OOPP údržbáře v chemickém provozu

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ing. Ludmila Elstnerová ze Státního úřadu inspekce práce.

Existují předpisy pro použití plynové masky, resp. izolačního dýchacího přístroje, popřípadě, kde se dají sehnat? Lze používat celoobličejovou plynovou masku jako OOPP údržbáře v chemickém provozu při práci na zařízení, popř. havárii, nebo musí být použit izolační dýchací přístroj?

Dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Dále pak § 104 zákoníku práce řeší situaci, když není možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce. V tomto případě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). OOPP jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky). Tyto osobní ochranné pracovní prostředky poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.

Zaměstnavatel je povinen na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (§ 37), provést kategorizaci prací a návrh o zařazení prací zaslat příslušnému orgánu veřejného zdraví, který rozhoduje o zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie. Zaměstnavatel v návrhu o zařazení práce do kategorie mj. uvede opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících příslušnou profesi. Opatřením přijatým k ochraně zdraví, např. údržbáře v chemickém provozu, může být např. jeho vybavení vhodnými OOPP, ve Vašem případě plynovými maskami, resp. izolačními dýchacími přístroji. Příslušný orgán veřejného zdraví posoudí zaměstnavatelem navržený typ ochrany dýchacích orgánů podle druhu chemické látky, se kterou přijde zaměstnanec do styku při výkonu své činnosti.

K danému problému dále uvádíme, že každá chemická látka, kterou zaměstnavatel používá, musí být vybavena bezpečnostním listem, jehož součástí je i typ OOPP, který je nutno používat při styku s touto chemickou látkou. Nutno uvést, že každý OOPP je výrobek, který musí splňovat podmínky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jak už bylo výše uvedeno, musí splňovat i požadavky stanovené nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Správné použití OOPP je uvedeno v návodu výrobce (technické dokumentaci dodávané výrobcem). Informace o tom, kdo obličejové masky vyrábí a prodává, najdete na internetových stránkách.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail