Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/2

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 2 (2018) 
BauPortal - č. 8 (2017) 
Bezpečná práca - č. 1 (2018) 
Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2018) 
Die BG - č. 1 (2018) 
Die BG - č. 2 (2018) 
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2018) 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2018) 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2018) 
Journal of Safety Research - č. 56 (2018) 
MM Průmyslové spektrum - č. 1-2 (2018) 
Professional Safety - č. 3 (2018) 
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 2 (2018) 
Sicher ist Sicher - č. 1 (2018) 
Sicher ist Sicher - č. 2 (2018) 
Sondy revue - č. 2 (2018) 
Zpravodaj SÚIP - č. 1 (2018) 

112 - č. 2 (2018)

RYBÁŘ, PAVEL: Aktualizace normy o sprinklerových zařízeních CMSA, CMDA a ESFR
anotace: Autor vysvětluje význam zkratek spojených se sprinklerovou ochranou, vycházející z poslední verze normy ČSN EN 12845 "Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba" vydané v roce 2015. Současně uvádí některé charakteristické návrhové požadavky týkající se sprinklerů CMSA, CMDA a ESFR, přínosné pro projektanty sprinklerových stabilních hasicích zařízení, pro zpracovatele požárně bezpečnostního řešení stavby a pro další osoby působící v oblasti požární bezpečnosti staveb.
klíčová slova: sprinklery - zařízení hasicí - prevence požární - ochrana požární - bezpečnost požární - bezpečnost staveb - řešení bezpečnostní - řešení technická - normy technické

NEUSAROVÁ, JANA - ŠUCHA, MATÚŠ: Týmy posttraumatické péče v projektu "Dožij se dvaceti"
anotace: Projekt z kategorie dopravní bezpečnosti "Dožij se dvaceti" se soustředil na dospívající ve věkové kategorii 16 až 18 let (budoucí řidiče, ale také spolujezdce, cyklisty a chodce) s obecným cílem prevence vzniku dopravních nehod či zmírnění jejich katastrofických následků a efektivní intervence v případě již vzniklé dopravní nehody. Článek předkládá rámcové vyhodnocení jmenovaného projektu, které může být inspirací pro sestavování a vyhodnocování dalších podobných projektů tohoto typu, do budoucna i podnětem k rozvoji další mezioborové spolupráce a celoživotního učení v předmětné oblasti.
klíčová slova: projekty - mládež - doprava silniční - chování nebezpečné - postoje - dovednosti - výchova dopravní - prevence nehod - vzdělávání celoživotní - doporučení
doporučení

SÝKORA, VLASTIMIL: Filtroventilační jednotky jako moderní nástroj v ochraně dýchacích cest
anotace: Ochrana dýchacích cest představuje základní způsob ochrany, zejména v případě, máme-li se chránit před působením nebezpečných chemických látek, B agens, kontaminací radioaktivními látkami, ale také před polétavými prachovými částicemi, pevnými a kapalnými aerosoly. Moderní systémy ochrany dýchacích cest jsou založeny na použití filtroventilačních jednotek, o nichž příspěvek pojednává z technického a uživatelského pohledu.
klíčová slova: ochrana dýchadel - prostředky dýchací - prostředky ochranné - jednotky filtračně-ventilační - systémy filtrační - systémy přístrojové

KOSOVÁ, VĚRA: Spolupráce s vysokými školami
anotace: Tzv. bezpečnostní problematiku vyučují v České republice všechny typy vysokých škol. Na přibližně dvou desítkách z nich lze v současnosti v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech studovat problematiku ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Zájmem veřejné správy je zachovat jednotný znalostní rámec při výuce bezpečnostní problematiky a poskytovat dotčeným vysokým školám jednotné a aktuální informace z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Za tím účelem byl vyvinut model spolupráce Ministerstva vnitra s vysokými školami.
klíčová slova: školy vysoké - studium - znalosti - programy vzdělávací - ochrana obyvatelstva - řízení krizové - Ministerstvo vnitra - spolupráce

BauPortal - č. 8 (2017)

HAHNE, MARKUS: Moderne Absturzschutzausrüstungen erhöhen die Sicherheit mobiler Hubarbeitsbühnen / Moderní vybavení proti pádu zvyšuje bezpečnost mobilních pracovních plošin
anotace: Mobilní pracovní plošiny jsou považovány za jednoduchou a ekonomickou metodu pro časově omezený přístup k výšce v různých pracovních oblastech. Použití moderních ochranných zařízení proti pádu ve výškách zajišťuje vyšší bezpečnost. Autor se podrobněji věnuje popisu různých moderních vybavení proti pádu pracovních plošin.
klíčová slova: plošiny pracovní - prevence pádů - ochrana proti pádům z výšky - bezpečnost práce

ZACHARIAS, STEFAN - WALDINGER, CLAUDIA: Was kostet ein Arbeitsunfall? / Kolik stojí pracovní úraz?
anotace: Otázka nákladů na pracovní úraz je téměř stejně stará jako bezpečnost práce. Avšak vyčíslení nákladů na pracovní úraz není snadné a někdy ani nelze vyčíslit. Autoři se snaží popsat výsledné náklady na pracovní úraz (přímé náklady, nepřímé náklady, hrubé náklady na pracovní úraz, běžné osobní náklady bez absence, čisté náklady na pracovní úraz). Dále se zabývají pracovními a dopravními úrazy, nákladovými příspěvky firem na zákonné úrazové pojištění a výpočtem nákladů na konkrétním příkladu pracovního úrazu, který se stal v Německu v roce 2015.
klíčová slova: úrazy pracovní - náklady - Německo

ULRICH, RALF: Kollektiver Absturzschutz für Flachdachkonstruktionen / Ochrana proti pádu z plochých střech
anotace: Autor si klade otázku, zda se zřeknout bezpečnostních opatření proti pádu z plochých střech, které ušetří peníze. Poté se věnuje celkovému zohlednění rizik. Podrobně popisuje konstrukci a montáž systému HAKOS, který zohledňuje zvláštní pracovní postupy a problémy při práci na ploché střeše či při její renovaci.
klíčová slova: střechy - rizika pracovní - pády z výšky - systémy ochranné

Bezpečná práca - č. 1 (2018)

MURÍN, MARTIN: Chemická legislatíva nie je len o chemických látkach
anotace: Evropský chemický právní systém představuje komplex nástrojů, které mají za cíl zlepšit ochranu zdraví osob, vč. zaměstnanců, a ochranu životního prostředí. Páteří tohoto komplexu jsou nařízení REACH pro registraci, hodnocení a autorizaci chemikálií [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, …] a nařízení CLP [Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, …], jimž se tato stať věnuje.
klíčová slova: látky chemické - REACH - CLP - zdroje informační - předpisy právní - předpisy evropské

HORŇÁK, MICHAL: Odborné spôsobilosti v oblasti BOZP
anotace: Článek poskytuje základní informace o požadavcích pro získání a udržení odborné způsobilosti v oblasti BOZP podle slovenského zákona č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Připojeny jsou i detailnější informace, a to k odborné způsobilosti ve vztahu k BOZP, odborné způsobilosti ve vztahu k vyhrazeným technickým zařízením (VTZ), odborné způsobilosti ve vztahu k určeným pracovním prostředkům, které nejsou VTZ, a k odborné způsobilosti ve vztahu k výkonu tzv. bezpečnostně-technické služby.
klíčová slova: způsobilost odborná - osoby fyzické - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Slovensko

BALÁŽIKOVÁ, MICHAELA - DULEBOVÁ, MARTINA: Potreba merania nízkofrekvenčného hluku na pracoviskách
anotace: Světová zdravotnická organizace uznává, že nízkofrekvenční hluk představuje problém. V současnosti neexistuje mezinárodně stanovená definice nízkofrekvenčního hluku ani přijatelné limity pro nízkofrekvenční hluk. Nepříznivé účinky nízkofrekvenčního hluku jsou však známé a objektivně prokazatelné, a z hlediska ochrany zdraví na pracovištích je třeba přijmout rychlá a účinná řešení. Autorky - vedle jiných poznatků - seznamují s výsledky studie zaměřené na měření nízkofrekvenčního hluku na pracovištích, provádějí vyhodnocení naměřených hodnot a apelují na potřebnost dalšího výzkumu.
klíčová slova: hluk nízkofrekvenční - expozice pracovníků - zátěž hluková - měření akustická - prostředí pracovní - analýzy kvantitativní - prevence rizik - ochrana zdraví

NĚMEC, MICHAL: Príklady financovania prevencie pracovných úrazov v zahraničí (príklady dobrej praxe)
anotace: V návaznosti na článek téhož autora v č. 6/2017 (Pozitívna motivácia pre zamestnávateľov na prevenciu pracovných úrazov a chorôb z povolania) jsou uvedeny aplikované modely financování těchto aktivit v zahraničí, konkrétně pak v Německu, Rakousku, Belgii, Dánsku a Austrálii.
klíčová slova: prevence úrazů - prevence nemocí - systémy pojistné - systémy sociální - systémy ekonomické - stimuly finanční - modely stimulační - zahraničí - správná praxe - příklady

FANFAROVÁ, ADELAIDA: Vzdelávanie a výcvik hasičov s využitím simulačných technológií a virtuálnej reality
anotace: Autorka přibližuje možnosti vzdělávání a výcviku hasičů za pomoci simulačních technologií a virtuální reality a uvádí oblasti, v nichž je možné simulaci mimořádných událostí využít. V souvislosti s možnostmi využívání nových vzdělávacích a tréninkových technologií byl na Slovensku uspořádán průzkum zájmu o tyto technologie a metody vzdělávání specifických skupin zaměstnanců. Průzkumu se zúčastnili respondenti z Hasičského a záchranného zboru (SR), vybraných školicích zařízení a univerzit, a z komerční sféry.
klíčová slova: hasiči - výcvik - metody vzdělávací - nástroje vzdělávací - software - pomůcky - realita virtuální - simulace - situace mimořádné

KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA: BOZP v duálnom vzdelávaní a príprave na povolanie
anotace: Na Slovensku platí od 1. 1. 2016 (v plném rozsahu) zákon č. 61/2015 Z. z., o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, který m.j. upravuje systém duálního vzdělávání (studia) a další záležitosti týkající se této nové formy středního odborného vzdělávání, založeného na propojení teoretického studia (teoretického vyučování) s praktickými fázemi integrovanými do studia. Výuka budoucích zaměstnanců v prostředí pracovišť zaměstnavatelů vybízí k zamyšlení, zda se zlepší i zajištění BOZP žáků. V očekávání takových zlepšení jsou v článku uvedeny požadavky na BOZP při praktickém vyučování a dalších formách praktické přípravy na povolání, povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákona o odborném vzdělávaní a přípravě, a povinnosti žáka (učně).
klíčová slova: vzdělávání počáteční - příprava na povolání - systémy vzdělávací - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - školy střední - zaměstnavatelé - Slovensko
Slovensko

Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2018)

MRKVIČKA, PETR: Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
anotace: Pracovní úrazovost v ČR se každoročně vyznačuje rozdíly mezi případy, které se udály ženám a které se udály mužům. Rozdíly jsou patrné také mezi věkovými skupinami. Článek poskytuje pohled na pracovní úrazovost mužů a žen v jednotlivých rocích a v časových řadách (v rozmezí let 2007 až 2016). Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny, bazických indexů, zdrojů a příčin pracovních úrazů je nahlížena v rámci každé z obou kategorií a v rámci několika věkových skupin.
klíčová slova: úrazovost pracovní - ženy - muži - věk - skupiny ohrožené

SIXTOVÁ, ANEŽKA: Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů
anotace: Druhá část článku "Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů" přibližuje detaily novely vyhlášky č. 79/2013 Sb. vyhláškou č. 436/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Věnuje se výpisům ze zdravotnické dokumentace, vstupním, periodickým a výstupním prohlídkám, mimořádným prohlídkám a prezentuje změny, k nimž došlo v přílohách vyhlášky č. 79/2013 Sb. vyhláškou č. 436/2017 Sb. Změnová vyhláška nabyla účinnosti dne 15. 12. 2017.
klíčová slova: služby pracovnělékařské - služby preventivní - předpisy právní - novely - změny - 2017

BUKOVJAN, PETR: Výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění
anotace: Popis a právní výklad případu úrazu zaměstnance, při kterém utrpěl závažné poškození nohy, s argumenty nižších soudů, argumentů zaměstnance a odůvodněním rozhodnutí Nejvyššího soudu, které z důvodu podání ústavní stížnosti nebylo v době zveřejnění článku definitivní.
klíčová slova: úrazy pracovní - náhrady škody - odškodňování - bolestné - spory soudní - rozsudky soudní

Karta BOZP pro profesi: Instalatér-topenář
anotace: Prostředím pro montáž, demontáž, údržbu, opravy, revize a zkoušky prováděné instalatéry-topenáři je převážně vnitřní prostředí. Práce však může být vykonávána i ve venkovním prostředí. Karta BOZP uvádí stručný výčet prováděných pracovních činností, kvalifikační požadavky pro tuto profesi, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací instalatérů-topenářů. Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce jsou v kartě vztaženy odděleně na zásady bezpečnosti práce na plynovém zařízení, při svařování a při práci s ručním a elektrickým nářadím.
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje preventivní - zásady - karta BOZP - instalatéři - topenáři

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Bezpečnost páskovacích strojů
anotace: Páskovací stroje jsou balící stroje, které aplikují pásku; (tj. pásek materiálu, který je ovinut kolem skupiny produktů, napjat a poté spojen pro fixaci samotných produktů), na produkt nebo obal, kdy páska je obvykle vyrobena z plastu, kovu, papíru apod. Autor věnuje pozornost obecným a specifickým nebezpečím u strojů na skupinové a sekundární balení, a dále bezpečnostním požadavkům a opatřením pro tyto balicí stroje. I tato stať o balicích strojích obsahuje kapitolu týkající se návodu pro použití/k obsluze stroje.
klíčová slova: balení - stroje balicí - stroje páskovací - bezpečnost technická - nebezpečí - požadavky bezpečnostní - opatření bezpečnostní - návody

VALA, JIŘÍ: Udušení nebo otrava zaměstnanců vlivem vzniku nebezpečné atmosféry
anotace: Některá nebezpečí jsou snadno identifikovatelná pouhými lidskými smysly, u některých to tak úplně neplatí. Jako příklad je možné uvést nedostatek kyslíku nebo přítomnost toxických plynů v uzavřených prostorech. Příklady z praxe upozorňují na rizika spojená se vstupem do uzavřených prostorů. Doplněny jsou příčiny úrazů zaměstnanců, k nimž došlo v uzavřených prostorech, chyby ve vyhodnocení rizik a potřebná opatření pro prevenci takových pracovních úrazů.
klíčová slova: prostory uzavřené - prostory vnitřní - ovzduší vnitřní - rizika prostředí - otravy - udušení - úrazy pracovní - zdroje úrazů - příčiny - příklady

HRUBÁ, KATEŘINA: Aktuálně z právních předpisů BOZP
anotace: Článek "Novinky z oblasti právních předpisů BOZP" uveřejněný v čísle 7-8/2017 informoval o právních předpisech, které vyšly v 1. pololetí roku 2017 a v roce předcházejícím. Tento článek podává přehled o tom, k jakým změnám v oblasti právních předpisů dále došlo v r. 2017.
klíčová slova: novinky - předpisy právní - legislativa - BOZP - novelizace - změny - 2017

Die BG - č. 1 (2018)

HENSIEK, JOERG: Digitale Arbeitskultur / Digitální kultura práce: "samospráva" (self management) a nové způsoby práce
anotace: Digitalizace není jen technologickou revolucí světa práce. Tradiční struktury a procesy se ve světle digitalizace stávají zastaralými a kontraproduktivními. Je třeba vybudovat nový pracovní model, tzv. model důvěry, který je v současnosti hodně diskutován. Také se mění firemní kultury prostřednictvím nových způsobů práce, samosprávy (myšleno schopnosti utvářet vlastní osobní a profesní rozvoj, tedy vlastní řízení) a úplné flexibility. Tato forma sebe odpovědnosti a povinností musí být formulována pozitivně, získaná flexibilita účelně využívána a musí existovat silná důvěra mezi zaměstnanci. Obavou může být, že vzhledem k vysoké náročnosti vlastního řízení a výkonu se může zvýšit ohrožení duševních a psychosomatických onemocnění. Byly vypracovány první studie na toto téma a první zkušenosti prokázaly, že zaměstnanci s vysokým stupněm vlastního řízení mají lepší zdravotní stav než stálí zaměstnanci v kancelářích firem. Tito lidé bývají více komunikativní, emocionálně stabilnější a ochotnější více riskovat než průměrní zaměstnanci tradičního typu.
klíčová slova: digitalizace - průmysl 4.0 - práce 4.0 - způsoby práce - sebepojetí - sebeřízení - studie - kultura práce

SONNTAG, KARLHEINZ - POSDZICH, MARIE LOUISE: Arbeit 4.0 präventiv gestalten / Práce 4.0: zjištění a opatření projektu MEgA
anotace: Rostoucí časový tlak, informační přetížení a neustálá dostupnost vlivem digitálních technologií, ale také demografické změny, představují nové výzvy v oblasti lidských zdrojů a zdravotního managementu podniků. Náš pracovní svět prochází zřejmými změnami. Digitální trendy mění pracovní svět. Je třeba harmonizovat pracovní a soukromý života. Nové formy práce, struktury a měnící se činnosti vyžadují strategie prevence, které posilují zdraví a kompetence zaměstnanců. V rámci projektu "Opatření a doporučení pro zdravou práci zítřka", na kterém se podíleli vědci z Univerzity v Heidelbergu, vznikl panel nástrojů (toolbox) Zdravá práce 4.0, který přispívá k rozvoji preventivního přístupu řízení lidských zdrojů a zdraví, zejména pro malé a střední podniky. Je zaměřen zejména na personální manažery a pracovníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K dispozici je ke stažení na www.gesundearbeit-mega.de.
klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - projekty - Německo - řízení lidských zdrojů - strategie - zdraví - podniky malé - podniky střední

Die BG - č. 2 (2018)

WICKERT, KARL: Algorithmen werden die Arbeitswelt 4.0 bestimmen / Algoritmy určují svět práce 4.0
anotace: Autor se věnuje požadavkům, které se týkají průmyslu 4.0 včetně sítí. Zabývá se i možnostmi, jaké nabízí umělá inteligence pro prevenci a jaká jsou možná rizika. Uvádí, že algoritmy samozřejmě zahrnují rizika. Nejsou objektivní samy o sobě, jsou závislé na lidech (na jejich schopnostech a zájmu). Neexistuje totiž žádná algoritmická objektivita. Přesto umělá inteligence a hluboké učení vytváří svět práce 4.0. Velkou výzvou bude vývoj integrovaných a bezpečnostně orientovaných algoritmů, což bude i výzvou pro jejich testování a posuzování certifikačním orgánem.
klíčová slova: práce 4.0 - průmysl 4.0 - inteligence umělá - algoritmy - rizika pracovní - prevence

WEBER, SUSANNE: Ergonomie am Arbeitsplatz / Ergonomie na pracovišti
anotace: Jedná se o rozhovor s konzultantkou a fyzioterapeutkou v oblasti ergonomie. Seznamuje, jak by mělo vypadat správně upravené pracoviště z hlediska ergonomie (např. vzhledem k růstu muskuloskeletálních poruch u lidí pracujících na počítači apod.). Uvádí zdroj, kde lze nalézt podrobné informace k tomuto tématu - viz www.arbeitsplatzcheck.com.
klí čová slova: ergonomie - pracoviště - zdroje informační

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2018)

LIND, CARL MIKAEL: Pushing and pulling / Tlačení a tažení: nástroj pro hodnocení pro odborníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
anotace: Byl vyvinut nástroj pro podporu práce odborníků v BOZP při hodnocení ručních tlaků a tahů na základě iniciativy dvou světových společností ve zpracovatelském průmyslu. Cílem tohoto nástroje je podpořit odborníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oblasti hodnocení rizik a řízení rizik při činnostech vyžadujících tlačení a tažení ve výrobním a logistickém průmyslu. Nástroj zahrnuje celou řadu faktorů, které ovlivňují zdravotní riziko operátora a jeho schopnost tlačit a táhnout. Tyto multiplikátory jsou založeny na psychofyzikálních, fyziologických a biomechanických studiích v kombinaci s úsudky z odborné skupiny složené ze starších výzkumníků a ergonomů. Za účelem zvážení použitelnosti se na vývoji tohoto nástroje podílelo více než 50 odborníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. ergonomové, manažeři, bezpečnostní odborníci a výrobní personál).
klíčová slova: práce manuální - řízení rizik - síla tažná - síla tlačná - onemocnění muskuloskeletální - bolesti v zádech - hodnocení rizik - nástroje

BAUR, HEINER: Work-family conflict and neck and back pain in surgical nurses / Konflikt mezi prací a rodinou a bolesti krku a zad u chirurgických sester
anotace: Péče chirurgická sestry je fyzicky a psychicky náročná, což může vést ke konfliktu mezi rodinou a prací. Současná studie testuje, zda je tento konflikt rizikovým faktorem bolesti krku a dolní části zad. Vliv práce a sociální podpora jsou testovány jako zdroje, které by mohly zamezit škodlivému dopadu na život sester.
klíčová slova: sestry zdravotní - bolesti v zádech - faktory rizikové - práce - rodina

AVANZI, LORENZO - SAVADORI, LUCIA - FRACCAROLI, FRANCO: Unraveling the organizational mechanism at the root of safety compliance in an Italian manufacturing firm / Odhalování organizačního mechanismu, který je základem dodržování bezpečnosti v italské výrobní firmě
anotace: Bezpečnostní výkonnost je uznávána jako prostředek, který je nejúčinnějším předchůdcem bezpečnostních výsledků. Dodržování bezpečnosti významně snižuje počet pracovních úrazů a nehod. Není však zcela jasné, jakou úlohu hrají organizační faktory při stanovení bezpečnosti pracovníků. Tato studie přispívá k definování, které organizační faktory zvyšují soulad s bezpečností. Autoři testovali své hypotézy na vzorku 186 výrobních pracovníků italské výrobní firmy. Závěry dané hypotézy potvrzují. Vedení firem by mělo tyto organizační faktory zvážit s cílem zavést postupy primární prevence proti pracovním úrazům.
klíčová slova: organizace práce - faktory organizační - bezpečnost práce - prevence úrazů - klima bezpečnostní - řízení bezpečnosti práce

VENTUROSO GONGORA BUCKERIDGE SERRA, MAYSA: Effects of physical exercise on musculoskeletal disorders, stress and quality of life in workers / Účinky fyzického cvičení na muskuloskeletální onemocnění, stres a kvalitu života pracovníků
anotace: Účinek fyzického cvičení na pracovišti s cílem podpořit zdraví pracovníků je protichůdný. Cílem studie bylo vyhodnotit vliv cvičení na pracovišti na muskuloskeletálních onemocnění (MSD), vnímání stresu a kvalitu života u pracovníků. Z realizovaného testování vyšlo zjištění, že cvičení je potenciální metodou pro snížení počtu muskuloskeletálních onemocnění u pracovníků, ale nebyla účinná při snižování úrovně stresu nebo zlepšení kvality života pracovníků.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - poruchy pohybové - stres psychický - kvalita života - cvičení - pracoviště

HAMTA , AMIR: Simultaneous effect of shift work on blood pressure and lipid profile / Souběžný účinek práce na směny na krevní tlak a lipidový profil: analýza dráhy
anotace: Cílem této studie bylo zhodnotit přímé a nepřímé účinky práce na směny na systolický krevní tlak (SBP) a lipidový profil u mužských pracovníků. Za tímto účelem byla provedena průřezová studie zahrnující 6539 pracovníků společnosti Esfahan Mobarakeh Steel Company. Ze všech účastníků bylo 3065 (46,8%) denních pracovníků a zbytek pracoval na směny. Výsledky analýzy ukázaly, že nejúčinnějšími proměnnými mající vliv na krevní tlak byly index tělesné hmotnosti, hladina cukru v krvi, triglyceridy a práce na směny.
klíčová slova: práce na směny - tlak krevní - hmotnost - tuky - muži - analýzy

CHAN, ALBERT P. - YANG, YANG - SONG, WEN-FANG: Evaluating the usability of a commercial cooling vest in the Hong Kong industries / Hodnocení použitelnosti komerční chladicí vesty v průmyslových podnicích v Hongkongu
anotace: Poskytnutí vhodných osobních chladicích vest je uznáno jako účinné opatření pro boj proti tepelnému stresu. Osobní chladící vesty však nejsou v hongkongském průmyslu široce používány. Současná studie má za cíl zhodnotit použitelnost hybridní chladicí vesty, která je spojena s úspěšností její aplikace v průmyslovém prostředí.
klíčová slova: oděvy ochranné - oděvy pracovní - chlazení - stres tepelný - zátěž tepelná - design

KORPINEN, LEENA - PÄÄKKÖNEN, RAUNO - GOBBA, FABRIZIOMARIA: Self-reported wrist and finger symptoms associated with other physical/mental symptoms and use of computers/mobile phones / Dle vlastního pozorování uváděné symptomy zápěstí a prstů spojené s dalšími fyzickými/duševními příznaky a použitím počítačů/mobilních telefonů
anotace: Neustále se zvyšuje počet počítačů, mobilních telefonů a využívání internetu. Tato studie měla za cíl určit možný vztah mezi symptomy zápěstí a prstů (bolesti, necitlivost) a používání počítačů/mobilních telefonů a analyzovat, jak jsou příznaky specificky spojeny s používáním stolních počítačů, přenosných počítačů nebo mini-počítačů a mobilních telefonů.
klíčová slova: počítače - telefony mobilní - obtíže zdravotní - ruce - symptomy

GUTIERREZ-DIEZ, MARIA C.: A study of the prevalence of musculoskeletal disorders in surgeons performing minimally invasive surgery / Studie prevalence muskuloskeletálních onemocnění u chirurgů provádějících minimálně invazivní chirurgii
anotace: Minimálně invazivní chirurgie (MIS) ukázala významný přínos pro pacienty a systémy zdravotní péče. Nicméně kvůli špatnému ergonomickému přizpůsobení operačních sálů a chirurgických nástrojů trpí většina chirurgů bolestmi způsobenými muskuloskeletálními poruchami (MSD). Pro potřeby této studie byl proveden podrobný průzkum MIS chirurgů pracujících v různých chirurgických oborech v nemocnici Valdecilla (Španělsko). Cílem bylo určit prevalenci MSD pomocí osobního pohovoru a standardizovaného severského dotazníku. Studie určuje prevalenci MSD v různých částech těla a jejich vztah s epidemiologickými a pracovními proměnnými.
klíčová slova: lékaři - chirurgové - onemocnění muskuloskeletální - ergonomie

ARZ, JEAN-PIERRE - GETTLIFFE, JEAN-PIERRE - DELATTRE, PHILIPPE: Effect of wearing hearing protectors on the audibility of railway warning signals / Vliv nošení chráničů sluchu na slyšitelnost výstražných signálů u železnice: experimentální studie
anotace: Účinek nošení chráničů sluchu na slyšitelnost výstražných signálů byl hodnocen pro tři konkrétní pracovní místa spojená s železnicí: pracovníci na trati, řidiči vlaků a pracovníci na nástupištích. Prahové hodnoty byly měřeny v laboratoři a to u železničních pracovníků s normálním sluchem, s varovnými signály a hlukem pozadí, typickými pro každé pracovní místo.
klíčová slova: chrániče sluchu - ochrana sluchu - signály varovné - signály zvukové - železnice

PÄÄKKÖNEN, RAUNO - KOPONEN, MILJA: Trends in occupational hygiene in Finland / Trendy v oblasti hygieny práce ve Finsku
anotace: Cílem této práce je zhodnotit a popsat současný stav a vyhlídky na budoucnost oblasti hygieny práce ve Finsku. Mezi hlavní zdroj informací patří seminář, který se koná na výročním zasedání Finské společnosti pro hygienu práce a rozhovory s různými zúčastněnými stranami. Mezi výzvy patří nanotechnologie a další nové materiály, měnící se pracovní prostředí, ekonomika včetně zelených pracovních míst, nové lékařské metody a pokroky v konstrukčních metodách. Budoucí pracovní příležitosti pro experty v oblasti hygieny práce zahrnovaly posouzení expozice a kvalitu vzduchu ve vnitřních prostorech, soukromém poradenství a podnikání obecně, mezinárodní aktivity a otázky bezpečnosti výrobků. Mezi nejasná témata, která by v budoucnu vyžadovala větší pozornost, patří nové expozice, citlivé osoby, kombinované účinky, expozice kůže a použitelnost osobních ochranných prostředků.
klíčová slova: hygiena práce - trendy - Finsko

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2018)

KELLER, F.-X. - CHATA, F.: Characterization of wood dust emission from hand-held woodworking machines / Charakterizace emisí dřevěného prachu z ručních dřevoobráběcích strojů
anotace: Tento článek se zaměřuje na prevenci expozice dřevěnému prachu při provozu elektrických ručních pískovacích a brusných strojů. Byla vyvinuta laboratorní metoda pro měření koncentrace prachu v okolí strojů během provozních procesů. Hlavním cílem bylo charakterizovat okružní pily a brusky s cílem klasifikovat různé zkoušené elektrické nářadí z hlediska emisí prachu (vysoký prachový emitor vs. nízký prachový emitor).
klíčová slova: stroje ruční - nářadí ruční - prach dřevný - emise - aerosoly - koncentrace - měření - průmysl dřevozpracující

VESPER, STEPHEN: Quantification of mold contamination in multi-level buildings using the Environmental Relative Moldiness Index / Kvantifikace plísňové kontaminace ve víceúrovňových budovách pomocí indexu Environmental Relative Moldiness Index
anotace: Cílem této studie bylo vyhodnotit případné využití indexu Environmental Relative Moldiness Index (ERMI) k vyčíslení forem plísňové kontaminace ve víceúrovňových administrativních budovách. Byly shromážděny a srovnány vzorky usazeného prachu a plísní dvou identických čtyřpatrových budov. V jedné byly zjištěny problémy se znečištěním vody a lidé měli zdravotní obtíže.
klíčová slova: prach - plísně - budovy - voda - znečištění vod - kontaminace

BABIK, KELSEY R.: Characterizing workforces exposed to current and emerging non-carbonaceous nanomaterials in the U.S. / Charakterizace pracovní síly vystavené stávajícím a nově vznikajícím nehořlavým nanomateriálům v USA
anotace: Toxikologické studie naznačují, že expozice určitým typům vyrobených nanomateriálů (ENM) může mít nepříznivé účinky na zdraví. Neexistují studie o vystavení této expozici u pracovní síly v USA, která s těmito materiály pracuje. Kromě toho nejsou strategie řízení expozice v tomto odvětví dobře charakterizovány. Tato studie identifikovala výrobce a uživatele ENM (jiné než uhlíkové nanotrubice a nanovlákna, které byly charakterizovány jinde), určila velikost pracovní síly, charakterizovala typy a množství použitých materiálů, strategie řízení profesionální expozice a proveditelnost expozičních studií v oblasti pracovního prostředí.
klíčová slova: nanomateriály - expozice pracovníků - ochrana zdraví - síla pracovní - USA

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2018)

BECK, NICOLE - BALANAY, JO ANNE G. - JOHNSON, TERRI: Assessment of occupational exposure to heat stress and solar ultraviolet radiation among groundskeepers in an eastern North Carolina university setting / Posouzení profesionální expozice tepelnému stresu a slunečnímu ultrafialovému záření u správců parků ve východní části Severní Karolíny
anotace: Správci zelených ploch tráví většinu času venku a jsou vystavováni teplu a slunečnímu ultrafialovému (UV) záření, a tím se zvyšuje i riziko souvisejících nepříznivých účinků na zdraví. Byly zveřejněny různé studie o vystavení teplu a UV záření v různých profesích, ale ty, které se zaměřují na tyto pracovníky, jsou vzácné. Cílem této studie bylo posoudit vystavení tepelnému stresu a slunečnímu UV záření v prostředí univerzity v Severní Karolíně.
klíčová slova: plochy zelené - správa - expozice pracovníků - teplo - záření ultrafialové - zátěž tepelná - stres tepelný

SAYLER, STEPHANIE K.: Respirable silica and noise exposures among stone processing workers in northern Thailand / Expozice dýchatelnému oxidu křemičitému a hluku u pracovníků zpracovávajících kámen v severním Thajsku
anotace: V průmyslu zpracovávající kámen jsou oxid křemičitý a hluk vysoce převažující pracovní expozice. Monitorování křemíku a hluku jsou nákladné úkoly, které mohou být při nízkých zdrojích obtížně proveditelné, ale povědomí o expozici je životně důležité pro ochranu zdraví pracovníků. Tato studie vyhodnotila měření hluku a expozici oxidu křemičitému v zařízení na zpracování kamene v severním Thajsku, aby zjistila rozdílné expoziční potenciály a riziko nadměrné expozice mezi různými kategoriemi pracovních míst.
klíčová slova: hluk - oxid křemičitý - expozice pracovníků - monitorování - měření - kamenoprůmysl - Thajsko

Journal of Safety Research - č. 56 (2018)

VIJAYAN, ARUN: Degradation of fluorescent high-visibility colors used in safety garments for the Australian railway industry / Degradace fluorescenčních barev s vysokou viditelností používaných na bezpečnostním oděvu pro australský železniční průmysl
anotace: Tato studie zkoumala shodu čtyř fluorescenčních oranžových podkladů s vysokou viditelností, které se převážně používají v australském železničním průmyslu. Ačkoli většina australských států doporučuje speciální odstín oranžové fluorescenční barvy jako barvu pozadí s vysokou viditelností bezpečnostního oděvu, tak se zdá, že existují odchylky v barvě pozadí oblečení, které používají pracovníci a dodavatelé v železniční dopravě. Barva oděvu byla posouzena z hlediska shody s australskou normou AS/NZS 1906.2.2010 pro materiály s vysokou viditelností pro bezpečnostní oděvy. Výsledky byly rovněž porovnány s normami ANSI Z535.2011 a BS EN ISO 20471.2013.
klíčová slova: oděvy ochranné - oděvy fluorescenční - oděvy varovné - barvy - viditelnost - železnice

PROBST, TAHIRA M. - JIANG, LIXIN - GRASO, MAJA: Leader-member exchange / Výměna vedoucího člena: zmírnění zdravotních a bezpečnostních důsledků nejistoty zaměstnání
anotace: Nejistota zaměstnání byla opakovaně spojena se špatnými výsledky v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. Ačkoli výzkum výměny vysoce kvalitní vůdčích členů (LMX) prokázal řadu příznivých účinků, dosud žádný výzkum nekontroloval, do jaké míry by pozitivní LMX mohla zmírnit ty negativní zdravotní a bezpečnostní důsledky spojené s nejistotou práce. Současná studie rozšiřuje výzkum v této oblasti konkrétním zkoumáním dopadu LMX na vztah mezi nejistotou práce a bezpečnostními znalostmi, hlášenými nehodami a fyzickými zdravotními podmínkami. Studie dále zkoumá, zda pozitivní LMX zmírňuje typicky viditelný negativní dopad nejistoty práce na spokojenost supervizora.
klíčová slova: pracovníci vedoucí - zaměstnání - nejistota - bezpečnost práce - ochrana zdraví - spokojenost - supervizoři

BORTOLINI, LUCIA: Urban green spaces activities / Aktivity na městských zelených plochách: přípravné podklady pro systém řízení bezpečnosti
anotace: Práce a údržba městských zelených ploch jsou vysoce rizikové činnosti a obvykle představují možné zdroje zranění. Otázky řízení jsou složité a jsou silně ovlivňovány politikami společností z hlediska řízení bezpečnosti a lidského faktoru. Profesionální zahradníci musí čelit vysokému počtu úkolů, včetně ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti a bezpečných pracovních postupů. Tento příspěvek poskytuje přípravné základy pro modelování a popis skutečných úrovní rizika během uvedených činností. Metodika představuje užitečný nástroj pro rozhodování jak pro vedoucí skupiny, tak pro koordinátory bezpečnosti.
klíčová slova: plochy zelené - parky - zahradníci - údržba zeleně - úrazy pracovní - rizika pracovní - řízení rizik - řízení bezpečnosti práce - systémy řízení

MM Průmyslové spektrum - č. 1-2 (2018)

JANIŠOVÁ, HANA: Technologie, roboty a profese budoucnosti
anotace: Zavádění robotické automatizace, technologií strojového učení a umělé inteligence, stejně jako preference mladých lidí vyžadujících pokud možno co největší flexibilitu dávají v nejrůznějších oborech, včetně výroby, vzniknout zcela novým profesím.
klíčová slova: průmysl 4.0 - technologie - automatizace - roboti - profese - učení se

Professional Safety - č. 3 (2018)

ADAMS, PAUL S. - DALTON, JACKSON: Prevention through planning / Prevence prostřednictvím plánování: práce ve výšce
anotace: Pracovníci padající z výšky jsou pro bezpečnostní pracovníky vážným problémem. Pády z výšky byly druhou hlavní příčinou úmrtí na pracovišti v roce 2015, což představuje 13,4% všech úmrtí na pracovišti. Adams a Grieser (2014) zjistili, že zúčastněné vodárenské společnosti identifikovaly pády z výšky jako jedno ze čtyř rizik, která by mohla vést k vážnému zranění nebo úmrtí. Tato studie vyvinula rozhodovací modely pro prevenci pádů a dalších incidentů s vysokým rizikem prostřednictvím návrhu zařízení, která jsou pro průmysl obecně použitelná.
klíčová slova: pády z výšky - prevence pádů - příčiny - rizika pracovní - plánování - rozhodování - zařízení ochranná

CONDON, MATTHEW J. - EDWARDS, JENNIFER B.: A healthy workforce / Zdravá pracovní síla: jak jdou kompenzace pro pracovníky a wellness programy dohromady
anotace: Úspěšné společnosti si uvědomují, že reaktivní přístup ke zdraví pracovníků je méně účinný než preventivní přístupy. Přidávání tradičních wellness programů do skupinových přínosů pro zdraví je prvním krokem, ale může být pomalé a neúčinné. Tento článek pojednává o komplexních zdraví podporujících programech, které mohou společnosti pomoci řešit celkové zdraví pracovní sily a zlepšit nejen zdravotní pojištění, ale i náklady na náhrady pracovníkům, nepřítomnost z důvodu nemoci, podporu morálky a další nepřímé náklady.
klíčová slova: ochrana zdraví - podpora zdraví - programy preventivní - wellness - síla pracovní

BLISS, MORGAN M. - KRZYSTOWCZYK, JACOB: Inclusive & gender equal protection / Inkluzivní a rovnocenná ochrana zdraví: ochrana reprodukčního zdraví pracovníků
anotace: Pracovníci mohou vyjádřit obavy odborníkovi v oblasti BOZP o možných reprodukčních a vývojových zdravotních účincích, prenatální expozici nebo expozici během kojení. Pro pracovníky BOZP je k dispozici jen málo pokynů pro hodnocení rizik pro pracovníky náchylné v daném stavu k nemoci. Posouzení rizik pro tyto pracovníky by se měla provádět jako součást komplexního systému řízení bezpečnosti nebo programu průmyslové hygieny. Tento článek představuje model pro hodnocení těchto pracovníků, včetně nových a očekávaných rodičů, který pomáhá odborníkům v oblasti BOZP vyhodnocovat nebezpečí a rizika na pracovišti.
klíčová slova: ochrana zdraví - ochrana zaměstnanců - ženy - těhotenství - expozice pracovníků - rizika pracovní - hodnocení rizik - modely - gender

CEKADA, TRACY L.: Salesmanship for change / Prodejní schopnosti pro změnu: využití modelu WIIFM a porozumění potřebám zaměstnanců
anotace: Požadavek na změnu na pracovišti se často setkává s odporem. Tento článek zkoumá starodávný nástroj WIIFM "What's In It For Me = "Co je v něm pro mě" a porozumění potřebám zaměstnanců v různých fázích jejich života. Autor rozvíjí rámec osvědčených postupů, které jednotlivci pomohou využít k tomu, aby svolili ke změnám na pracovišti.
klíčová slova: pracoviště - změny - řízení organizační - pracovníci - potřeby - modely

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 2 (2018)

STOCK, SUSAN R.: Are work organization interventions effective in preventing or reducing work-related musculoskeletal disorders? / Jsou intervence v organizaci práce účinné při prevenci nebo snižování muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací?: systematický přehled literatury
anotace: Cílem autorů bylo zjistit, zda intervence zaměřené na organizaci práce nebo na psychosociální pracovní prostředí jsou účinné při prevenci nebo snižování svalových a kosterních poruch souvisejících s prací (WMSD) ve srovnání s běžnou prací. Autoři systematicky přezkoumali vědeckou literaturu v angličtině a francouzštině v letech 2000-2015, včetně studií hodnotících účinnost organizačních nebo psychosociálních pracovních intervencí na výskyt, prevalenci nebo intenzitu muskuloskeletálních onemocnění spojených s prací nebo bolestmi krku, ramen a horních končetin.
klíčová slova: ergonomie - organizace práce - faktory psychosociální - onemocnění muskuloskeletální - intervence - pracoviště - analýzy - literatura

OAKMAN, JODI: Workplace interventions to improve work ability / Intervence na pracovišti pro zlepšení pracovních schopností: systematický přehled a metaanalýza jejich účinnosti
anotace: Prodloužení pracovního života v důsledku stárnutí obyvatelstva si vyžádá zachování pracovních schopností po celou dobu pracovního života. Cílem tohoto systematického průzkumu bylo zjistit, zda intervence na pracovišti pozitivně ovlivňují pracovní schopnosti. Metaanalýza vybraných zdrojů ukázala malý pozitivní účinek intervencí, což naznačuje, že intervence na pracovišti mohou zlepšit pracovní schopnosti.
klíčová slova: pracoviště - intervence - účinnost - schopnosti pracovní - stárnutí - zaměstnanost

MCLEOD, CHRISTOPHER B.: Identifying return-to-work trajectories using sequence analysis in a cohort of workers with work-related musculoskeletal disorders / Určení trajektorií návratu do zaměstnání pomocí sekvenční analýzy v kohortě pracovníků s muskuloskeletálními onemocněními souvisejícími s prací
anotace: Tato studie se zaměřila na identifikaci trajektorií návratu do práce (return-to-work, RTW) mezi pracovníky s poruchami pohybového ústrojí (MSD) a prozkoumání spojení mezi různými MSD a trajektoriemi RTW. Aplikace sekvenční analýzy a identifikace RTW trajektorií přinesla řadu klíčových poznatků, které nebyly nalezeny za použití klasického koeficientu regresní analýzy.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - návrat do práce - neschopnost pracovní - studie

BOSMAN , LISA C.: Prediction models to identify workers at risk of sick leave due to low-back pain in the Dutch construction industry / Modely predikce pro identifikaci pracovníků ohrožených nemocenskou dovolenou z důvodu bolesti dolních končetin v nizozemském stavebním průmyslu
anotace: Cílem této studie bylo vyvinout predikční model založený na proměnných naměřených při kontrolách zdravotního stavu pracovníků, aby bylo možno identifikovat pracovníky, kteří nejsou uvedeni v seznamu nemocných, ale kteří jsou vystaveni riziku nemoci z důvodu nespecifické bolesti dolních končetin.
klíčová slova: absence pracovní - neschopnost pracovní - rizika zdravotní - onemocnění muskuloskeletální - bolesti v zádech - predikce - modely - hodnocení rizik

GUPTA, NIDHI: Is self-reported time spent sedentary and in physical activity differentially biased by age, gender, body mass index, and low-back pain? / Je čas strávený vsedě a ve fyzické aktivitě odlišně ovlivněný věkem, pohlavím, indexem tělesné hmotnosti a bolestí dolní části zad?
anotace: Cílem této studie bylo zjistit, do jaké míry mají vliv věk, pohlaví, index tělesné hmotnosti (BMI) a bolesti dolních končetin (LBP) na sedavé chování a mírnou až silnou fyzickou aktivitu pracovníků.
klíčová slova: dělníci - expozice - modelování - onemocnění muskuloskeletální - práce vsedě - aktivity fyzické

LUNAU, THORSTEN: Do resources buffer the prospective association of psychosocial work stress with depression? / Zmírní zdroje možné asociace psychosociálních pracovních stresů s depresí?: dlouhodobé důkazy ze strany stárnoucích pracovníků
anotace: Nyní existuje přesvědčivý důkaz, že psychosociální pracovní stres je spojený s výskytem depresí. Jen málo studií ovšem testovalo, zda jednotlivé zdroje mohou potlačit dlouhodobé účinky psychosociálních pracovních stresorů na depresivní symptomy. Tato studie zkoumá, jak dva typy zdrojů (interní a externí zdroje) ovlivňují souvislost mezi psychosociálními pracovními stresory a depresivními příznaky.
klíčová slova: deprese - stres psychický - stres pracovní - zdraví duševní - faktory psychosociální - zdroje

KANERVA, NOORA: Unhealthy lifestyle and sleep problems as risk factors for increased direct employers' cost of short-term sickness absence / Nezdravý životní styl a problémy se spánkem jako rizikové faktory pro zvýšení přímých nákladů zaměstnavatelů na krátkodobé nepřítomnosti v práci
anotace: Nezdravý životní styl (např. kouření), stejně jako problémy spojené se spánkem jsou spojeny se zvýšeným rizikem pracovní neschopnost, avšak finanční dopady těchto asociací na podíl rizika nejsou dobře známy. Autoři se zaměřili na odhad přispění životního stylu a problémů se spánkem (rizikové faktory) k přímým nákladům na krátkodobou (<15 dní) pracovní nepřítomnost kvůli nemoci.
klíčová slova: styl životní - spánek - kouření - alkohol - aktivity fyzické - neschopnost pracovní - rizika

Sicher ist Sicher - č. 1 (2018)

SHMITT-HOWE, BRITTA: Anschlussfähigkeit und kontinuierliche Verbesserung im Arbeitsschutz / Možnosti připojení a neustálé zlepšování bezpečnosti práce
anotace: Návrh pracovních systémů zahrnuje širokou škálu obchodních oblastí, od nákupu přes plánování práce, až po kvalitní a personální řízení. Tyto oblasti alespoň implicitně také ovlivňují bezpečnostní a zdravotní aspekty práce, které jsou ústředním tématem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Posouzení pracovních podmínek by proto mělo být propojeno s těmito odděleními. Problémy pro interní sítě však vznikají ze selektivity specializované komunikace a jejích důsledků pro vzájemnou propojenost a bezpečnost práce.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - systémy pracovní - návrh

VOMBERK, ANJA - RYMON LIPINSKI, KATHARINA VON: Praxisangebote der KAN zu Ergonomie und Normung / Praktické nabídky KAN týkající se ergonomie a standardizace
anotace: Poznatky z oblasti ergonomie je potřeba zavádět do praxe, aby nabyly účinnosti. Často je velice obtížné zavádět standardy nebo právní předpisy k ergonomii. Komise pro bezpečnost práce a normalizaci (Kommission Arbeitsschutz und Normung,KAN), která zastupuje zájmy BOZP při standardizaci, nabízí nástroje, které umožňují firmám, např. při nákupu nebo designu výrobků, zvážit ergonomické aspekty pro usnadnění práce. Jedná se o portál NoRA (viz https://nora.kan-praxis.de), kam je přístup zdarma a je k dispozici v němčině a angličtině. Je postaven na databázi, která v současnosti obsahuje informace o cca 14 000 normách a je pravidelně měsíčně aktualizována.
klíčová slova: ergonomie - standardizace - normy - portály internetové - Německo

Sicher ist Sicher - č. 2 (2018)

BLEYER, TOBIAS - BENTZ, ISABELL: Tödliche Arbeitsunfälle / Smrtelné nehody při práci: ke každé páté nehodě došlo během přepravních činností
anotace: Federální institut pro bezpečnost práce a ochranu zdraví (Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) pravidelně vyhodnocuje zprávy o smrtelných pracovních úrazech. Od roku 2009 bylo hlášeno celkem 1 622 smrtelných pracovních úrazů. Autoři popisují pět nejčastějších činností, ve kterých došlo ke smrtelným nehodám: doprava (téměř 30 %), výroba/montážní práce na staveništích, odstraňování problémů u pevně zabudovaných strojů v podnicích, demontážní práce na staveništích a opravy.
klíčová slova: úrazy smrtelné - úrazy pracovní - příčiny - činnosti pracovní - Německo

WILRICH, THOMAS - WILRICH, CORDULA: Die Explosion beim Bau der Salzgrotte in St. Ingbert / Výbuch při stavbě solné jeskyně v St. Ingbert
anotace: Autoři se v článku podrobně zabývají následujícími tématy (včetně rozboru platné legislativy): trestní odpovědnost za nedostatečné posouzení rizik při stavbě solné jeskyně v Sankt Ingbert, ochranná opatření a instrukce a dohled nad činnostmi spojenými s nebezpečnými látkami.
klíčová slova: výbuchy - analýzy - odpovědnost - posuzování rizik - opatření ochranná - dozor - látky nebezpečné

OPITZ, SANDRA: Arbeits(welt)relevante Entwicklungen im Blick / Současný vývoj v oblasti práce: aktuální informace na internetovém portálu demowanda.de
anotace: Upozornění na portál www.demowanda.de, který provozuje Federální institut pro bezpečnost práce a ochranu zdraví (Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin). Lze zde nalézt informace o tématech, týkajících se populace v Německu, vzdělávání, trhu práce, pracovních podmínek, zdraví, práce ve stáří apod.
klíčová slova: svět práce - portály internetové - Německo - vzdělávání - trh pracovní - podmínky pracovní - zdraví - stárnutí

FINK, KERSTIN: Tödlicher Arbeitsunfall mit einem Radlader / Smrtelná nehoda při práci s kolesovým nakladačem: mohlo by se zabránit nehodě nošením výstražného oděvu?
anotace: V den nehody řidič kolového nakladače nakládal řepkovou moučku do skladu. Tato práce byla přerušena v důsledku chyby hydraulické hadice. Po výměně hydraulické hadice řidič pokračoval v práci. Přibližně 20 m před vchodem do haly byla zachycena oběť kolesovým nakladačem s lopatou. Vzhledem k velikosti lopaty (velkokapacitní lopata), která omezila pohled na přední stranu, a současně oslněním, si řidič nakladače nevšiml oběti. Autorka rozebírá, zda by se nehodě dalo zabránit, kdyby oběť měla oblečení s vysokou viditelností. Dochází k závěru, že toto tvrzení by bylo spekulativní, nicméně nošení výstražného oblečení snižuje riziko. Fakta zjištěná při vyšetřování nehody prokázala, jak důležitá je přítomnost odboru bezpečnosti práce a technické bezpečnosti v podnicích. Nezbytné technické a organizační změny v provozu přispívají ke zvýšení bezpečnosti všech zaměstnanců.
klíčová slova: úrazy smrtelné - nehody pracovní - nakladače kolesové - oděvy ochranné - oděvy varovné - příklady - praxe

Sondy revue - č. 2 (2018)

POPELKOVÁ, HANA: EHSV podpořil směrnici o slaďování pracovního a rodinného života
anotace: Evropská komise připravila (zejm. v souvislosti s problémy v zastoupení žen na trhu práce) nový návrh o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Evropský hospodářský výbor podpořil přijetí návrhu směrnice, jejíž obsah článek ve stručnosti představuje.
klíčová slova: život pracovní - život soukromý - trh práce - aspekty sociální - rodičovství - péče domácí - ženy - kvalita života

Zpravodaj SÚIP - č. 1 (2018)

KUBÍK, MICHAL: Zaměření kontrolní činnosti v roce 2018
anotace: Informace o záměrech kontrolní činnosti orgánů inspekce práce v roce 2018 v oblastech: bezpečnost práce a vyhrazených technických zařízení, pracovní vztahy a pracovní podmínky a dále v oblasti zaměstnanosti.
klíčová slova: činnost kontrolní - inspekce práce - BOZP - bezpečnost práce - vztahy pracovněprávní - zaměstnanost - zaměstnávání - plány - plánování - SÚIP - 2018

KUZMA, ANDREJ: Porušování předpisů na úseku pracovní doby v autodopravě
anotace: Souhrn poznatků získaných v rámci kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce na úseku dodržování předpisů v autodopravě. Zjištěné prohřešky jsou na straně zaměstnanců i zaměstnavatelů, a týkají se pracovní doby a délky směn zaměstnanců v autodopravě s vozidly o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny, zaměňování pojmů "noční práce" a "práce v noci", nevedení evidence pracovní doby, nedodržování doby odpočinku řidičů mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu, neposkytování přestávek v práci (na jídlo a oddech nebo bezpečnostních přestávek).
klíčová slova: doprava automobilová - doprava dálková - řidiči z povolání - zaměstnavatelé - povinnosti - porušování - přestávky v práci - odpočinek - doba pracovní - práce v noci - práce noční - evidence

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail