Práce s řetězovou pilou na staveništi

Zdroj: 

Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (dále jen „nařízení vlády“), stanovuje řadu povinností, které je nutné dodržet i při práci s řetězovou pilou na staveništi.

Řada zaměstnavatelů, OSVČ, stavbyvedoucích a koordinátorů BOZP na staveništi si nemusí uvědomit, že tento právní předpis stanovuje požadavky pro bezpečnost práce při provádění stavby všude tam, kde je řetězová pila používána.

Za pracoviště obdobného charakteru jako práce v lese považuje nařízení vlády takové situace, kdy se pracuje s řetězovou pilou. Řetězové pily jsou běžně na staveništích používány a je tedy nutné respektovat nově stanovené požadavky.

Mezi všeobecné požadavky stanovené nařízením vlády zejména patří:

  • O předání pracoviště jinému zaměstnavateli musí být vyhotoven záznam, který musí obsahovat informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
  • Zaměstnavatel musí zajistit, aby osamocený zaměstnanec nebo samostatně pracující zaměstnanec přerušili práci, pokud nemohou pokračovat v práci bezpečným způsobem, a o přerušení práce informovali bez zbytečného odkladu zaměstnavatele. (Poznámka autora: na staveništi bude potřebné, aby místní předpis určil povinnost informovat také např. stavbyvedoucího).
  • S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanci vykonávající práce s řetězovou pilou, křovinořezem nebo ručním nářadím s ostřím byli vybaveni prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby. (Poznámka autora: na staveništi bude potřebné, aby místní předpis tuto povinnost specifikoval pro podmínky daného staveniště).
  • Práce mohou vykonávat pouze zaměstnanci, kteří byli k této činnosti vyškoleni a v ní zacvičeni a jejichž znalosti a dovednosti byly ověřeny zaměstnavatelem.

Při práci s řetězovou pilou musí zaměstnavatel zajistit, aby řetězové pily nebyly používány bez krytu pohybujících se částí řetězové pily, mimo činné části pilového řetězu, účinného antivibračního systému, zachycovače roztrženého řetězu, účinné bezpečnostní brzdy řetězu a aby tyto bezpečnostní prvky byly během používání řetězové pily plně funkční.

Dále zaměstnavatel musí zajistit, aby řetězová pila se spalovacím motorem nebyla používána bez tlumiče výfuku, spojky automatického vypínání chodu řetězu při volnoběžném chodu motoru, funkční dlaňové pojistky, umístěné v horní části zadní rukojeti řetězové pily. Musí zajistit, aby obsluhou řetězové pily byl pověřen pouze zaměstnanec starší 18 let, který je k uvedené činnosti zdravotně způsobilý. (Poznámka autora: Práce s motorovou pilou musí být zaznamenána jak v žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, tak zejména v lékařském posudku o zdravotní způsobilosti k práci. Protože vyhláška č.79/2013 tuto práci samostatně nespecifikuje, na rozdíl od jiných činností s ohrožením zdraví, mělo by se jednat o „Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožením zdraví“ které by si měl zaměstnavatel vyhodnotit společně se svým poskytovatelem pracovnělékařských služeb a v rámci prevence rizik stanovit, např. v interním předpisu.)

Rovněž tak zajistit, aby zaměstnanec při práci s řetězovou pilou vždy používal ochranný oděv a pracovní obuv odolnou proti pořezání a další osobní ochranné pracovní prostředky stanovené zaměstnavatelem, s přihlédnutím k návodu výrobce na obsluhu řetězové pily.

Je zakázáno provádět práce s řetězovou pilou ze žebříku, přidržovat rozřezávané dříví rukou nebo nohou. V průběhu práce podle potřeby musí zaměstnanci kontrolovat stav bezpečnostních prvků řetězové pily, a pokud bezpečnostní prvky nejsou funkční, řetězovou pilu je zakázáno používat. Pila pak smí být startována způsobem, který neohrozí zaměstnance nebo jiné fyzické osoby vyskytující se na pracovišti. Za zmínku stojí rovněž požadavek, aby zaměstnanci nepracovali osamoceně.

Pro práci s řetězovou pilou ve výšce (viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) musí zaměstnavatel zajistit zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu. (Poznámka autora: forma tohoto předpisu, jeho zveřejnění, seznámení s ním a další bude pravděpodobně odlišná dle podmínek na daném staveništi. Na staveništi s určeným koordinátorem BOZP, může být tento předpis součástí informace zhotovitele, kterou nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi musí písemně předat koordinátorovi.)

Nově není zapotřebí vést evidenci počtu hodin provozu za měsíc, ale pouze o výsledcích revizí, kontrol a oprav řetězové pily.

www.mojmirklas.cz

www.preventcom.cz

Komentáře

Zacvičení a ověření dovedností

01.02.2018 - 04:35 Norbert Chalupa
Zdůraznil bych povinnost ve vztahu k motorovým pilám, která je výše uvedena a v NV č. 28/2002 Sb. uvedena nebyla, a sice, že: ,, Práce mohou vykonávat pouze zaměstnanci, kteří byli k této činnosti vyškoleni a v ní zacvičeni a jejichž znalosti a dovednosti byly ověřeny zaměstnavatelem.ˮ Z čehož plyne, že by zaměstnavatel měl, mimo teoretické znalosti, zajistit a zdokumentovat praktické zacvičení a fyzicky ověřit dovednost práce s motorovou pilou, tudíž obdobně (ne tak striktně), jak bylo stanoveno ve vyhl. č. 42/1985 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami.

Velmi potřebné...

01.02.2018 - 05:32 Radoslav Vlasák
...a dostat by se to mělo také ke všem, kteří si řetězovou pilu pořídí pro soukromou potřebu. O důkladném a názorném předvedení u prodávajícího si nedělám (mj. i na základě vlastních zkušeností) zase až tak velké iluze, návody k obsluze nebývají vždycky dostatečně vyčerpávající, srozumitelné a laikem náležitě pochopené a respektované, a tzv. mimopracovních úrazů právě při práci s řetězovými pilami (ale i s dalšími potenciálně nebezpečnými "technickými vymoženostmi") je pořád ještě dost. Jistě - kdo chce, adekvátní informace najde a může se jimi řídit. Ale místo mnohdy bezduchých reklam v hromadných sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích by se - z pohledu obecné ochrany zdraví - nejspíš mnohonásobně vyplatilo pokusit se právě touto cestou seznámit co nejširší veřejnost právě se zásadami BOZP při používání těch nejběžnějších a nejvíce "soukromě" používaných strojků, přístrojů apod. (mj. i při práci se zmíněnými řetězovými pilami). Určitě by to přispělo k větší všeobecné informovanosti stran ochrany životů a zdraví - aspoň si to myslím.

Právní výklad

05.02.2018 - 09:55 Vladimír Hubálek
Pro účely nařízení 339/2017 Sb. se rozumí prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru práce prováděné při údržbě lesů, parků, sadů, břehových porostů, doprovodné zeleně vodních toků, pozemních komunikací a v obvodu dráhy a při odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení elektrizační soustavy nebo plynárenských zařízení, popřípadě při odstraňování porostů ohrožujících provoz rozvodných tepelných zařízení, pěstební práce, ošetřování stromů, těžba, soustřeďování, manipulace, skladování a odvoz dříví, práce ve výškách na stojících stromech a veškeré práce prováděné s přenosnou řetězovou pilou nebo křovinořezem. JAKÝ JE PRÁVNÍ VÝKLAD??? Mě osobně to připadá jako celé zavádějící. Děkuji za vysvětlení, čeho se výše uvedené NV vůbec týká.

Pane Hubálku, jestli

06.02.2018 - 02:23 Norbert Chalupa
Pane Hubálku, jestli poukazujete na to, zda se NV vztahuje na provozování řetězové pily na stavbě, jak píše pan Ing. Klas, tak si z § 2 písm. a) NV odmyslete první část věty, tak vám zůstane následující: § 2 Pro účely tohoto nařízení se rozumí a) prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru ……………………veškeré práce prováděné s přenosnou řetězovou pilou nebo křovinořezem. Je tedy zřejmé, že také práce prováděné na stavbách s řetězovou pilou musí být prováděny v souladu s tímto NV.

Pane Chalupa

08.02.2019 - 23:51 Radek Berna
Pane Chalupa, nemyslíte, že platná legislativa opravdu nemůže pracovat s pojmy jako "tak si odmyslete... , tak vám zůstane", nýbrž když už hrubě porušuje Ústavní listinu práv a svobod (ukládá povinnosti nikoliv jako zákon !), měla by alespoň přesně specifikovat například zde ona "pracoviště obdobného charakteru" ? Domnívám se, že již toho "odmýšlení a zůstávání a zamýšlení" bylo celkem dost, také svévolných jednostranných a účelových výkladů, vynechávání paragrafů z různých vyhlášek a NV. Autoři takové legislativy jakou bezesporu ta k BOZP je by měli mít dostatek odbornosti a vydavatel financí, aby si již nikdo napříště nic nemusel a ani nemohl odmýšlet, přimýšlet a svévolně upravovat. Co je zřejmé vám, nemusí být zřejmé stovkám dalších. Práce s MŘP je na stavbách tak odlišného charakteru (bereme li v úvahu vlastní stavební práce), oproti práci v lese asi jako jízda s motorovým vozidlem na veřejných komunikacích s jízdou s VZV v uzavřené hale skladu. Příprava staveniště je zcela jednoznačně pracovištěm obdobného charakteru. BOZP jako zcela nezbytná a nutná součást práce a života si snad zaslouží odpovídající kvalitní legislativu kterou následně lze bez ztráty kytičky uplatňovat, kontrolovat a případně stíhat její nedodržování, nikoli tyto polotovary často i archaické obsahující úsměvné paragrafy, kde je nutno si "odmýšlet, nebrat zřetel" a čekat "co mi zůstane".

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail