Projekt 1H-PK2/35 Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí

Cílem projektu je vytvořit software, který umožňuje odborným představitelům chemického a petrochemického průmyslu, orgánům státní správy a samosprávy, inspekčními orgánům, složkám IZS a policii modelovat dosah havarijních projevů jako jsou výbuchy, úniky nebezpečných látek a požáry a vymezovat tak oblast havarijního plánování či oblast nutné evakuace.

Anotace: Cílem projektu je vytvořit software, který umožňuje odborným představitelům chemického a petrochemického průmyslu, orgánům státní správy a samosprávy, inspekčními orgánům, složkám IZS a policii modelovat dosah havarijních projevů jako jsou výbuchy, úniky nebezpečných látek a požáry a vymezovat tak oblast havarijního plánování či oblast nutné evakuace.
Klíčová slova: software, modelování, výbuchy, nebezpečné látky, ochrana prostředá, ověřovací model, havárie
Řešeno: 01/2005 - 12/2009
Příjemce: T - SOFT spol. s r.o.
Řešitel: Ing. Jaroslav Pejčoch, Ing. Michaela Havlová
Spolupříjemce: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Řešitel: Ing. Ivan Krejčí, Ing. Vladimír Ludwig
Spolupříjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Řešitel: RNDr. Stanislav Malý, RNDr. Mgr. Petr Skřehot
Spolupříjemce: ISATech, s.r.o.
Řešitel: Mgr. Michal Vaněček
Poskytovatel: MPO

VÝSTUPY

  • B - Odborná kniha
  • J - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
  • R - Software

SKŘEHOT, Petr. Nevšední místa mimořádných událostí na americkém středozápadě. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 4. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2009/usa_skrehot.html.
Anotace: Článek podává zprávu o zajímavých místech navštívených v srpnu 2009 v amerických státech Nové Mexiko, Arizona, Nevada a Utah. Společným jmenovatelem navštívených míst bylo to, že jsou spjaty s mimořádnými událostmi (přírodními i antropogenními), které se zde v minulosti staly. Účelem tohoto putování bylo nejen tato místa poznat, ale především dozvědět se více o procesech, které se na jejich vzniku podílely, a také o následcích, které měly na lidi a životní prostředí.
Klíčová slova: unexpected events; consequences; USA; U.S. Midwest

HAVLOVÁ, Michaela; SKŘEHOT, Petr. Ověření modelu šíření projevů a účinků ohrožujících událostí - projekt SPREAD : část 1 : příprava terénních testů. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 2. Dostupný na WWW:http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2008/spread-1_skrehot.html.
Anotace: K ohrožení obyvatelstva a životního prostředí nebezpečnými látkami může v současné době dojít nejen při havarijních únicích z technologických a výrobních zařízení nebo při dopravních nehodách, ale také při teroristickém útoku. Aby mohly být tyto události věrohodně numericky modelovány, je nutné vyvinout a ověřit příslušný model šíření a účinků. Proto byl vyvinut softwarový nástroj, , který dokáže modelovat rozptyl oblaků aerosolů. Přihlédneme-li ke skutečnosti, že aerosoly mohou představovat vážné ohrožení obyvatelstva, protože mohou sloužit jako nosiče nebezpečných látek, je vývoj příslušného rozptylového modelu aktuální potřebou. model byl prakticky ověřen v reálných podmínkách. Byly provedeny terénní testy a za využití nejmodernějších metod detekce a vyhodnocení naměřených dat pak získány informace nutné pro zpřesnění navrženého modelu i určení okrajových podmínek jeho možného použití.
Klíčová slova: modelling; filed tests; project SPREAD; aerosol; explosion

HAVLOVÁ, Michaela; SKŘEHOT, Petr. Ověření modelu šíření projevů a účinků ohrožujících událostí - projekt SPREAD : část 2 : realizace terénních testů. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 3. Dostupný na WWW:http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-2008/skrehot_havlova_spread_2.html.
Anotace: Při řešení každého výzkumného projektu jsou testy prováděné v terénu, tedy za reálných podmínek, vždy nejnáročnější částí projektu. Jejich úspěšné provedení je totiž ovlivňováno řadou faktorů, které však ne vždy mohou lidé ovlivnit. Zejména pak při provádění testů v atmosféře se můžeme setkávat s velkou variabilitou řady meteorologických prvků, což může výraznou měrou ovlivňovat výsledky prováděného měření. Při každých testech ovšem hraje významnou roli také časové hledisko a požadavky na personální a materiálně technické zajištění. Tento článek, který navazuje na část 1, je proto zaměřen na prezentaci poznatků načerpaných při provádění experimentů prováděných v rámci řešení projektu SPREAD, jehož cílem je ověřit model rozptylu oblaku aerosolu vzniklého výbuchem.
Klíčová slova: dispersion; field test; aerosol; terex; software

SKŘEHOT, Petr; HAVLOVÁ, Michaela. Ověření modelu šíření projevů a účinků ohrožujících událostí : projekt SPREAD : část 3 : vyhodnocení naměřených dat a interpretace výsledků. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 4. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2008/skrehot_havlova_spread3.html.
Anotace: Tento článek navazuje na předchozí dva díly publikace zaměřené na prezentaci výzkumného projektu č. 1H-PK2/35 „Ověření modelu šíření ohrožujících událostí – SPREAD“ a celé téma završuje rekapitulací získaných výsledků. Tento závěrečný díl, se snaží prezentovat způsob vyhodnocení získaných experimentálních dat a předkládá jejich interpretaci, tolik důležitou pro ověření modelu rozptylu oblaku aerosolu vzniklého výbuchem.
Klíčová slova: aerosol; dispersion; Terex; SPREAD; explosion; modelling; terorrism

KŘEHOT, Petr. Velký atlas oblaků. Brno : Computer Press, 2008. 368 s. ISBN 978-80-251-2015-6.
Anotace: Kniha je zaměřena na problematiku oblačnosti, která vzniká v zemské atmosféře jak přirozeným způsobem, tak i následkem lidských zásahů. S ohledem na výzkumný projekt, jehož dílčí výstupy kniha shrnuje, je v publikaci věnována zvláštní pozornost umělým oblakům, zejména pak oblakům vznikajícím průmyslovou činností nebo jako následky výbuchů. V publikaci jsou shrnuty mimo jiné i poznatky získané řešením projektu „1H-PK2/35: Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí“ a zdůrazněny nejdůležitější aspekty související s uměle vytvořenými oblaky. V tomto směru kniha věnuje pozornost také jejich nebezpečným vlastnostem.
Klíčová slova: clouds; atmosphere; aerosol; air pollution; industries accident; explosions

SKŘEHOT, Petr...[et al.]. Prevence nehod a havárií  : 2. díl : mimořádné události a prevence nežádoucích následků. Praha : VÚBP, 2009. 595 s. ISBN 978-80-86973-73-9. Anotace: Nebezpečné chemické látky se vyskytují nejen v chemickém průmyslu, ale dotýkají se již života každého člověka. Tyto látky však nemusejí představovat riziko jen pro člověka samotného, ale jsou hrozbou i pro životní prostředí. Proto stále větší roli hraje prevence rizik. Snahou tohoto přístupu je rizika systematicky vyhledávat, analyzovat je, přijímat opatření pro jejich snížení popřípadě navrhovat způsoby, jak se bránit negativnímu působení jejich vlastností či zmírňovat případné nežádoucí následky. V knize jsou shrnuty a přehledně uspořádány nejnovější poznatky z oblasti nakládání s nebezpečnými látkami, průmyslové bezpečnosti, prevence závažných havárií či řešení mimořádných událostí. Vedle toho kniha předkládá také základní informace o možném ohrožení teroristickými útoky, které se stávají stále vážnější a reálnější hrozbou. Uvedené informace byly postupně soustředěny během řešení projektu „1H-PK2/35: Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí“, jehož výsledky tato kniha prezentuje.
Klíčová slova: emergency event; accident; aerosol; modelling; dirty bomb; CBRN; terrorism; terex

SKŘEHOT, Petr; HAVLOVÁ, Michaela...[et al.]. Software SPREAD.
Anotace: SW SPREAD je nástroj určený pro rychlý odhad následků havárií a teroristických nebo vojenských útoků. Má rozsáhlé využití pro operativní jednotky IZS jak přímo na místě, tak i v řídicím středisku. Program poskytuje výsledky i při nedostatku přesných vstupních informací. Předpověď následků je založena na konzervativní prognóze. Základem SW SPREAD je šest základních modelů mimořádných událostí, které pokrývají různé typy havárií a teroristických útoků, a dále seznam nebezpečných látek, který při těchto událostech připadá v úvahu. Seznam nebezpečných látek je rovněž možné zadat podle přání uživatele. Důležitým pomocníkem uživatele je Průvodce pro rychlý odhad, který umožňuje rychle a bez hlubších znalostí vyhodnotit dopad mimořádné události. Každou událost lze zaznamenat do Databáze mimořádných událostí, odkud je možné ji kdykoliv vyvolat a porovnat s dalšími událostmi. SPREAD má návaznost na geografický informační systém,každá instalace má rovněž možnost využití map z prohlížeče Google.
Klíčová slova: modelling; aerosol; software; dirty bomb; CBRN; field tests

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail