Předpoklad vzdělání OZO v prevenci rizik a koordinátora BOZP na staveništi

Zdroj: 

V článku JUDr. Anna Samková a Ing. Zdeněk Cais z Ministerstva práce a sociálních věcí vysvětlují problematiku týkající se splnění zákonného předpokladu vzdělání odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora BOZP na staveništi podle ust. § 10 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Článek vznikl jako odpověď na dotaz, jestli lze uznat místo maturitního vysvědčení i osvědčení o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky dle § 48 - 50 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Podle ust. § 10 odst. 1 písm. a) zákona musí uchazeč o zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik splnit dva předpoklady, a to vzdělání a odbornou praxi. Jedním z těchto dvou předpokladů je stupeň vzdělání, tj. „alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou“, a to na kterékoliv střední škole, která poskytuje toto vzdělání s odkazem na ust. § 58 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“). Podle ust. § 58 odst. 1 školského zákona se rozlišují tři stupně středního vzdělání, které žáci mohou získat, a to střední vzdělání, střední vzdělání s výučným listem anebo střední vzdělání s maturitní zkouškou. Podle ust. § 58 odst. 4 školského zákona se stanoví, že střední vzdělání s maturitní zkouškou získá žák úspěšným ukončením stanovených vzdělávacích programů:

  • šestiletého nebo osmiletého gymnázia,
  • vzdělávacího programu v délce 4 let denní formy vzdělávání,
  • vzdělávacího programu nástavbového studia (podle ust. § 83 školského zákona) v délce 2 let denní formy vzdělávání nebo
  • vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou (podle ust. § 85 školského zákona).“

Střední školy mohou organizovat podle ust. § 83 školského zákona nástavbové studium pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání. Vzdělávání se uskutečňuje podle rámcového vzdělávacího programu pro příslušný obor vzdělání. Vzdělávání v nástavbovém studiu trvá 2 roky v denní formě vzdělávání. Ředitel školy může dále stanovit přijímací zkoušku ověřující učivo dalších vzdělávacích oborů nebo jiné dovednosti a předpoklady uchazeče; obsah a formu příjímací zkoušky stanoví v souladu se společným základem rámcových vzdělávacích programů oborů vzdělání, na něž navazuje obor vzdělání nástavbového studia. Nástavbové studium se ukončuje maturitní zkouškou. Žák, který úspěšně ukončí nástavbové studium, získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Střední školy, které podle ust. § 85 školského zákona poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou v daném oboru vzdělání, mohou v tomto oboru vzdělání uskutečňovat také zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Zkrácené studium trvá 1 až 2 roky v denní formě vzdělávání; délku stanoví rámcový vzdělávací program příslušného oboru vzdělání. Ke zkrácenému studiu se mohou hlásit uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání. Podmínkou pro přijetí do tohoto studia je předchozí dosažní středního vzdělání s maturitní zkouškou. Účelem zkráceného studia na střední škole je získání druhé maturitní zkoušky, a to v jiném oboru vzdělání.

Z ust. § 10 odst. 1 písm. a) zákona vyplývá, že se uchazeči o zkoušku, kteří dosáhli stupeň středního vzdělání s maturitou, nemusí zabývat tím, zda splňují vzdělání určitého věcného zaměření, které by mohli splnit např. za pomocí jednotlivé zkoušky, která svým obsahem odpovídá profilové (odborné) části maturitní zkoušky podle ust. § 49 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších změn.

Závěr: ke splnění předpokladu odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle ust. § 10 odst. 1 písm. a) zákona uchazeči o zkoušku stačí dosažení požadovaného stupně vzdělání, a to alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoli oboru vzdělání, a to způsoby stanovenými v ust § 58 odst. 1 písm. c) a v odst. 4 školského zákona.

Jiná je situace v případě zákonného předpokladu vzdělání odborné způsobilosti fyzické osoby k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle ust. § 10 odst. 2 písm. a) zákona. Tímto zákonným předpokladem vzdělání je „alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou V OBORU VZDĚLÁNÍ TECHNIKÉHO ZAMĚŘENÍ NEBO VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ TECHNICKÉHO ZAMĚŘENÍ.“ Uchazeči o zkoušku k získání osvědčení o získání této odborné způsobilosti podle ust. § 10 odst. 2 písm. a) zákona musí splnit nejen požadavek na stupeň vzdělání (alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou“), ale i požadavek na věcné zaměření tohoto vzdělání (technické zaměření). Z maturitního vysvědčení středních škol neposkytujících vzdělávání v oborech technického zaměření, např. z obchodní střední školy, z konzervatoře apod. vyplývá, že je jeho držitelem splněn pouze zákonný předpoklad STUPNĚ středního vzdělání, ale nikoliv zákonný předpoklad zaměření středního vzdělání na odbornost (na vzdělání technického zaměření). Z tohoto důvodu je zákonný předpoklad vzdělání pro odbornou způsobilost k činnosti koordinátora BOZP na staveništi v případech úspěšného vykonání maturitní zkoušky v oboru „netechnického“ zaměření splněn jen zčásti, tudíž nemůže být považován za splněný. Řešení pro žadatele o zkoušku, kteří sice splňují stupeň vzdělání, ale nikoliv již odborné zaměření tohoto vzdělání, je v úspěšném vykonání „jednotlivé zkoušky“ podle ust. § 49 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších změn, a to na některé střední škole poskytující vzdělání s maturitní zkouškou ve studijních oborech technického zaměření. Jedná se o „jednotlivou zkoušku“, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky ze zkušebních předmětů určených ředitelem této střední školy se zaměřením na vzdělání technického zaměření, zejména stavební vzdělání. Toto stanovisko konzultované s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se opírá o ust. § 113 školského zákona, kde je upraven právní institut „jednotlivé zkoušky“. Podle školského zákona lze tento nedostatek některých uchazečů o zkoušku dodatečně napravit, a to úspěšným absolvováním jednoročního studia na střední průmyslové škole. Předpokladem k přijetí ke zkrácenému studiu dle § 85 školského zákona je: „ ke zkrácenému studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se mohou hlásit uchazeči, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání – tudíž stupeň vzdělání již získali.“

„Jednotlivá zkouška“ podle ust. § 113 školského zákona neposkytuje stupeň vzdělání. Pokud by fyzická osoba již stupeň vzdělání splňovala, tj. měla střední vzdělání s maturitní zkouškou, a navíc absolvovala jednoroční studium na střední průmyslové škole (nejlépe v tomto případě stavební) a úspěšně vykonala „jednotlivou zkoušku“, např. z předmětů  silniční stavby, mostní stavby, pozemní stavby a vodohospodářské stavby aj., tak osvědčení o úspěšně vykonané „jednotlivé zkoušce“ na této střední škole podle ust. § 49 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou, ve znění pozdějších změn, osvědčuje, že má znalosti a dovednosti odpovídající dané zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá profilové zkoušce maturitní zkoušky v požadovaném oboru vzdělání „technického zaměření“. 

Závěr: Tímto způsobem lze dodatečně nahradit odbornou část maturitní zkoušky a tím, ve spojení s vysvědčením o maturitní zkoušce (netechnického zaměření), splnit zákonný předpoklad středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření podle ust. § 10 odst. 2 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přihlásit se ke zkoušce/periodické zkoušce z odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi.

Autor článku: 

Komentáře

vzdělání koordinátora BOZP

25.10.2017 - 12:38 Jan Novák
Stále nemám jasno v tom co se považuje za vzdělání technického zaměření. V článku se např píše, že školy obchodní akademie neposkytují vzdělání technického charakteru. V jiném článku od paní Samkové ( http://www.bozpinfo.cz/vzdelani-koordinatora-bozp-na-stavenisti ) je uvedeno, že bude záležet jaké předměty během studia žadatel absolvoval. Cituji: "Pokud tam budou takové předměty, jako například chemie, fyzika, matematika aj., tak požadavky budete splňovat. " Předměty jako matematika, fyzika i chemie jsou běžně vyučovány i na obchodní akademii...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail