Ochrana zdraví při práci s lasery

Práce s lasery s sebou nese možnost ohrožení zdraví laserovým zářením. Současný stav znalostí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s lasery je obsažen v platných právních předpisech, do nichž byla transponována legislativa evropská.

Část I. Úvod

Část I. Úvod

Podle nařízení vlády č. 1/2008 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů [2], se laserem rozumí jakékoliv zařízení, které může být upraveno k vytváření nebo zesilování elektromagnetického záření v rozsahu vlnových délek optického záření primárně procesem kontrolované stimulované emise. Jsou to tedy zařízení umělá, která se nevyskytují v přírodě. Přestože záření, které emitují, jsou elektromagnetické vlny stejné fyzikální podstaty jako vlny vysílané přírodními a nelaserovými technickými zdroji, dosažitelná intenzita a rovnoběžnost svazku laserových paprsků jsou nesrovnatelně vyšší, než mohou dosáhnout jakékoliv jiné zdroje. Je-li člověk exponován laserovému záření, objevují se rizika, která se u záření z jiných zdrojů nevyskytují. Cílovými orgány pro laserové záření jsou oko a kůže.

Lasery se využívají v různých průmyslových odvětvích ve výrobě i výzkumu. Setkáme se s nimi při řezání nebo svařování kovových materiálů, u garvírovacích prací, při zaměřování ve stavebnictví, geodézii a v hornictví, v telekomunikacích, ve zdravotnictví pak jako s terapeutickými lasery s účinkem protizánětlivým, analgetickým, biostimulačním (urychlujícím hojení) nebo jako s laserovými skalpely, v kosmetických službách s lasery k regeneraci pleti.

Vlastnosti laserového záření, technická dokumentace

Lasery emitují záření s vlnovou délkou od 180 nm do 1 mm, což zahrnuje oblast ultrafialového záření (100–400 nm), viditelného světla (380–780 nm) a infračerveného záření (780 nm - 1mm). Oblast ultrafialového záření a infračerveného záření je tedy mimo oblast vnímání lidského oka. Záření laserů je monochromatické, koherentní, málo rozbíhavé, vysoce intenzivní. Ve většině případů se před ním nelze ochránit zavřením očí nebo odvrácením hlavy, tak jak to postačuje např. při pohledu do slunce, poněvadž tato reakce je příliš pomalá. Pro ochranu zdraví před zářením laserů jsou proto stanovena pravidla, která zaručují, že při jejich dodržení k poškození zdraví nedojde. Veškeré důležité informace o laserovém zařízení a bezpečných pracovních postupech jsou uvedeny v technické dokumentaci, která musí být připojena ke každému laseru. Jsou to: vlnová délka laserového záření, druh laserového aktivního prostředí; režim generování laserového záření-spojitý, impulsní nebo impulsní s vysokou opakovací frekvencí; průměr svazku na výstupu laseru a jeho rozbíhavost, u sbíhavého svazku také jeho nejmenší průměr; u laserů generujících záření ve spojitém režimu největší zářivý tok, v impulsním režimu zářivá energie v jednom impulsu, nejdelší a nejkratší trvání jednoho impulsu, největší a nejmenší opakovací frekvence impulsů, v impulsním režimu s vysokou opakovací frekvencí navíc největší střední zářivý tok vystupujícího záření; zařazení laseru do třídy; údaje o jiných faktorech než záření, vznikajících při chodu laseru, které by mohly nepříznivě ovlivnit pracovní podmínky nebo zdraví; návod ke správné montáži a instalaci, včetně stavebních a prostorových požadavků; návod k obsluze za běžných i mimořádných situací, návod k údržbě, a je-li to zapotřebí, důležitá upozornění, jako je zákaz snímání krytu u laserů opatřených krytem nebo upozornění na nebezpečí vyplývající z pozorování paprsku optickými pomůckami; výrobní číslo laseru a rok výroby, údaje o výrobci.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail