Předpisy v oblasti chemických látek a směsí

Zdroj: 

Na akci pořádané ČMKOS "Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a za zraněné při práci" Zbyněk Moravec z OS zdravotnictví a sociální péče podal přehled hlavních právních a ostatních předpisů v oblasti chemických látek a směsí, který je obsahem tohoto článku.

Část 1. Úvod

Část 1. Úvod

Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), který zcela nahradil zákon č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zrušil všechny předpisy vydané na jeho základě.

Zatím jediným prováděcím předpisem je vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. Nahrazuje dřívější vyhl. č. 232/2004 Sb. s výjimkou přílohy č. 1.

U Nařízení Evropské komise a parlamentu č. 1907/2006 (REACH) došlo novelou nařízení č. 453/2010 ke změně přílohy II, která upravuje podobu bezpečnostního listu (bezpečnostní list se vyskytuje pouze v evropských předpisech).

U novely Nařízení EC č. 1272/2008 (CLP/GHS) nař. č. 790/2009 se podstatně rozšiřuje příloha č. VI, t. j. seznam harmonizovaně klasifikovaných látek.

Nař. EC č. 286/2011 mění některá kritéria pro klasifikaci např. akutní toxicity, u chronické toxicity pro vodní prostředí zavádí čtyři kategorie, u senzibilizace kůže a dýchacích cest zavádí podkategorie 1A, 1B, upřesňuje povinné údaje na štítku a stanoví jeho velikost, zavádí některé kombinované H věty. Mírně jsou upraveny některé symboly (viz níže).

Dne 1.června 2015 skončí klasifikace a značení podle směrnic 67/548/EHS (DSD) týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a Směrnice 1999/45/ES (DPD) týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.

Prováděcím předpisem k § 44b Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění předpisů pozdějších, je vyhláška č. 428/2004 Sb. o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými CHLP klasifikovanými jako vysoce toxické.

chemie_symboly                            chemie_symboly

 

chemie_symboly                            chemie_symboly

Autor článku: 

Komentáře

Děkuji.

07.05.2012 - 08:18 Václav Syrový
Děkuji. Syrový.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail