Revize strojů

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Mám dotaz ohledně provádění revizí strojů a technických zařízení - část elektro. Někteří revizní technici zastávají názor, že není třeba dělat revize elektrických částí strojů a zařízení (kromě el. spotřebičů). Prý to je zrušené a stačí pouze výchozí revize po připojení el. zařízení (např. soustruh). V celkové revizi el. rozvodů pak akorát popisují rozvody jen po místo připojení tohoto elektrického zařízení - stroje. Oblastní inspektorát práce však na minulé kontrole tuto revizi vyžadoval.

Stroje, tzv. pracovní stroje v rámci EU z velké části podléhají při uvádění na trh požadavkům nařízení vlády (NV) č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení (Machinery Directive 2006/42/EC), ve znění pozdějších předpisů, vydané na základě zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Které stroje to jsou, je uvedeno v § 1 jmenovaného NV. Pokud tyto stroje jsou vybaveny elektrickým zařízením, jako pohonné, řídící, ovládací části, pak se na ně vztahují ještě požadavky NV č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU), vydané na základě zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a NV č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (Low Voltage Directive 2014/35/EU), rovněž vydané na základě zákona č. 90/2016 Sb. Jmenovaná NV jsou identická s příslušnými evropskými směrnicemi.

Požadavky uvedených NV lze splnit plněním požadavků harmonizovaných, případně určených technických norem s těmito NV. Harmonizované technické normy obsahují kromě požadavků na konstrukci daného zařízení i požadavky na zkoušky a měření různých veličin. Po ověření shody strojního zařízení se jmenovanými NV, výrobce, případně dovozce vydá EU prohlášení o shodě a výrobek označí značkou shody CE. Prohlášení o shodě v případě elektrického zařízení nahrazuje výchozí revizi. Na místě instalace stroje je nutné provést elektrickou přípojku dle požadavků výrobce stroje a ověřit její vlastnosti výchozí revizí. U stroje se pak ještě na místě instalace podle typu stroje a přípojky ověří impedance poruchové smyčky dle požadavků ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů-Část 1: Všeobecné požadavky.

Některé základní technické harmonizované normy, s kterými musí být strojní zařízení dle konstrukce ve shodě:

  • ČSN EN ISO 12100 – Bezpečnost strojních zařízení- Všeobecné zásady pro konstrukci- Posouzení rizika a snižování rizika.
  • ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů-Část 1: Všeobecné požadavky.
  • ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení- Bezpečnostní části ovládacích systémů- Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci.
  • ČSN EN 62061 Bezpečnost strojních zařízení- Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídících systémů souvisejících s bezpečností.
  • Normy řady ČSN EN 61000-6 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) odolnost a emise.

U provozovaného strojního zařízení je nutné pravidelně ověřovat bezpečnost dle požadavků NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, § 4 “nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, případně průvodní dokumentace, nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak“.

Rozsah ověření bezpečnosti elektrického zařízení provozovaného stroje je určen technickou normou ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 18 a NV č.378/2001 Sb. § 3 a 4, případně dalšími požadavky výrobce. Ověření bezpečnosti elektrického zařízení stroje podle NV č. 378/2001 Sb. a ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 18 není revizí. Technická norma ČSN EN 60204-1 není revizní normou, avšak v běžné praxi pro zjednodušení pojmů mnoho techniků používá pro toto ověření termín revize. Revize elektrického zařízení nn se provádí u elektrických spotřebičů podle technické normy ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání, revize elektrických instalací dle technické normy ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize a aj.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail