Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/04

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

Bezpečná práca - č. 2 (2016)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2016)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2016)
Chemagazín - č. 2 (2016)
Journal of Safety Research - č. 56 (2016)
MM Průmyslové spektrum - č. 4 (2016)
Professional Safety - č. 3 (2016)

Bezpečná práca - č. 2 (2016)


ŠIMKOVÁ, LUCIA: Rozbor pracovných
úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárií v
organizáciách v pôsobnosti inšpekcie práce za rok 2015

anotace: Údaje
o pracovní úrazovosti a nemocech z povolání na Slovensku v roce 2015. V
některých případech je stav k roku 2015 porovnáván se stavem podchyceným v
r. 2014.

klíčová slova: úrazy
pracovní - úrazy smrtelné - nemoci z povolání - havárie průmyslové - havárie
závažné - Slovensko - 2015

ROLINEC, MAREK, BALOG, KAROL, BULLA,
RÓBERT: Koordinácia bezpečnosti pri výstavbe jadrovej elektrárne

anotace:
Příspěvek seznamuje s některými praktickými nástroji a postupy, které
mohou sloužit koordinátorům BOZP na staveništi a vedoucím zaměstnancům při

realizaci staveb a při údržbářských pracích v prostředí stavenišť s cílem
zajištění bezpečných pracovních podmínek a minimalizaci pracovních úrazů.
Základní téma je doplněno o některé statistické údaje týkající se odvětví
stavebnictví vč. pracovní úrazovosti atd. Vedle slovenského statistického
úřadu byla významným zdrojem dat a rovněž některých praktických postupů
Jaderná elektrárna Mochovce.

klíčová slova:
koordinátoři BOZP - stavby - staveniště - elektrárny jaderné - realizace
- údržba - postupy pracovní - prevence rizik - prevence úrazů - statistiky -
Slovensko

KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA: Bezpečnosť a
ochrana zdravia pri práci a aspekty zelenej ekonomiky. 3. časť

anotace:
Seriál k problematice BOZP u vybraných obnovitelných zdrojů energie
pokračuje třetí částí. Ta je věnovaná BOZP v odpadovém hospodářství.

klíčová slova: BOZP -
místa pracovní zelená - ekonomika zelená - technologie - rizika nová - green
jobs - green technologies - hospodářství odpadové - odpady - faktory
biologické

Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2016)

VALA, JIŘÍ: Hodnocení rizik u
osamoceně pracujícího zaměstnance

anotace:
Možnosti a způsoby zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího
pracovního prostředí a bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních
podmínek u zaměstnanců pracujících osamoceně.

klíčová slova:
zaměstnanci - práce o samotě - předpisy právní - hodnocení rizik -
prevence rizik - organizace a řízení - opatření bezpečnostní - zkušenosti
zahraniční

NYTROVÁ, KRISTÝNA, LETOVSKÁ,
MAGDALÉNA: Rizikovost svářečských prací z pohledu hygienika

anotace:
Souhrn jednotlivých rizik, která jsou ve větší či menší míře spojena s
prací svářečů, montérů kovových konstrukcí a jim podobných profesí.

klíčová slova:
svařování - svářeči - montéři - rizika pracovní - rizika prostředí -
rizika environmentální - rizika fyzikální - zátěž fyzická

ZAMARSKÁ, TAŤÁNA: Rizika pracovního
prostředí v Moravskoslezském kraji

anotace:

Moravskoslezský kraj je specifický dlouholetou koncentrací průmyslových
podniků. Pracovní prostředí v těchto podnicích bývá zdrojem celé řady
škodlivin. Příspěvek hodnotí rizikové faktory pracovního prostředí a výskyt
nemocí z povolání podle příčin onemocnění v Moravskoslezském kraji. Vychází
přitom z dat za rok 2014.

klíčová slova:
podniky průmyslové - průmysl - prostředí pracovní - rizika
environmentální - škodliviny - kategorizace prací - nemoci z povolání -
prevence nemocí - Moravskoslezský kraj

Karta BOZP pro profesi: Kuchař
anotace: Karta
BOZP pro kuchaře. V kartě jsou uvedeny: pracovní činnosti kuchařů,
kvalifikační požadavky pro tuto pracovní pozici, relevantní mimořádné
provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem
nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s kuchařskými pracemi a
další informace.

klíčová slova:
bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje
preventivní - karta BOZP - pracovníci - kuchaři

FOLTISOVÁ, IVONA: Práce v zahraničí,
poradenství a výsledky činnosti SÚIP za měsíc leden 2016

anotace:
Informace SÚIP o výsledcích kontrol inspekce práce a o poradenských
službách v otázce zaměstnávání, zprostředkovávání zaměstnání a k výkonu
práce osob v zahraničí.

klíčová slova: práce
v zahraničí - zaměstnávání - zprostředkování zaměstnání - inspekce práce -
akce kontrolní - výsledky - úrazy pracovní - poradenství - 2016 - SÚIP -
zprávy tiskové

HRUBÁ, KATEŘINA, SENČÍK, JOSEF: BOZP
při práci formou home office

anotace: Práce
z domova je v současnosti jednou z možných forem práce s výhodami i
nevýhodami na straně zaměstnanců i zaměstnavatele. Na práci doma se vztahuje
§ 317 zákoníku práce. Ta neupravuje otázku BOZP zaměstnance. K zajištění
BOZP zaměstnance musí zaměstnavatelé využít vlastní podnikovou směrnici,
obecný právní předpis nebo jiný předpis k zajištění BOZP, a na domácím
pracovišti konkrétního zaměstnance m.j. vyhledat rizika a přijmout opatření
k jejich odstranění. V každém případě se zaměstnavatel se zaměstnancem musí
dohodnout na celé řadě podmínek, za nichž bude práce vykonávána.

klíčová slova: práce
doma - práce z domova - zajišťování BOZP - prevence rizik - podmínky
pracovní

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Zajištění BOZP.
Kdo je povinen zajistit BOZP a kdo je za zajištění BOZP odpovědný

anotace: Za
zajišťování BOZP na jimi řízených pracovištích jsou podle zákoníku práce
odpovědní vedoucí zaměstnanci. Autor uvádí, jakou roli při zajišťování BOZP
zaujímají zaměstnavatelé, vedoucí zaměstnanci a osoby odborně způsobilé.
Zmiňuje rovněž otázku trestněprávní odpovědnosti za zajišťování BOZP.

klíčová slova:
zajišťování BOZP - odpovědnost - zaměstnavatelé - pracovníci vedoucí -
zaměstnanci vedoucí - osoby odborně způsobilé

MATUROVÁ, JANA, VALTA, MIROSLAV:
Školení BOZP a PO formou e-learningu z pohledu soudního znalce

anotace:
Soudní znalci se vyjadřují k možnosti využití e-learningu při školení
zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a při školení
zaměstnanců o požární ochraně. Dosud zavedená praxe je odůvodněně
zpochybněna a tvůrci i provozovatelé e-learningových školení BOZP a PO budou
muset na závěry znalců zareagovat.

klíčová slova:
školení bezpečnosti práce - školení požární ochrany - vzdělávání další -
formy - e-learning

KOLÍNSKÁ, IVANA: Přehled nových
technických norem - únor a březen 2016

anotace:
Informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách
se vztahem k problematice BOZP.

klíčová slova: normy
technické - normy bezpečnostní - bezpečnost - BOZP

Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2016)

SAMKOVÁ, ANNA: Zákonné povinnosti
účastníků právních vztahů v oblasti BOZP. I. část: odborně způsobilá osoba k
činnostem koordinátora BOZP na staveništi

anotace: První
část z trilogie článků na téma zákonných povinností účastníků právních
vztahů v oblasti BOZP a právních důsledků jejich nedodržování podle novely
zákona č. 309/2006 Sb., o zajišťování BOZP, a novely zákona č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce, ve znění zákona č. 88/2016 Sb. Druhá část série bude
věnována zadavateli stavby a zhotovitelům na stavbě (plánovaná do č. 5/2016
BHP), třetí část se zaměří na odborně způsobilou osobu k zajišťování úkolů v
prevenci rizik (plánovaná do č. 6/2016 BHP).

klíčová slova: BOZP -
bezpečnost práce - vztahy právní - povinnosti - koordinátoři BOZP -
způsobilost odborná - zákony - novely

VALA, JIŘÍ: Pozor na riziko vzniku
profesního astmatu a dermatitidy

anotace:
Článek upozorňuje na skutečnost, že v rámci hodnocení rizik na
pracovišti je důležité zvážit i otázky možného vzniku profesního astmatu
nebo dermatitidy zaměstnanců.

klíčová slova:
onemocnění profesionální - onemocnění alergická - onemocnění dýchacího
ústrojí - onemocnění kůže - dermatitidy - astma - prevence rizik - ochrana
před riziky

BUKOVJAN, PETR: Odpovědnost školy
za úraz žáka

anotace:
Prezentace předmětu a výsledku soudního sporu, v němž bylo posuzováno,
jak konkrétní musí být pokyn k zajištění BOZP žáka během školního pobytu
mimo areál školy. Spor reagoval na případ úrazu žáka s vážnými následky.

klíčová slova: úrazy
školní - žáci - odpovědnost za škody - pokyny bezpečnostní - spory soudní

Karta BOZP pro profesi: Úklidový
pracovník pro obsluhu odpadních nádob a svoz odpadu

anotace: Karta
BOZP pro pracovníky úklidu a svozu odpadu. V kartě jsou uvedeny: pracovní
činnosti kuchařů, kvalifikační požadavky pro tuto pracovní pozici,
relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení
mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené se
svozem, skladováním a likvidací odpadu vč. obsluhy dopravního prostředku pro
sběr a svoz odpadu.

klíčová slova:
bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje
preventivní - karta BOZP - pracovníci - odpady - úklid

FOLTISOVÁ, IVONA: Nelegální
zaměstnávání za rok 2015 a výsledky činnosti SÚIP za měsíc únor 2016

anotace:
Informace SÚIP o výsledcích všech kontrol inspekce práce za měsíc únor
2016 a o výsledcích kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání v loňském
roce.

klíčová slova:
zaměstnávání nelegální - inspekce práce - akce kontrolní - výsledky -
úrazy pracovní - 2015 - 2016 - SÚIP - zprávy tiskové

SENČÍK, JOSEF, NECHVÁTAL, MAREK,
KOCÍK, VÁCLAV: Ochrana před nanočásticemi v pracovním ovzduší

anotace:
Předmětem článku jsou všudypřítomné nanočástice. Zejména v pracovním
prostředí (ovzduší) je potřebné analyzovat jejich toxicitu a eliminovat
možné negativní účinky na zdraví pracovníka.

klíčová slova:
nanočástice - analýza rizik - hodnocení rizik - prostředí pracovní -
ovzduší pracovní - ochrana zdraví - ochrana před riziky

MINKS, MILOŠ: Předcházení stresu na
pracovištích

anotace:
Připravovaná novela zákoníku práce má m.j. zakotvit povinnost
zaměstnavatele předcházet stresu na pracovištích. Jako problematické se v
této souvislosti jeví především způsob kontroly a prokazování porušení
tohoto ustanovení a případného následného postihu za neplnění této
povinnosti. Lze předpokládat, že hlavní těžiště se přesune do oblasti
prevence. Ta bude spočívat v kombinaci objektivního měření a hodnocení
pracovních podmínek, měření a hodnocení aktivity autonomního nervového
systému, dotazníkových šetření a osobních konzultací s měřenými osobami. Řeč
je o metodě APPL (Assessing Psycho-Physiological Load) pro posouzení
psychofyziologické zátěže.

klíčová slova: zátěž
psychická - zátěž psychosomatická - stres - pracoviště - prevence - metody
hodnotící

Základní povinnosti zaměstnavatele
v oblasti BOZP

anotace:
Přehled základních povinností zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a
ochrany zdraví zaměstnanců. Informace garantovaná Ministerstvem práce a
sociálních věcí.

klíčová slova: BOZP -
bezpečnost práce - zaměstnavatelé - povinnosti

Chemagazín - č. 2 (2016)

HANZELKOVÁ, EVA: Voděodolné
hygienické klávesnice a myš do laboratoří, lékáren, ordinací a nemocnic

anotace:
Bakteriálním infekcím a šíření nebezpečných nozokomiálních nákaz ve
specifickém pracovním prostředí lze předejít používáním speciálních
omyvatelných a hygienických klávesnic a myší. V článku jsou m.j. doporučeny
konkrétní výrobky.

klíčová slova:
laboratoře - lékárny - nemocnice - ordinace - prevence nemocí - ochrana
zdraví - výrobky - trh

Journal of Safety Research - č. 56 (2016)

PROBST, TAHIRA M. - JIANG, LIXIN -
GRASO, MAJA: Leader-member exchange: moderating the health and safety
outcomes of job insecurity /
Výměna člena vedení: zmírnění dopadů
nejistoty zaměstnání na zdraví a
bezpečnost
anotace:
Nejistota zaměstnání je opakovaně spojována se špatnými výsledky
bezpečnosti a ochrany zdraví u zaměstnanců. Ačkoli výzkum kvalit výměny
člena vedení (leader-member exchange, LMX) prokázal mnoho prospěšných
účinků, žádný výzkum doposud nezkoumal, do jaké míry by mohla pozitivně
vnímaná LMX oslabit tyto nepříznivé důsledky nejistoty zaměstnání na zdraví
a bezpečnost. Tato studie rozšiřuje výzkum v této oblasti konkrétně na
zkoumání dopadů na vztah mezi nejistotou zaměstnání a bezpečnostními
znalostmi, hlášením nehod a fyzickými zdravotními podmínkami. Kromě toho
studie také zkoumá, zda pozitivní LMX zmírňuje typicky viděné negativní
dopady nejistota zaměstnání na spokojenost
supervizora.
klíčová slova:
zaměstnání - nejistota - bezpečnost práce - zdraví - spokojenost -
vedení lidí - změny

MM Průmyslové spektrum - č. 4 (2016)

VIŠŇANSKÝ, MATÚŠ: Ergonómia ako
nástroj zvyšovania produktivity

anotace:
Článek se věnuje ergonomii jako nástroji zvyšování produktivity v
podniku. V současnosti je ergonomie v podnicích vnímána pouze jako nákladová
položka bez výraznější finanční úspory. Autor ale v článku představuje
ergonomii pracoviště jako nástroj, který může zlepšit pracovní produktivitu
a přinést podniku i finančí úspory, a popisuje proces ergonomické analýzy.
Článek je dostupný online
http://www.mmspektrum.com/clanek/ergonomia-ako-nastroj-zvysovania-produk...
ty.html.
klíčová slova:
ergonomie - pracoviště - podniky - analýzy ergonomické

Professional Safety - č. 3 (2016)

LYON, BRUCE K. - POPOV, GEORGI: The
art of assessing risk: selecting, modifying and combining methods to assess
operational risks /
Umění posuzování rizik: výběr, změna a kombinace
metod pro posouzení provozních
rizik
anotace:
Posouzení rizik je uměním, které vyžaduje dovednosti a představivost. Je
stěžejní činností procesu řízení rizik a kritickou součástí systému řízení
provozních rizik. K dispozici je celá řada zavedených nástrojů pro
identifikaci nebezpečí a posouzení rizik. Zvolená metoda analýzy rizik
nejlépe se hodící na danou situaci vyžaduje modifikaci existujících nástrojů
nebo jejich kombinaci. Bezpečnostní odborníci musí být schopni náležitě
vybrat nástroje a v některých situacích je umět kombinovat či modifikovat.
Článek prezentuje několik příkladů modifikací a aplikací nástrojů, které
mohou profesionálové využít v konkrétních
situacích.
klíčová slova:
posuzování rizik - hodnocení rizik - analýza rizik - identifikace rizik
- metody - nástroje

CARDER, BROOK - RAGAN, PATRICK:
Decision making: how system 1 and system 2 processing affect safety /

Rozhodování: jaký má průběh systému 1 a systému 2 vliv na
bezpečnost
anotace:
Nedávné psychologické výzkumy odhalily systém nevědomí, který je
zodpovědný za to, jaká dělají lidé rozhodnutí. Tento systém má nastaveno
několik předsudků, která vedou k rozhodnutí dělající kompromisy v oblasti
bezpečnosti. Tento článek popisuje tyto předsudky a předpojatosti, zkoumá,
jak mohou vést ke špatným rozhodnutím vztahujícím se k bezpečnosti, a
diskutuje způsoby, jak se proti nim
bránit.
klíčová slova:
rozhodování - myšlení - mozek - nevědomí - chování bezpečné - aspekty
psychologické

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail