Otázky a odpovědi na téma pracovnělékařské služby

Zdroj: 

Do redakce BOZPinfo chodí stále dotazy na téma pracovnělékařských služeb. Je vidět, že právní úpravu po novele zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 202/2017 Sb. (dále „zákon“) a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. (dále „vyhláška“) jsme si ještě úplně neosvojili. Několik zodpovězených otázek nabízí toto Téma BOZPinfo.

Musí mít vstupní prohlídku uchazeč o práci, který bude pracovat 4 měsíce na základě dohody o provedení práce na výzkumném pracovišti a součástí práce bude také nakládání s výbušninami?

Ano musí. Podle § 59 zákona zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před vznikem právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 (vyhláška) nebo jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Nakládání s výbušninami je uvedeno ve vyhlášce v Příloze č. 2 část II. bod 7. a je pro ně stanovena lhůta prohlídek 1x za 2 roky.

Musí mít vstupní prohlídku učitel, který bude pracovat na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr?

Pokud jde o práce zařazené do Přílohy č. 2 části II. vyhlášky, a to práce ve škole je, pak musí mít vstupní prohlídku u poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele (dále „poskytovatele PLS“), přestože je zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce (viz předchozí dotaz).

Může, i po novelizaci zákona a vyhlášky, registrující lékař provádět preventivní lékařské prohlídky tzv. řidičů referentů v kategorii první? V jakých periodách? Mám sem zařadit i pracovníky, kteří jsou na pozicích vedoucích, manažerů apod. a cestují mezi dvěma provozovnami? Mám prostě počítat všechny zaměstnance, kteří mají oprávnění na "referenční" vozidla?

Zaměstnavatel je musí posílat na prohlídky k poskytovateli PLS, protože jsem zařazeni do Přílohy č. 2 vyhlášky. Podle této přílohy části II. bod 5. je četnost prohlídek 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky. Při výkonu prací v kategorii 2 až 4 by to bylo 1x za 4 roky, po dovršení 50 let věku 1x za 2 roky. Je zde uvedeno, že se to týká řidičů, u nichž je řízení vozidla obvyklou součástí výkonu práce. Pokud cestují pravidelně mezi provozovnami, tak to je tento případ. Měli by to být ti, kteří mají v pracovní náplni uvedeno i řízení vozidla.

Potřebuji jako OSVČ bez zaměstnanců podnikající v nákladní automobilové dopravě pro přepravu věcí (vozidlo nad 3,5 t) jakousi smlouvu s lékařem pro pravidelné prohlídky ke způsobilosti řidiče?

V zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se v § 87 hovoří o pravidelných prohlídkách řidičů vozidel skupiny C - E a v § 87a o dopravně psychologickém vyšetření, to jistě víte, ale smlouvu s lékařem PLS musí mít jenom zaměstnavatelé zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance.

Na pracovišti se objevil nový rizikový faktor lokální svalová zátěž. Zaměstnankyně jsou nyní nově zařazeny do kategorie III. (předtím II.). Muži zůstali v kategorii II. Je nutné je posílat na mimořádnou lékařskou prohlídku z důvodu nového rizikového faktoru, nebo to není nutné, když zůstali ve stejné kategorii?

Ano, v tomto případě je nutné provést mimořádnou prohlídku. Pokud by šlo o převedení na jinou práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance - navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden - provedla by se podle § 10 odst. 2 vyhlášky prohlídka vstupní.

Kdy je nutné uskutečnit vstupní prohlídku? Při podpisu smlouvy, v den nástupu do zaměstnání, nebo před dnem nástupu do zaměstnání?

Nejpozději den před nástupem do zaměstnání. Pokud se obě strany (zaměstnavatel i zaměstnanec) vzdají práva na přezkoumání lékařského posudku (§ 46 odst. 1 zákona), nastávají právní účinky tohoto posudku prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy tak učinila poslední z nich. To znamená, že pokud má dotyčná osoba lékařský posudek se závěrem o tom, že je zdravotně způsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou, může už druhý den po prohlídce do práce.

Jaká je platnost vstupní lékařské prohlídky? Od termínu vyhotovení, nebo od data nástupu zaměstnance? Kdy přesně by uchazeči na lékařskou měli jít? Opravdu stačí den před nástupem, neměli by mít nárok na odvolání, tedy jít na lékařskou prohlídku nejpozději 14 dní před nástupem? Poslední dotaz se týká agenturních zaměstnanců, které přecházejí k uživateli agentury a stanou se kmenovými zaměstnanci. Agenturnímu zaměstnanci končí lékařský posudek k 20. dni měsíce. Pod „kmen“ však nastupuje od 1. dne následujícího měsíce. Musí jít ještě na pracovnělékařskou prohlídku pod agenturou, nebo jej může poslat na prohlídku už jeho nový zaměstnavatel (uživatel agentury)?

Lékařský posudek platí od data vystavení posudku. Na vstupní prohlídku by měl zaměstnanec jít nejdříve 90 dní před nástupem do práce (doba, po kterou může uplatnit posudek), v případě periodické prohlídky 90 dní před ukončením platnosti periodické prohlídky (jeho časová platnost se nemění, pokud posuzující lékař nezjistí změnu zdravotního stavu vedoucí k vydání lékařského posudku s jiným závěrem; nedochází tak ke zkrácení intervalů periodických lékařských prohlídek), nejpozději 1 den před nástupem do práce (viz předchozí dotaz). Zaměstnanec může jít na prohlídku k poskytovateli PLS agentury, nebo poskytovateli PLS zaměstnavatele, u kterého vykonává práci (uživatele agentury). Ustanovení § 54 odst. 5 zákona umožňuje obojí.

Jakou dobu je zaměstnavatel povinen uchovávat (archivovat) doklad o vstupní lékařské prohlídce bývalých zaměstnanců?

Toto není přesně stanoveno. Zaměstnavatel to stanoví podle vnitřních pravidel pro personální agendu v organizaci.

Máme se řídit zákonem a jeho prováděcí vyhláškou, nebo rozhodnutím hygieny? Z důvodu koncentrace škodlivin acetonu a toluenu v pracovním ovzduší máme zaměstnance zařazeny do kategorie 2. rizikové a 3. podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle vyhlášky tedy mají chodit na periodickou prohlídku jednou za 2 roky. Podle rozhodnutí krajské hygienické stanice byl termín periodické prohlídky pro 3. kategorii určen jednou za 1 rok.

Zákonem a prováděcí vyhláškou. Původní znění § 11 odst. 4 vyhlášky "Odstavec 2 nebo 3 se nepoužije, pokud orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví určí kratší termín pro provedení periodické prohlídky, než je uveden v odstavci 2 nebo 3" již neplatí.

Poskytovatel PLS vyžaduje po zaměstnavateli k žádosti o lékařskou prohlídku i formulář lékařského posudku, do kterého jen doplní (zaškrtne) výsledek. Podle mého názoru je odpovědnost za formu posudku na lékaři (ev. č., záznam o vzdání se práva na odvolání a další, např. legislativní změny a jejich implementace do posudků), tedy zaměstnavatel podává jen žádost. Vím, že praxe je zcela odlišná, lékaři mají tu tzv. vymahatelnou sílu „nedodáš formulář, nebude posudek“. Je povinností zaměstnavatele dodat lékaři žádost včetně předvyplněného lékařského posudku?

Lékařský posudek vydává poskytovatel PLS, tak by měl formulář mít, ale bude záležet na dohodě mezi ním a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel musí dodat pouze žádost o provedení prohlídky.

Další zodpovězené dotazy na téma pracovnělékařské služby najdete v rubrice Rady pro Vás/Otázky a odpovědi/Ochrana zdraví.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail