Silniční doprava v podmínkách SÚIP

Státní úřad inspekce práce provádí dlouhodobě kontroly v oblasti dopravy a opravárenství se zaměřením na plnění legislativních povinností při organizování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v dopravě a organizování pracovní doby řidičů. 

Pro rok 2023 jsou vytýčeny a schváleny hned dva úkoly v oblasti dopravy. Jeden je dlouhodobě orientovaný na plnění povinností dopravců v roli zaměstnavatelů a zahrnuje oblast prevence rizik (vyhledávání rizik a provádění pravidelné kontroly úrovně BOZP na pracovišti), péči o zaměstnance (kam lze podřadit odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců, školení k zajištění BOZP včetně školení o rizicích konkrétně vykonávané práce a přijímání opatření k eliminaci rizik, případně i zacvičení), dále pak oblast poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (poskytování na základě vlastního vyhodnocení rizik, stav OOPP a jejich používání zaměstnanci), bezpečnost práce na pracovišti (pracovní a technologické postupy pro činnosti vykonávané na pracovišti, zajištění průvodní a provozní dokumentace strojů a zařízení; posouzení stavu technického zařízení uvedeného v dokumentaci vzhledem k reálnému stavu) a v neposlední řadě organizování pracovní doby řidičů, kam jsme v posledních třech letech přiřadili i kontroly pracovní doby strojvedoucích. V roce 2022 bylo při výše popsaném kontrolním úkolu zjištěno 515 porušení u 303 kontrolovaných dopravců. Největší počet zjištění byl při porušení povinnosti péče o bezpečnost práce v organizacích (kam spadají rizika – vyhledávání, seznamování, školení BOZP, zaškolování, seznamování s návody k obsluze atd.). V této oblasti se dopustilo 80 kontrolovaných subjektů porušení. Další významnou oblastí byly nedostatky v oblasti zdravotní a odborné způsobilosti, tuto povinnost neplnilo 53 kontrolovaných subjektů.

Od srpna loňského roku, kdy nabyla účinnosti novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, nám přibyly nové kontrolní pravomoci. Na základě těchto nově nabytých povinností byl zpracován nový úkol, a to v souvislosti s prováděním kontrol v provozovnách dopravců, kteří provozují silniční dopravu velkými vozidly (tj. vozidly nad 3,5 tuny a v mezinárodní kamionové dopravě nad 2,5 tuny). Tento kontrolní úkol je provázán s informacemi poskytovanými z rejstříku podnikatelů v silniční dopravě (dále jen RPSD). Nutno uvést, že tento RPSD je provozován a spravován Ministerstvem dopravy. Jde o informační soustavu o porušeních nejen ze strany řidičů, ale i dopravců v rámci celé Evropské unie. Prostřednictvím RPSD dochází k propojení a vzájemné výměně informací o dopravcích a jejich řidičích. Z RPSD lze získat informace o sankcích udělených dopravcům a řidičům, na základě kterých se stanovuje míra rizikovosti dopravce. Tento úkol se zatím nerealizuje, vyčkáváme na zpřístupnění přístupu do RPSD.

U rizikového dopravce, který je v RPSD vyznačen červenou nebo oranžovou barvou (vyznačení skóre rizikovosti subjektu), budou inspektoři provádět kontrolu zaměřenou na organizování pracovní doby řidičů a dále pak na některé z povinností, které jsou dopravci uloženy nařízením ES 561/2006. Například se budou zajímat o organizaci doby týdenního odpočinku řidiče v délce trvání 45 hodin a více, kterou řidič nesmí trávit ve vozidle, stejně jako o povinnost dopravce hradit ubytování za řidiče. 

Cílem kontrolní činnosti v oblasti BOZP v dopravě je zejména působit preventivně, a spolupodílet se tak na snížení rizikovosti a úrazovosti v oblasti dopravy.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail