Podpora bezpečnosti a prevence šikany ve školách

Dne 22. května 2019 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskutečnila konference „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR – aktuální témata 2019“. Mimo jiné na ní vystoupili zástupci Národního institutu pro další vzdělávání.

Konferenci, která se konala pod záštitou místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR Kateřiny Valachové, uspořádaly Stálý výbor pro sociálně zdravotní problematiku a národní dokumenty BOZP, Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Hlavními tématy konference, ke kterým vystoupili zástupci MŠMT, NIDV, ČŠI, Státního úřadu inspekce práce, Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, dalších institucí a odborových svazů, byly Výchova dětí k bezpečnosti a ochraně zdraví při přípravě na budoucí povolání, Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních, Prevence zdravotních rizik a rizikového chování ve školství.

Jak ve svém příspěvku zdůraznila ředitelka NIDV Helena Plitzová (viz obr.), bezpečnostní témata a jejich implementace do vzdělávání se dotýká i činnosti NIDV, neboť vyžadují specifické průřezové znalosti z různých oborů či rezortů, a tedy i posilování kompetencí učitelů v těchto oblastech. Při přípravě vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky spolupracuje NIDV s odborníky nejen z MŠMT, ale i z jiných rezortů.

Pojem bezpečnost a bezpečí je velice široký a do značné míry může být každým jedincem vnímán velmi subjektivně a rozdílně," řekla Helena Plitzová. „Krizové situace a nejrůznější bezpečnostní rizika nás v běžném životě provázejí téměř na každém kroku: na silnicích a v dopravě vůbec, v turismu, v kyberprostoru, ale i při práci a volnočasových aktivitách. V posledních letech dochází k nárůstu mimořádných událostí způsobených živelnými pohromami (povodně, zemětřesení atd.), ale i selháním techniky. Samostatnými kapitolami jsou terorismus, ale také agresivní chování druhých, šikana a jiné sociálně patologické jevy.“

Každý člověk by měl umět adekvátně reagovat na různé krizové situace, do kterých se může dostat, tedy pokud možno nepropadnout panice a věcně a správně jednat a komunikovat. V připravenosti obyvatel na bezpečnostní rizika sehrává důležitou roli nejen systematická osvěta, ale základní kompetence by měli žáci získávat již ve škole.

Branná výchova, která byla součástí školních osnov až do počátku 90. let, byla zrušena a bohužel se ukazuje, že dnešní mladé generaci zcela chybějí základní dovednosti a znalosti v této oblasti. V současné době jsou bezpečnostní témata sice obsažena v RVP, ale každá škola k jejich zapracování do ŠVP přistupuje rozdílně a mnohdy nedostatečně. Souvisí to jak s malou připraveností stávajících či budoucích učitelů, tak také s rezervami v dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v této oblasti, a to v celé škále tzv. rizikových témat: krizové situace, dopravní výchova, šikana a kyberšikana, rizikové chování či domácí násilí. Jde především o taková témata, která hrají důležitou roli v životě žáků, učitelů a v klimatu školy jako takové.

Ukazuje se, že školy a učitelé většinou řeší krizovou situaci, např. šikanu, až když nastane.“ dodala Helena Plitzová. „Přitom zásadní je prevence a příprava. Systematická podpora, vzdělávání a praktický trénink pedagogických pracovníků škol v bezpečnostních tématech je výzvou i pro NIDV: Od roku 2016 jsme proškolili v rámci rezortních a účelových projektů zaměřených na oblast primární prevence a šikany a studií k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů téměř 2.500 pedagogických pracovníků v celé České republice. Další vzdělávání poskytujeme školám v rámci šablon."

A aktivitách NIDV v této oblasti informoval účastníky konference náměstek sekce strategií a inovací NIDV Josef Rydlo (viz přílohu).

Soubory ke stažení

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail