Osobní ochranné pracovní prostředky při použití přípravků na ochranu rostlin: polní aplikace

Zdroj: 

Recenze na publikaci MUDr. Zdeňky Trávníčkové, CSc. Osobní ochranné pracovní prostředky při použití přípravků na ochranu rostlin: polní aplikace volně navazuje na informace k výběru osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) při použití postřikovače neseného na zádech pracovníka uvedené na původních webových stránkách Státního zdravotního ústavu ze dne 14. 3. 2016. 

Vydaná publikace je uceleným pojednáním o problematice ochrany pracovníků při provádění polní aplikace ochrany rostlin. Pro svoji komplexnost je publikace vhodnou příručkou nejen pro všechny pracovníky, kteří při své práci používají pesticidy, ať již OSVČ nebo zaměstnavatele a jejich zaměstnance, ale i pro odborníky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či odborníky z oblasti nakládání s nebezpečnými látkami. Je vhodným informačním zdrojem pro širokou veřejnost, a to nejen v oblasti zemědělství, neboť je dobrým obecným vodítkem, jak přistupovat k hodnocení dané reality z pohledu výběru OOPP.

Publikace je řazena v logicky navazujících kapitolách, kdy nejprve jsou přiblíženy požadavky na značení přípravků – nebezpečných látek a možné cesty vstupu přípravku do organismu s ohledem na konkrétní prováděné činnosti, z čehož lze usoudit, jaká vhodná opatření lze přijmout ke snížení nebezpečí expozice přípravku či jaké druhy osobních ochranných pracovních prostředků lze vybrat.

OOPP jsou v publikaci přiblíženy jak zmíněním národní a evropské legislativy, tak i přiblížením kategorizace osobních ochranných prostředků a jejich uvádění na trh. Podrobně jsou uvedeny požadavky na správnou volbu OOPP ve smyslu zhodnocení prováděné činnosti, způsobu a místu nakládání s přípravkem, včetně zhodnocení znalostí a zkušeností nakládající osoby, a dalších faktorů. Stručně jsou přiblíženy obecné požadavky na funkčnost OOPP, jejich údržbu a skladování, zdůrazněna je nutnost prokazatelného seznámení zaměstnanců s přiděleným OOPP.

Po tomto nezbytném úvodu se již publikace věnuje konkretizování jednotlivých druhů ochrany prostřednictvím OOPP:

  • Ochranné oděvy proti pesticidům přibližují jejich členění na ochranné oděvy C3 – C1 s novým piktogramem; ochranné oděvy proti chemikáliím; ochranné oděvy proti přípravkům na bázi mikroorganismu (proti infekčním agens) a zástěry jako částečná ochrana těla. Kapitola je doplněna o praktické rady s návodnými vyobrazeními, které vizualizují uvedené požadavky či druhy ochranných oděvů.
  • Ochrana rukou je přiblížena ochrannými rukavicemi proti chemikáliím, s uvedením tříd či odolnosti zkušebním chemikáliím; ochrannými rukavicemi proti pesticidům, s přiblížením jejich klasifikace a piktogramů; následně jsou přiblíženy ochranné rukavice proti mechanickým rizikům s uvedením významu značení pod piktogramem; a naposledy jsou přiblíženy ochranné rukavice proti mikroorganismům. Na závěr je kapitola opět doplněna o praktické rady s četnými návodnými vyobrazeními či o zdůraznění správného postupu svlékání rukavic, aby nedošlo ke kontaminaci chráněné a nezasažené části těla.
  • Ochrana očí a obličeje se zaměřuje na typy ochrany očí doprovázené opět praktickými radami s návodnými vyobrazeními.
  • Ochrana dýchacích orgánů zdůrazňuje zásady pro výběr správné ochrany dýchacích orgánů, kterými jsou nejprve filtrační polomaska proti částicím (respirátory), s uvedením všech tříd ochrany a zdůrazněním faktorů, snižujících účinnost filtrační polomasky; poté je uvedena maska s ventily proti plynům a částicím a polomaska bez vdechovacích ventilů proti plynům nebo plynům a částicím. Následuje polomaska , čtvrtmaska a obličejová maska s vyměnitelnými filtry, s uvedením typů filtrů, a naposled je uvedena skupina izolačních dýchacích přístrojů. Na závěr kapitoly jsou opět uvedeny praktické rady zdůrazňující nutnost správného nasazení, skladování nebo uvádějící nevhodné druhy ochrany dýchacího ústrojí.
  • Ochrana nohou uvádí různé druhů obuvi s praktickými radami a ilustrativními obrázky vhodného a nevhodného způsobu obutí.
  • Ochrana hlavy je uvedena jako spíše doplňková ochrana pracovníků provádějících polní aplikaci pesticidů, a proto je zastoupena ochrannou čepicí se štítkem či ochrannou kapucí. I v této kapitole praktické rady odkazují na vhodná řešení, zvláště při kombinovaném používání ochranných prostředků.
  • Ochrana sluchu je též spíše doplňkovou ochranou vzhledem k venkovnímu použití pesticidů. Nicméně s ohledem na možnost užití postřikovače neseného na zádech pracovníka jde o nutnou ochranu. Proto jsou přiblíženy jak zátkové chrániče sluchu, tak i mušlové chrániče.

Další kapitola pak přibližuje specifika práce v kabině, jejich členění do kategorií dle poskytované úrovně ochrany před prachem, aerosoly a parami.

Na závěr publikace jsou uvedeny příklady vhodného a nevhodného použití OOPP, které jsou opět doprovázeny návodnými obrázky, a je zdůrazněna role následných pracovníků, možnost jejich expozice a doporučené způsoby ochrany poskytnutím konkrétního druhu OOPP.

Z rozsahu publikace je patrné, že je velmi vhodná pro široké použití jak odbornou, tak i laickou veřejností. Komplexnost a návodnost přístupu může být inspirací i pro odborné či vedoucí pracovníky, kteří řeší ochranu prostřednictvím OOPP i v jiných oborech činnosti.

Autorka publikace, MUDr. Zdeňka trávníčková, CSc., je vedoucí národní referenční laboratoře pro průmyslové chemické látky a přípravky a zástupce vedoucího Oddělení chemické bezpečnosti Státního zdravotního ústavu. Publikace je dostupná z webových stránek Státního zdravotního ústavu

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail