Přeprava chemikálií

Chemikálie jsou přepravovány vzduchem, potrubím, po kolejích, po silnicích a po moři. Doprava zahrnuje nakládku, přepravu, vykládku a čištění. Nedostatečná kontrola v jakémkoli stadiu může mít za následek úrazy výrobců, přepravců i třetí strany.

Chemikálie jsou přepravovány vzduchem, potrubím, po kolejích, po silnicích a po moři. Doprava zahrnuje nakládku, přepravu, vykládku a čištění. Nedostatečná kontrola v jakémkoli stadiu může mít za následek úrazy výrobců (např. baličů), přepravců i třetí strany (např. veřejnosti, zákazníků a havarijní služby) nebo způsobit škodu na majetku či životním prostředí.  Potenciální riziko je   stručně popsáno v několika případových studiích.

Druhy dopravy

Kapaliny  mohou být přepravovány několika způsoby závisejícími na množství a vzdálenosti. Spojená rizika jsou specifická pro chemikálie a rovněž závisejí na fyzikálních podmínkách. Hořlavé kapaliny, které se roztahují, se mohou při vznícení stát tekutým ohněm. Jsou-li zality ohněm, roztažení může být extenzivnější pro chemikálie, které se s vodou nemísí, a vypařování může být rychlejší vzhledem ke zvýšení přenosu tepla. Nestálé kapaliny mohou znamenat riziko výbuchu. Toxické látky mohou být uvolněny jakožto kapalina, která se roztahuje, nebo jako  oblak. Riziko zatížení životního prostředí může být závažné. Obvyklé nádoby, v nichž se chemikálie přepravují, jsou:

 • láhve, plastické sudy, ocelové sudy nebo  sudy s použitím pryskyřice;
 • skleněné láhve, které mohou být chráněny ve speciálních nosičích;
 • plastické sudy, které nesmějí být vystaveny nadměrné zátěži a jsou-li vratné, vyžadují kontrolu na poškození;
 • silniční nebo železniční cisterny;
 • lodě;
 • potrubí.

Úrazy mohou vzniknout při nárazu, defektu kontejneru nebo potrubí nebo během nakládky či vykládky. Důležité okolnosti:

 • kompatibilita chemikálie a stavebních konstrukcí;
 • vhodnost dekontaminace, čištění a odstraňování zbytků z výše uvedených nádob;
 • identifikace a přenos informací.

Plyny jsou dopravovány:

 • pod tlakem ve válcích nebo v nádržích s udržovaným tlakem;
 • zchlazené;
 • potrubím.

Všeobecně je nedostatek kontroly závažnější než u většiny kapalin (pokud nejsou v přehřátém stavu), protože rozptyl do atmosféry je okamžitý. Rozptýlení hořlavých plynů může způsobit oheň nebo výbuch par. Neporušenost potrubí závisí na správném designu, konstrukčním materiálu, opěře a ochraně před mechanickým poškozením. V závislosti na plynu by rutinní inspekce měla být doplněna zjišťováním výskytu plynu a poplašnými systémy.

Pevné látky jsou dopravovány v lodích v široké škále kontejnerů rozmanité kapacity a konstrukce. Jsou z dřevovláknitých desek, kovu, kovu s pryskyřicí nebo z plastických hmot; papíru, plastických hmot nebo juty; jsou to dále přenosné bedny, cisterny, nákladní automobily. Dopravě v cisternách je často dávána přednost, protože omezuje ruční manipulaci a usnadňuje dopravu ke skladu. Rizika v sídle zákazníka mohou být omezena, množství zboží na skladě se zvýší. Je zapotřebí zvláštního zřetele pro:

 • nestabilní chemikálie;
 • pevné látky, mající sklon k samoohřevu, reaktivní materiály;
 • chemikálie, mající sklon k vytváření oblaku hořlavého nebo toxického prachu;

Případové studie ukazují, že přeprava chemikálií mezi dodavatelem a konečným uživatelem může představovat zvláštní rizika kromě těch, jež jsou spjata s inherentními chemickými a fyzikálními vlastnostmi látek, především proto, že okolnosti a místo, v němž dojde k nehodě, mohou být nepředvídatelné. Jako u nehod způsobených chemikáliemi všeobecně, je riziko  spjato s množstvím a časem, který uplyne předtím, než může být dáno pod kontrolu a než se provedou zmírňující opatření. K nehodám může dojít v obydlených místech nebo místech citlivých z hlediska životního prostředí, nebo tam, kde lze efekt domina hůře kontrolovat, než u pevně instalovaných objektů.

Srozumitelné štítky a identifikační postupy a poskytování informací jsou základními opatřeními, která mohou zabránit záměně u charakteru chemikálií. Doporučená manipulace, skladování a postupy v havarijních případech jsou nezbytné k zajištění bezpečné manipulace a zvládnutí nehody. Různé  subjekty mají kontrolovat a přijmout odpovědnost za chemikálii v různých stadiích během její přepravy mezi sídly, např., nakládka/vykládka, doprava různými metodami, sklad v tranzitu.
 Pro minimalizaci možností úrazů je přeprava nebezpečných chemikálií  vysoce regulována. V tabulce jsou uvedeny vybrané příklady z legislativy Velké Británie. Týkají se těchto oblastí:

 • všeobecná dopravní legislativa;
 • klasifikační,  balicí a výstražné tabulky, které mají být rozmístěny na kontejnerech, cisternách a železničních vozech;
 • informace o vozidlech;
 • dokumentace;
 • vhodnost dopravních prostředků a kontejnerů, zkoušení, testování a certifikace cisteren;
 • limity množství dopravovaných látek;
 • oddělení nebezpečných materiálů;
 • povinnosti odesílatelů, operátorů, řidičů;
 • trénink osádky/řidičů a ostatních osob v dopravních procesech;
 • nakládka a vykládka;
 • bezpečnost a ostatní bezpečnostní opatření včetně aparatury pro případ nehody;
 • speciální požadavky.

Je povinností všech, kteří se podílejí na přepravě nebezpečných materiálů, identifikovat příslušnou legislativu, mezinárodní úmluvy, praktické kódy a ostatní pomocné normy a vyhovět všem vhodným podrobným technickým a správním požadavkům. Specifické nebezpečné zboží je zakázáno dopravovat letadly za jakýchkoli okolností, zatím co jiné je povoleno pouze v malém množství.

Nakládka /  vykládka
Úrazy během nakládky a vykládky chemikálií do/ze silničních a železničních  cisteren, lodí a vlečných člunů mohou být způsobeny vylitím nebezpečné chemikálie, pohybem vozidla během přepravy, selháním nebo defektem pružné hadice, rozpojením přepravní hadice pod tlakem nebo přeplněním. Nakládka/vykládka nebezpečných chemikálií by měla probíhat na stanoveném místě v dostatečné vzdálenosti od veřejných cest, obydlených budov a je-li to relevantní, od zdrojů vznícení. Venkovnímu potrubí je třeba se vyhnout všude tam, kde to je možné. Je třeba provádět  ventilaci dobré úrovně a vhodnou ochranu před nepohodou spolu s kontrolou vystříknutí a k tomu všemu je třeba poskytnout informace, trénink, inspekci a dodržovat řádné pracovní postupy podle norem.

Vybraná legislativa Velké Británie týkající se přepravy nebezpečných chemikálií

Všeobecně

Přeprava nebezpečného zboží (klasifikace, balení a značení) a použití pravidel pro dopravní tlakové nádoby (1996)
Předpisy pro chemikálie (informace o riziku a balení pro dodávku) (1994)
Předpisy pro kontrolu výbušnin (1991)
Předpisy pro dopravu nebezpečného zboží (poradci v bezpečnosti) (1999)
Předpisy pro kontrolu  látek nebezpečných pro zdraví (1999)
Zákon o životním prostředí (1995)
Předpisy o ochraně životního prostředí (povinnost péče) (1991)
Zákon o ochraně životního prostředí (1990)
Zákon o prevenci znečištění a kontrole (1999)

Letecká doprava

Předpisy Mezinárodní asociace letecké dopravy o zakázaných předmětech

Železniční doprava

Mezinárodní předpisy týkající se dopravy nebezpečného zboží po železnici
Předpisy o přepravě nebezpečného zboží po železnici (1996)
Předpisy o balení, značení a přepravě radioaktivního materiálu po železnici (1996)

Silniční doprava

Evropská dohoda týkající se mezinárodní silniční přepravy nebezpečného zboží
Předpisy o silniční přepravě nebezpečného zboží (1966)
Předpisy o silniční přepravě nebezpečného zboží (trénink řidičů) (1996)
Předpisy o silniční přepravě výbušnin (1996)
Předpisy o radioaktivním materiálu (silniční doprava) (1996)


Vybrané případové studie

Letecké nehody

Nákladní letadlo převážející téměř 450 kg radioaktivního materiálu se rozbilo a vznítilo, ale ochranný kontejner, v němž byl materiál přepravován, vydržel havárii neporušen. Většina radioaktivního nákladu bylo iridium-192. Příčinou nehody byla závada na brzdě. Když bylo třeba zabrzdit, letadlo se nezastavilo letadlo vyjelo z ranveje, rozbilo se a poté začalo hořet. Pilot a druhý pilot vyvázli bez zranění.


Nehody na potrubí

V r. 1974 ve hloubce 137 m pod zemí bylo plastikové plynové potrubí na ulici podél hotelu ve Freemontu, Nebraska, USA, připojeno ke kovovým potrubím na každém konci za použití  kompresních spojek. V zimě, když poklesla teplota půdy, potrubí se stáhlo  a vytrhlo ze spojek. V příští zimě, když se ochladilo, se stáhlo asi o 76 mm a vypadlo, čímž umožnilo plynu, aby unikl do základů hotelu, kde explodoval.

Silniční nehody

Společnost očekávala dodávku  chlornanu sodného v cisternovém kamionu. Ten podle označení přivezl  chlornan sodný, ve skutečnosti však obsahoval chlorid železitý. Když řidič začal náklad překládat do skladové cisterny, vznikla chemická reakce, která způsobila, že se vyvinul široký oblak chloru. Dvacet devět osob, většinou zaměstnanci, bylo převezeno do nemocnice; 16 z nich zde bylo ponecháno jeden až tři dny.

Železniční nehody

Jak se předpokládalo prázdné láhve od tekutého chloru byly překládány z vozu, když se hlavní ventil z láhve utrhl. Asi 156 osob utrpělo akutní podráždění dýchacích cest; někteří začali krvácet z plic a další měli záchvat podobný astmatu a infiltraci plic připomínající pneumonii, což mělo za následek dlouhodobé poškození funkce plic. 

 

ZDROJ:
CARSON, P. – MUMFORD, C. Transportation of chemicals. / Přeprava chemikálií. Loss Prevention Bulletin, 2003, č. 4, s.11 – 17.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail