Pro uchazeče o zkoušky z odborné způsobilosti v BOZP

Zdroj: 

Pro ty, kteří chtějí rozšířit řady odborně způsobilých osob v prevenci rizik nebo koordinátorů BOZP na staveništi, a ptají se, jak na to, odpovídáme, že základem odborných a jiných předpokladů pro výkon této činnosti je úspěšně složená zkouška z odborné způsobilosti. Jak na ni? Čtěte v tomto článku.

Žadatel o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik nebo k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „uchazeč“) se přihlásí (odešle vyplněnou přihlášku) u akreditované organizace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti a periodických zkoušek (dále jen „držitel akreditace“). Seznam držitelů akreditace je na Focal Pointu ČR (modrý rámeček). Průběh a podmínky zkoušek by měly být u každé organizace přibližně stejné, cenové rozdíly nejsou příliš výrazné.

Žadatel o vykonání zkoušky musí splňovat předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) nebo § 10 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. To znamená u odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik to je a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou; b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; u koordinátorů BOZP na staveništi a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření; b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb.

Obory vzdělání technického zaměření nejsou nikde přesně specifikovány. Podle výkladu z Ministerstva práce a sociálních věcí tam, kde není zcela zřejmé, že jde o obor vzdělání technického zaměření, držitelé akreditace budou poučeni, jaké vzdělání uznávat. O zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora se například může ucházet osoba, která maturovala z matematiky, fyziky či deskriptivní geometrie. Potvrzení o praxi vydává buď zaměstnavatel, nebo osoba, pro kterou uchazeč služby poskytuje. Splnění uvedených předpokladů ověří odborná zkušební komise před zahájením zkoušky.

Držitel akreditace zašle uchazeči do 21 kalendářních dnů ode dne obdržení přihlášky pozvánku ke zkoušce a uvede v ní termín, čas a místo konání zkoušky. Termín si uchazeč s držitelem akreditace mohou dohodnout.

Nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky uchazeč zašle držiteli akreditace zpracovanou písemnou práci k posouzení. Ten zajistí její posouzení a nejpozději 5 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky sdělí uchazeči, zda písemná práce byla doporučena k obhajobě.

Zkouška probíhá před odbornou zkušební komisí složenou nejméně ze 3 členů, kterou ustanoví držitel akreditace. Je neveřejná a má písemnou a ústní část. Ústní část se skládá z obhajoby uchazečem předem zpracované písemné práce (pokud byla doporučena k obhajobě hodnotitelem) a přezkoušení z vylosovaných otázek v souladu s přílohou č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. V Příloze č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. jsou zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik a v Příloze č. 2 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora.

Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti. Rovněž doklady ke zkoušce (potvrzení o dosaženém vzdělání, délce praxe, osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce nebo periodické zkoušce, pokud zkoušku již dříve skládal) jsou ověřovány v případě, že uchazeč doložil k přihlášce pouze kopie.

Náklady spojené s provedením zkoušky a za vydání osvědčení uhradí uchazeč držiteli akreditace nejpozději v den konání zkoušky před jejím zahájením.

Uchazeč zkoušku úspěšně vykonal, jestliže byl úspěšný ve všech částech zkoušky. Vyhodnotí se výsledkem "vyhověl" a držitel akreditace mu do 5 pracovních dnů po vykonání zkoušky předá nebo zašle osvědčení s těmito náležitostmi:

a) jméno, příjmení, popřípadě akademický titul nebo vědecká hodnost uchazeče,

b) datum a místo narození uchazeče,

c) označení odborné způsobilosti, jejíž dosažení bylo ověřeno,

d) jméno a příjmení, popřípadě akademický titul nebo vědecká hodnost předsedy odborné zkušební komise,

e) datum vydání a evidenční číslo osvědčení,

f) jméno, příjmení a místo podnikání, popřípadě adresa bydliště v jiném státě držitele akreditace, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, nebo název a sídlo držitele akreditace, jedná-li se o právnickou osobu, a evidenční číslo udělené akreditace a jméno a příjmení, popřípadě akademický titul nebo vědecká hodnost předsedy odborné zkušební komise,

g) datum vykonání zkoušky.

Uchazeč, který zkoušku nebo některou její část úspěšně nevykonal, se ohodnotí výsledkem "nevyhověl". Taktéž mu to držitel akreditace oznámí do 5 pracovních dnů po vykonání zkoušky a poučí ho o možnosti opakovat zkoušku nebo její část, kterou úspěšně nevykonal, a odborná zkušební komise v odůvodnění písemného sdělení stručně uvede důvody, pro které ohodnotila uchazeče výsledkem "nevyhověl".

Pokud žadatel nevyhověl ani při opravné zkoušce, může podat novou žádost o vykonání zkoušky nejdříve po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne neúspěšného vykonání opravné zkoušky. Při opravné zkoušce se postupuje obdobně.

Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo o úspěšně vykonané periodické zkoušce má ode dne jejího vykonání platnost 5 let.

Uvedené informace vycházejí ze zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Podrobnější informace o zkouškách jsou na webových stránkách držitelů akreditace.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail