Revize a zkoušky u hydromasážní vany a jejích součástí

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Na čerpadle, které není vybaveno zástrčkou, ale pouze přívodním kabelem, které je odzkoušeno na zkušební lavici, proměříme na zkušebním zařízení k tomu vybaveném programem (Elabo). Na každý výrobek, který vyrábíme, je udělená certifikace a tato čerpadla (komponenty) jsou označena CE. Je zapotřebí, aby na jednotlivých čerpadlech, které pak putují dál k výrobcům hydromasážních van, byla provedena výchozí revize? Tzn., aby Elabo (zařízení ke zkoušení v naší firmě) obsluhoval pracovník s odbornou kvalifikací podle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a potvrdil protokol z Elaba jako výchozí revizi? Nebo stačí, aby Elabo obsluhoval pracovník s kvalifikací podle § 6 vyhlášky a pouze přeměřil, zda je vše v pořádku? To znamená, že výstupem by byla jen kontrola pracovníkem s touto kvalifikací. Musí výrobek - již osazená vana - obsahovat kromě návodu i protokol z Elaba, který by potrvdil pracovník s kvalifikací podle § 9 vyhlášky jako výchozí revizi?

Čerpadlo určené jako součást hydromasážní vany je stanoveným výrobkem podle zákona č. 22/1997 Sb. Při uvedení na trh nebo do provozu na něj výrobce nebo dovozce musí vystavit ES/EU prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení v souladu s nařízením vlády (NV) č. 176/2008 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy (NV č. 118/2016 Sb., NV č. 117/2016 Sb.). Prohlášení u stanovených elektrických výrobků nahrazuje výchozí revizi, viz níže. Podklady k prohlášení a výchozí kontrolu výrobku mohou provádět podle složitosti, podmínek a typu zařízení vyškolení technici s patřičným technickým vybavením.

Na hydromasážní vanu určenou k pevnému zabudování se při uvádění na trh nebo do provozu vztahuje NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Podle § 8 tohoto nařízení vlády výrobce provede nebo nechá provést posouzení shody výrobku s určenými technickými normami (např. ČSN EN 12764 Sanitární zařízení – Požadavky na vířivé koupací vany) a předpisy a podle § 13 vydá prohlášení o shodě s tímto NV. Vzhledem k tomu, že součástí hydromasážní vany je čerpadlo s elektropohonem na nn, stává se vana také elektrickým spotřebičem, na který se vztahují ještě další NV:

  • NV č. 118/2016 Sb. Elektrické zařízení nízkého napětí (Low Voltage Directive 2014/35/EU). Požadavky tohoto NV lze plnit např. harmonizovanou technickou normou ČSN 60335-2-60 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost – Část 2 - 60 Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně, případně dalšími normami podle typu a určení vany.
  • NV č. 117/2016 Sb. Elektromagnetická kompatibilita (Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU). Požadavky tohoto NV lze plnit harmonizovanými technickými normami podle určení výrobku:

    • ČSN EN 61000-6-2 ed.3, ČSN EN 61000-6-4 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 ed. 2, ČSN EN 61000-6-1 ed.2.
  • NV č. 481/2012 Sb., o omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS Directive 2011/65/EU). Požadavky tohoto NV lze plnit splněním požadavků harmonizované technické normy, např. ČSN EN 50581 Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek.

Po zhotovení výrobku výrobce vypracuje nebo nechá vypracovat podklady k prohlášení o shodě se jmenovanými NV, vystaví EU prohlášení a výrobek - vanu označí značkou shody CE.

Hydromasážní vana je stanovený výrobek, u kterého se podle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních, Příloha č. 2, bod 7, splnění požadavků bezpečnosti považuje za splněné posuzováním shody podle jiného právního předpisu, např. zákona č. 22/1997, NV č. 118/2016 Sb., NV č. 117/2016 Sb. a dalších.

Jak je z uvedeného patrné, EU prohlášení o shodě nahrazuje u stanovených elektrických výrobků výchozí revizi. Výchozí revize elektrického zařízení se provádí pouze pro přípojku určenou pro připojení vany a provádí jí revizní technik. Zkoušky stanoveného výrobku, potřebné jako podklad k prohlášení o shodě a výchozí kontrolu, mohou provádět kvalifikovaní technici s oprávněním podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. § 6 – 8, zaškoleni a vybaveni vhodným technickým zařízením a přístroji.

Na hydromasážní vířivé vaně se během provozu provádějí periodické revize revizním technikem s patřičným oprávněním podle technické normy ČSN 33 1600 ed. 2.

Veškeré předpisy byly použity ve znění jejich změn a doplňků.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail