně. Mimořádné prohlídky se vykonávají v případech uvedených v § 13 odst. 4, jakož i před zkouškou z odborné způsobilosti." .................. Záludnost tkví v tom, že málokdo si přečte současně právě ustanovení § 13 odst 4). Tato související pasáž totiž zní : .........." Mimořádná prohlídka u pracujících uvedených v odstavcích 2 a 3 s výjimkou pracujících v školských zařízení a v zařízeních sociální péče se vykonává u pracujících, kteří utrpěli těžký úraz, nehodu spojenou s bezvědomím nebo onemocnění spojené s pracovní neschopností trvající déle než 4 týdny; může si ji též vyžádat organizace nebo odborový orgán, lze-li odůvodněně předpokládat, že se změnila způsobilost pracujícího k vykonávané práci." TEDY SEČTENO A PODTRŽENO Pokud lešenář promarodí vcelku na jednu neschopenku buď : 1) více než 28 dnů, 2) nebo proděla jakékoliv onemocnění spojené s bezvědomím, 3) nebo prodělal jakýkoliv úraz označený jako těžký, POTOM SE AUTOMATICKY STÁVÁ ZDRAVOTNĚ NEZOPŮSOBILÝM k vykonávané práci a musí absolvovat mimořádnou lékařskou preventivní prohlídku ze zdravotních důvodů. Tato prohlídka je (zatím) dosud hrazena ze zdravotního pojištění. P.s. Nepovažuji za nejšťastněnší pro čtenáře rubrik označovat odkaz na použitý právní předpis indexem z komerčního sytému ASPI (automatický systém právních informací), který není obecně dostupný. Konkrétně nepovažuji za vhodné použití v odpovědi odkaz na PP-265-20.11.67. Naopak doporučuji použití buď plné citace základního předpisu pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci jako "Směrnice č. 49/1967 věstníku MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnice č. 17/1970 Věstníku MZ ČSR, vyhlášky č. 31/1993 Sb. a zákona č. 61/2000 Sb., registrovaná v částce 2/1968 Sb., a 20/1970 Sb.", nebo zkráceně jenom jako "Směrnice MZ ČSR č. 49/1967". Tento konkrétní index systému ASPI je totiž tzv. náhradním indexem zavedeným zpracovateli (přepisovateli) podkladů, který není znám ani právnímu odd. MZ ČR.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail