Principy sociálně-právní ochrany dětí

Zdroj: 
Sociálně-právní ochrana dětí v České republice čelí mnoha problémům. Ministerstvo práce a sociálních věcí si nedostatky uvědomuje a připravuje proto celou řadu kroků k nápravě současného stavu.

Sociálně-právní ochrana dětí v České republice čelí mnoha problémům. Ministerstvo práce a sociálních věcí si nedostatky uvědomuje a připravuje proto celou řadu kroků k nápravě  současného stavu.

Podpora ohrožených rodin

Kroky ke zlepšení péče o ohrožené děti musí být koncepční a vzájemně provázané. Není možné prosazovat snížení počtu dětí v ústavech, pokud pro ně nedokážeme zajistit bezpečné prostředí v původní rodině nebo dobře připravenou rodinu náhradní. Není také možné výslovně zákonem zakázat odebírání dětí z rodin ze „sociálních nebo bytových důvodů“, pokud nemáme pro rodinu azylové nebo krizové bydlení. Proto se primárně zaměřujeme na podporu ohrožené rodiny tak, aby byla zachována její integrita a aby rodina byla schopna poskytovat dostatečnou péči dětem.

Případové konference

Základním kamenem pro práci s ohroženou rodinou je kvalitní vyhodnocení situace a nastolení funkční spolupráce mezi všemi subjekty, které mohou rodinu podpořit. V každém případě, kdy se rodina ocitá v nesnázích, sociální pracovník svolá tzv. případovou konferenci, které se zúčastní např. orgán sociálně-právní ochrany dětí, škola, lékař, nestátní nezisková organizace, rodiče, atp. Tato skupina na základě společného vyhodnocení situace rodiny vypracuje individuální plán práce s rodinou a dítětem, v němž budou stanoveny konkrétní kroky k řešení této situace. Realizace plánu bude koordinována sociální pracovnicí a bude průběžně vyhodnocována. Tímto způsobem bude zajištěna návaznost péče a zvýšena relevance zásadních rozhodnutí souvisejících s rodinou (například k odebrání dítěte dojde až poté, co budou zcela prokazatelně vyčerpány všechny možnosti podpory rodiny).

Primární zodpovědnost rodičů

Klademe obzvláštní důraz na primární zodpovědnost rodičů za své děti. Rodiče nelze svévolně zbavovat práva na péči o děti, naopak veškeré aktivity musí směřovat k jejich aktivizaci a posilování jejich rodičovských kompetencí.

Koncepce péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinu

Naše směřování v sociálně-právní ochraně dětí vychází z Koncepce péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinu, která byla schválena vládou na podzim roku 2006. Koncepce definuje základní problémové oblasti v péči o ohrožené děti a stanoví možné řešení těchto problémů. Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovává metodické materiály k práci s ohroženou rodinou, mapuje síť mediačních a poradenských služeb pro rodinu a připravuje informační materiály k prevenci a řešení rodičovských konfliktů.

Podpora ohrožených dětí

Za mimořádně závažné považujeme věnovat se jednotlivým skupinám ohrožených dětí. Prostřednictvím informačních materiálů chceme zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice týraných a zneužívaných dětí, pro pomoc dětem s výchovnými problémy bude podporována úzká spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany, policií a soudy. Ministerstvo práce a sociálních věcí mapuje aktuální situaci dětí cizinců bez doprovodu dospělé osoby na území ČR – jedná se o narůstající problém, pro který zatím chybí účelná řešení.

Profesionalizace pěstounské péče

Máme stanoveny cíle pro oblast náhradní péče o děti. Zaměřujeme se na systematickou podporu náhradních rodin, cílem je formou metodického vedení a finanční podpory budovat dostupné zdroje pomoci (např. poradny, specializovaná pracoviště) pro všechny pěstouny i adoptivní rodiče. Tyto kroky by měly vést k postupné profesionalizaci pěstounské péče, aby byla zajištěna pomoc dětem na dostatečné odborné úrovni, a aby tato pomoc byla náležitě finančně i společensky oceněna.

Standardy náhradní péče o děti

Pro péči o děti žijící mimo rodinu zpracováváme standardy náhradní péče o děti, kde budou definovány podmínky péče o děti v náhradních rodinách, ale také v dětských domovech a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail