REACH se dotkne všech

Zdroj: 

Spuštěný program REACH vyvolává nemalé starosti. S novou legislativou je spojena řada problémů. Zástupci chemického průmyslu si zase stěžují, že norma jim přinese obrovské administrativní náklady a připraví o práci tisíce lidí.

Spuštěný program REACH vyvolává nemalé starosti. S novou legislativou je spojena řada problémů. Zástupci chemického průmyslu si zase stěžují, že norma jim přinese obrovské administrativní náklady a připraví o práci tisíce lidí.

Německý chemický koncern BASF během posledních tří let vynaložil stovky miliónů eur, aby jeho dodavatelé mohli chystanému zákonu vyhovět. Ve stejné situaci je i finská Nokia, která pro výrobu zhruba sto padesát produktů, používá na třicet tisíc nejrůznějších komponentů. Na její produkci firmy je přitom vázáno na půl milionu přímých i nepřímých dodavatelů. Nový zákon o chemikáliích nepříjemně pocítí i americké a asijské státy, prodávající v Evropě své zboží, včetně Číny či USA. Američané dokonce zvažují stížnost u Světové obchodní organizace, pokud by se ukázalo, že zákon znevýhodní zámořské společnosti.

SITUACE NA ČESKÉM TRHU

V České republice se očekává, že REACH negativně ovlivní výrobce chemických látek, kteří patří v rámci EU do kategorie středně velkých či malých. Povede k omezování výroby, a to se projeví ve ztrátě pracovních míst a růstu nezaměstnanosti. Promítne se i do výrobních nákladů, což bude mít za následek růst spotřebitelských cen.

Cyklus předpovědí odstartují tuzemské firmy podnikající v chemickém průmyslu tím, že i ony budou muset podle nové normy registrovat všechny chemické látky, které vyrábí nebo dováží. "To bude představovat široké spektrum činností od stanovení vlastností každé chemické látky, přes zpracování scénářů o způsobu její výroby i všech způsobů použití, odhad expozice člověka a složek životního prostředí, posouzení chemické bezpečnosti ve všech fázích životního cyklu látky, vyhodnocení rizik a stanovení opatření na jejich omezení," vysvětluje Michaela Lagronová z akciové společnosti Unipetrol. Podle slov tiskové mluvčí proto bude nezbytné při přípravě podkladů pro registraci spolupracovat s externími firmami, které se zabývají testováním látek, zpracováním expozičních scénářů nebo zpráv o chemické bezpečnosti. Nutná bude i kooperace v rámci odběratelsko-dodavatelského řetězce, respektive součinnost s žadateli o registraci stejných látek. Z uvedeného výčtu činností je zřejmé, že na realizaci nařízení REACH vynaloží Unipetrol, a.s., nemalé finanční prostředky.

VELCÍ ČI MALÍ, VŠICHNI JSOU NA TOM STEJNĚ

Obdobná přípravná mašinérie čeká rovněž společnost DEZA, a.s., z Valašského Meziříčí, zabývající se zpracováváním produktů vznikajících při koksování černého uhlí (černouhelný dehet a surový benzol) a výrobou aromatických chemikálií. "Prvotní odhady ukázaly, že podnik bude celkově registrovat podle REACH zhruba 50 chemických látek a meziproduktů. Vzhledem k povaze a vyráběnému množství bude nutná registrace 90 % těchto látek již v prvním období, a to do konce roku 2010," říká Jaroslav Obermajer, vedoucí odboru výzkumu. "Implementace REACH v takové podobě, jak byl schválen, bude klást velké nároky na finanční a lidské zdroje. V současné době by bylo uvedení konkrétních čísel velmi nepřesné. Již dnes však víme, že celkové náklady se budou pohybovat řádově v desítkách až stovkách milionů korun," dodává.

Analogický stav o vývoji kolem registrace, hodnocení a povolování chemických látek ve firmě Zentiva, a.s., a rýsujících se finančních požadavcích, zhodnotil svými slovy i Radvan Palyza, poradce pro otázky životního prostředí této společnosti. "REACH se v nějakém časovém odstupu dotkne každého subjektu, podnikajícího v oblasti chemie, tedy i podniku Zentiva, a.s.. Určité zmírnění lze spatřovat v časovém rozložení implementace až na 11 let."

Z hlediska celkového pohledu na danou problematiku už ale tak optimistický nebyl. "Směrnici REACH jsou, bohužel, podřízeny pouze subjekty sídlící na území členů EU. Ostatních zemí/podnikatelů se směrnice netýká. Shromažďování vážných informací o možných skrytých nebezpečích je rozhodně pozitivní krok. Nicméně, vlády všech členů EU se zbavují odpovědnosti a tuto, včetně financování projektu, přenášejí na podnikatelské subjekty."

REACH a přísnější obrana proti nebezpečným látkám není sama o sobě špatná myšlenka - ale záleží na způsobu, jakým se prosazuje. "Získání poznatků a jejich aplikace v praxi rozhodně přispěje k ochraně zdraví lidí i životního prostředí. Za vážný nedostatek ale Unipetrol, a.s, považuje fakt, že REACH bude aplikován na výrobce a uživatele chemických látek pouze v rámci Evropské unie, nikoli globálně, " tvrdí Michaela Lagronová.

MYŠLENKU PROVĚŘÍ AŽ BUDOUCNOST

Z mnoha stran se ozývají názory, že směrnice REACH, ve svém důsledku poškodí evropský chemický průmysl, který je významnou součástí ekonomiky EU. Také se míní, že v dlouhodobém horizontu povede k přesouvání chemické výroby z EU do jiných světových center. "Zatím můžeme jenom předpokládat, že dojde k upřesnění podmínek a REACH nezpůsobí omezení výrob chemických produktů v Evropě ve prospěch mimoevropské konkurence, a s tím související snižování zaměstnanosti a ohrožení stability celé společnosti DEZA, a.s.," vidí svýma očima budoucnost podniku Jaroslav Obermajer.

Podle slov vedoucího odboru výzkumu také slabé realizační zajištění implementace REACH do praxe, jako je založení a vybudování helsinské agentury, zpožďující se příprava prováděcích předpisů a nízká informovanost širší chemické veřejnosti o podstatě REACH, ukazuje na to, že tato směrnice byla schválena spíše pro to, aby byla a ne pro to, aby splňovala svůj hlavní cíl, který byl již v roce 2000 definován v tzv. Bílé knize.

"Až samotná budoucnost ukáže, zda zavedení REACH skutečně přispěje ke zlepšení zdraví obyvatelstva a životního prostředí jak tvrdí jedna strana, nebo budou pouze vynaloženy velké finanční prostředky vedoucí k omezení až ukončení činnosti některých malých a středních firem a k potlačení rozvoje chemického průmyslu v Evropě, jak tvrdí strana druhá.

Společnost DEZA, a.s., se připojuje k názorům, že díky stále větší a prohlubující se globalizaci spojené s prorůstáním celosvětových trhů, REACH přispěje velkou měrou ke zvýhodnění mimoevropské konkurence a možná i k izolaci evropských producentů chemických látek," míní Jaroslav Obermajer.

Proti obavám všech oponentů nové normy však stojí názor expertů Evropské komise, kteří pečlivě zkoumali, zda je "chemický zákon" v souladu s pravidly Světové obchodní organizace. A dospěli k závěru, že ano. Evropská komise navíc tvrdí, že směrnice naopak zvýší konkurenceschopnost oboru. Vychází přitom z názoru, že povinností vrcholové evropské instituce je usilovat o zvyšování ekologických, bezpečnostních a také sociálních standardů při výrobě, a to jak politickými, tak ekonomickými nástroji, dokud je Evropa ještě má.

ZDROJ:
REACH se dotkne všech. In Technik [online]. Praha: Economia, č. 1, 2007 [cit. 14-02-2007]. Dostupný z WWW: <http://technik.ihned.cz/index.php?s1=8&s2=0&s3=0&s4=0&s5=0&s6=0&m=d&article[id]=20387100>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail