Parkování motorových manipulačních vozíků

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Tilhon.

Můj dotaz se týká parkování manipulačních vozíků (spalovací motory). Existuje nějaká norma či předpis, kde se uvádí podmínky parkování/garážování těchto vozíků? Praxe je bohužel taková, že vozík parkuje, kde je zrovna místo, třeba i pár metrů od tlakových lahví s kyslíkem a acetylenem. Jsou někdě stanoveny požadavky pro parkování?

Provozování manipulačních vozíků s vlastním pohonem řeší ČSN 26 8805 a ČS ISO 3691 + Adm 1. Samotné parkování přibližuje čl. 14.2.3.8 ČSN ISO 3691 a stanovuje, že motorový vozík ponechaný bez dozoru musí mít zcela spuštěn nabírací prostředek břemene, ovladače v neutrální poloze, s přerušeným přívodem energie, se zabrzděnou parkovací brzdou a zajištěním vozíku proti jakémukoli neúmyslnému či neoprávněnému použití. Při parkování je třeba dbát na nezatarasení únikových cest, přístupů ke schodištím a prostředkům protipožární ochrany. Je nutno parkovat v bezpečné vzdálenosti od železničních tratí.

S tlakovými nádobami na přepravu plynů se nakládá ve smyslu ČSN 07 8304. Zde je například stanoveno, že:

 • nádoby musí být vhodným způsobem zajištěny proti nárazu a pádu (čl. 7.1),
 • jejich vzdálenost od topných těles a sálavých ploch musí být taková, aby teplota povrchu nádob nepřekročila kritickou hodnotu teploty u zkapalněných plynů a hodnotu 50 °C u ostatních plynů – od zdrojů otevřeného ohně musí být nádoby nebo sudy vzdáleny nejméně 3 m (čl. 7.2),
 • samostatně stojící nádoby musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu, skladují se v oddílech nepřesahujícím 100 ks nádob (čl. 10.24),
 • nádoby se skladují ve svislé poloze zajištěné proti samovolnému pohybu (čl. 10.25),
 • manipulační uličky při skladování nádob musí být široké nejméně 1 metr (čl. 10.28).

Je pravdou, že manipulační uličky se stanovují podle ČSN 26 9010, hlavně s ohledem na šířku přepravovaného břemene, míst pro otáčení vozíku se zohledněním podélného přesahu břemene, ale touto problematikou se dostáváme k obecnějším pravidlům bezpečnosti práce.

Podle § 102 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům. V souladu s odstavcem 3 téhož paragrafu je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.

Konkrétnější ustanovení lze nalézt v § 2 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., který stanovuje zaměstnavateli povinnost zajistit, aby pracoviště bylo prostorově a konstrukčně uspořádáno a vybaveno tak, aby pracovní podmínky odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům – pod písm. a) je např. uvedeno, že komunikace mají mít stanovené rozměry a povrch a mají být vybavené pro činnosti zde vykonávané. Obdobně i v § 5 odst. 1 je zaměstnavateli stanovena povinnost organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti.

Prováděcím právním předpisem je např. nařízení vlády č. 101/2005 Sb., které v § 3 zdůrazňuje, že pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními (odst. 1) a že bezpečný stav pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví ve vztahu k vykonávané činnosti (odst. 2). V odstavci 3 pak pod jednotlivými písmeny stanovuje, co je nutné před uvedením pracoviště do provozu zajistit. Pod písm. a) je to uspořádání pracoviště s ochranou zaměstnanců před škodlivými účinky pracovních a technologických postupů, vč. určení osob k zajištění bezpečného provozu, používání, údržby, úklidu, čištění a oprav; pod písm. c) umístění, uspořádání a instalace výrobních a pracovních prostředků a zařízení; pod písm. d) je pamatováno na náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a výrobních a pracovních prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu (nechtěnému) pohybu.

Jestliže je zaměstnavatel podle § 101 zákoníku práce povinen zajistit BOZP zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce, předpokládá se (v intencích dotazu a s přihlédnutím k výše uvedeným výňatkům z právních a technických předpisů) stanovení či přímo vyznačení dopravních cest, míst pro odstavení používané techniky, míst pro uložení materiálu, míst pro pohyb osob atd. S touto organizací musí být zaměstnanci seznámeni a vedoucí pracovníci jsou odpovědni za její dodržování.

Je důležité seznámit se se zněním uvedených a navazujících předpisů a pracoviště provozovat podle stanovených požadavků s ohledem na konkrétní podmínky.

Literatura a právní předpisy:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 • ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly
 • ČSN ISO 3691 + Adm. 1 Motorové vozíky. Bezpečnostní předpisy
 • ČSN 26 9010 Šířky a výšky cest a uliček
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail