Prosincové vydání časopisu JOSRA

Zdroj: 

Na konci prosince vyšlo poslední číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA) v roce 2020.

Je dostupné online na adrese https://www.bozpinfo.cz/casopis-josra. Číslo tvoří 11 recenzovaných článků a jeden nerecenzovaný článek.

První recenzovaný článek pojednává o možném zneužití chemických látek teroristickými skupinami, které by měly dopad především na životní prostředí, přičemž velkou hrozbou mohou být napadené průmyslové objekty. Zneužití chemických látek v průmyslových objektech představuje zásadní hrozbu nejen pro životní prostředí, ale především pro civilní obyvatelstvo, včetně kontaminace potravinového řetězce a až s přesahem do kritické infrastruktury. Cílem příspěvku je poukázat na potenciální mezery v této problematice a navrhnout vhodná řešení pro snížení rizik teroristických útoků.

Další článek se věnuje problematice fyzické práce a s ní spojených možných rizik nefyziologických pracovních poloh, které zaměstnanec při práci zaujímá. Ty jsou z pohledu objektivních vnějších vlivů a výskytu subjektivních potíží zaměstnance a potenciálu muskuloskeletálních onemocnění (MSD) velmi významné. Tým autorů v příspěvku řeší základní a následné problémy spojené s pracovními polohami. 

Následuje článek z oblasti procesní a provozní bezpečnosti. Kolektiv autorů z Výzkumného energetického centra při VŠB-TU Ostrava disponuje technologiemi a experimentálním vybavením nejenom k přípravě, ale i studiu výbuchových charakteristik energoplynu. Tato kombinace umožňuje unikátní studium tohoto nebezpečného paliva za reálných podmínek, při kterých se v technologii vyskytuje.

Další článek od stejného autorského kolektivu se zabývá studiem projevů nebezpečných látek při chemických haváriích. Proto je nezbytné převést fyzikálně-chemické projevy požárů, výbuchů a toxických rozptylů na informaci, jaké následky mají na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek. Výsledek je pak charakterizován jako výstup hodnocení následků s výskytem řady neurčitostí. V článku je uvedena citlivostní analýza modelů úniku v zavilosti na rychlosti větru, velikosti plochy otvoru a teplotě okolí.

MUDr. Sylva Gilbertová se ve svém článku věnuje stresu a psychosomatice, které hrají důležitou roli ve výskytu muskuloskeletálních onemocnění (MSD), a to především ve smyslu funkčních poruch pohybového aparátu, zejména v oblasti krční páteře. Jak v terapii, tak i v prevenci je nutno psychosomatickým projevům věnovat zvýšenou pozornost.

Následuje další článek ze série BOZP a globalizace, která se zaměřuje na vliv kultury BOZP na migrující pracovníky. Migrace pracovníků se spolu s globalizací prohloubila. Pravidelná přeshraniční migrace pracovníků je dnes již zcela běžná. Tito migrující pracovníci se tak setkávají s novými kulturami, což se projevuje i v oblasti BOZP. Tyto faktory musí zohledňovat též vedoucí pracovníci. Ti by měli být připraveni na to, že migranti mohou být zvyklí na jinou kulturu bezpečnosti, což by měli zohlednit v rámci řízení BOZP na pracovišti. Článek definuje pojmy kultura bezpečnosti a bezpečnostní klima, věnuje se hodnocení kultury bezpečnosti a kulturním rozdílům a adaptací na ně. V závěru pak shrnuje globální rozdíly v kultuře bezpečnosti.

V dalším recenzovaném příspěvku se autoři věnují vztahu člověka a nových technologií na pracovišti (kolaborativní roboty, exoskeletony, inteligentní ochranná zařízení a prostředky) a přibližují jeho pozitiva a negativa. Interakce člověk-nové technologie a nové formy organizace práce přinášejí s sebou jak výhody, tak i nová bezpečnostní a zdravotní rizika pro zaměstnance.

Přes rostoucí úsilí o snížení počtu a významu technologických katastrof s nebezpečnými látkami se nedaří je dostatečně intenzivně snižovat. Jednou z příčin je rostoucí komplexita rizik s nimi spojených a stále větší provázání bezpečnosti podniků s vnějším prostředím, ať už z pohledu příčin, nebo dopadů havárií. Zvláštním případem této interakce jsou tzv. NATECH - technologické nehody vyvolané přírodními událostmi. Ve článku je vysvětlen fenomén NATECH, uvedeny případové studie ve světě i v České republice a popsán současný přístup mezinárodních autorit k tomuto jevu.

Následující příspěvek se zabývá historií kybernetických útoků na podniky v cizině i u nás s vytýčením významných milníků v jejich vývoji, jejich dopady na podnik i bezpečnost a nutností tento problém řešit. Provozovatel je povinen zajistit bezpečnost svých zaměstnanců a ostatních osob s jeho vědomím se vyskytujících v provozech nejen za běžných pracovních podmínek, ale také v mimořádných situacích, které lze předvídat. Jednou z takovýchto situací je kybernetický útok, ať už vedený jen na informační systémy, nebo zaměřený i na fyzické ovládnutí technologií a sabotáž. Význam těchto akcí pak poroste s přechodem na Průmysl 4.0. 

Další z recenzovaných článků informuje o výzkumném projektu, který řeší Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP). Projekt je zaměřený na specifikaci požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků. Článek poskytuje informace o cílech a způsobu řešení úvodních etap projektu, dále na několika příkladech ilustruje rozdílnost mezi „Quantity – Distance“ (QD) přístupem a pravděpodobnostním principem prevence, včetně navazující problematiky systému řízení bezpečnosti. Cílem projektu je sjednocení přístupu k prevenci závažných havárií v objektech v předmětné oblasti a detailní nastavení požadavků formou metodického postupu vhodně aplikovatelného na tuto specifickou oblast.

Poslední recenzovaný příspěvek se zabývá vlivem hygieny rukou na výskyt infekčních onemocnění a stavem pokožky rukou u zdravotníků a pracovníků sociálních služeb. Výzkum zabývající se vlivem hygieny rukou na počet přenosných infekcí poskytuje užší pohled do vybraných českých nemocnic a zařízení sociální péče. Přenosné infekce, sledované ve studii, nejsou hlášené do registru profesních nákaz, ale z jejich četnosti v populaci, a také vzhledem ke statistikám jiných profesních nákaz, lze očekávat, že jsou zdravotníci díky svému povolání ve zvýšené expozici.

Jediný nerecenzovaný článek představuje některé hlavní výsledky Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., zaměřené na vzdělávání školní mládeže v BOZP a na motivaci k bezpečnému chování. V Evropské unii, a tudíž i v České republice, je čím dál častěji a ve větším rozsahu věnována pozornost začlenění tématu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do vzdělávání a odborné přípravy na různých stupních vzdělávání, a současně i obsahu a kvalitě tohoto působení na děti a mládež. Do hledáčku světoznámých i méně známých subjektů působících v oblasti BOZP se tak dostávají vzdělávací systémy jednotlivých evropských zemí, obsah existujícího vzdělávání v předmětné oblasti, pedagogičtí pracovníci, kteří vzdělávání zajišťují nebo se na něj připravují, žáci a studenti, lektoři, instruktoři a další odborníci. Ve výsledku je pak celková evropská politika BOZP zacílená na všeobecné a odborné vzdělávání v této oblasti.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat Vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp-praha.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod. Budeme se těšit na spolupráci.

Přehled publikovaných článků

Recenzovaná část:

Nerecenzovaná část:

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail