První pomoc při expozici chemickým látkám

Shrnutí obecných zásad první pomoci při zasažení žíravinami, látkami klasifikovanými jako látky škodlivé, látky toxické a vysoce toxické a látky, které mohou poškodit plíce.

1. Obecné zásady první pomoci

Při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného. V každém případě se vyvarujeme chaotického jednání. Postižený by měl mít duševní i tělesný klid. Při poskytování první pomoci nesmí postižený prochladnout.

1.1 Rychlá orientace

Vždy je nutné situaci posoudit s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost postiženého. Do zamořeného prostoru vstoupíme pouze tehdy, budeme-li mít odpovídající ochranu (izolační dýchací přístroj, masku s příslušným filtrem, jištění dalším pracovníkem apod.).

Pozor – vždy, když se jedná o špatně větrané prostory, je třeba počítat s možností, že prostor je zamořený!

 • Při manipulaci s potřísněným oděvem nebo jinými předměty je nutno se chránit odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky včetně rukavic
 • První pomoc by neměla být prováděna na místě, kde k nehodě došlo, pokud je nebezpečí kontaminace zachránce


1.2 Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc

zástava dechu – okamžitě provádějte umělé dýchání
zástava srdce – okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce
bezvědomí – uložte postiženého do stabilizované polohy na boku

1.3 Vybavení

Pro účinnou první pomoc musí být na místě potřebné prostředky a pomůcky:

 • dostatek vody (pokud není zdroj vody, pak pohotovostní zásoba asi 10 litrů na osobu)
 • přikrývky nebo jiné textilní materiály umožňující ochranu postiženého před prochladnutím a úpravu polohy postiženého, rezervní oblečení včetně obuvi
 • lékárnička (obsah se řídí druhem nebezpečných látek, které se vyskytují na pracovišti), její obsah je třeba obměňovat před uplynutím exspiračních dob léčivých přípravků a dalších materiálů

1.4 V případě nejistoty o správném postupu využiji možnost telefonického kontaktu na Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 – tel. 224 919 293, 224 915 402, sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku.

1.5 Při nutnosti lékařského vyšetření vždy vezměte s sebou originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky nebo přípravku.


2. První pomoc při zasažení žíravinami a dalšími látkami vyvolávajícími otok plic

Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc.

zástava dechu – okamžitě provádějte umělé dýchání
zástava srdce – okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce
bezvědomí – uložte postiženého do stabilizované polohy na boku

2.1 Při nadýchání (platí pro látky, které vyvolávajíc edém plic)

 • rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit!
 • podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou
 • převlékněte postiženého v případě, že je látkou zasažen oděv
 • zajistěte postiženého proti prochladnutí
 • podle situace volejte záchrannou službu
 • nebo zajistěte lékařské ošetření vzhledem k nutnosti dalšího sledování nejméně po dobu 24 hodin.

2.2 Při zasažení očí (platí pro žíraviny)

 • ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci!
 • výplach provádějte 10 – 30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko
 • podle situace volejte záchrannou službu
 • nebo zajistěte co nejrychleji lékařské, pokud možno odborné ošetření
 • k vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.

2.3 Při styku s kůží (platí pro žíraviny)

 • ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže
 • zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut; nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci
  Poznámka: Při zasažení látkami s leptavými účinky nepoužíváme neutralizační roztoky. Pouze u určitých látek lze použít inaktivační roztoky (např. olej u lithia, sodíku, draslíku; manganistan draselný u bílého fosforu; polyetylénglykol u fenolu a krezolu; kalcium glukonát u kyseliny flurovodíkové a šťavelové) nebo dekontaminační prášek (u yperitu)
 • poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva
 • poškozeného přikryjte, aby neprochladl
 • podle situace volejte záchrannou službu
 • nebo zajistěte lékařské ošetření.

2.4 Při požití

 • NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ – hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu! Hrozí perforace jícnu i žaludku!
 • OKAMŽITE VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 2 – 5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinku žíraviny (Vzhledem k téměř okamžitému účinku na sliznice je vhodnější rychle podat vodu z vodovodu a nezdržovat se sháněním vychlazených tekutin – s každou minutou prodlevy se stav sliznice nenapravitelně poškozuje! Nejsou vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se může uvolňovat plynný oxid uhličitý. Větší množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a případné vdechnutí žíravin do plic.)
 • k pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě nechte postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu  vodou
 • NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (začerněním způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin a louhů nemá příznivý účinek)
 • nepodávejte žádné jídlo
 • nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí nebo má-li křeče
 • podle situace volejte záchrannou službu
 • nebo zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření.

3. První pomoc při zasažení látkami, které při požití mohou poškodit plíce (benzín, nafta, petrolej, terpentýn, směsová ředidla s podílem benzínu apod.)

Tyto látky a přípravky s obsahem alifatických, alicyklických a aromatických uhlovodíků, které mají nízkou viskozitu a nízké povrchové napětí, jsou zpravidla označeny větou R 65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc.

zástava dechu – okamžitě provádějte umělé dýchání
zástava srdce – okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce
bezvědomí – uložte postiženého do stabilizované polohy na boku

3.1 Při nadýchání

 • okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (sundejte kontaminovaný oděv)
 • zajistěte postiženého proti prochladnutí
 • zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin

3.2 Při styku s kůží

 • odložte potřísněný oděv
 • omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody
 • pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon
 • zajistěte lékařské ošetření.

3.3 Při zasažení očí

 • ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte
 • výplach provádějte nejméně 10 minut
 • zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.

3.4 Při požití

 • NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ!
 • pokud postižený zvrací sám, dbejte, aby nevdechl zvratky (protože při vdechnutí těchto kapalin do dýchacích cest i v nepatrném množství je nebezpečí poškození plic)
 • zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin; originální obal s etiketou, popř. bezpečnostní list dané látky vezměte s sebou.

4. Pomoc při zasažení látkami klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické

Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc.

zástava dechu – okamžitě provádějte umělé dýchání
zástava srdce – okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce
bezvědomí – uložte postiženého do stabilizované polohy na boku

4.1 Při nadýchání

 • okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv)
 • po expozici kyanovodíku dejte inhalovat obsah 1 – 2 ampulek Nitramylu (amylium nitrosum)
 • zajistěte postiženého proti prochladnutí
 • podle situace volejte záchrannou službu
 • a zajistěte vždy lékařské ošetření.

4.2 Při styku s kůží

 • odložte potřísněný oděv
 • omyjte postižené místo velkým množství pokud možno vlažné vody
 • pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon
 • podle situace volejte záchrannou službu
 • a zajistěte vždy lékařské ošetření.

4.3 Při zasažení očí

 • ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte
 • výplach provádějte nejméně 10 minut
 • volejte záchrannou službu.

4.4 Při požití

 • Po požití všech vysoce toxických, některých toxických a vybraných dalších nebezpečných látek, u nichž již požití méně než jednoho gramu nebo jednoho doušku o 30 ml představuje ohrožení života VYVOLEJTE ZVRACENÍ (zejména u kyanidů, některých anorganických solí kovů, paraquatu, diquatu, metylalkoholu, etylénglykolu, některých organických rozpouštědel – benzenu, tetrachlórmetanu, chloroformu, sirouhlíku a dalších látek)
  Vyvolání zvracení: Zvracení vyvolávejte jen u osoby při vědomí do 1 hodiny po požití. Dejte vypít asi 1 – 2 dl nejlépe vlažné vody se lžičkou tekutého mýdla a práškovým nebo rozdrceným aktivním uhlím v množství odpovídajícím asi 5 tabletám. Větší množství vody není vhodné, protože v případě, že ke zvracení nedojde, usnadní voda rozpuštění a vstřebání látky rozpustné ve vodě, v horším případě způsobí posun toxické látky dále do zažívacího traktu
 • Nejste-li si jisti, zda vyvolávat zvracení, kontaktujte Toxikologické informační středisko a sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku
 • Po požití toxických nebo vysoce toxických látek do 5 minut podejte 10 – 20 tablet aktivního uhlí rozmíchaných ve vodě – nezávisle na tom, zda se zvracení podařilo vyvolat
 • v případě požití kyanidů dejte inhalovat obsah 1 – 2 ampulek Nitramylu (amylium nitrosum)
 • volejte záchrannou službu.

5. První pomoc při zasažení látkami klasifikovanými jako zdraví škodlivé

5.1 Při nadýchání

 • okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch
 • zajistěte postiženého proti prochladnutí
 • zajistěte lékařské ošetření, zejména přetrvává-li kašel, dušnost nebo jiné příznaky

5.2 Při styku s kůží)

 • odložte potřísněný oděv
 • omyjte postižené místo velkým množství pokud možno vlažné vody
 • pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon
 • zajistěte lékařské ošetření, zejména přetrvává-li podráždění kůže.

5.3 Při zasažení očí

 • ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte
 • výplach provádějte nejméně 10 minut
 • zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.

5.4 Při požití

 • Nevyvolávejte zvracení – i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic nebo mechanické poškození sliznice hltanu může v tomto případě představovat vyšší ohrožení než požitá látka)
 • pokud možno podejte medicinální uhlí v množství pěti rozdrcených tablet
 • zajistěte lékařské ošetření.


6. První pomoc při zasažení látkami klasifikovanými jako dráždivé

6.1 Při nadýchání

 • okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch
 • zajistěte postiženého proti prochladnutí
 • zajistěte lékařské ošetření, zejména přetrvává-li kašel, dušnost nebo jiné příznaky

6.2 Při styku s kůží

 • odložte potřísněný oděv
 • omyjte postižené místo velkým množství pokud možno vlažné vody
 • pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon
 • zajistěte lékařské ošetření, zejména přetrvává-li podráždění kůže.
  Poznámka: V případě, že přípravek ulpí na kůži a nelze jej odstranit vodou s mycími prostředky nebo jedlým olejem (například vteřinové lepidlo), nepoužívejte k odstranění násilí a ponechte je odbornému ošetření.

6.3 Při zasažení očí

 • ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte
 • výplach provádějte nejméně 10 minut
 • zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.
  Poznámka: V případě, že přípravek ulpí na kůži víček  a nelze jej odstranit vodou, nepoužívejte k odstranění násilí a ponechte je odbornému ošetření.

6.4 Při požití

 • Nevyvolávejte zvracení – i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic například u saponátů a dalších látek vytvářejících pěnu, nebo mechanické poškození sliznice hltanu)
 • u osoby bez příznaků telefonicky kontaktujte Toxikologické informační středisko kvůli rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření, sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku
 • u osoby, která má zdravotní potíže, zajistěte lékařské ošetření.

ZDROJ:
Pelclová, Daniela. První pomoc při expozici chemickým látkám. In České pracovní lékařství, č. 3, 2005, s. 159 – 161.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail