Novinky v oblasti BOZP

Zdroj: 

Na začátku roku je již tradicí, že na stránkách našeho portálu tzv. účtujeme, co se událo v legislativě BOZP a informuje o tom, co se připravuje. Nejinak je tomu i letos.

V roce 2017 vyšlo z oblasti BOZP

Vyhláška č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření. Tato vyhláška je sice prováděcím předpisem k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ale má zásadní význam pro výklad zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými vlivy návykových látek. Vyhláška nabyla účinnosti 1. března 2017.

Nařízení vlády č. 46/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb. Toto nařízení vlády je prováděcím předpisem k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů a upravovalo přílohu č. 4 – seznam psychotropních látek. Nařízení vlády nabylo účinnosti 1. března 2017.

Zákon č. 63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Cílem této novely bylo odstranit některé technické chyby a mezery v zákoně č. 56/2001 Sb. a dále rovněž nížit administrativní zátěž při provádění zápisu do registru silničních vozidel a jednotlivém schvalování technické způsobilosti silničních vozidel a jejich přestaveb (prostřednictvím rozvolnění úpravy místní příslušnosti) a dále zajištění implementace nařízení (EU) č. 167/2013 a č. 168/2013. Předkládaný návrh zákona je tedy souborem dílčím vstupů do zákona č. 56/2001 Sb. spíše omezeného rozsahu, přičemž jeho těžištěm s ohledem na dopady navrhované úpravy je výše uvedená problematika rozvolnění místní příslušnosti u vybraných řízení. Zákon nabyl účinnosti 1. června 2017.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Cílem navrženého zákona bylo především prohloubení a zavedení dalších opatření směřujících k ochraně zdraví občanů před škodlivými účinky užívání tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a snaha o snížení škod souvisejících s užíváním těchto látek.

Nově zákon například

 • za účelem posílení ochrany zdraví před expozicí tabákovému kouři rozšiřuje místa, kde je zakázáno kouřit, mimo jiné se tak zavádí úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorech restaurací, kaváren, barů, dále ve vnitřních prostorech divadel, kin, sportovních hal apod., kouřit se nebude moci ani na nekrytých zastávkách veřejné dopravy atd.
 • zavádí povinnost pro provozovatele restaurací a dalších zařízení stravovacích služeb nabízet alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější než nejlevnější nápoj alkoholický o stejném objemu,
 • stanoví další povinnost pro provozovatele restaurací a podobných zařízení vedoucí k omezení dostupnosti alkoholu dětem a mládeži,
 • rozšiřuje okruh kontrolních orgánů, zpřesňuje jejich působnosti s cílem zefektivnit kontrolní činnost.

Tento zákon nabyl účinnosti 31. května 2017. Má pro oblast BOZP zásadní význam.

Zákon č. 151/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Cílem této novely zákona bylo umožnit přenést na kraje na základě veřejnoprávních smluv dle ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dílčí činnosti související se správou silnic I. třídy, aniž by docházelo k úplnému přenosu správy těchto pozemních komunikací ze státu jako jejich vlastníka.
Tato novela modifikuje stávající právní úpravu obsaženou v ustanovení § 9 odst. 3 ZoPK, které již nyní umožňuje na základě veřejnoprávní smlouvy přenést na kraje správu silnic I. třídy, avšak neumožňuje takto pověřit kraje pouze některými činnostmi souvisejícími s údržbou a opravami dotčené silnice.

Aktuálně platná právní úprava v daném ohledu neodpovídá koncepci Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic a zároveň není ani žádoucí ze strany jednotlivých krajů, neboť úplný přenos správy silnic I. třídy se všemi souvisejícími povinnostmi by pro kraje představoval nepřiměřenou zátěž. Tento zákon nabyl účinnosti 6. června 2017.

Vyhláška č. 162/2017 Sb. o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona. Tato vyhláška je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 263/2016 Sb., atomovému zákonu a upravuje především

 • obecné požadavky na hodnocení bezpečnosti,
 • deterministické hodnocení bezpečnosti a
 • pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti.

Tato vyhláška nabyla účinnosti 15. června 2017.

Zákon č. 199/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Cílem tohoto novelizačního zákona bylo především to, aby žádost o vydání řidičského průkazu mohla být podána každému úřadu obce s rozšířenou působností. Mezi další změny, které obsahuje, patří dále např. ustanovení, podle něhož za specifikovaných okolností není nutné k žádosti přiložit fotografii žadatele (v zásadě jde o situace, kdy veřejná správa fotografií žadatele již disponuje).

Tento zákon nabyl účinnosti 1. července 2017.

Zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novelizační zákon

 • dává do souladu terminologie v něm používanou s terminologií občanského zákoníku a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů; rovněž se zohledňuje zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů,
 • upřesňuje ustanovení týkající se sterilizací, kastrací a genetických vyšetření,
 • upravuje, především s ohledem na poznatky aplikační praxe, posudková péče, včetně pracovnělékařských služeb a posuzování a uznávání nemocí z povolání,
 • v ustanoveních vymezujících lékařské ozáření zohledňuje příslušné články Směrnice rady 2013/59/EURATOM, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom,
 • upravuje ochranné léčení tak, aby odpovídalo možnostem Vězeňské služby ČR zajistit toto léčení v rámci výkonu trestu odnětí svobody.

Při úpravě posudkové péče a pracovnělékařských služeb byly zohledněny i některé výstupy z projektu „Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb“, který byl realizován Asociací samostatných odborů a Svazu průmyslu a dopravy za finanční podpory z Evropského sociálního fondu.

Součástí návrhu zákona jsou novely

 • zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákoníku práce a
 • zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

v nichž je reagováno na změny prováděné v zákoně o specifických zdravotních službách.

Tento zákon nabyl účinnosti 1. listopadu 2017. Má zásadní význam pro provádění pracovnělékařských služeb.

Zákon č. 304/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon obsahuje zejména změny zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, které se týkají především úpravy licenčního řízení v linkové osobní dopravě, schvalování jízdních řádů a problematiky provozování taxislužby. Zákon dále reaguje na přijetí nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Právní úprava licenčního řízení v linkové osobní dopravě obsažená v zákoně o silniční dopravě je zastaralá a příliš komplikovaná a je potřeba ji upravit tak, aby odpovídala aktuálním potřebám dopravních úřadů, dopravců a objednatelů veřejné dopravy. Potřeba této novelizace byla mj. schválena usnesením Vlády ČR č. 467 ze dne 15. 6. 2015 v rámci úkolů vyplývajících z Bílé knihy - Koncepce veřejné dopravy jako opatření č. V. /1.1 v gesci Ministerstva dopravy s termínem 30. 12. 2016. Odstranit bylo třeba rovněž rozdílný přístup jednotlivých dopravních úřadů k posuzování souběhu komerční dopravy s dopravou dotovanou, který je způsoben zejména tím, že nejsou jasně stanovena kritéria pro posuzování souběhu.

Tento zákon nabyl účinnosti 4. října 2017.

Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Cílem nového nařízení vlády byly změny stávající právní úpravy, které spočívají:

 • v rozšíření její působnosti na veškeré práce prováděné s přenosnou řetězovou pilou nebo křovinořezem,
 • ve vyloučení práce osamocených zaměstnanců při kácení stromů,
 • v zavedení požadavku na provádění vybraných, obzvláště rizikových činností pouze náležitě vyškolenými zaměstnanci,
 • ve zpřesnění týkajícím se zabezpečení ústupové cesty a odvětvení spodní části kmene stromu před zahájením jeho kácení,
 • v nahrazení chybné veličiny „průměr nedořezu“ v popisu parametrů řezu správnou veličinou „šířka nedořezu“,
 • ve vymezení ohrožených prostorů při použití harvestoru a při použití vyvážecí soupravy,
 • v zavedení požadavku na provádění činností při zpracování kalamity pouze vyškolenými zaměstnanci a
 • ve zpřesnění požadavků na pracovní postupy při práci s řetězovou pilou,

dosáhnout zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru s důsledkem snížení pracovní úrazovosti v dotčeném odvětví.

Změna právní úpravy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech a poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy zpřehlední právní úpravu a precizuje pro podnikatelské subjekty – zaměstnavatele i OSVČ  povinnosti v zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající ze zákoníku práce a ze zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nařízení vlády nabývá účinnosti 1. ledna 2018.

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Nová právní úprava zpřesňuje stávající právní úpravu s cílem dosáhnout plné transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES a uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, neboť Evropská komise neuznala způsob, jakým ČR prokazovala soulad svého právního řádu s ustanoveními čl. 1 směrnice 2014/27/EU, a v Odůvodněném stanovisku – Porušení Smlouvy č. 2015/0263 konstatuje, že Česká republika tím, že nepřijala veškeré právní a správní předpisy nezbytné k tomu, aby dosáhla souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 1 odst. 1, 2 a 4 (a dalších článků mimo gesci MPSV) uvedené směrnice.

Jediným, Evropskou komisí akceptovatelným, způsobem dosažení souladu s uvedenou směrnicí je změna současné právní úpravy. Lhůta na přijetí požadovaných legislativních opatření a dosažení souladu s odůvodněným stanoviskem, kterou Evropská komise ve svém výše citovaném Odůvodněném stanovisku ze dne 27. 4. 2017 (které Česká republika obdržela dne 28. 4. 2017) stanovila, činila dva měsíce ode dne jeho obdržení. Nové nařízení vlády nepřináší žádnou další změnu koncepční povahy a přebírá současnou právní úpravu, s výjimkou výše uvedených změn, které zajišťují transpozici čl. 1 směrnice 2014/27/EU a směřují k dosažení souladu s Odůvodněným stanoviskem EK.

Nařízení vlády nabylo účinnosti 28. listopadu 2017.

Nařízení vlády č. 406/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Cílem nařízení vlády je, jako každý rok, zvýšit náhradu za ztrátu na výdělku a náhradu nákladů na výživu pozůstalých zákonem předepsanou formou, tj. nařízením vlády, a to v závislosti na procentním zvýšení důchodů, ke kterému dojde u důchodů přiznaných před 1. lednem 2018 od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2017. Nová úprava zvýší průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých příslušející podle pracovněprávních předpisů o 3,5 %, a to v závislosti na zvýšení procentní výměry důchodů od 1. ledna 2018.

Vyhláška č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Podobně jako zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony má zásadní význam pro provádění pracovnělékařských služeb.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem jejího vyhlášení - 15. 12. 2017.

Nepodařilo se schválit novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která se měla týkat mimo jiné i oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (v pravomocech zástupců zaměstnanců) a pak měla zásadním způsobem upravovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci u zaměstnanců pracujících doma nebo na jiných pracovištích (homeworkingu, teleworking).

V novém roce hlavně hodně zdraví všem čtenářům přeje Eva Dandová!

 

 

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail