Registrace používaných chemických látek

Zdroj: 

Cílem směrnice REACH je shromáždit všechny dostupné informace o zhruba 30 tis. chemických látkách, které jsou na evropském trhu.

Prezident Václav Klaus 11. srpna vetoval novelu zákona, která má firmám na základě evropské směrnice REACH přinést povinnost registrace používaných chemických látek. Cílem směrnice je shromáždit všechny dostupné informace o zhruba 30 tis. chemických látkách, které jsou na evropském trhu. Klaus již dříve REACH kritizoval. Například loni v lednu o směrnici prohlásil, že je to nejděsivější věc, která v EU vznikla. O osudu novely tak rozhodne sněmovna, která má možnost prezidentovo rozhodnutí přehlasovat.

Cílem směrnice je shromáždit všechny dostupné informace o zhruba 30 tis. chemických látkách, které jsou na evropském trhu. Svaz chemického průmyslu již dříve odhadl, že pro tuzemské firmy přinese splnění směrnice náklady až 11 mld. Kč.

Prezident uvedl, že zákon považuje za koncepčně chybný a s ohledem na možné přínosy i neúměrně nákladný. "Souvislost s ochranou zdraví a bezpečí občanů je přitom přinejmenším velmi sporná," odůvodnil prezident své rozhodnutí v dopise, který napsal předsedovi Poslanecké sněmovny. Zákon v současné podobě by podle Klause dostal veškerý chemický průmysl, včetně nejmenších producentů pod přímou kontrolu evropských byrokratů. "Tato evropská směrnice je chybná, její české převyprávění je ještě horší. Proto zákon nemohu podepsat," dodal Klaus. Vetem chce podpořit politickou diskusi, která podle něj chyběla při schvalování zákona ve sněmovně i v Senátu.

Také podle poslankyně Kateřiny Konečné (KSČM), která byla zpravodajkou novely, bylo chybou, že zákon nebyl dostatečně prodiskutován; přesto však předpokládá, že zákon projde. Novela má nedostatky také podle Svazu chemického průmyslu (SCHP), který ji při tvorbě připomínkoval. Vrácení novely může být využito k docílení rozumnějšího znění, dodal ředitel svazu Ladislav Novák.

Směrnice má podle ministerstva životního prostředí odstranit současný stav, kdy u více než 90 % látek používaných v EU neexistují dostatečné údaje o jejich účincích na zdraví a životní prostředí. Všechny podniky, které nakládají s chemikáliemi v objemech nad jednu tunu ročně, musejí tyto látky zaregistrovat. Lhůtu na to měly mít do 1. prosince.

Podle ekologického Sdružení Arnika klade novela i nařízení samotné mírné nároky na chemický průmysl. Nařízení REACH namísto povinné substituce zavádí takzvanou dostatečnou kontrolu chemické látky. Pokud výrobce/dovozce rizikové chemické látky prokáže, že je látka dostatečně kontrolována, může ji používat i tehdy, existuje-li její bezpečnější alternativa. "REACH není ve své konečné podobě důsledný a obávám se, že právě někteří čeští politici mu příliš nepomohli," uvedl za sdružení Jindřich Petrlík.

Všechny chemické látky měly do prosince absolvovat proces takzvané předregistrace. Ta má umožnit společnostem odsunout předložení úplné dokumentace pro registraci, v závislosti na jednotlivých případech, do roku 2010, 2013 nebo 2018 a sdílet údaje o chemických látkách. Předregistraci i registraci má na starosti Evropská agentura pro chemické látky v Helsinkách.

Pro zvláště nebezpečné látky, například karcinogenní, bude agentura vydávat časově omezená povolení k výrobě. To má umožnit, aby úřady omezily používání nějaké chemikálie, pokud se zjistí, že by mohla být nebezpečná. Podle ministerstva životního prostředí to má také stimulovat firmy k hledání bezpečnějších alternativ.

Na 4. mezinárodní konferenci z cyklu Odpovědné podnikání v chemii vystoupil k této problematice Ing. Karel Bláha, CSc., náměstek ministra životního prostředí. Ze sborníku konference jsme převzali text jeho vystoupení.

Nová právní úprava registrace, hodnocení, omezování a povolování chemických látek (Registration, Evaluation, Autorization and Restriction of CHemicals - REACH) má formu nařízení a byla přijata v prosinci 2006. Opravená verze Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES byla zveřejněna v Úředním věstníku EU (číslo L136 s. 3 ze dne 29.5.2007). Toto nařízení bude doplněno dalšími právními předpisy, především nařízením upravujícím výši poplatků spojených s činnostmi Agentury a nařízením o metodách zkoušení chemických látek. Dále se připravuje nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí, kterým se v rámci EU zavede globálně harmonizovaný systém klasifikace chemických látek (GHS).

Nařízení REACH nabylo účinnosti 1. června 2007 s tím, že ustanovení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek nabudou účinnosti až od 1. června 2008. Registrace chemických látek je rozložena do období 11 let, v závislosti na vyráběném nebo dováženém množství a nebezpečnosti látky.

Pro koordinaci realizace požadavků vyplývajících z nařízení REACH byla ustavena Evropská agentura pro chemické látky (European Chemical Agency - ECHA) se sídlem v Helsinkách, která zahájila činnost 1. června 2007. V rámci Agentury byly zřízeny jednotlivé orgány (Správní rada, Výbor členských států, Výbor pro hodnocení rizik, Výbor pro socioekonomickou analýzu a Fórum pro výměnu informací o prosazování), které slouží k vykonávání základních činností Agentury za účasti jednotlivých členských států. Česká republika jmenovala své zástupce do všech orgánů Agentury.

Členské státy ustavily pověřené orgány, které dbají o prosazování nařízení na svém území, vytvářejí kontaktní mísa pro poskytování informací o realizaci nařízení a zajišťují kontakt s Agenturou při jeho provádění. V ČR je tímto pověřeným orgánem Ministerstvo životního prostředí, které při této činnosti úzce spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Hlavní část dozorové činnosti bude vykonávat Česká inspekce životního prostředí a celní úřady. Kontaktním místem pro poskytování informací o nařízení REACH je CENIA (Česká informační agentura životního prostředí). MŽP připravilo návrh novely zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, v němž zohlednilo platnost nařízení REACH, stanovilo kompetence orgánů státní sprány při prosazování nařízení a při poskytování informací. Návrh novely byl schválen vládou ČR a je v současné době projednáván Parlamentem ČR.

Registraci zavedených látek předchází předběžná registrace, která umožní pokračovat ve výrobě, dovozu a používání těchto látek až do termínů stanovených nařízením podle vyráběného nebo dováženého množství těchto látek. Předběžná registrace rovněž umožní vytvoření sdružení osob vyrábějících nebo dovážejících stejnou látku za účelem společné přípravy technické dokumentace pro registraci těchto látek. Předběžná registrace se uskuteční v době od 1. června 2008 do 30. listopadu 2008 prostřednictvím programu REACH-IT nebo softwaru IUCLID 5, které jsou dostupné na portálu Agentury. Vlastní registrace bude probíhat pomocí IUCLID 5 na základě přímého kontaktu žadatele o registraci s Agenturou K provádění registrace i dalších činností požadovaných nařízením REACH připravuje Komise podrobné pokyny, které byly vypracovány v rámci implementačních projektů koordinovaných Komisí a jsou postupně zveřejňovány na webové straně Agentury: http://echa.europa.eu/, kde se rovněž nachází řada dalších důležitých informací pro provádění nařízení.

Zdroj:
Registrace používaných chemických látek. EnviWeb.cz [online], 2008 [cit. 10-09-2008]. Dostupný z http://www.enviweb.cz/?env=chemlatky_archiv_hcbfb/Registrace_pouzivanych...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail