Pracovnělékařské prohlídky zaměstnance pracujícího v noci - úprava od 1.11.2017

Zdroj: 

Čtyři a dva roky po 50. roce věku. K této odpovědi na otázku "V jakých periodách musí od 1. listopadu 2017 zaměstnanec absolvovat pracovnělékařské prohlídky, pokud pracuje v noci?" vede autora článku rozbor aktuálních právních předpisů.

Přehled předpisů dopadajících na problematiku zaměstnanců pracujících v noci (z pohledu pracovnělékařských služeb), v časovém období od 1. listopadu 2017 do změny právní úpravy vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), zřejmě do 30. 11. 2017:

  1. Dne 1. listopadu 2017 nabyla účinnosti nová právní úprava zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů;
  2. Ke stejnému dni nabyla účinnosti i změna v § 94 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZP) -  práce v noci;
  3. Právní úprava ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. zůstala k dnešnímu dni nezměněna. Tzn. platí příl. 2 část II. článek 13 (noční práce) a současně platí § 11 odst. 3 písm. a) a písm. b) - periodické prohlídky u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví (perioda prohlídek 4 a 2 roky).

Poznámka: Zaměstnanec do 50 let věku má periodu prohlídek stanovenu po 4 letech; po dovršení 50 let věku jsou pracovnělékařské prohlídky zkráceny na frekvenci dvou roků.

Právní požadavky dopadající na problematiku zaměstnanců pracujících v noci

§ 78 odst. 1 písm. j) a písm. k) ZP ,,(1) Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je
j) noční prací práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou,
k) zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1.

§ 94 odst. 2 ZP „Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb v případech a za podmínek stanovených pro pracovnělékařské služby zákonem o specifických zdravotních službách. Úhrada poskytnutých zdravotních služeb nesmí být na zaměstnanci požadována.“

§ 11 odst. 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb. "Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, se provádí
a) jednou za 4 roky, nebo
b) jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle písmene a)."

Odpověď na otázku:

Vzhledem k tomu, že perioda pro pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců pracující v noci byla k datu 1. listopadu 2017 z § 94 odst. 2 ZP odstraněna (dříve 1 rok) a v zákoně č. 373/2011 Sb. nebyla nová perioda prohlídek stanovena a ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. nebyla změna právní úpravy (zatím) provedena, nelze nadále zastávat názor, že pracovnělékařské prohlídky probíhají stejně jako před 1. 11. 2017, tzn. v periodě 1 roku.

Na základě stejných právních předpisů nelze ani předjímat, že pro pracovnělékařské prohlídky platí už nyní (v době před změnou vyhl. č. 79/2013 Sb.) perioda prohlídek s hodnotou dva roky, protože až dojde ke změně vyhl. č. 79/2013 Sb., tak budou nově pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců pracující v noci nastaveny na periodu prohlídek po dvou letech.

Odůvodnění:
Ani pro jednu ze shora uvedených variant nemáme pro tento postup oporu v právních předpisech.  

Odborně správná odpověď:

Na základě právní úpravy ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., konkrétně v příloze 2 část II. článek 13 (noční práce) a dále podle § 11 odst. 3 písm. a) a písm. b) této vyhlášky lze uzavřít, že perioda pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců pracujících v noci v období od 1. 11. 2017 do změny vyhlášky č. 79/2013 Sb. (zřejmě do 30.11.2017), je pro zaměstnance pracujícího v noci do 50 let věku 4 roky a pro zaměstnance, který dovršil 50 let věku, 2 roky.

http://bozppodlesenka.cz/

Autor článku: 

Komentáře

Komentář

25.11.2017 - 19:44 Herman Riedel
Právně bezpochyby správná odpověď. Ale nemohu se ubránit dojmu (asi tomu tak i je), že současný stav pravděpodobně zákonodárce/stát neměl na mysli a tak trochu odporuje selskému rozumu (nejedná se o polemiku s názorem p. Šenka, ale se současným stavem legislativy). Současný stav totiž ani nepočítá s "přechodovým obdobím" jako tomu bylo při vydání vyhlášky 79/2013 Sb., tj. nenechají se doběhnou lhůty před nabytím účinnosti změn - ke změně došlo pouze změnou zákoníku práce. Lékař poskytovatele přeci posuzoval zdravotní stav zaměstance s výhledem, že zaměstance uvidí za rok. Teď náhle platí, že tomu tak není, respektive není řešeno ono "přechodové období". Skoková změna z 1 roku na 2 nebo dokonce 4 roky mě v této souvislosti připadá osobně nebezpečná ve vztahu zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstanců. Domnívám se, že ve prospěch bezpečnosti zaměstanců pracujících v noci vede pouze cesta udržovat termín 1 rok do doby platnosti/účinnosti nové vyhlášky a to i formou vyslání na mimořádnou prohlídku v termínu 1 rok. Na závěr mě napadá ještě jedna myšlenka - jestliže v novele vyhlášky bude přechodové období, tak bude platit pro zaměstance pracující v noci perioda 2/4 roky, než jim tzv. doběhne a naskočí perioda 2 roky (tedy pokud tomu tak bude a nic se nezmění v návrhu vyhlášky). Celkově se mi tato situace jeví nedomyšlená (až nebezpečná v souvislosti s náhlými změnami lhůt). Docela by mne zajímal ve vší úctě názor autora článku, co si myslí (jestli moje předpoklady nejsou zcestné), alei ostatních čtenářů tohoto fóra.

Další komentář

28.11.2017 - 23:02 Tomáš Neugebauer
Jak již uvedl p. Riedel, odpověď p. Šenka je zcela správná. Také postoj p. Riedela je z hlediska zajištění vyšší úrovně bezpečnosti práce pochopitelný. Novela zákoníku práce předpokládala, že od dne nabytí její účinnosti nabude účinnosti též novela prováděcího předpisu, tedy nařízení vlády č. 79/2013 Sb. Bohužel, není to poprvé, co se vydání prováděcího předpisu opozdilo a způsobilo tak v praxi problémy. Situace je horší v to, že problém nevzniká nyní, ale v budoucnu. I když se zdá, že se nebude jednat o významný počet zaměstnanců (pouze těch, jež absolvují prohlídku v "mezidobí"), domnívám se, že by tento problém měl být zohledněn v přechodných ustanoveních (uvést, že práce v noci se netýká navrhované přechodné ustanovení pro ostatní prohlídky, kteří prohlídky absolvovali v období od 1. 11. 2017 do doby nabytí účinnosi novely). To by však předpokládalo další novelu, neboť v současné době se novela nachází v úrovni zpracování: "Byla vložena souhlasná stanoviska všech pracovních komisí, které projednávaly materiál".

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail