Odborná praxe podle § 10 z. č. 309/2006 Sb.

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se za odbornou praxi považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokud budu chtít zajišťovat BOZP v restauraci, stačí mi jako praxe práce na dohodu o provedení práce v kavárně? Může být těchto dohod více, aby se načetly potřebné roky?

Odborná praxe je jedním z předpokladů odborné způsobilosti fyzické osoby k plnění úkolů v prevenci rizik. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v § 10 odst. 1 písm. b) stanoví, že odborná praxe musí trvat alespoň 3 roky. Jen v případě, že uchazeč o získání odborné způsobilosti v prevenci rizik získal vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, postačí praxe jednoletá. Zákon neuvádí, že praxe musí být ve stanovené délce vykonána nepřetržitě. Je tedy možno požadovanou délku praxe sečíst. Mimo délku praxe stanoví zákon v citovaném ustanovení i zaměření praxe. Logicky je požadována praxe v oboru, ve kterém bude fyzická osoba zajišťovat úkoly v prevenci rizik. Odborně způsobilá osoba může odpovědně plnit úkoly v prevenci rizik jen tehdy, když zná obor činnosti zaměstnavatele, u kterého tuto činnost provádí. Jedině tak může být schopna rizika rozpoznat. Nedovedu přesně posoudit rozdílnost činností v provozu restaurace a kavárny, ale domnívám se, že činnost je podobná a podobná budou i rizika v těchto provozech. Pak by praxe v obou provozech mohla být postačující. Konečné posouzení na základě podrobnějších znalostí výkonu praxe u konkrétního uchazeče o získání odborné způsobilosti bude na akreditované osobě k provádění zkoušky z odborné způsobilosti, u které se uchazeč ke zkoušce přihlásí.

Autor článku: 

Komentáře

Pan doktor Kučina uvádí:

17.03.2014 - 19:56 Norbert Chalupa
Pan doktor Kučina uvádí: ,, Konečné posouzení na základě podrobnějších znalostí výkonu praxe u konkrétního uchazeče o získání odborné způsobilosti bude na akreditované osobě k provádění zkoušky z odborné způsobilosti, u které se uchazeč ke zkoušce přihlásí,,. Docela by mě zajímalo, jak akreditovaná osoba v ČR ověřuje před zkouškou z odborné způsobilosti praxi v daném oboru kupř. u OSVČ, která pracuje v oblasti potravinářství, strojírenství, zemědělství, lesnictví, stavebnictví, dopravě, zdravotnictví, těžkém průmyslu, obchodě a nevím, v čem ještě?

Re:

17.03.2014 - 22:28 Radoslav Vlasák
Ono se to nejspíš všechno odvíjí od předcházející úpravy, kdy byla tato oblast ošetřena (po předcházející volné živnosti) aspoň tzv. vázanou živností s podmínkou středoškolského vzdělání ukončeného maturitou a 3 let praxe v BOZP. Čili teoreticky - maturita třeba na konzervatoři a praxe potvrzená "bramborovým razítkem", a takový živnostník mohl ovlivňovat zdraví a životy zaměstnanců, aniž by k tomu měl dostatečné teoretické znalosti i praktické zkušenosti. Proto je zpřísnění současnou právní úpravou bezesporu ku prospěchu věci, ale oblast potřebné praxe zůstala pořád - aspoň podle mne - problematickou. Zvlášť s ohledem na to, že právě dostatečná praxe bývá pro odpovědný a kvalitní výkon práce OZO rozhodující.

Re:

17.03.2014 - 23:31 Tomáš Neugebauer
Já toto ustanovení chápu jako vyjádření jeho tvůrce, že vnímá potřebu praxe, avšak zároveň chápe, že její získání v praxi je značně problematické. Z toho vyplývá značně problematické ustanovení - kandidát ke zkoušce musí doložit, že má minimálně tři roky praxe v oblasti, v které chce zajišťovat úkoly v prevenci rizik, avšak úspěšným složením zkoušky je oprávněn zajišťovat úkoly v prevenci rizik bez jakýchkoliv omezení, tedy nejen v oblasti, v které má praxi. Ustanovení § 10 zákona č. 309/2006 Sb. je značně nedokonalé. Pokusy o jeho novelu zatím vyzněly do prázdna (nejedná se jen o získání kvalifikace, ale též o její udržení). A lze předpokládat, že v dohledné době k úpravě asi nedojde. Možným řešením by bylo zavedení více kvalifikačních stupňů, a to nikoliv v závislosti na stupni ukončeného studia, ale na délce odborné praxe (do ní lze promítnout stupeň ukončeného studia). Kvalifikační stupeň by opravňoval k různým rozsahům činnosti. To by však předpokládalo rámcově definovat rozsah činností OZO. A to je, podle průzkumu, který jsem si mezi nimi dělal, pro mnohé nevhodné.

Re:

18.03.2014 - 05:03 Norbert Chalupa
Sdílím, pánové, stejný názor jako vy. V takovém případě by absolvent VŠ s jednoletou praxí ve skutečnosti, za daných okolností, jako OSVČ asi moc neuspěl? Je to obdobné, jako v oblasti požární ochrany. Zcela jistě je rozdíl, jestli OZO v PO či požární technik provádí činnost u firem a organizací v oblasti státní správy, chemického průmyslu, strojírenství, zemědělství atd. přesto, že zákon o PO rozlišuje, co smí osoba odborně způsobilá a co smí požární technik? Ať už se to někomu líbí nebo ne, tak OZO v oblasti prevence rizik nebo v PO, která má letitou praxi v podnikatelské sféře nebo v oblasti státní správy a samosprávy, nepochybně musí mít větší rozhled, zkušenosti, poznatky a praxi, než čerstvý absolvent vysokoškolského studia kupř. s roční praxí (výjimky nevylučuji)? Ve vztahu, zejména, k těmto absolventům mně ustanovení § 10 zákona č. 309/2006 Sb. přijde téměř jako diskriminační?

A co třeba ještě čeština?

19.03.2014 - 08:24 Václav Syrový
Vím také o případu, kdy OZO navrhuje jako ochranu před hlukem do oficiálního dokumentu firmy "sluchátka" nebo "špunty do uší". A kyž jsem se ptal kde jsou tyto prostředky uvedeny v příloze NV 495 tak si nemohl vzpomenout. A podobně s "mimořádným opotřebením nebo znečištěním nebo ochrannou funkcí" pracovního oděvu a obuvi.

Re: A co třeba ještě čeština?

19.03.2014 - 09:47 Norbert Chalupa
Při vší úctě, pane Syrový, domníváte se, že Váš příspěvek je k tématu?

Odborná praxe.

19.03.2014 - 09:54 Václav Syrový
Děkuji za upozornění pane Chalupo. Máte naprostou pravdu že to s praxí nesouvisí. Ale na druhou stranu odborná praxe je nástavba nějakých obecných znalostí. A ty obecné znalosti bohužel jsem zjistil velice chabé. Nechci to rozvádět dále. Přeji pěkný den. Syrový.

Re: Odborná praxe.

19.03.2014 - 10:34 Radoslav Vlasák
Neřekl bych, že tu zase až tak úplně chybí souvislost (aneb "vše souvisí se vším"). Nejde už jenom o češtinu, ale zejména o terminologii - není přece tak výjimečné, když i OZO např. mluví o ochranných pomůckách, ačkoliv se zjevně jedná o OOPP, atd. A to by od kvalifikovaného člověka nemělo (aspoň podle mne) zaznít ani v běžném hovoru, natož při odborném výkladu či školení. Těžko se pak můžeme divit, že třeba veřejné sdělovací prostředky používají dost často termíny, které širokou veřejnost spíš matou, než naopak. Ostatně - většina masmédií má o oblasti BOZP jen povrchní (a mnohdy značně zkreslené) povědomí, a podle toho taky některá zpravodajství vypadají. To už je ale opravdu širší souvislost - horší na tomto faktu je, že mnoho lidí si o BOZP vytváří náhled právě podle takto formulovaných zpráv a reportáží. Jeden příklad za všechny - doposud se v nich (a nejen v nich) běžně používá termín "inspektorát bezpečnosti práce"...atd., atd.

Poděkování Vlasákovi.

19.03.2014 - 11:25 Václav Syrový
Pane Vlasák děkuji za podporu, vystihl jste mojí myšlenku lépe než já sám. Syrový.

Re: Poděkování Vlasákovi.

19.03.2014 - 11:41 Václav Syrový
Ještě omluva panu Vlasákovi. Pane Vlasák omlouvám se že mě v názvu příspěvku vypadlo "panu". Děkuji Syrový.

Re: Poděkování Vlasákovi.

19.03.2014 - 23:46 Radoslav Vlasák
O.K., na tom zase - na rozdíl od používání správné terminologie BOZP - až tolik nezáleží!

Odborná terminologie

20.03.2014 - 13:39 Tomáš Neugebauer
Odborná terminologie BOZP je dosti podstatný problém. Nejenom, že nesprávné názvy se používají, ale najdou se i tací, kteří jsou jejich tvrdými zastánci, přestože jsou "odborníky" na problematiku BOZP. A tak nám stále přežívá: bezpečnostní technik místo OZO (termín značí osobu s jinou kvalifikací) řidič-referent nebo referentský řidič traumatologický plán (termín značí úplně jiný dokument) osobní ochranné pracovní pomůcky. Jistě by se našly i jiné případy. Je pravdou, že teoretický základ je nutný. To pro každou profesi. Avšak nelze jej povyšovat nad praxi.

Re: Odborná terminologie

20.03.2014 - 15:19 Radoslav Vlasák
Přesně tak - je otázkou, jak do tohoto "guláše" přispějí 2 odbornosti z kuchyně MPSV, čili "technik BOZP" a "manažer BOZP", včetně jejich neujasněné vazby na OZO. Do toho ještě ne tak dávno přibyl koordinátor BOZP na stavbách, takže laik se v tom už nevyzná ani náhodou. Dost toho pamatuji - bezpečnostní technik, technik BOZ i BOZP, odborný pracovník BOZ, specialista bezpečnostně-technické služby a jak se tahle profese různě nazývala - a je vidět, že se v tom "úspěšně" pokračuje. Teoretický základ je bezesporu potřebný. Ale bez praxe je takřka "k ničemu" - myslím tím skutečné a delší praxe. Možná k tomu aktivity MPSV (viz výše) přispějí - už by bylo na čase.

Re: Odborná terminologie

05.05.2014 - 09:41 Radoslav Vlasák
Ještě jednou k odborné terminologii - k mému překvapení přispívá k nejasnostem tak trochu i mnou již zmíněná Encyklopedie BOZP. I tam jsou totiž uvedeny oba pojmy - tedy jak osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), tak ochranné pracovní pomůcky, ovšem bez jakéhokoliv významového rozlišení (byť také uvedené cizojazyčné výrazy jsou totožné). Nelze se pak zase až tak moc divit tomu "zmatku", který přetrvává. A občas k tomu přispívají i termíny použité v příslušné legislativě.

A co takhle diskuzi k "terminologii"

21.03.2014 - 07:55 Václav Syrový
A co takhle diskuzi k "terminologii". Podle příspěvků je názorů na používání správné terminologie v oblasti BOZP několik a problémů k řešení je jak to vypadá hned několik. Také bych přispěl, ale až v sobotu nebo neděli. Dneska bohužel. Co kolegové Vy na to?

Re: A co takhle diskuzi k "terminologii"

21.03.2014 - 11:42 Radoslav Vlasák
Ono to snad ani nebude potřeba - existuje Encyklopedie BOZP a Terminologický slovník BOZP (obojí z dílny VÚBP). Jenom by se všichni zainteresovaní (včetně masmédií) museli naučit se snadno dostupnými informacemi pracovat,

Odborná praxe

24.03.2014 - 08:05 Josef Netolický
Dobrý den, jen bych chtěl alespoň troškou přispět do mlýna o praxi. Na konci loňského roku si udělal náš kolega Ing. OZO v BOZP u ČSJ, praxi, kterou nemá vůbec žádnou mu potvrdil jeho kolega s kterým sdílí společnou domácnost a je mu vedoucím. Do té doby zastával pozici jako zpracovatel plánů jakosti. Nikdy nebyl v provozu (rekonstrukce elektráren) a dnes byl svým vedoucím ustanoven do pozice technika BOZP ve firmě a to je ještě st,přísl. SVK. Vidíte a jde všechno.

Re: Odborná praxe

24.03.2014 - 10:43 Radoslav Vlasák
No právě - takže někdy se stav věci příliš neliší od té minulé "vázané" živnosti. Co na tom, že i takoví "odborníci" bezprostředně ovlivňují životy a zdraví lidí - to zase až tak moc nikoho nepálí. Neumím si dost dobře představit, že takový stav by trpěla např. veřejnoprávní instituce, která by provozovala úrazové pojištění zaměstnanců - ale to už se zase točíme v kruhu (aneb všechno souvisí se vším). Jenom jsem zvědav, jak dlouho ještě budeme "vymýšlet vymyšlené" a nepoučíme se např. kousek od nás (směrem na západ a jih). Třeba se toho ještě dočkám.

Mám vystudováno Bezpečnostní

23.04.2014 - 08:49 Lenka Svecová
Mám vystudováno Bezpečnostní inženýrství na VŠB-TUO, FBI. Musím říci, že mě škola skutečně dobře připravila na budoucí povolání. Ale bez praxe by to nešlo, člověk se MUSÍ naučit komunikovat s různými typy lidí, poznat, jak co a kde funguje. Tuto práci už nějakou dobu vykonávám a jsem ráda za praxi, kterou jsem si během studia (tehdy ještě bezplatně) udělala. Navíc, v současné době studenti dostávají za tuto praxi docela dobře zaplaceno (alespoň na FBI), není tedy důvod si ji nedělat. Dle mého názoru ale ten rok stačil. Co mě mrzí, že jsem si musela zkoušky na OZO v prevenci rizik zaplatit sama a nebyla to malá částka. I když jsem nepotřebovala žádný kurz, nějaké zvláštní učení, ve škole nás na ně připraví. Možná Vám pomůže i pohled z druhé strany. Nevím, co se týče kvality výuky na jiných školách, ale FBI je opravdu dobrá

Re:

27.04.2014 - 16:22 Radoslav Vlasák
Vůbec jsem nechtěl podceňovat kvalitu výuky na FBI ani to, že někomu může rok skutečné praxe stačit (byť se za ten rok zdaleka "nepotká" se všemi problémy, které přicházejí v úvahu, ale - je-li k této profesi aspoň trochu "nadán od přírody" - dokáže se solidně orientovat, což je nakonec to podstatné). Hrazení zkoušek na OZO v prevenci rizik - ona každá kvalifikace většinou něco stojí, ale je spíš k diskusi, zda je tato profese natolik "výnosná", aby bylo únosné placené opakování zkoušek po 5 letech. Ostatně anketa na těchto stránkách to potvrzuje. Ne každý v této profesi má totiž zaměstnavatele, který mu opakovanou (a příp. i prvotní) zkoušku uhradí, o přípravném kurzu ani nemluvě. Malé srovnání - nejsem-li zrovna profesionální řidič, "platí" mi řidičský průkaz od mládí až do smrti (budu-li v pokročilejším věku zdravotně způsobilý). A nic se po mně (s výjimkou tzv. vybodování apod.) už nechce - ani zdokonalování se v předpisech a pravidlech silničního provozu i přes jejich občasné změny, ani "osvěžení" řidičských schopností a dovedností. Bezprostřední ohrožení životů a zdraví na silnicích je přitom neoddiskutovatelné. Ono se nejspíš při tvorbě příslušné legislativy tak trochu vycházelo z toho, že každý (nebo skoro každý) "bezpečák" má nějakého zaměstnavatele, a ten mu nabytí či obnovování kvalifikace uhradí. Případně že si výkonem této profese vydělá tolik, že související náklady jsou pro něj přijatelné. Otázkou je, zda to dnes už není trochu jinak. Domnívám se proto, že dosavadní výsledky zmíněné ankety jsou nemalou měrou ovlivněny právě tím "placením".

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail