Rozdíl mezi kategorií prací druhou a druhou rizikovou

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla MUDr. Anežka Sixtová.

V nových normách pracovnělékařské péče se v souvislosti se lhůtami lékařských prohlídek podle kategorizace prací objevuje pojem druhá kategorie s rizikem. Současně se také hovoří pouze o druhé kategorii. Toto rozlišení by mělo mít vliv na stanovení lhůty periodické prohlídky. Můžete, prosím, objasnit rozdíl mezi těmito kategoriemi?

Práce kategorie druhé dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, není nutno pokládat za rizikové, nepříznivý vliv na zdraví zaměstnance lze očekávat jen výjimečně u vnímavých osob, nicméně musí být tyto práce předmětem sledování. Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel a je povinen tyto práce oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví včetně údajů rozhodných pro toto zařazení.

Do kategorie druhé rizikové se zařazují práce, které podle kritérií uvedených ve vyhlášce č. 432/2003 Sb. náleží do kategorie druhé, avšak některé okolnosti, např. výsledky měření relevantních faktorů vedou k opatrnosti při hodnocení rizika, neboť např. dosahují hraničních hodnot. Práce do kategorie 2R zařazuje orgán ochrany veřejného zdraví po projednání se zaměstnavatelem.

Autor článku: 

Komentáře

kategorie 2 riziková

28.08.2013 - 10:27 Ľudovít Müller
mám v tom trochu guláš, pani doktorka se zmiňuje o kategorie 2 riziková, ale ať hledám jak hledám v právním předpiseh jsem žádnou zmínku o této kategorizace nenašel. Nebo se mýlím? A pokud mám pravdu, tak nevím na co si hrajeme a kdo vymýšlí nové pojmy. Myslím si, že definice v zákoně 258/2000 Sb. potažmo ve vyhlášce 432/2003 Sb. je jasná a není o čem diskutovat. A jestli si pracovníci MZdr. myslí, že je potřeba ještě tyto skupiny rzošířit je potřeba to provést právní cestou. Dosud mi nikdo nevysvětlil proč tato skupina vznikla a na základě čeho.

Re: kategorie 2 riziková

28.08.2013 - 14:03 Lukáš Petik
V článku to je vysvětleno dostatečně. Stači si přečíst § 37 a 39 zákona č. 258/2000 Sb., kde je jasně stanoveno, že rizikovou prací je kromě třetí a čtvrté kategorie i kategorie druhá, pokud tak rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví, proto označení 2R, jako kategorie druhá, ale riziková. Nikoliv tedy na základě zařazení zaměstnavatele, ale dotčeného orgánu.

Re: kategorie 2 riziková

28.08.2013 - 21:09 Vladimír Jindra
Proč a kde je definována kategorie 2R již bylo zodpovězeno. Dle publikace "Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů" (Šubrt - Tuček, ANAG) má na nemocích z povolání z cca 25% podíl prací zařazených v kategorii 2 ... Kategorie 2R pro častější sledování zaměstnanců tedy zjevně má své opodstatnění. Tam kde nám měření vyšlo na hraně druhé a třetí kategorie (po načtení nejistoty měření jsme se dostali k mezním hodnotám) nám většinou KHS zařadila práce do 2R.

Re: kategorie 2 riziková

03.09.2013 - 09:17 Josef Gajdošík
Dobré ráno! Řekl bych, že §37, zákona 258/2000 Sb. je vcelku nešťastný, ale zcela zapadá do kvality české legislativy - nic neurčit přesně, ať si právníci vydělají "po lehku" na těžký život. Pokud nebude zájem tady udělat pořádek, nemá smysl o tom vést diskuzi. (6) Na návrh zaměstnavatele nebo z vlastního podnětu je příslušný orgán ochrany veřejného zdraví oprávněn rozhodnout o a) zařazení práce, o níž má zaměstnavatel za to, že je prací první nebo druhé kategorie, do vyšší kategorie, b) tom, že práce druhé kategorie je prací rizikovou,

Re: kategorie 2 riziková

03.09.2013 - 15:54 Tomáš Neugebauer
S tímto tvrzením nemohu souhlasit, neboť je vytrženo ze souvislostí. Kategorizace prací a rizikové práce jsou dvě samostatné oblasti. Kategorizace prací, o které pojednává § 37 zákona č. 258/2000 Sb., člení všechny práce do čtyřech kategorií, a to zcela srozumitelně. Rizikové práce, o kterých pojednává § 39 zmíněného zákona, definuje, které práce jsou považovány za rizikové. K této definici využívá kategorizace prací. Stanovuje, že rizikovými pracemi jsou práce zařazené do 3. a 4. kategorie práce a práce zařazeny do 2. kategorie, které za rizikové označil orgán ochrany veřejného zdraví. To však neznamená, že se tak vytváří další kategorie nebo subkategorie. Pouze se definují rizikové práce pomocí nástroje kategorizace prací. Vrátím-li se na začátek diskuse ke zdravotním prohlídkám ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., tak by tam mělo být uvedeno, že se jedná o rizikové práce vyjma kategorie 4. (tu řeší další písmeno), avšak asi pro zjednodušení bylo uvedeno "v kategorii druhé rizikové...", tzv. 2R (v praxi používané označení). Správně by podle mého názoru mělo být uvedeno: "v kategorii druhé jako riziková práce...". Tedy zkratka 2R by neměla být chápána jako označení subkategorie, ale rizikové práce zařazené do 2. kategorie. Formulace: "Práce do kategorie 2R zařazuje orgán ochrany veřejného zdraví po projednání se zaměstnavatelem.", použitá v článku, je výrazem profesní zkratky, která se běžně používá. Prakticky je tím myšleno, že práce zařazené do 2. kategorie, které jsou poté zařazeny jako rizikové, zařazuje orgán... Avšak, plně souhlasím se stanoviskem, že v právním předpise by se tato profesní zkratka, míněno formulace, nikoliv označení, neměla objevit.

Re: kategorie 2 riziková

04.09.2013 - 09:21 Josef Gajdošík
pokud bych musel, tak spíše souhlasím s vámi, než s p. Tomášem :), poněvadž oddělit kategorizaci prací od prací rizikových mi hlava nebere :(

Re: kategorie 2 riziková

04.09.2013 - 13:00 Tomáš Neugebauer
Systémově je to totéž, jako oddělení kategorizace prací a lhůty periodických podmínek. Druhá kategorie má 5 let, resp. 3 roky, a 2 roky. A předpokládám, že vám nečiní potíže tyto dvě oblasti vidět odděleně. Stejné je to s kategorizací prací a rizikovými pracemi. Opět se jedná o dvě oddělené oblasti. V obou případech, lhůty periodických prohlídek a rizikové práce, využívájí jako nástroj k definování sama sebe kategorizaci prací, tedy hodnocení hygienických rizik. Zjednodušeně řečeno, zaměstnavatel vyhodnotí hygienická rizika a na základě jejich výsledku k nim z právního předpisu přiřadí lhůty periodických prohlídek a orgán ochrany veřejného zdraví k nim přiřadí označení riziková práce. V obou případech se prakticky jedná o stanovení opatření k snížení vlivu hygienických rizik. Kategorizace prací je jen cestou, jak to uskutečnit, nikoliv nedílnou součástí.

Dobrý den,

18.02.2014 - 10:39 Josef Syruček
Dobrý den, chtěl bych se tedy zeptat, zda v kategorii 2R má zaměstnanec nárok na tzv. rizikový příplatek? Děkuji za odpověď

Dobrý den,

09.06.2015 - 13:11 Lenka Pašková
Dobrý den, Chtěla bych Vás poprosit o radu. Zaměstnanci v naší firmě pracují ve výškách a v kovoobrábění, chci se zeptat, zda je to kategorie pouze druhá nebo druhá riziková. předem děkuji za odpověď.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail