Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/12

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 11 (2019)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2019)

Hygiena - č. 4 (2019)

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 255 (2019)

Chemagazín - č. 6 (2019)

Chemické listy - č. 9 (2019)

Inovace - č. 4 (2019)

Journal of Safety Research - č. 69 (2019)

Journal of Safety Research - č. 70 (2019)

Journal of Safety Research - č. 71 (2019)

Journal of System Safety - č. 70 (2019)

Komora - č. 12 (2019)

Le travail humain - č. 3 (2019)

Le travail humain - č. 4 (2019)

Pracovní lékařství - č. 1-2 (2019)

Professional Safety - č. 10 (2019)

Professional Safety - č. 11 (2019)

Professional Safety - č. 12 (2019)

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6 (2019)

Sondy revue - č. 12 (2019)

Travail et Sécurité - č. 810 (2019)

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2019)

 

112 - č. 12 (2019)

ŠENKÝŘ JANSOVÁ, IRENA: Mimořádné události řešené na úrovni Evropské unie
anotace: Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) se v posledních týdnech věnovalo převážně živelným pohromám, jakými byly rozsáhlé požáry v Jižní Americe, zemětřesení a povodně v Albánii, nebo tropický cyklon Dorian, který sužoval pobřeží americké Floridy. Následovaly však další případy živelných pohrom, při jejichž řešení byly postižené státy nuceny pod tíhou situace požádat o mezinárodní pomoc EU prostřednictvím ERCC a těmto státům je dále věnován tento článek.
klíčová slova: události mimořádné - katastrofy přírodní - požáry - zemětřesení

Bezpečná práca - č. 12 (2019)

MALJARČIK, SAMUEL: Novinky v oblasti bezpečnosti detských ihrísk
anotace: V polovině října přijala Národní rada SR zákon o základních požadavcích na bezpečnost dětského hřiště z dílny Ministerstva hospodářství ČR, který začne platit od 1. ledna 2020. Jde o vládní návrh zákona, který se nerodí lehce, proces jeho tvorby trval přibližně dva roky, ale o to je kvalitnější, čím přispěje k větší bezpečnosti her dětí na dětských hřištích.
klíčová slova: hřiště - bezpečnost - požadavky - legislativa - Slovensko

SABO, MILAN: Pád vystavenej skrinky v obchode s nábytkom na maloletú osobu
anotace: Článek popisuje a analyzuje úraz nezletilé osoby, ke které došlo v prodejně, ve které bylo vystaveno zboží k prodeji a zákazníci se v ní volně pohybovali.
klíčová slova: úrazy pracovní - děti - prodejny - analýzy

KOMÁR, PAVOL: Elektrické zariadenia v stavbe z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
anotace: Příspěvek je pokračováním článků uveřejněných v tomto časopisu v roce 2018 zaměřených na některé negativní skutečnosti a jevy, které mají vliv na úroveň protipožární bezpečnosti při provozu staveb a v nich používaných elektrických zařízení. Autoři se v tomto článku zaměřují na jednu skupinu potenciálních zdrojů vzniku požáru a to na zdroje elektrické energie a elektrické rozvaděče v návaznosti na všeobecně závazné a technické předpisy v oblasti protipožární bezpečnosti.
klíčová slova: zařízení elektrická - stavby - rozváděče - požáry - zdroje - bezpečnost požární - ochrana požární

Bezpečná práca - č. 6 (2019)

MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, LINDA - ŽIDEK, TOMÁŠ: Vplyv horľavých látok na zapálenie vybraných ochranných odevov používaných v autoservise
anotace: V současnosti musí vzhledem k pokroku v oboru vznikat autoservisy se speciálním zaměřením na opravy nové elektroniky, výkonnějších motorů a jiných částí automobilů, ve kterých se používají hořlavé kapaliny. Vzhledem k tomu, že v autoservisech stále používají různé druhy hořlavých kapalin, je důležité vědět, že tam při provádění pracovní činnosti přichází velmi často ke kontaktu hořlavé kapaliny s ochranným oděvem, což může vést k poškození zdraví osob nebo ke vzniku požáru. Cílem článku je přiblížit problematiku vlivu hořlavých látek na hoření vybraných ochranných oděvů v autoservisu. V experimentální části autoři naměřili a vyhodnotili rychlost šíření plamene svisle umístěných vzorcích s hořlavou kapalinou podle normy ČSN EN ISO 6941: 2004.
klíčová slova: autoservisy - látky hořlavé - oděvy ochranné - hoření - experimenty

MONCMAN, MIKULÁŠ: Bezpečnosť pri práci na tvárniacich strojoch
anotace: Autor v článku z pohledu inspektorů práce přibližuje bezpečnost při práci na tvářecích strojích, a to zejména na lisech při tváření kovových materiálů. Práci na lisech lze rozdělit na dvě oblasti, a to na samotnou obsluhu lisů a nastavování lisů.
klíčová slova: stroje tvářecí - tváření kovů - bezpečnost práce - inspekce práce - lisy

LUKAJKA, JOZEF: Bezpečná práca v roku 2020
anotace: Článek se věnuje profesi bezpečnostního technika, resp. osobě oborně způsobilé pro prevenci rizik ve firmách. Tato profese s sebou nese velkou zodpovědnost a je vystaven i možnosti být trestně stíhán. Článek přináší přehled toho nejdůležitejšího, na co je potřebné při výkonu BOZP dbát a jak ochránit sebe i zaměstnance firmy.
klíčová slova: osoby odborně způsobilé - technici bezpečnostní - povinnosti - sankce - BOZP

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Legislatívne požiadavky a prax
anotace: Společnost Verlag Dashöfer uspořádala v pořadí již 4. ročník konference pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) zaměřenou na právní požadavky a praxi v této oblasti. Účastníci se dozvěděli důležité informace o aktuálním stavu a plánovaných změnách v legislativě BOZP a získali přehled o povinnostech zaměstnavatele vůči zaměstnancům v rámci pracovněprávních vztahů.
klíčová slova: vztahy pracovněprávní - BOZP - legislativa - změny - konference - Slovensko

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Summit Zdravé pracoviská
anotace: Summit Zdravé pracoviště 2019 udělal závěrečnou tečku za úspěšnou dvouletou kampaní zaměřenou na nebezpečné látky. Tento summit nabízí po skončení dvouleté kampaně ideální příležitost zamyslet se nad získanými poznatky a podělit se o nejlepší postupy při řízení nebezpečných látek na pracovišti.
klíčová slova: látky nebezpečné - kampaně evropské - konference

HATINA, PETER: Je spokojnosť zamestnancov naozaj prioritou v prístupe korporátnych firiem?
anotace: Článek přináší osobní názor na spokojenost zaměstnanců jako jednu z priorit v přístupu korporátních firem.
klíčová slova: podniky velké - podniky vícenárodní - spokojenost - zaměstnanci - řízení podnikové - priority - odpovědnost - přístupy - názory

Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2019)

VALA, JIŘÍ: Staveniště je stále jedno z nejrizikovějších pracovišť
anotace: Staveniště, vzhledem k prováděným činnostem a neustálým změnám pracovního prostředí a pracovních podmínek, patří mezi vysoce riziková pracoviště. Na staveništích se často provádějí velmi rizikové činnosti, z nichž nejnebezpečnější jsou práce ve výšce a manipulace a přemísťování předmětů a materiálů.
klíčová slova: staveniště - prostředí pracovní - rizika pracovní - práce ve výškách - manipulace - materiály

KRÁL, MIROSLAV: Problematika psychické zátěže, stresu a násilí na pracovišti
anotace: Smysl a těžiště příspěvku není v přísném vědeckém obsahu, jak by si poměrně závažný problém zasluhoval, ale má poskytnout základní poznatky o projevech a důsledcích psychické zátěže, včetně se zmínkou o stresu a násilí, týkající se zejména vlivu ohrožujícího pohodu a zdraví člověka na pracovištích. Jde o psychosociální procesy v pracovních podmínkách ovlivňující stav psychiky a chování člověka.
klíčová slova: zátěž psychická - stres psychický - násilí na pracovišti - pracoviště - aspekty psychosociální - podmínky pracovní

SKŘEHOT, PETR A.: Karta BOZP pro profesi: Operátor řídicího centra
anotace: Operátor řídícího centra vykonává svou práci zejména v uzavřených vnitřních prostorách administrativního charakteru (řídící centrum, velín, dispečink) vybavených pracovními stanicemi (pracovní stůl, kancelářská židle, PC, informační a komunikační prostředky).
klíčová slova: karta BOZP - centra řídicí - operátoři - činnosti pracovní - kvalifikace - události mimořádné - faktory rizikové - OOPP

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE: Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
anotace: Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce byly zřízeny zákonem o inspekci práce jako kontrolní orgány na úseku pracovních vztahů a podmínek. Kontrolní činnost orgánů inspekce práce dopadá na zaměstnavatele též v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje i problematiku pracovních úrazů.
klíčová slova: úrazy pracovní - odškodňování

KYSELOVÁ, LUCIE: Budoucnost BOZP v době čtvrté průmyslové revoluce
anotace: Článek se věnuje problematice Průmyslu 4.0 v kontextu právní úpravy a potenciálních změn připravovaných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: průmysl 4.0 - digitalizace - BOZP - inteligence umělá - legislativa - strategie

Hygiena - č. 4 (2019)

PAPRŠTEINOVÁ, MARKÉTA - FALTOVÁ, BARBORA - HOLÁ, BARBORA: Hodnocení psychické zátěže u všeobecných sester pracujících na oddělení dětské onkologie
anotace: Každé zdravotnické pracoviště je specifické a na všeobecné sestry jsou kladeny variabilní nároky. Oddělení dětské onkologie nepochybně patří mezi pracoviště, kde se očekává vysoká zátěž na psychiku všech pracovníků. Cílem průzkumu bylo zjistit psychickou pracovní zátěž u všeobecných sester na oddělení dětské onkologie. K zjištění a vyhodnocení možných zdrojů pracovního stresu u všeobecných sester na oddělení dětské onkologie byl použit Meisterův dotazník. Z průzkumného šetření vyplynulo, že kritické hodnoty byly překročeny u faktoru 1 a u faktoru 3. Všeobecné sestry na sledovaných pracovištích vnímají psychickou pracovní zátěž zejména v oblastech časové tísně, vysoké odpovědnosti, dlouhodobé únosnosti, únavy a přesycení. Respondentky na sledovaných pracovištích subjektivně vnímají jako nejvíce zatěžující vlivy při práci péči o umírajícího pacienta a nedostatek volného času.
klíčová slova: zátěž pracovní - sestry zdravotní - ošetřovatelé - šetření - dotazníky

TALIÁNOVÁ, MAGDA - LANGROVÁ, KATEŘINA - WICHSOVÁ, JANA: Hodnocení prevence rizik souvisejících s používáním elektrochirurgických přístrojů
anotace: Cílem průzkumného šetření bylo zjistit, zda se respondenti setkali s nežádoucí událostí při používání elektrochirurgického přístroje, jak mají na vybraných operačních sálech nastavená preventivní opatření ve vztahu k elektrochirurgii a zda jsou na těchto pracovištích dodržována obecně platná doporučení související s používáním elektrochirurgických přístrojů. Bylo zjištěno, že se všichni respondenti setkali s nežádoucí událostí v oblasti elektrochirurgie a že sledovaná pracoviště nemají vypracovanou vlastní směrnici k této problematice. Proškolování personálu v této oblasti se v jednotlivých zdravotnických zařízeních lišilo. Více problematických okamžiků bylo zaevidováno v části před zahájením operace a v jejím průběhu. Mezi významnější zjištění patřilo, že si na pracovištích předem neověřují, zda budou použita hořlavá anestetika a alkoholová dezinfekce. V některých případech se personál spoléhal pouze na kontrolu přístrojem a vizuálně si danou situ. Většina obecně platných bezpečnostních opatření stanovených výrobcem či odbornými společnostmi byla dodržována. Identifikované problémy většinou spočívaly v provádění úkonů nekompetentní osobou popřípadě nedodržováním doporučení od výrobce elektrochirurgických přístrojů.
klíčová slova: chirurgie - přístroje elektrické - prevence rizik - hodnocení rizik - bezpečnost práce

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 255 (2019)

COSSEC, BENOIT - COSNIER, FREDERIC - PONYATOS, BENOIT: Expositions professionnelles aux hydrocarbures aromatiques / Pracovní expozice aromatickým uhlovodíkům: pozor na metabolické interakce
anotace: Toluen a styren jsou aromatická, neurotoxická a ototoxická rozpouštědla, která se velké míře používají v mnoha průmyslových odvětvích. Přestože je jejich použití upraveno omezující regulací, nezohledňuje případné společné expozice s jinými rozpouštědly. Studie INRS zaměřená na tyto metabolické interakce přináší jejich příklady a návrhy na opatření.
klíčová slova: uhlovodíky aromatické - toluen - styren - expozice pracovníků - rozpouštědla - rizika zdravotní

Chemagazín - č. 6 (2019)

KEPRTOVÁ, K. - KOLÁŘ, J.: Integrovaná prevence jako nástroj pro efektivní a ekologicky šetrnou výrobu
anotace: Životní prostředí funguje jako systém vzájemně provázaných složek, které mezi sebou mohou sdílet živiny, energii, ale i antropogenní znečištění. Fakt, že jsou jednotlivé složky životního prostředí propojené, je třeba reflektovat i v přístupu k prevenci a omezování znečištění. Integrované povolování představuje jeden z průřezových nástrojů ochrany životního prostředí, neboť působí v ochraně životního prostředí jako celku, přičemž komplexní a integrovaná ochrana je zprostředkována jak snahou o regulaci a snižování emisí působících na všechny složky životního prostředí, tak snahou o spojení jednotlivých povolení pro vypouštění emisí do jednotlivých složek životního prostředí.
klíčová slova: prostředí životní - ochrana životního prostředí - průmysl chemický - prevence - znečištění prostředí

Česká technologie FN NANO® v popředí zájmu o udržení zdravého prostředí a v boji proti klimatickým změnám
anotace: Není mnoho firem, které se probojovaly do světové inovační ligy, navíc v oboru, který má stále větší potenciál růstu. Mezi ně patří Advanced Materials-JTJ s.r.o. – česká inovační firma orientovaná na nanotechnologie. Od roku 2003 se zabývá vývojem a výrobou patentovaných nanomateriálů a jejich fotokatalytických schopností při odstraňování škodlivých látek v ovzduší, na fasádách budov a také jako aktivních substancí akumulátorových baterií.
klíčová slova: nanotechnologie - nanomateriály - inovace - podniky - Česká republika

Švýcarské detektory KIMESSA pro nevýbušné plyny a páry
anotace: Detekce a monitoring plynů je dnes nedílnou součástí zajištění dostatečné bezpečnosti provozu a neomezuje se v současnosti pouze na průmyslové aplikace, ale je zásadní i v laboratořích (věda/výzkum/lékařství), vnitřních parkovacích prostorách, chladírnách nebo kotelnách. KIMESSA AG je švýcarský výrobce kvalitních zařízení pro měření a monitoring nebezpečných plynů a par průmyslu, výzkumu, obchodu nebo v domácnostech. Současně je zaměřen na dlouhodobý vývoj stacionárních detekčních systémů, jejich výrobu, servis a prodej s celosvětovou působností. Na českém trhu tuto fi rmu zastupuje společnost LABIMEX s.r.o., která si vám dovoluje představit nové detektory do výbušného prostředí ATEX - Zóna I.
klíčová slova: plyny výbušné - páry výbušné - detekce plynů - detektory plynů - bezpečnost provozní

Chemické listy - č. 9 (2019)

SKŘEHOT, PETR A.: Predikce vzniku a šíření těžkého plynu při chemických haváriích
anotace: Rozvoj lidské společnosti, zvyšující se intenzita průmyslové výroby a s ní spojené dopravní činnosti vedly k závažným dopadům na životní prostředí, zejména ke znečištění ovzduší. Kromě běžných zdrojů emisí se stále častěji vyskytují různé havárie, včetně úniků chemikálií z výrobních nebo dopravních zařízení nebo velkých průmyslových požárů. Za posledních třicet let se proto vyvinulo velké úsilí, aby se zabránilo chemickým haváriím. Klíčovým zájmem je zde pochopit procesy, které nejhluběji ovlivňují vznik a průběh nehod. Jedním z témat intenzivně studovaných v této souvislosti je difúze těžkého plynu v reálné atmosféře. Tento jev s potenciálně velmi závažnými důsledky není snadné fyzicky a chemicky popsat. Rozptylování plynu těžšího než vzduch je složitý proces, který je určován řadou různých faktorů. Odborníci se proto snaží lépe porozumět tomuto problému, získat nové znalosti a postupně zdokonalovat stávající rozptylové modely. Jedním z takových modelů je SLAB-DEGAS, což je ověřená modifikace původního SLAB modelu vytvořeného v českých podmínkách.
klíčová slova: látky nebezpečné - plyny těžké - havárie chemické - modely

Inovace - č. 4 (2019)

HRUBÁ, KATEŘINA: Mezinárodní odborná konference
anotace: V letošním roce si Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP), připomíná 65 let od svého vzniku a Státní úřad inspekce práce (SÚIP) 50 let od vzniku státního odborného dozoru nad bezpečností práce v ČR. K tomuto významnému výročí se pod záštitou MPSV uskutečnila dne 16. 10. 2019 mezinárodní konference Nové trendy v BOZP a kvalita života 2019.
klíčová slova: VÚBP - Státní úřad inspekce práce - BOZP - inspekce práce - konference mezinárodní

ARDON SAFETY: V ČR přibývá nemocí z povolání
anotace: V Česku loni významně stoupl výskyt nemocí z povolání, které postihují dýchací cesty. Celkový počet případů se meziročně navýšil o 22%, nárůst astmatických onemocnění pak o 31%. Ukazují to poslední data Státního zdravotního ústavu. Nejčastěji jsou postiženi lidé pracující v těžebním průmyslu, ve výrobě automobilů a v potravinářství. Významný podíl mezi chorobami z povolání mají i kožní nemoci, které nejčastěji sužují zaměstnance kovozávodů a automobilek. Zdravotní problémy způsobují Čechům také nadměrné vibrace při práci s elektrickým nářadím.
klíčová slova: nemoci z povolání - analýzy rizik - opatření ochranná

ARDON SAFETY: Přecházení lehčích nemoci a úrazů
anotace: Živnostníci chybí na pracovišti kvůli úrazům a nemocem třikrát méně než zaměstnanci. Jejich pobyt v pracovní neschopnosti je ale dvaapůlkrát delší, jak vyplývá z údajů Českého statistického úřadu za rok 2018. Celorepublikový průměr výskytu pracovní neschopnosti u zaměstnanců je 39,8 případů na 100 pojištěnců, kdežto živnostníci mají jen 14 případů na 100 pojištěnců.
klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání - neschopnost pracovní - osoby samostatně výdělečně činné

TROJAN, MARTIN: Opakovaně použitelný respirátor s novou technologií
anotace: Na veletrhu A+A v Düsseldorfu představila německá firma MOLDEX další z řady opakovaně použitelných respirátorů. Jedná se o skupinu respirátorů s příjemně měkkou pěnou celoobličejového těsnění, vybavené patentovanou technologií skládaného filtru „AirWave“. Respirátory z řady AIR Seal jsou opakovaně použitelné, svojí kvalitní filtrační schopností umožňují několikadenní používání a snižují náklady na jednotku času. Kromě toho představují tyto prostředky na ochranu dýchání i příspěvek firmy MOLDEX ke snižování množství vyprodukovaných odpadů.
klíčová slova: respirátory - ochrana dýchadel - použití

HRUBÁ, KATEŘINA: Nebezpečné látky a nemoci z povolání
anotace: Na podzim se v Praze na Novotného lávce konal odborný seminář Nebezpečné látky a nemoci z povolání, kde se mohli účastníci dozvědět zajímavé informace nejen ke kampani Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“.
klíčová slova: látky nebezpečné - nemoci z povolání - kampaně evropské - semináře

Bezpečnost práce na prvním místě
anotace: Veletrh A+A, který se koná jednou za dva roky v německém Düsseldorfu, je největší světovou událostí ve svém oboru. Internacionální akce, pořádaná od 5. do 8. listopadu, letos překonala rekordy ve většině zajímavých údajů. Registrovalo se 2121 vystavovatelů z celkem 63 zemí. Stánky jednotlivých účastníků v součtu překročily výstavní plochu o rozměrech 78 000 m2. Exhibici rozmístěnou celkem do 10 hal navštívilo dohromady 73 000 návštěvníků.
klíčová slova: bezpečnost - veletrhy - Německo

KLAS, MOJMÍR: Základní požadavek na stavby
anotace: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (dále jen Nařízení EP“) v příloze 1 stanovuje nově pro celou EU základní požadavky na stavby. Jedním ze základních požadavků je požadavek na bezpečnost a přístupnost při užívání. Tyto základní požadavky jsou závazné od doby, kdy vstoupilo nařízení EP v platnost (nejpozději 1. července 2013) bez ohledu na to, zda byla již převzata do národního práva. Je nutné vzít na vědomí, že se musíme seznamovat i s nařízeními EP a Rady (EU), které platí v našem oboru.
klíčová slova: stavby - výrobky stavební - požadavky technické - trh - nebezpečí - přijatelnost rizika

Odkud bere stavitel jistotu, že jsou jeho zaměstnanci při práci ve výškách správně zajištěni?
anotace: Jestli jsou bezpečnostní opatření dostatečná, to závisí na několika faktorech. Ty lze jednoduše spočítat. Německá společnost SpanSet na to vyvinula speciální kalkulačku. „Máte postroje i pro osobu, která váží 140 kg?“ U této často kladené otázky dochází k fatálnímu nedorozumění v oblasti vybavení ochranných prostředků proti pádu osob.
klíčová slova: práce ve výškách - zajištění - opatření bezpečnostní - stavby

Kde je tady nouzový východ?
anotace: Když v budově hoří, je rozhodující, najít pokud možno co nejrychleji nouzový východ. Především ve větších budovách je nezbytné jasné a dobře viditelné označení nouzových východů. Norma DIN ISO 16069 podporuje plánování bezpečnostního značení.
klíčová slova: bezpečnost požární - ochrana požární - východy nouzové - značení bezpečnostní

Společnost STABILUS předvedla na A+A přes 30 nových modelů obuvi
anotace: Německá společnost STABILUS® Safety vystavovala na letošním veletrhu A+A ochrannou a pracovní obuv, kromě jiného modely „Safety Sneaker“ a rozšířila řadu modelů „Himalayan“.
klíčová slova: obuv ochranná - obuv pracovní - ochrana nohou - produkty

Kalhoty do práce i pro volný čas
anotace: Nejúspěšnější modelovou řadou pracovních kalhot švédské značky Snickers Workwear se stala ta s názvem „AllroundWork“. Vyznačuje se všestrannými možnostmi použití, špičkovými technologiemi a inovacemi, které usnadňují každodenní práci řemeslníkům. Jsou vhodné i pro hobby-uživatele, kteří se snaží svůj koníček zvládat stejně jako profesionálové. Kompletní sortiment Snickers Workwear je dostupný v síti firmy PROFI ODĚVY, která je zároveň výhradním distributorem značky pro Českou a Slovenskou republiku.
klíčová slova: oděvy pracovní - oděvy ochranné - produkty

Oblečení CORDURA dělá z pracovníků atlety
anotace: Výrobci textilie CORDURA® od společnosti INVISTA jsou přesvědčeni, že pracovní oděvy mají usnadňovat práci. Tak jako sportovci od svých oděvů očekávají určité pozitivní vlastnosti. Inovace, které tato značka na veletrhu A+A představila, sahají od speciálního elastického zesílení, přes lehké, komfortní látky „Endurance“ až po pružnou ochrannou látku, odolnou proti plamenům, vyvinutou speciální technologií z vláken se zvýšenou odolností.
klíčová slova: oděvy pracovní - oděvy ochranné - textilie - technologie - vlastnosti - produkty

První pomoc na staveništi
anotace: Na všech pracovištích, kde se pracuje dočasně nebo nepravidelně, kde není přívod vody a kde hrozí zasažení očí nebo celého těla prachem, nečistotami nebo chemikáliemi, je třeba zajistit ochranu zdraví pracovníků. Jednoduchým řešením bezpečnosti pro staveniště, montážní místa apod. jsou oční vymývačky a nouzové sprchy se zásobníkem.
klíčová slova: ochrana očí - pomoc první - prostředky ochranné - sprchy - staveniště

ARDON SAFETY: Ke každému třetímu vážnému úrazu v ČR dojde ve stavebnictví
anotace: Stavebnictví drží v Česku prvenství v počtu pracovních úrazů, které si vyžádaly hospitalizaci delší než pět dní. Loni se na stavbách velmi vážně zranilo 403 lidí, což je více než třetina z celkového počtu 1126 úrazů, které se staly lidem zaměstnaným v průmyslových firmách.
klíčová slova: úrazy pracovní - stavebnictví - statistiky - příčiny

NOVÁK, MILAN: Oblast flexibilních forem zaměstnávání a jejich využití v praxi
anotace: Za hlavní příčiny růstu flexibilních forem zaměstnávání se v poslední době považuje změna situace na trhu práce a potřeba větší flexibility ze strany zaměstnavatelů i samotných zaměstnanců. Jedním z cílů je najít takovou práci, která umožňuje lépe sladit profesní život s péčí o rodinu a s potřebou celoživotního vzdělávání.
klíčová slova: zaměstnávání - formy práce - flexibilita - doba pracovní

Ochranné helmy/přilby
anotace: Přehled helem a přileb s různými ochrannými vlastnostmi. Výčet je doplněn fotografiemi výrobků a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: helmy ochranné - přilby ochranné - výrobky - přehledy - vlastnosti - ochrana hlavy

Hannover Messe 2020
anotace: Vývoj provázející projekt Průmysl 4.0 a postupující digitalizace se týkají všech branží včetně logistiky, kterou natrvalo změní. Stávající koncepce pro zajištění materiálového toku ukazují nedostatky a objevují se požadavky na nová řešení. Jejich prioritou jsou flexibilita a transparentnost. Digitální transformace znamená pro logistické firmy dalekosáhlé možnosti a potenciály.
klíčová slova: logistika - digitalizace - průmysl 4.0 - transformace - veletrhy

Ochranné brýle
anotace: Průzkum trhu s OOPP na ochranu zraku přináší přehled vybraných ochranných brýlí pro široké spektrum oblastí použití a činností. Je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: brýle ochranné - výrobky - přehledy - vlastnosti - ochrana očí

Veletrh Hannover 2020
anotace: Veletrh HANNOVER MESSE 2020 proběhne ve fázi technologických proměn a ekonomicko-politických změn. Nové vedoucí téma Industrial Transformation předního světového průmyslového veletrhu, kterého se zúčastní okolo 6.000 vystavovatelů, odkryje šance, které plynou z nových technologií, změny chování na straně poptávky a rostoucího povědomí o nutnosti ochrany klimatu.
klíčová slova: veletrhy - průmysl - trendy - digitalizace

Journal of Safety Research - č. 69 (2019)

GREEN, DEIRDRE R.: Knowledge of work-related injury reporting and perceived barriers among janitors / Znalost hlášení pracovních úrazů a vnímaných bariér mezi správci domů
anotace: Cílem této studie bylo zhodnotit a zlepšit znalosti školitelů o právech a povinnostech pracovníků při posuzování a hlášení pracovních úrazů a určit překážky pro hlášení pracovních úrazů. Z výsledků vyplynulo, že většina domovníků postrádala znalosti a povědomí o hlášení zranění agentuře OSHA a odškodňování zraněných pracovníků. Strach z následků je nejčastější bariérou při nahlášení úrazů a hlášení úrazů bylo tedy díky bariérám významně sníženo. Je třeba tedy pracovníky vzdělávat a odstraňovat bariéry v hlášení úrazů.
klíčová slova: domovníci - správa - budovy - úrazy pracovní - hlášení úrazů - bariéry

HANSSON, SVEN OVE: Improvement principles / Principy zlepšování
anotace: Zásady zlepšování jsou skupinou bezpečnostních zásad, jejichž ústředním poselstvím je, že žádná úroveň rizika nad nulou není plně uspokojivá, a že bychom se proto měli vždy snažit o zvýšení bezpečnosti. Hlavní bezpečnostní principy v této skupině jsou: co nejnižší, rozumně dosažitelné riziko (ALARA), nejlepší dostupná technologie (BAT), substituční princip, nulový přístup k úrazům a neustálé zlepšování. Tento článek zkoumá jejich podobnosti a rozdíly a také způsoby, jak začlenit kompromisy s jinými cíli než je bezpečnost, a obtíže, které mohou při jejich aplikaci nastat. Zvláštní důraz je kladen na srovnání se dvěma hlavními konkurenčními skupinami zásad, jmenovitě akceptačními principy, které ukazují ostrou hranici mezi přijatelnými a nepřijatelnými stavy věcí, a vážícími principy, jako je CBA, které hledají optimalizovaný kompromis mezi bezpečností a dalšími cíli.
klíčová slova: bezpečnost práce - zásady - principy - řízení bezpečnosti práce - přístupy

PROBST, TAHIRA M.: The Safety Climate Assessment Tool (S-CAT) / Nástroj pro hodnocení bezpečnostního klimatu (S-CAT): přístup k měření bezpečnostního klimatu ve stavebnictví založený na instrukcích
anotace: Tento článek představuje vývoj a validaci nového nástroje pro hodnocení bezpečnostního klimatu založeného na instrukcích (Safety Climate Assessment Tool, S-CAT). S-CAT dává podnikům možnost používat spíše deskriptory instrukcí než tradiční odpovědi podle Likertovy stupnice, aby samy posoudily úroveň své bezpečnosti v klidu a získaly složené skóre srovnatelné s ostatními v databázi S-CAT. S-CAT byl ověřen na základě údajů od zaměstnanců (N = 985) ve stavebnictví.
klíčová slova: klima bezpečnostní - měření - nástroje - validace - podniky - stavebnictví

SMITH, TODD D.: Multi-level safety climate associations with safety behaviors in the fire service / Víceúrovňové asociace bezpečnostního klimatu s bezpečným chováním hasičů
anotace: V rámci hasičského sboru byl dokončen omezený výzkum související s bezpečnostním klimatem. Vzhledem k tomuto nedostatku informací se tato studie snažila identifikovat platné a spolehlivé měřítko bezpečnostního klimatu na úrovni pracovní skupiny i organizace v rámci hasičského sboru. Pracovní klima pro pracovní skupinu bylo tvořeno podporou supervizora pro bezpečnost, vertikální a horizontální soudržností. Organizační bezpečnostní klima se skládalo ze závazků managementu, programů a politik, vnímané spravedlnosti a efektivity velení při incidentech. Pracovní klima i bezpečnostní klima v organizaci byly pozitivně spojeny s bezpečným chováním.
klíčová slova: hasiči - chování bezpečné - klima bezpečnostní - klima organizační

GUL, MUHAMMET - FATIH AK, M. - FUAT GUNERI, ALI: Pythagorean fuzzy VIKOR-based approach for safety risk assessment in mine industry / Pythagorský fuzzy přístup založený na metodě VIKOR pro hodnocení bezpečnostních rizik v důlním průmyslu
anotace: Podzemní těžba je považována za jedno z nejnebezpečnějších odvětví a je často spojována s vážnými či smrtelnými pracovními úrazy. Tento článek se zabývá pracovními riziky a souvisejícími riziky. Autoři navrhují přístup k hodnocení rizik (pythagorovské fuzzy prostředí) a provádí případovou studii v podzemním dolu mědi a zinku. Výsledky studie ukazují, že rizika lze rozdělit do různých úrovní pomocí fuzzy přístupu. Studie poskytuje teoretický přínos tím, že navrhuje přístup založený na pythagorských fuzzy číslech založený na VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (PFVIKOR). Kromě toho přispívá ke zlepšení celkové úrovně bezpečnosti podzemní těžby tím, že zvažuje a radí v souvislosti s řízením potenciálních rizik.
klíčová slova: doly hlubinné - těžba - průmysl těžební - rizika pracovní - řízení rizik - hodnocení rizik - metody - fuzzy logika

LADEWSKI, BRUCE J. - AL-BAYATI, AHMED JALIL: Quality and safety management practices / Postupy řízení kvality a bezpečnosti: teorie přístupu k řízení kvality
anotace: Řízení bezpečnosti je často považováno za nepodstatné a nesouvisející s hlavními obchodními cíli podniku. V důsledku toho je význam řízení bezpečnosti často podceňován. V této studii byla zkoumána teorie managementu kvality, aby se našel stupeň propojení mezi řízením kvality a řízením bezpečnosti. Tato studie nabízí důkazy, že organizační funkce bezpečnosti a kvality mohou sledovat stejný model řízení, rozšiřující porozumění teorii managementu kvality od zaměření se pouze na řízení kvality až po přijetí řízení bezpečnosti.
klíčová slova: management kvality - management bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce - souvislosti - řízení podnikové - přístupy

Journal of Safety Research - č. 70 (2019)

DOUGLAS, MATTHEW A.: Risky business / Rizikové podnikání: zkoumání vlivů na bezpečnostní postoje a záměry řidičů velkých nákladních vozidel
anotace: Výzkum bezpečnosti v americkém automobilovém dopravním kontextu zůstává důležitý, protože v automobilovém průmyslu je zaměstnáno přibližně 1,7 milionu řidičů velkých nákladních vozidel. Řidiči čelí mnoha konkurenčním tlakům v situacích s vysokým rizikem, vysokou regulací a nízkým přímým dohledem. Představují základní kámen bezpečných přepravních operací. Tato studie zkoumá, jak vnímání řidičů ohledně bezpečnostního klimatu dopravce ovlivňuje jejich postoje a záměry související s bezpečností.
klíčová slova: řidiči z povolání - vozidla nákladní - doprava nákladní - průmysl automobilový - bezpečnost silniční - chování - postoje - klima bezpečnostní

NEWNAM, SHARON - GOODE, NATASSIA: Communication in the workplace / Komunikace na pracovišti: definování rozhovorů nadřízených
anotace: Komunikace hraje ústřední roli při podpoře zdraví a dobrých životních podmínek pracovníků. Ačkoli mnoho literatury prokázalo pozitivní přínosy bezpečnostní komunikace na pracovišti, výzkum musí prozkoumat povahu těchto komunikačních praktik v rámci vztahů mezi vedoucími a pracovníky. Tato studie překonává tuto mezeru v literatuře objektivním monitorováním komunikace v každodenním pracovním životě supervizorů pracovních skupin v jedné organizaci. Cílem výzkumu bylo: a) roztřídit komunikaci na pracovišti do tří kategorií, a to komunikaci podle úkolů, komunikace vztahující se k bezpečnosti a komunikace související s bezpečností; a (b) prozkoumat četnost těchto dialogů.
klíčová slova: bezpečnost práce - komunikace - dialog - zaměstnanci - pracovníci vedoucí

STACKHOUSE, MADELYNN - TURNER, NICK: How do organizational practices relate to perceived system safety effectiveness? / Individuální faktory, faktory obchodní a faktory pracovního prostředí spojené s únavou při řízení u řidičů taxislužby ve dvou metropolitních amerických městech
anotace: Události související s násilím a dopravní nehody jsou hlavní příčinou úrazů řidičů taxi. Únava je u této pracovní síly podceňována, převládá a je spojena s oběma následky úrazů. Autoři popisují spojení jednotlivých faktorů souvisejících s podnikáním a pracovním prostředím s únavou při řízení mezi řidiči taxi ve dvou velmi odlišných městech. Studie hodnotila chování řidičů taxislužby v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Výsledky ukázaly, že únava se výrazně liší podle města.
klíčová slova: řidiči z povolání - taxikáři - únava - řízení motorových vozidel - bezpečnost silniční - faktory pracovní

WUELLNER, SARA E. - BONAUTO, DAVID K.: Fewer workers' compensation claims and lower claim costs if employers with high injury rates achieved the rates of their safer peers / Méně nároků na odškodnění pracovníků a nižší náklady na nároky, pokud zaměstnavatelé s vysokou mírou úrazovosti dosáhli míry svých bezpečnějších vrstevníků
anotace: Zaměstnavatelé, kteří se zabývají podobnými obchodními činnostmi, prokazují různé míry nároků na náhradu škody. Pracovním úrazům a nemocem z povolání by se dalo zabránit, kdyby zaměstnavatelé s vysokou mírou škod dosáhli míry škod svých bezpečnějších vrstevníků. Údaje o nákladech spojených s odškodňováním pracovníků ve Washingtonu za roky 2013-2015 byly použity pro výpočet sazeb kompenzovatelných nároků (způsobilých pro dávky v invaliditě nebo ztrátě času, pokud nelze pracovat čtyři dny po úrazu) a celkových přijatých nároků (kompenzovatelných plus pouze nároky na lékařskou pomoc) za každého zaměstnavatele. Poklesem počtu úrazů na pracovišti je možné modelovat míry úrazů bezpečnějších zaměstnavatelů.
klíčová slova: odškodňování - náklady ekonomické - úrazy pracovní - nemoci z povolání - zaměstnavatelé - benchmarking

LIANG, KONGZHENG - FUNG, IVAN W. H.: The impact of macroeconomic and industrial fluctuation on fatalities of construction workers in China / Dopad makroekonomických a průmyslových výkyvů na úmrtí stavebních dělníků v Číně
anotace: Tato studie zkoumá vztah mezi fluktuací v ekonomickém a průmyslovém rozvoji a smrtelnými pracovními úrazy čínských stavebních dělníků. Tento článek představil ekonometrické metody pro nevyužité zdroje dat pro výzkum stavební bezpečnosti. Jedná se o průkopnická studie vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rozvojových zemích. Studie odhalila, že změny v tempu růstu průmyslu měly významný vliv na úmrtí staveb v Číně. Čínští tvůrci politik by si měli uvědomit výzvy v oblasti řízení bezpečnosti vyplývající z nadcházejícího trendu poklesu, kterému toto odvětví čelí.
klíčová slova: stavebnictví - úrazy smrtelné - Čína - země rozvojové - ukazatele hospodářské - makroekonomie - fluktuace - odvětví - vývoj hospodářský

JENNINGS BLACK, KRISTEN: Stigma at work / Stigma v práci: psychologické náklady a přínosy tlaku na bezpečnou práci
anotace: Nehody a úrazy na pracovišti mohou být velmi nákladné pro jednotlivé zaměstnance i jejich organizace. Přestože bezpečnostní klima (tj. vnímání politik a postupů souvisejících s bezpečností práce, které by mělo odrážet hodnotu bezpečnosti organizace) bylo stanoveno jako prediktor bezpečného chování, méně výzkumů zvažovalo možné negativní tlaky, které by mohly vyplynout z prostředí, které zdůrazňuje bezpečnost. Ačkoli organizace mohou mít v úmyslu vytvořit pozitivní bezpečnostní klima, obavy z toho, že by se s některým zaměstnancem, který byl účastníkem nějakého incidentu, zacházelo jinak, může mít za následek nezamýšlené, ale škodlivé výsledky v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci.
klíčová slova: klima bezpečnostní - výkonnost - BOZP - zdraví - zdraví duševní

GOLDENHAR, LINDA M. - SCHWATKA, NATALIE V. - JOHNSON, STEFANIE K.: Leadership skills for strengthening jobsite safety climate. /Vůdčí dovednosti pro posílení bezpečnostního klimatu na pracovišti
anotace: Stavební mistři mohou postrádat vůdčí schopnosti potřebné k vytvoření silného bezpečnostního klimatu na pracovišti. Řada stavebních společností to řeší zasláním svých vedoucích pracovníků do 30hodinového kurzu US-OSHA. Kurz však neobsahuje modul pro výcvik vedení. Tento článek popisuje vývoj a pilotní testování takového modulu a hodnotící průzkumy určené k řešení této mezery ve vzdělávání.
klíčová slova: stavby - staveniště - mistři - stavbyvedoucí - dovednosti - klima bezpečnostní - vedení lidí - programy vzdělávací - kurzy

Journal of Safety Research - č. 71 (2019)

MAN, SIU SHING - HOI SHOU CHAN, ALAN - ALABDULKARIM, SAAD: Quantification of risk perception / Kvantifikace vnímání rizika: vývoj a validace stupnice vnímání rizika stavebního dělníka (CoWoRP)
anotace: Stavební odvětví má vedoucí postavení v počtu úrazů a úmrtí. Vnímání rizika je klíčem k řízení těchto statistik. Předchozí studie bezpečnosti na stavbách týkající se kvantifikace vnímání rizika nezohlednily afektivní vnímání rizika stavebních dělníků, ani neprováděly komplexní testování spolehlivosti a platnosti. Cílem této studie je proto naplnit tuto potřebu vývojem psychometricky relevantního nástroje - stupnice vnímání rizik stavebních dělníků (the Construction Worker Risk Perception, CoWoRP).
klíčová slova: stavebnictví - dělníci - rizika pracovní - vnímání - percepce - kvantifikace - nástroje

MAIMAITI, NAZHAKAITI: Cervical musculoskeletal disorders and their relationships with personal and work-related factors among electronic assembly workers / Cervikální muskuloskeletální onemocnění a jejich vztah s osobními a pracovními faktory mezi montážními pracovníky elektronických zařízení
anotace: Uvádí se, že montážní pracovníci montáže elektroniky mají vysokou prevalenci poruch pohybového aparátu (MSD). Tato studie zkoumala prevalenci cervikálních (krčních) MSD a složité vztahy mezi cervikálními MSD a individuálními fyzickými psychosociálními faktory mezi montéry. V tomto průřezovém průzkumu byly analyzovány samoobslužné dotazníky od 700 pracovníků v dílnách výroby elektroniky. Byly shromážděny informace týkající se muskuloskeletálních příznaků, osobních a pracovních faktorů. Nakonec byla vypočtena prevalence cervikálních MSD pro různé podskupiny a vztahy s různými faktory byly analyzovány pomocí logistické regresní a strukturální rovnice (SEM).
klíčová slova: montéři - montáže - elektronika - onemocnění muskuloskeletální - páteř - krk - faktory rizikové - faktory pracovní - faktory psychosociální

AUZOULT, LAURENT - NGUEUTSA, ROBERT: Attitude to safety rules and reflexivity as determinants of safety climate / Postoj k bezpečnostním pravidlům a reflexivita jako určující faktory bezpečnostního klimatu
anotace: Autoři předkládají dvě studie, které se zaměřují na vztah mezi bezpečnostními pravidly a bezpečnostním klimatem. Očekává se, že odůvodněné přijetí, konkrétně přijetí založené na porozumění základům bezpečnostních pravidel a kolektivní správě těchto pravidel, by mělo prospět klimatu bezpečnosti práce na pracovišti.
klíčová slova: klima bezpečnostní - pracoviště - pravidla bezpečnostní - principy - reflexe

DABBAGH, RAHIM - YOUSEFI, SAMUEL: A hybrid decision-making approach based on FCM and MOORA for occupational health and safety risk analysis / Hybridní rozhodovací přístup založený na FCM a MOORA pro analýzu rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
anotace: S rozvojem průmyslových odvětví a zvýšenou rozmanitostí souvisejících rizik se také dramaticky zvýšila význam identifikace a řízení rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHS). V současné době existuje vážná potřeba, aby systém řízení rizik identifikoval a určoval priority rizik s cílem poskytnout nápravná/preventivní opatření k minimalizaci negativních důsledků rizik BOZP. Ve skutečnosti může tento systém pomoci chránit zdraví zaměstnanců a snížit organizační náklady. Tato studie navrhuje hybridní rozhodovací přístup založený na využití několika druhů analýz rizik (FMEA - Analýza režimů poruchy a následků; Fuzzy kognitivní mapě (FCM) a analýze MOORA (Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis ).
klíčová slova: hodnocení rizik - analýzy rizik - metody - selhání - řízení rizik - BOZP - rozhodování

WINGE, STIG - ALBRECHTSEN, EIRIK - ARNESEN, JAN: A comparative analysis of safety management and safety performance in twelve construction projects / Srovnávací analýza řízení bezpečnosti a výkonnosti bezpečnosti ve dvanácti stavebních projektech
anotace: Řízení bezpečnosti ve stavebnictví je kvůli složité "povaze" tohoto odvětví komplikované. Cílem tohoto výzkumu bylo identifikovat faktory řízení bezpečnosti (např. řízení rizik a správa místa), kontextové faktory (např. organizační složitost) a kombinace takových faktorů spojených s výkonem bezpečnosti. Pro tuto analýzu bylo vybráno dvanáct stavebních projektů pro porovnání jejich způsobu řízení bezpečnosti a výkonnosti bezpečnosti. Analytický rámec byl vyvinut na základě předchozího výzkumu, předpisů a standardů, kde byl definován každý faktor řízení. Autoři použili kvalitativní srovnávací analýzu (QCA), aby získali znalosti případů, porovnali případy a identifikovali souvislosti mezi faktory a výkonem v oblasti bezpečnosti.
klíčová slova: stavebnictví - projekty stavební - řízení bezpečnosti práce - výkonnost - faktory pracovní - analýzy

HE, CHANGQUAN: Impact of psychological capital on construction worker safety behavior / Dopad psychologického kapitálu na chování pracovníků ve stavebnictví: komunikační kompetence jako mediátor
anotace: Stavební dělníci čelí pracovnímu prostředí s vysokým rizikem a duševním stresem. Psychologický kapitál (PsyCap) může ovlivnit duševní zdraví a pracovní výkon zaměstnance. Bylo by užitečné určit, zda PsyCap ovlivňuje bezpečnostní chování pracovníků. Jen málo studií však empiricky zkoumalo dopady jednotlivých poddimenzí PsyCapu na bezpečnostní chování ve stavebním prostředí, čímž se snížila potenciální proveditelnost PsyCap za účelem zlepšení výkonu bezpečnosti na pracovišti. Tato studie tedy testovala vztah mezi poddimenzemi PsyCap (soběstačnost, naděje, odolnost, optimismus) a bezpečnostním chováním (dodržování požadavků na bezpečnost, participace na bezpečnosti), přičemž se také zkoumala zprostředkovatelská role komunikačních kompetencí.
klíčová slova: kapitál duševní - aspekty psychologické - chování bezpečné - dělníci - stavby - komunikace - kompetence - stavebnictví

KRUSE, TRAVIS - VELTRI, ANTHONY - BRANSCUM, ADAM: Integrating safety, health and environmental management systems / Integrace systémů řízení bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí: koncepční rámec pro dosažení zeštíhlených podnikových výsledků
anotace: Očekávání externích zúčastněných stran ohledně ekologicky bezpečných produktů a výrobních procesů a interních zúčastněných stran ohledně transparentního, stabilního a robustního provozu v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví vedly organizace využívající špičkové technologie k přijetí systémů pro správu několika částí. Organizace mohou chránit pracovníky a životní prostředí a současně přispívat k zásadám štíhlé správy implementací integrovaných systémů řízení. Tento výzkum přispívá ke stávajícímu diskurzu a teorii týkající se integrace systémů řízení životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
klíčová slova: management bezpečnosti práce - management environmentální - ochrana životního prostředí - BOZP - systémy řízení - integrace

MOHAMMADI, AMIR - TAVAKOLAN, MEHDI: Modeling the effects of production pressure on safety performance in construction projects using system dynamics / Modelování účinků výrobního tlaku na bezpečnost při stavebních projektech pomocí dynamiky systému
anotace: Ke stavebním incidentům dochází v důsledku selhání systému, nikoli v důsledku selhání jediného faktoru, jako je nebezpečné chování nebo stav. Proto by měla být stavební bezpečnost zkoumána pomocí systematického pohledu schopného ilustrovat komplexní povahu incidentů. Stavební projekty často také zaostávají za plánovaným harmonogramem a trpí různými tlaky způsobenými smluvními lhůtami nebo klienty. Předchozí studie prokázaly, že takové tlaky negativně ovlivňují bezpečnost; proces vlivu výrobního tlaku na bezpečnost však není plně prozkoumán. Cílem tohoto výzkumu bylo pochopit mechanismus zpětné vazby toho, jak výrobní tlak interaktivně ovlivňuje bezpečnostní výkon a bezpečnostní manažerské komponenty ve stavebním projektu.
klíčová slova: stavebnictví - management - bezpečnost - řízení bezpečnosti práce - systémy řízení - dynamika - interakce

Journal of System Safety - č. 70 (2019)

SCHWATKA, NATALIE V.: A training intervention to improve frontline construction leaders' safety leadership practices and overall jobsite safety climate /Tréninkové intervence ke zlepšení praxe bezpečnostního řízení u vedoucích pracovníků ve frontové linii na staveništích a celkového bezpečnostního klimatu na pracovišti
anotace: 2,5 hodinový tréninkový program Základy bezpečnosti vedení (Foundations for Safety, FSL) učí stavební dozor dovednostem v oblasti vedení, které potřebují k posílení bezpečnostního klimatu na pracovišti a ke snížení negativních výsledků souvisejících s bezpečností práce. Článek seznamuje s účinností této intervence.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - staveniště - intervence - školení - výcvik - pracovníci vedoucí - dovednosti - klima bezpečnostní

Komora - č. 12 (2019)

ČERMÁKOVÁ, HANA: Továrny budoucnosti
anotace: 65 % druhů pracovních míst, o které se Generace Z bude ucházet, dosud nebylo vynalezeno. Může to znít jako sci-fi o problémech lidstva, ale také jako slibná prognóza toho, že pracovní trh se vyvíjí. Průzkum a predikce z dílny společnosti Manpower vidí dále než za roh. Vnímají, jak nové technologie mění firmy i současný trh práce a také jak se potřebné dovednosti neustále proměňují.
klíčová slova: trh práce - změny - profese - požadavky - budoucnost - pozice pracovní

Le travail humain - č. 3 (2019)

DESJARDINS, CHRISTINE - DESCHENES, ANDRÉE-ANN - DUSSAULT, MARC: L'impact de l'aide psychologique á la suite d'une exposition á un événement potentiellement traumatique sur la santé psychologique des policiers / Účinek psychologické pomoci po vystavení potenciálně traumatické události na psychologické zdraví policistů
anotace: Podle literatury je policejní práce jednou z profesí, u které se pracovníci nejpravděpodobněji setkají s traumatickými událostmi. V rámci tohoto výzkumného projektu autoři používají název "potenciálně traumatická událost". Výsledkem je, že jedna událost může být traumatická pro jednu osobu a ne pro druhou; dnes to může být traumatické a zítra již ne. Navzdory významu, který je kladen na zdraví při práci a rizikům spojeným s tím, že je pracovník policista, existuje jen málo empirických studií na toto téma. V této souvislosti se tedy tento výzkum zaměřuje na vliv psychologické pomoci po případné traumatické události na psychologické zdraví policistů.
klíčová slova: policisté - zdraví duševní - psychologie - pomoc - aspekty psychologické - ochrana zdraví - události traumatické - trauma

Le travail humain - č. 4 (2019)

ANDELA, MARIE - DOEF, MARGOT VAN DER - LHEUREUX, FLORENT: Transcultural validation of the perceived person-environment fit scale in a French context / Transkulturní validace škály vnímaného osobního prostředí ve francouzském kontextu
anotace: Cílem této studie bylo otestovat platnost modelu a vícerozměrné míry vhodnosti člověka pro jeho pracovní prostředí, které vyvinul Chuang et al. (2016). Cílem bylo otestovat tuto platnost ve francouzském kontextu. Tento vícerozměrný přístup rozlišuje čtyři typy přiměřenosti: přiměřenost osoba-aktivita, přiměřenost skupiny (práce), přiměřenost organizace (práce) a přiměřenost osoby. V této studii použili autoři metody mezikulturní validace měřicího přístroje za účelem ověření francouzské stupnice PPEFS. Na dotazník nakonec odpovědělo 571 francouzských zaměstnanců z různých oborů podnikání, včetně položek přeložených z PPEFS, vyhoření, spokojenosti s prací a záměrů opustit svou práci.
klíčová slova: prostředí pracovní - faktory - individualismus - spokojenost - syndrom vyhoření - Francie

KHALIL BEN AYED, AHMED - VANDENBERGHE, CHRISTIAN: Stresseurs de rôle et performance prosociale / Role stresorsů a prosocialní výkon: účinek emočního vyčerpání a závazek k práci
anotace: Nedávný výzkum stresorů naznačuje, že stresory mohou působit na jedné straně jako překážky, vyčerpávat zdroje a snižovat pracovní výkon, nebo na straně druhé jako výzvy, podporující rozvoj a růst. V trilogii stresorů, které zahrnují dvojznačnost rolí, konflikt rolí a přetížení rolí, se jako zátěžový stresor považuje pouze ta druhá. Tento článek zkoumá model stresorů, ve kterých byly emoční vyčerpání a zapojení do práce použity jako prostředníci mezi stresory a prosociálním výkonem hodnoceným supervizorem. Studie byla provedena na vzorku 247 zaměstnanců a jejich nadřízených přidružených k řadě organizací a průmyslových odvětví.
klíčová slova: stresory - role - zátěž - závazky - zapojení zaměstnanců - výkon pracovní

NASRIA, AMIR - GARA BACH OUERDIAN, EMNA - HECHICHE SALA, LAMIA: Le capital psychologique et son influence sur l'intention de quitter / Psychologický kapitál a jeho vliv na záměr odejít ze zaměstnání: zprostředkovatelská role spokojenosti s pracovním životem
anotace: V kontextu tvrdé konkurenceschopnosti je zásadní, aby si každá organizace udržela své lidské zdroje. V současné době se mnoho výzkumů zaměřuje na koncept, který získává stále větší pozornost: psychologický kapitál a jeho vazby na různé postoje a chování při práci. Cílem tohoto výzkumu je prozkoumat vztah mezi psychologickým kapitálem a záměrem odejít ze zaměstnání. V této práci autoři usuzují, že účinnost, naděje, odolnost a optimismus jako složený faktor vyššího řádu předpovídají záměr obratu postoje. Rovněž autoři předpokládali, že psychologický kapitál zvyšuje profesní spokojenost zaměstnanců s pracovním životem. Autoři provedli empirickou studii na vzorku 189 tuniských zaměstnanců banky a analyzovali data pomocí metody strukturálních rovnic. I když neexistuje přímý vztah mezi psychologickým kapitálem a záměrem odejít, výsledky ukazují, že spokojenost s profesionálním životem zprostředkovává tento vztah nepřímo. Tyto výsledky zdůrazňují, že je důležité, aby manažeři rozvíjeli psychologické zdroje zaměstnanců, pokud chtějí snížit fluktuaci ve svých organizacích.
klíčová slova: kapitál duševní - aspekty psychologické - výpovědi - život pracovní - spokojenost - bankovnictví - Tunisko

Pracovní lékařství - č. 1-2 (2019)

ULBRICHTOVÁ, R.: Hodnotenie lokálnej svalovej záťaže u šičiek autopoťahov
anotace: Práce spojená s nadměrnou fyzickou zátěží, vykonávaná dlouhodobě a jednostranně může představovat pro zaměstnance riziko poškození zdraví s postižením struktur pohybového systému končetin. V důsledku vzniku profesionálního onemocnění z dlouhodobého, nadměrného a jednostranného zatížení končetin dochází každoročně k vyřazení mnoha zaměstnanců z pracovního procesu. Uplatnění se na jiných pracovištích/profesích v důsledku onemocnění je často problémem. Výběr prací je významně omezen s ohledem na zdravotní stav a kvalifikaci pracovníka. Článek se zabývá pracovní expozicí u šiček autopotahů.
klíčová slova: šití - švadleny - kategorizace prací - práce rizikové - zátěž pracovní - zátěž nadměrná - končetiny horní - syndrom karpálního tunelu - průmysl automobilový

KONVIČKA, T.: Význam screeningového elektromyografického vyšetření v rámci periodických prohlídek u pacientů pracujících v riziku lokální svalové zátěže
anotace: Podle platné legislativy je elektromyografické (EMG) vyšetření v rámci pracovnělékařských prohlídek prováděno jako součást vstupních a výstupních prohlídek. Příspěvek se zaměřuje na hodnocení významu pravidelného provádění screeningového vyšetření EMG v rámci periodických prohlídek u společnosti, kde je převážná část zaměstnanců pracujících v riziku lokální svalové zátěže kategorie 3. Validita výsledků měření screeningového EMG byla v indikovaných případech verifikována neurologickým vyšetřením cestou odborných ambulancí. Data jsou vztažena k období jednoho roku. Pro měření byl využit EMG přístroj Allien Trutrace 4. Celkově bylo v daném roce realizováno 2 444 pracovnělékařských prohlídek, kterými prošlo celkově 2 108 pracovníků. EMG vyšetření bylo indikováno vzhledem k rizikům na pracovišti u 901 pracovníků, z nichž 153 pracovníků vykazovalo známky léze. Smyslem sdělení není zhodnocení statistických dat, ale zhodnocení potencionálního přínosu screeningového vyšetření v rámci periodických a případně mimořádných prohlídek, kde byl screening v indikovaných případech také prováděn.
klíčová slova: prohlídky lékařské - prohlídky preventivní - screening - EMG - zátěž svalová

SOVIČOVÁ, M.: Účinok preventívnych opatrení na hladiny kadmia v moči u pracovníkov v podniku výroby nikel-kadmiových batérií
anotace: Kadmium je toxický kov, který představuje vysoké riziko poškození lidského organismu. Vyskytuje se běžně v životním prostředí, má široké uplatnění v metalurgickém průmyslu, při výrobě plastů, barevných pigmentů a akumulátorů. Cílem studie bylo sledovat účinnost komplexu preventivních opatření ke snížení expozice kadmiu, které byly zavedeny v podniku na výrobu nikl-kadmiových baterií v období od 1. února 2013 do 1. února 2014 (každodenní výměna pracovního oděvu, mytí vlasů, holení obličeje u mužů, důkladné mytí obličeje a rukou). K tomu se po osmi měsících přidalo tříměsíční užívání výživových doplňků z Chlorella kessleri nebo s vybranými vitaminy a minerály.
klíčová slova: kadmium - nikl - baterie - expozice pracovníků - opatření preventivní - prostředí pracovní - výživa

DIMUNOVÁ, L. - RAKOVÁ, J. - ZAMBORIOVÁ, M.: Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže sestier
anotace: Cílem výzkumu bylo zhodnotit faktory psychické pracovní zátěže zdravotních sester a zjistit, zda délka praxe má vliv na jejich psychickou zátěž. Sledované bylo i subjektivní vyjádření sester ve vztahu k psychické pracovní zátěži. Soubor tvořilo 279 sester pracujících na psychiatrických pracovištích na Slovensku. Na hodnocení psychické pracovní zátěže byl použit Meister dotazník. U sester se celkově prokázal 2. stupeň psychické pracovní zátěže. Překročení kritických hodnot mediánu bylo identifikovány v položkách: časová tíseň, vysoká zodpovědnost, únava a dlouhodobá únosnost. V komparaci s populační normou byly u sester překročeny kritické hodnoty faktoru I. přetížení. Statisticky signifikantní vztah mezi délkou praxe a psychickou pracovní zátěží sester nebyl potvrzen. Zvýšená psychická pracovní zátěž může negativně působit na zdraví a pracovní výkonnost sestry. V souvislosti se zátěží je třeba specifikovat účinné preventivní doporučení pro zaměstnance a zaměstnavatele, kterou budou nasměrovány k minimalizaci výskytu nemocí z povolání a zlepšení pracovních podmínek.
klíčová slova: sestry zdravotní - zátěž psychická - zátěž pracovní - dotazníky

HUDÁKOVÁ , A.: Pracovná spokojnosť sestier
anotace: Hlavním cílem srovnávací studie bylo zjistit, jak činnost zdravotních sester ovlivňují motivační nebo demotivační opatření. Výběrový soubor tvořily sestry z Nemocnice Jana Evangelisty Purkyně v Uherském Hradišti (Česká republika) a sestry z Kliniky geriatrie Fakultní nemocnice s poliklinikou Jana Adama Reiman v Prešově (Slovensko). Autoři zjišťovali vliv pracovní spokojenosti na činnost sester prostřednictvím standardizovaného dotazníku pracovní spokojenosti. Nástoj vychází z Herzbergovej dvoufázové motivační teorie. Obsahově jde o faktory exogenní a endogenní, které se staly základem pro sestavení dvou škál v přehledném dotazníku. Management zdravotnických zařízení by se měl primárně zabývat exogenními faktory: mzda, jistota pracovního místa, spolupráce na oddělení, přístup k informacím, podniková klima, sociální výhody. V rámci endogenních faktorů by mělo jít zejména o nefinanční ohodnocení sester.
klíčová slova: sestry zdravotní - spokojenost - porovnání - Česká republika - Slovensko - motivace

OBROČNÍKOVÁ, A. - MAJERNÍKOVÁ, Ľ. - GRESŠ-HALÁSZ, B.: Syndróm vyhorenia ako determinant pracovnej výkonnosti sestier
anotace: Profese zdravitní sestry patří mezi pomáhající pracovní skupiny, které jsou exponované dlouhodobému pracovnímu stresu. Jeho genezi podmiňuje interakce mezi konstantním emočním tlakem a intenzivními interpersonálními vztahy odehrávajících se v pracovním prostředí. Četné výzkumy a publikace determinují specifické zdroje v pracovním životě sestry, které mohou vést k fyzickému a psychickému vyčerpání. Cílem průřezové studie bylo zjistit přítomnost příznaků syndromu vyhoření u definovaného souboru zdravotních sester z hlediska délky odborné praxe a identifikovat strategie zvládání pracovního stresu využívanými sestrami. Výsledky studie poukázaly na fyzickou a psychickou náročnost práce sester, významně pak ve skupině sester pracujících v chirurgických oborech. Sestry trpí bolestivými stavy, poruchami spánku, cítí emocionální napětí v důsledku výkonu povolání. Práce sester zasahuje do soukromého života a preferovanou strategií zvládání zátěže je spánek a pasivní odpočinek. Expozice četným stresorům, vyčerpanost sester a existence rizika syndromu vyhoření je aktuální výzvou pro hledání sofistikovaných strategií pomoci zdravotnickým pracovníkům za účasti politického resortu, zdravotnického managementu a vzdělávacích institucí.
klíčová slova: sestry zdravotní - zátěž pracovní - zátěž psychická - stres - stresory - fluktuace - zdravotnictví

Professional Safety - č. 10 (2019)

JANICAK, CHRISTOPHER - ZREIQAT, MAJED: Perception safety / Bezpečnost vnímání: vývoj a analýza pro studium bezpečnostních otázek
anotace: Tento článek obsahuje pokyny pro odborníky v oblasti bezpečnosti, které mají dodržovat při vývoji průzkumů používaných k shromažďování důležitých informací o bezpečnostních otázkách. Popisuje také metody pro analýzu a interpretace dat průzkumu. Účelem využití průzkumu v oblasti bezpečnosti je identifikace oblastí pro změnu a zlepšení bezpečnosti. Proces správného průzkumu může při správném použití pomoci při identifikaci významných vztahů mezi výkonem v oblasti bezpečnosti a ukazateli, jako je vnímání zaměstnanců a činnosti v rámci programů bezpečnosti.
klíčová slova: data - průzkumy - interpretace - bezpečnost práce - využití - vnímání

FRUCHTNICHT, ERICH: Plan-Do-Check-Act / Naplánuj-proveď-ověř-jednej: případová studie dekontaminace laboratorního vybavení univerzity
anotace: Řízení rizik společnosti Texas A&M Health Science Center identifikovalo veřejnou nebo nelaboratorní a neklinickou expozici personálu potenciálně kontaminovanému vybavení jako riziko pro instituci. Oddělení ochrany životního prostředí a bezpečnosti na univerzitě vyvinulo v rámci daných omezení postup pro řešení potenciálně kontaminovaného zařízení opouštějícího instituci nebo přechodu mezi laboratořemi a klinikami. Na základě metodiky Plan-Do-Check-Act (PDCA) byly vyhodnoceny klíčové ukazatele výkonu a proces byl revidován, aby se zvýšila efektivita a vhodnější přiřazení odpovědnosti za laboratorní a klinické vybavení.
klíčová slova: laboratoře - univerzity - vybavení - kontaminace - rizika - dekontaminace - expozice pracovníků - metody

GERGANOFF, GREG: Implementing an effective OSH program without a dedicated safety manager / Implementace efektivního programu BOZP bez specializovaného bezpečnostního manažera
anotace: Článek se věnuje tomu, jak může majitel malé firmy realizovat funkční program bezpečnosti práce, aniž by zaměstnal specializovaného odborníka na bezpečnost práce. Důležitým článkem celého systému jsou zaměstnanci, kteří mohou majiteli poskytnout zpětnou vazbu o tom, jaké postupy a metody implementace programu BOZP pro ně budou v terénu nejlépe fungovat.
klíčová slova: podniky malé - vlastníci - bezpečnost práce - programy bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce

SCOTT GELLER, E. - GELLER, KRISTA S.: Psychological science for safety success / Psychologická věda pro úspěch v bezpečnosti: část 2: jak být efektivním trenérem pro zlepšení chování
anotace: Interpersonální koučování založené na chování je nezbytné pro jakoukoli misi, která udržuje lidi v bezpečí. Úspěch bezpečnosti založené na chování (BBS) nebo bezpečnosti založené na lidech je ve skutečnosti závislý na zavedení účinného procesu koučování typu peer-to-peer.
klíčová slova: psychologie - BOZP - aspekty psychologické - koučink - chování

Professional Safety - č. 11 (2019)

LYON, BRUCE K. - WALLINE, DAVID L. - POPOV, GEORGI: Moving risk assessment upstream to the design phase / Posun posouzení rizika proti proudu směrem k designu
anotace: Studie naznačují, že mezery zjištěné v designu významně přispívají k vážným úrazům a úmrtím na pracovišti, což poukazuje na potřebu konceptu prevence prostřednictvím designu (prevention through design, PTD). Největší příležitost, jak se vyhnout zmíněným rizikům, je eliminovat je a snížit je na přijatelnou úroveň a zabránit nežádoucím událostem a úrazům již ve fázi při navrhování a přepracování procesů, vybavení, zařízení, nástrojů a pracovních metod. Primárním cílem řízení bezpečnosti a rizik je dosažení a udržení úrovně rizika, která je co nejmenší, je-li to proveditelné, při dosahování cílů organizace. Odborníci v oblasti BOZP hrají zásadní roli v PTD a při hodnocení bezpečnosti designu. Tento článek poskytuje odborníkům v oblasti BOZP praktický přístup ke stanovení metody předvídání, rozpoznávání, předcházení, eliminace a minimalizace provozních rizik před jejich zavedením na pracoviště.
klíčová slova: design bezpečnostní - prevence rizik - bezpečnost procesní - bezpečnost provozní

MULLINS, REBECCA - BLAIR, EARL - DUNLAP, E. SCOTT: Management leadership / Management vedení: zlepšení zapojení zaměstnanců do bezpečnosti
anotace: Výzkum podporuje předpoklad silné vazby mezi zapojením zaměstnanců a výkonem v oblasti bezpečnosti. Tento článek zdůrazňuje, že je důležité, aby se všichni zaměstnanci smysluplně zapojili do všech aspektů bezpečnosti. Zkoumá důsledky nedávné studie měřící zapojení zaměstnanců do bezpečnosti. Poskytuje také praktická doporučení, jak vedení může zavést přístupy, které povedou k větší motivaci zaměstnanců k zapojení se do bezpečnosti.
klíčová slova: zapojení zaměstnanců - participace - angažovanost - bezpečnost práce - výkonnost - BOZP

KOWALSKI, JOHN F. - SUMMERS, JOHN C.: A systematic approach to safety performance / Systematický přístup k výkonnosti bezpečnosti
anotace: Tento článek poskytuje přístup systematického myšlení pomocí základních principů lidské a organizační výkonnosti a analytických technik ke zlepšení výkonu bezpečnosti. Popsané techniky se vztahují na jednotlivce, vedoucí a celkovou organizaci. Autoři předkládají model sestávající ze šesti částí, založený na filozofii, že pro snížení chyb a odstranění následků musí být zavedeny odpovídající nástroje a obrana lidského výkonu. Jsou představeny aspekty teorie, jakož i několik příkladů reálného stavu z různých průmyslových odvětví, kde použití správných akcí nebo metod vede ke zlepšeným a konzistentním výsledkům.
klíčová slova: bezpečnost práce - BOZP - výkonnost - řízení bezpečnosti práce - přístupy

GELLER, SCOTT E. - GELLER, KRISTA S.: Psychological science for safety success / Psychologická věda pro úspěch v bezpečnosti: část 3: jak inspirovat sebe motivaci a sebe posílení
anotace: Dosažení a údržba pracoviště bez zranění vyžaduje od všech příslušnou angažovanost v oblasti bezpečnosti práce. Pracovníci musí být sami motivováni a cítit se oprávněni dávat neustále pozor na bezpečnosti a zdraví druhých. To zahrnuje použití intervencí diskutovaných v prvních dvou částech této třídílné řady článků: proaktivní analýza blízkých volání a drobných zranění a interpersonální koučování založené na chování, které odráží aktivní péči.
klíčová slova: psychologie - angažovanost - motivace - bezpečnost práce - chování bezpečné

Professional Safety - č. 12 (2019)

LEVINE, BOB: Confined spaces / Omezené prostory: snižování rizik při vstupu pomocí technologie vzdálené video kontroly
anotace: Vstupní technologie do omezených prostor, konkrétně do přenosného zařízení pro vzdálenou kontrolu videa nejen že může snížit potřebu vstupu do omezeného prostoru, ale také může poskytnout vizuální sledování pracovníka po zadání práce v takovém pracovním prostoru.
klíčová slova: prostory omezené - prostory nebezpečné - přístupy - technologie

STORY, JOE - KIGHT, JASON: Worker participation / Participace pracovníků: víceúrovňový přístup
anotace: Doporučení osvědčených postupů americké agentury OSHA a četné konsenzuální normy doporučují zaměstnavatelům, aby pracovníky zapojili do úsilí o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Mnoho organizací nedokáže zaujmout komplexní přístup k účasti zaměstnanců a není schopno plně využít výhod zapojení zaměstnanců. Účast zaměstnanců se může zvýšit, pokud budou zaměstnancům k dispozici četné možnosti participace. Tento článek shrnuje různé požadavky na účast a nabízí návrhy na vytvoření komplexnějšího programu participace zaměstnanců.
klíčová slova: zapojení zaměstnanců - participace - angažovanost - zaměstnanci - chování bezpečné - bezpečnost práce - přístupy

STANLEY, VERONICA: Appliance electrical safety / Bezpečnost elektrických spotřebičů: pomocí programu NRTL agentury OSHA
anotace: Tento článek pojednává o předpisech americké agentury OSHA vztahujících se na elektrické spotřebiče a podrobně popisuje program národní zkušební laboratoře (NRTL), který se vztahuje na spotřebiče. Příklady ukazují, jak číst označení zařízení, a čtenáři získají informace užitečné pro stanovení přijatelnosti elektrických spotřebičů. Článek také pojednává o programových prvcích doporučených pro posílení stávajícího programu elektrické bezpečnosti spotřebičů a zdrojích pro vývoj nového programu.
klíčová slova: spotřebiče elektrické - zařízení elektrická - bezpečnost - programy - OSHA - USA

WEAVER, ALBERT III: Band saw safety technologies / Bezpečnostní technologie pásové pily: mechanismy snímání a další zařízení
anotace: Zranění pásovou pilou představuje 11,5% všech zranění pilou zaznamenaných agenturou OSHA od roku 1984 do roku 2017. Mezi možná rizika spojená s pásovými pilami patří neúmyslný kontakt s pohybujícími se noži nebo s čepelí uvnitř krytu před tím, než se čepel zastaví. Možným rizikem jsou také zpětné rázy a další, zejména z nepravidelně tvarovaných nebo zaoblených paží. Tento článek zkoumá ochranná opatření, kterými by se předešlo incidentům s pásovými pilami, jako jsou mechanismy snímání, zámky krytu lopatek, brzdy kotoučů a okna pro sledování lopatek. Mnoho z těchto nejmodernějších mechanismů přesahuje současné požadavky na regulační a konsenzuální standardy, ale jsou nyní pro použití k dispozici.
klíčová slova: pily pásové - ochrana před riziky - úrazy pracovní - zařízení ochranná - prostředky ochranné

BRIGGS, BRIAN - BOSSEN, DREW - FLANNERY, DARIN: Truck drivers / Řidiči kamionů: vztah mezi demografickými údajů a nepohodlím
anotace: Podle údajů Bureau of Labor Statistics (2018) došlo v posledních několika letech k celkovému poklesu počtu hlášených úrazů a onemocnění řidičů kamionů a tahačů přívěsů. Sektor dopravy a skladování má však stále šestý nejvyšší výskyt nemocí z povolání a pátý nejvyšší počet případů všech soukromých průmyslových odvětví. Pro lepší pochopení zranění v tomto průmyslovém odvětví studovala společnost Atlas Injury Prevention Solutions data z průzkumů shromážděná od 102 749 řidičů nákladních vozidel. Průzkumy byly zahrnuty jako součást školení řidičů na palubních počítačích, obvykle poskytovaných dvakrát za rok.
klíčová slova: řidiči z povolání - vozidla nákladní - doprava nákladní - úrazy pracovní - nemoci z povolání

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 6 (2019)

RUGULIES, REINER - AUST, BIRGIT: Work and mental health / Práce a duševní zdraví: co víme a jak můžeme zasáhnout?
anotace: Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky jsou stále více charakterizovány socio-emocionálními požadavky, interpersonálními interakcemi a vztahy a mentálními požadavky, vyvinula se alespoň klíčová témata výzkumu zdraví při práci, a to ve společnostech s vysokým příjmem, v postindustriálních společnostech. V tomto úvodníku se zaměřujeme na tři hlavní témata: (i) identifikace faktorů při práci, které přispívají k vzniku problémů s duševním zdravím a klinických duševních poruch; (ii) využití práce jako "terapeutického nástroje" pro osoby s duševními problémy; a (iii) provádění a hodnocení intervenčních studií.
klíčová slova: zdraví duševní - poruchy - faktory rizikové - nemoci duševní - intervence

BORDADO SKÖLD, MARGARET: Psychosocial effects of workplace exercise / Psychosociální účinky cvičení na pracovišti: systematický průzkum
anotace: Je známo, že intervence na pracovišti snižují muskuloskeletální potíže a jsou široce nabízeny na podporu zdraví zaměstnanců. Psychosociální účinky takových intervencí však nejsou jasné. Tento přehled hodnotí účinky intervencí na pracovišti na psychosociální pracovní prostředí a duševní zdraví. Z výsledků vyplývá, že intervence na pracovišti mají omezené účinky na duševní zdraví a psychosociální pracovní prostředí. Budoucí studie by měly zahrnovat nezávislá měření výsledků.
klíčová slova: zdraví duševní - ochrana zdraví - aktivity fyzické - prevence nemocí - prostředí pracovní - aspekty psychosociální - intervence

PROPER, KARIN INGEBORG - OOSTROM, SANDRA HELENA VAN: The effectiveness of workplace health promotion interventions on physical and mental health outcomes / Účinnost intervencí na podporu zdraví na pracovišti ve výsledcích stavu fyzického a duševního zdraví: systematické průzkum
anotace: Cílem tohoto systematického přezkumu bylo poskytnout přehled o účinnosti intervencí na podporu zdraví na pracovišti ohledně výsledků stavu fyzického a duševního zdraví souvisejících s chronickými nemocemi. Bylo provedeno vyhledávání publikovaných prací v letech 2009 až 2018 v elektronických databázích. Byly zahrnuty intervence na podporu zdraví na pracovišti, pokud studovaly metabolické rizikové faktory jako důležité prediktory diabetu mellitus 2. typu (T2DM) a kardiovaskulárních chorob (CVD) nebo pokud studovaly zdravotní a duševní nebo muskuloskeletální zdravotní výsledky.
klíčová slova: zdraví duševní - zdraví - nemoci kardiovaskulární - onemocnění muskuloskeletální - diabetici - styl životní - pracoviště - intervence

PHILLIPS, ELENA A. - GORDEEV, VLADIMIR S. - SCHREYÖGG, JONAS: Effectiveness of occupational e-mental health interventions / Účinnost intervencí na pracovišti týkající se duševního zdraví: systematický průzkum a metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných studií
anotace: Tento systematický průzkum a metaanalýza zkoumaly účinnost intervencí v oblasti mentálního zdraví zaměřených na stres, depresi, úzkost, syndrom vyhoření, nespavost, všímavost, pohodu a zneužívání alkoholu a jejich potenciální moderátory léčby. Výsledky naznačují, že intervence v oblasti mentálního zdraví při práci jsou spojeny s významným zlepšením zdraví. Je však zapotřebí více výzkumu, aby bylo možné pochopit, které faktory přispívají ke změně účinnosti konkrétních intervencí v závislosti na oblasti duševního zdraví a charakteristikách účastníků a intervencí.
klíčová slova: zdraví duševní - pracoviště - intervence - ochrana zdraví - technologie informační - technologie komunikační

HAMMER, PAULA: Night work and postpartum depression / Noční práce a poporodní deprese: kohortová studie založená na národních registrech
anotace: Autoři se zaměřili na zkoumání souvislostí noční prací během těhotenství s rizikem těžké poporodní deprese (PPD). Provedli celostátní kohortovou studii pracovníků založenou na registru ve všech dánských veřejných nemocnicích. Denní informace o pracovní době byly získány z dánské databáze pracovní doby od ledna 2007 do prosince 2015.
klíčová slova: práce v noci - směny pracovní - práce na směny - těhotenství - deprese - zdraví duševní - sestry zdravotní

CALKINS, MIRIAM M.: A case-crossover study of heat exposure and injury risk among outdoor construction workers in Washington State / Případová studie o expozici teplu a riziku zranění u venkovních stavebních dělníkům ve státě Washington
anotace: Primárním cílem této studie bylo posoudit vztah mezi expozicí teplu a pracovním traumatickým úrazům mezi stavebními dělníky. V této studii bylo zvýšení maximálního denního humidex (index vlhkosti) spojeno se zvýšením rizika traumatického zranění. Další práce by měla prozkoumat mechanismy spojení mezi tepelnou expozicí a traumatickými zraněními. Úsilí o prevenci úrazů zaměřené na stavby by se mělo zabývat rizikovými faktory souvisejícími s teplem.
klíčová slova: teplo - stres tepelný - zátěž tepelná - práce ve vysokých teplotách - stavby - dělníci - úrazy pracovní

HELGADÓTTIR, BJÖRG: The role of occupational class on the association between sickness absence and disability pension / Role třídy povolání ve vztahu mezi nepřítomností z důvodu nemoci a invalidním důchodem: švédská studie založená na registru
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat souvislost mezi dlouhodobou nepřítomností z důvodu nemoci (LTSA) způsobenou mentálními poruchami a poruchami pohybového ústrojí a invalidním důchodem pro všechny příčiny (DP) mezi administrativními pracovníky a dělníky. Sekundárním cílem bylo prozkoumat vliv rodinných faktorů na tyto případně asociace.
klíčová slova: důchod invalidní - absence pracovní - zaměstnanost - genetika - nemoci duševní - onemocnění muskuloskeletální - poruchy zdravotní - zaměstnání - role - neschopnost pracovní

VIDENROS, CECILIA: Postmenopausal breast cancer and occupational exposure to chemicals / Postmenopauzální rakovina prsu a pracovní expozice chemickým látkám
anotace: Cílem této studie bylo zjistit, zda expozice chemikáliím na pracovišti byla spojena se zvýšeným rizikem postmenopauzální rakoviny prsu. Studie zahrnovala ženy narozené v letech 1923-1950 žijící ve městě Malmö ve Švédsku v letech 1991-1996 a zapsané do prospektivní kohortové studie populace. Expozice různým chemikálií při práci byla hodnocena z matic pracovních expozic. Z 16 084 žen byla 1011 z nich diagnostikována rakoviny prsu. Ženy vystavené chemickým látkám v pracovním prostředí měly statisticky významně zvýšené riziko rakoviny prsu a riziko korelovalo s dobou expozice. Riziko bylo zkoumáno i dle typu chemikálie (organická rozpouštědla, výfukové plyny atd.). Expozice chemikáliím při práci byla obecně spojena se zvýšeným rizikem rakoviny prsu.
klíčová slova: ženy - rakovina - chemikálie - látky chemické - expozice pracovníků - prostředí pracovní

LEINONEN, TAINA: The effectiveness of vocational rehabilitation on work participation / Účinnost pracovní rehabilitace při účasti na práci
anotace: Výzkum účinnosti rehabilitace se zaměřil na malé a vybrané skupiny, nedostatečnou vhodnou kontrolu nebo nezachycení dynamických změny v participaci na práci. Pomocí bohatých celostátních údajů o odborných rehabilitacích a odpovídajících kontrolách byly zkoumány dlouhodobé změny v pracovní participaci před a po odborné rehabilitaci, aby se vyhodnotila její účinnost. Z výsledků vyplynulo, že profesní rehabilitace po pracovní neschopnosti související s pohybovým aparátem nebo mentálním postižením má pouze nízkou účinnost na pracovní participaci. Měly by být zváženy posílené a doplňkové intervence.
klíčová slova: rehabilitace léčebná - účinnost - zaměstnanci - participace - návrat do práce - neschopnost pracovní - zaměstnanost - intervence - Finsko

Sondy revue - č. 12 (2019)

HOMFRAY, ŠÁRKA: Různé potřeby, stejný zájem
anotace: Otázka rozmanitých potřeb a diferencovaného přístupu k různým skupinám osob na pracovním trhu nabývá na významu a nebude tomu jinak ani do budoucna. V rámci Evropské unie i vnitřního trhu je tento aspekt zaměstnanecké populace výrazný a představuje pochopitelnou oblast zájmu jak Evropské odborové konfederace, tak odborů v jednotlivých státech. V říjnu tohoto roku se konaly dvě významné akce, které se těmito otázkami zabývaly. Šlo o konferenci Evropské komise a ICF k výsledkům projektu a studie "Trade union practices on non discrimination and diversity" a o závěrečnou konferenci projektu REBALANCE o slaďování soukromého a profesního života.
klíčová slova: síla pracovní - diverzita - potřeby - život pracovní - život soukromý - projekty - odbory

Travail et Sécurité - č. 810 (2019)

BRASSEUR, GRÉGORY: L'expérimentation scientifique au coeur du développementechnologie / Vědecké experimenty v centru vývojové technologie
anotace: Exoskeletový projekt v montážním závodě Florange, kde se montují sloupky řízení pro automobily, vznikl před více než čtyřmi lety, kdy se na trhu objevila první řešení pasivní zátěže. Byly vytvořeny aktivní exoslelety pro pracovníky na automatizovaných linkách, které produkují 400 ks za hodinu.
klíčová slova: exoskeletony - zátěž pracovní - průmysl automobilový - linky montážní - projekty

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2019)

ASTLEITHNER BAKK, FRANZ - STADLER, BETTINA: Arbeitszeitlänge im Kontext von Autonomie / Délka pracovní doby v autonomním pracovním prostředí: sledování času jako ochrana před nezdravými pracovními postupy?
anotace: V posledních letech se zdá, že nehierarchické strategie řízení (např. pracovní doba založená na důvěře, post-fordistická pracoviště) rostou, zaměstnanci se sami mohou rozhodovat o čase, místě a množství své práce. I když tyto praktiky jsou spojeny s pozitivními účinky, jako je zvýšená motivace nebo lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, hlášeny jsou také negativní účinky, jako je stres nebo dokonce vyhoření. Jeden problém související se zdravím se týká (dobrovolného) prodloužení pracovní doby za účelem splnění požadavků zaměstnání. V tomto příspěvku autoři analyzují, jak autonomie pracovní doby a systémy záznamů pracovní doby interagují s ohledem na dlouhou pracovní dobu.
klíčová slova: doba pracovní - délka - autonomie - účinky - pracoviště

NACHREINER, FRIEDHELM - ARLINGHAUS, ANNA - GREUBEL, JANA: Variabilität der Arbeitszeit und Unfallrisiko / Variabilita pracovní doby a riziko úrazu
anotace: V poslední době byla prosazována větší flexibilita při navrhování a kontrole pracovní doby na základě požadavků zaměstnavatelů i zaměstnanců přizpůsobit pracovní dobu jejich měnícím se personálním nebo individuálním potřebám. Některé nedávné studie však ukazují, že může existovat souvislost mezi variabilitou pracovní doby a rizikem úrazu při práci. Pokud by to bylo potvrzeno, argumentovalo by to proti nekontrolovanému zvýšení flexibility/proměnlivosti pracovní doby. Za tímto účelem byla provedena analýza dostupných údajů z Evropského průzkumu pracovních podmínek 2010, aby se prověřilo spojení proměnlivosti pracovní doby s rizikem úrazu, vyjádřené jako riziko pracovního úrazu a riziko úrazu z důvodu nemoci (počet ztracených dnů). Variabilita pracovní doby byla indexována na základě faktorového skóre z relevantních údajů a indexy fyzické a duševní pracovní zátěže a autonomie při kontrole pracovních podmínek byly také konstruovány pomocí faktorové analýzy, aby bylo možné kontrolovat potenciální zmatky. Autonomie při kontrole uspořádání pracovní doby byla měřena podle konkrétní položky v průzkumu. Dále byly také použity proměnné jako pohlaví, věk, pracovní doba / týden, práce na směny, a priori riziko úrazu při práci, mimo jiné, také použity pro kontrolu možného zmatení, pomocí logistické regrese pro výpočet možného zvýšení rizika úrazu.
klíčová slova: doba pracovní - flexibilita - variabilita - úrazy pracovní - rizika

SEITZ, JULIA: Eigeninitiative und Unterstützung "von oben" / Mezi sebeřízením a podporou supervizora: role autonomie pracovní doby a vedení v pracovní době založené na důvěře
anotace: Tato studie zkoumá roli autonomie pracovní doby a výměny vůdce-člena v dohodách o pracovní době založených na důvěře. Vyvolává otázku, zda tyto zdroje zmírňují účinek vysokého pracovního zatížení a požadavků na sebeřízení. Autoři použili vzorek zaměstnanců, kteří pracují v rámci dohody o pracovní době založené na důvěře, a zkoumali, zda tyto zdroje, v souladu s modelem požadavků na pracovní zdroje, ovlivňují účinek pracovních požadavků na pracovní zatížení. Výsledky ukazují, že výměna vůdce-člena, a tedy důvěryhodný vztah s nadřízeným, může pomoci vyrovnat se zvláštními požadavky pracovní doby založené na důvěře. Tento efekt lze prokázat jak pro pracovní vytížení, tak pro požadavky na sebeřízení. Autonomie pracovní doby nemá zmírňující účinek, pouze oslabuje negativní dopad pracovní zátěže na spokojenost s prací. Autonomie pracovní doby a výměna vůdčích členů lze tedy definovat jako klíčové zdroje ve vysoce flexibilních úpravách pracovní doby, jako je pracovní doba založená na důvěře. Role autonomie pracovní doby by však neměla být přeceňována.
klíčová slova: doba pracovní - autonomie - flexibilita - důvěra - vztahy pracovní - pracovníci vedoucí - supervizoři - sebeřízení - požadavky pracovní

BACKHAUS, NILS - BRAUNER, CORINNA - TISCH, ANITA: Auswirkungen verkürzter Ruhezeiten auf Gesundheit und Work-Life-Balance bei Vollzeitbeschäftigten / Rychlá návratnost, zdraví a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem u zaměstnanců na plný úvazek: výsledky z průzkumu pracovní doby organizace BAuA 2017
anotace: V moderním světě práce nabývá na významu flexibilní uspořádání pracovní doby. Často se ptáme, zda stávající předpisy o pracovní době přiměřeně zohledňují změny v pracovním světě. Na základě těchto skutečností jsou zpochybněny zákonné minimální doby odpočinku jedenáct hodin mezi dvěma pracovními dny. Na základě průzkumu pracovní doby BAuA (2017) u n=6136 zaměstnanců na plný úvazek tento článek ukazuje, že zkrácení doby odpočinku (rychlé návraty) je negativně spojeno s psychosomatickými zdravotními obtížemi a rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem napříč všemi povoláními. Negativní korelace mezi denní pracovní dobou nebo přesčasy se zdravím a rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem je také částečně způsobena rychlými návraty do práce. Analýzy ukazují, že i příležitostná porušení 11hodinového minimálního denního odpočinku jsou spojena se zdravotními riziky a slabou rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem.
klíčová slova: doba pracovní - odpočinek - zdraví - rizika zdravotní - život pracovní - život soukromý - rovnováha

LOHMANN-HAISLAH, ANDREA: Einflussfaktoren und Folgen des Ausfalls gesetzlicher Ruhepausen bei Pflegekräften in Deutschland / Determinanty a výsledky přeskočení povinných přestávek v odpočinku u německých zdravotních sester
anotace: Ošetřovatelská profese podléhá vysokým fyzickým a psychickým stresorům. V důsledku toho jsou tyto profesní skupiny (sestry v nemocnicích a péče o seniory) vystaveny zvýšenému riziku fyzických a psychických potíží. Tato stresující situace byla v posledních letech pravděpodobně dramatičtější v důsledku strukturálních a organizačních změn v odvětví ošetřovatelství, zvýšených výdajů na ošetřovatelství a problémů s přijímáním dostatečně kvalifikovaných pracovníků. V tomto ohledu je důležité posílit pracovní charakteristiky, které jsou schopny snížit nepříznivé účinky pracovních stresů, a tím umožnit zdravou a bezpečnou práci. Pracovní přestávky jsou takovým zdrojem. V Německu jsou minimální doby přestávek právně závazné. Některé studie však ukázaly, že přestávky v ošetřovatelství jsou často přeskočeny, zkráceny v čase nebo nemohou být brány podle plánu. O hnacích mechanismech a důsledcích absence povinných přestávek je však známo jen málo, což je obsahem prezentované studie.
klíčová slova: sestry zdravotní - ošetřovatelé - přestávky pracovní - odpočinek - rizika

MÜLLER, GRIT - LÜCK, MARCEL: Schichtarbeit, die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben und psychosomatische Beschwerden / Práce na směny, slučitelnost pracovního a soukromého života a psychosomatické zdravotní potíže: mediační analýza s průzkumem zaměstnanosti BIBB / BAuA 2018
anotace: Zdravotní důsledky práce na směny byly intenzivně zkoumány, zatímco výzkum sociálních důsledků práce na směny není dostatečný, ačkoli sociální důsledky byly diskutovány jako jeden důvodů zdravotních obtíží práce na směny. V této studii autoři zkoumají v mediační analýze souvislost mezi slučitelností pracovního a soukromého života a zdravotním stavem pracovníků na směny ve srovnání se zaměstnanci s pravidelnou pracovní dobou. Za tímto účelem jsme použili údaje z německého reprezentativního průzkumu zaměstnanosti BIBB/BAuA 2018. Zaměstnanci v práci na směny vykazovali častěji potíže s kompatibilitou pracovního a soukromého života a psychosomatické obtíže než zaměstnanci s pravidelnou pracovní dobou. Výsledky analýzy podporují význam sociálních důsledků práce na směny jako jedné z možných příčin negativních zdravotních důsledků práce na směny.
klíčová slova: práce na směny - aspekty sociální - život pracovní - život soukromý - rovnováha - obtíže zdravotní - rizika zdravotní

REIMANN, MAREIKE: Arbeitszeitgestaltung und psychische Gesundheit / Uspořádání pracovní doby a duševní zdraví: zprostředkovatelská role konfliktů práce a rodiny založených na čase a zátěži
anotace: Tento příspěvek analyzuje, zda konflikt práce a rodiny založené na čase a napětí zprostředkovávají vztah mezi různými aspekty uspořádání pracovní doby a duševním zdravím. Zvažované aspekty uspořádání pracovní doby zahrnují pracovní dobu, přesčasy, práci na směny, práci v neděli nebo ve svátky, flexibilní pracovní dobu, práci doma/na dálku a komunikaci mimo pracovní dobu. Dále je analyzována kultura pracoviště z hlediska vnímaných očekávání zaměstnavatelů ohledně dostupnosti zaměstnanců a práce navíc. Na základě dlouhodobého výzkumu a zástupců vzorku zaměstnanců velkých organizací práce v Německu (N = 3965) se používají zprostředkované strukturální rovnice. Výsledky ukazují, že negativní zdravotní dopady různých aspektů uspořádání pracovní doby, jako je práce na směny, práce v neděli nebo ve svátky, přesčasy nebo očekávání zaměstnavatele ohledně dostupnosti a práce navíc, jsou částečně nebo dokonce plně mediátory konfliktů mezi prací a rodinou.
klíčová slova: doba pracovní - život pracovní - život soukromý - rovnováha - konflikty - faktory - zdraví duševní

LANGHOFF, THOMAS - SATZER, ROLF - RICHTER, MARIUS: Gesundheitsbelastungen durch Schichtarbeit / Zdravotní problémy způsobené prací na směny
anotace: Tento příspěvek představuje výsledky průzkumu, který měří pracovní podmínky směnné práce v produkční ekonomice v Bádensku-Württembersku. Byl součástí výzkumného projektu "Navrhování směnných prací ve výrobě". Průzkumu se zúčastnilo 1270 pracovníků na směny. Výsledky ukazují, že skutečná konstrukce rotačních směn s nočním posunem neodpovídá ověřeným ergonomickým zjištěním. Dále je zřejmé, že zaměstnanci jsou vystaveni vysoce rizikovým nebezpečím. Ty jsou vyšší při práci na směny a během pracovní doby v nočních směnách se zvyšují.
klíčová slova: práce na směny - směny noční - zdraví - rizika zdravotní - obtíže zdravotní - zátěž pracovní

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail