Omezení používání nebezpečných látek v elektrozařízeních

Zdroj: 

Nejčastější dotazy týkající se omezení použití nebezpečných látek v elektrozařízeních.

Nejčastější dotazy týkající se omezení použití nebezpečných látek v elektrozařízeních.

Který okamžik je rozhodný pro posouzení uvedení elektrozařízení na trh? Překročení hranice,odeslání ze skladu, prodej konečnému zákazníkovi...?

Podle § 37j odst. 3 zákona o odpadech je výrobce elektrozařízení povinen zajistit, aby elektrozařízení uvedené na trh po 30. červnu 2006, neobsahovalo určené nebezpečné látky. Podle § 2 odst. b) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, je pojem uvedení výrobku na trh definován takto : jedná se o okamžik, kdy je je výrobek na trhu Evropského společenství poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva.

Pro posouzení souladu se směrnicí RoHS je elektrozařízení uvedeno na trh před 30. červnem 2006, pokud prokazatelně (faktura, celní doklad) bylo poprvé předáno do distribuce v kterémkoliv členském státě EU před tímto datem. Zákon o odpadech ani směrnice RoHS nezakazují doprodej elektrozařízení uvedených na trh před 30.6.2006 a která tedy nemusí splňovat požadavky RoHS.

Jak bude posuzováno elektrozařízení (z hlediska prokazování obsahu škodlivých látek), které je na skladech, v obchodech a v jiných obchodních článcích, již před rozhodným datem platnosti zákona a nebylo prodáno konečnému spotřebiteli do vstupu zákona v platnost?

Doprodej skladových zásob není zakázán (viz výše), pokud se jedná o elektrozařízení již uvedené na trh (tedy nejedná se o skladové zásoby primárního producenta).

Bude tolerováno nějaké přechodné období?

Přechodné období není stanoveno, ale nemá vliv na doprodej skladových zásob.

Existuje, nebo bude vydána prováděcí vyhláška k zákonu?

Vyhláška existuje, jedná se o vyhlášku č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (dále jen "vyhláška"). Příloha č. 5 k vyhlášce stanoví látky a podmínky, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje ustanovení § 37j odst. 3 zákona o odpadech. Metodika pro RoHS se připravuje.

Co bude považováno za průkazný doklad o tom, že zařízení splňuje ustanovení zákona? Možnosti jsou velmi široké a testy velmi nákladné.

Evropská komise ve spolupráci s výrobci doporučuje vlastní prohlášení výrobců elektrozařízení o shodě, souladu se směrnicí RoHS. Vzhledem k definici maximální hmotnostní koncentrace přípustná v homogenních materiálech, která je stanovena na 0,1% pro olovo, rtuť, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenyléthery (PBDE) a na 0,01 % pro kadmium, a k definici homogenního materiálu, kterým se rozumí materiál, který nemůže být mechanicky rozdělen na různorodé   materiálové složky a který má neměnné složení ve všech svých částech (příklady homogenních materiálů : plasty, keramika, sklo, kovy, slitiny, papír, desky, gumy, potahové vrstvy), lze doporučit výrobcům finálního elektrozařízení, aby požadovali po všech svých dodavatelích tato vlastní prohlášení. Tím budou moci podložit svoje vlastní prohlášení, že skutečně všechny komponenty až na úroveň homogenních materiálů buď vůbec neobsahují olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom a samozhášedla (zejména v plastech!!) typu polybromovaných bifenylů nebo polybromovaných difenyletherů nebo splňují jednu z povolených výjimek podle přílohy č. 5 k vyhlášce nebo jejich obsah nepřesahuje maximální hmotnostní koncentraci přípustnou v homogenních materiálech.

Testy nelze odběrateli po výrobcích elektrozařízení nebo dodavatelích jednotlivých komponent vynucovat (nejsou zákonem ani vyhláškou stanoveny), pokud k tomu není jiný závazek či požadavek (smluvní ap.).

Je rozhodné datum platnosti zákona 1.7.2006 neměnné?

Existují náznaky možné revize direktivy EU č. 95/2003, viz vystoupení tajemníka sdružení CECED Martina Sailera v odborné sekci na RETAIL SUMMITU 2006.

Probíhající revize směrnice RoHS 2002/95/ES se týká postupného schvalování dalších výjimek pro použití jmenovaných látek při výrobě elektrozařízení. O změně účinnosti nejsme informováni.

Zdroj:
Omezení používání nebezpečných látek v elektrozařízeních. In EnviWeb.cz [online]. Brno : EnviWeb, 2006 [cit 20-10-2006]. Dostupný z WWW: <http://www.enviweb.cz/?env=chemlatky_archiv_gafjj/Omezeni_pouzivani_nebezpecnych_latek_v_elektrozarizenich.html>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail