Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2011/3

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

 

112 - č. 3 (2011)
ASU protect - č. 2 (2010)
BauPortal - č. 2 (2011)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2011)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2011)
Die BG - č. 1 (2011)
Die BG - č. 2 (2011)
Documents pour le Médecin du Travail - č. 124 (2010)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 220 (2010)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 221 (2010)
Inovace - č. 1 (2011)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12 (2010)
Journal of Safety Research - č. 6 (2010)

Le Travail Humain - č. 2 (2010)
Process Safety Progress - č. 2 (2010)
Process Safety Progress - č. 3 (2010)
Professional Safety - č. 8 (2010)
Professional Safety - č. 9 (2010)
Professional Safety - č. 11 (2010)
Professional Safety - č. 12 (2010)
Professional Safety - č. 2 (2011)
Profit - č. 8 (2011)
Rescue Report - č. 1 (2011)
Safety and Health - č. 10 (2010)
Safety and Health - č. 11 (2010)
Safety and Health - č. 12 (2010)
Safety and Health - č. 1 (2011)
Sicher ist Sicher - č. 1 (2011)
Sicher ist Sicher - č. 2 (2011)
Spektrum - č. 2 (2010)
Travail et Sécurité - č. 714 (2011)
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2010)
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 1 (2011)
Zpravodaj - č. 1 (2011)

 

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

112 - č. 3 (2011)

1

NEJTKOVÁ, MIROSLAVA: Označování elektrické instalace a svítidel v hořlavých hmotách a na hořlavých podkladech.
        anotace: Mezi časté příčiny vzniku požárů patří nesprávná elektroinstalace v/na hořlavých hmotách, nesprávná montáž svítidla v/na hořlavé hmotě, případně zakryté svítidlo. Správným provedením elektroinstalace, svítidel a jejich užíváním lze zabránit škodám na majetku, a zejména na životech. Povinnost dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností mají právnické i fyzické osoby.
        klíčová slova: instalace elektrické - svítidla - hořlavost - požáry

2

SÝKORA, VLASTIMIL: Vlastnosti, informace, piktogramy.
        anotace: V tomto čísle časopisu pokračuje seriál, který se věnuje ochranným oděvům. Tato část je zaměřena na vlastnosti ochranných oděvů, na informace, které lze nalézt na ochranných oděvech a seznamuje se základními piktogramy, které informují o tom, na co je ochranný oděv určen.
        klíčová slova: oděvy ochranné - vlastnosti - piktogramy

ASU protect - č. 2 (2010)

3

WERNER, F.: Gefährdungsbeurteilung für Bauarbeiten : fluch oder Segen?. Posuzování ohrožení u stavebních prací : prokletí nebo požehnání?
        anotace: První zpracování posudku ohrožení je třeba chápat jako šanci pro optimalizaci chodu podniku, a tím i jeho hospodářský úspěch. Cíl Zákona o BOZP je s tím bezprostředně spjat. Vedle zákonného požadavku je však každý morálně vázán k ochraně života a zdraví spolupracovníků. Hospodářský úspěch podniku závisí i na spokojenosti, zdraví a pracovní schopnosti zaměstnanců, nehledě na výši pojistného.
        klíčová slova: posuzování rizik - práce stavební - stavebnictví - prosperita - podniky - zákony - spokojenost zaměstnanců - zdraví - schopnosti pracovní - morálka

4

LANDAU, K.: Bildschirmarbeitsplätze in der industriellen Produktion : Arbeiten vor dem Monitor. Pracoviště používající obrazovkové displeje v průmyslové výrobě : práce před monitorem
        anotace: Článek popisuje různé použití displejů na pracovištích, četné chyby, které zaměstnanci dělají při jejich používání, a poskytuje rady, jak správně používat monitor, klávesnici, myš a základní jednotku. Informuje i o jejich použití ve zvláštních podmínkách (např. výbušná prostředí, zvýšené mechanické zátěže).
        klíčová slova: počítače - klávesnice - monitory - displeje - podniky průmyslové

BauPortal - č. 2 (2011)

5

WILHELM, V.: Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Deponierückbau. Bezpečnost a ochrana zdraví při odbourávání skládek odpadů
        anotace: Odbourávání skládek komunálního odpadu je z mnoha důvodů smysluplná činnost. Skutečné projekty byly až dosud prováděny v málo případech. Článek seznamuje s novým demonstračním projektem na skládce v okrese Ludwigsburg. Podává přehled pracovních kroků při odbourávání, informuje o stabilizaci odpadu před odkopáním a o bezpečnostních opatřeních při této práci.
        klíčová slova: odpadky - skládky - likvidace

Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2011)

6

HANÁKOVÁ, EVA: Bezpečnost práce v malé firmě : jeden příklad z dobré praxe.
        anotace: Sektor malého a středního podnikání hraje významnou roli při tvorbě pracovních příležitostí a obecně je důležitým faktorem sociální stability a hospodářského rozvoje. MSP byly v období ekonomické recese nejvíce postiženou skupinou podnikatelů. I přesto, že malý podnikatel nemá příliš mnoho nástrojů, jak ovlivnit možný nepříznivý ekonomický vývoj, v žádném případě by neměl tato rizika podceňovat a přehlížet. V podnikání ovšem řada podnikatelů dává přednost při svém hodnocení a rozhodování v oblasti rizik spíše osobním a ekonomickým aspektům podnikání. Článek se je rozšířenou verzí příspěvku autorky, se kterým vystoupila na XXIII. Mezinárodní konferenci v Košicích.
        klíčová slova: podniky malé - podniky střední - bezpečnost práce - Správná praxe - firmy - rizika pracovní - motivace

7

BĚLECKÝ, MIROSLAV: Zásady tvorby vnitřních předpisů v oblasti BOZP.
        anotace: Kromě zákoníku práce a dalších předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které obvykle stanoví jen základní rámec pro zajištění BOZP, je třeba, aby sami zaměstnavatelé podrobnější úpravu zajistili pomocí vlastních vnitřních předpisů. Autor v textu blíže popisuje zásady tvorby vnitřních předpisů, kdy vnitřní předpis vydat atd.
        klíčová slova: předpisy vnitřní - BOZP - zákoník práce - zaměstnavatelé - legislativa

8

KOČÍ, MILOSLAV: Úrazy při řízení motorových vozíků.
        anotace: V rámci vnitrozávodní dopravy je nejvíce úrazů způsobeno provozem motorových vozíků. příčinou je neopatrnost a nepozornost řidičů i postižených, špatná organizace dopravy, materiálem zúžené dopravní cesty, nevhodné použití vozíků, jejich zneužití a dokonce i spory pracovníků. Autor prezentuje několik případů z nedávné praxe.
        klíčová slova: vozíky motorové - úrazy - neopatrnost - nepozornost - cesty dopravní - spory

Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2011)

9

Novelizace zákona o technických požadavcích na výrobky.
        anotace: Článek informuje o zákoně č. 34/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Novela nabude účinnosti 20.7.2011.
        klíčová slova: požadavky technické - výrobky - novely - zákony - legislativa

10

HARAZIM, JIŘÍ: Pracovní úrazovost při manuální těžbě dřeva - I. část.
        anotace: V první části série článků zaměřených na úrazovost při těžbě dřeva autor přináší některé příklady pracovních úrazů, které vznikly nedodržením bezpečných pracovních postupů při manuální těžbě dřeva. Článek také obsahuje informace o připravované kontrolní kampani SÚIP a OIP, která bude zaměřena na to, jak podnikající fyzické osoby dodržují při manuální těžbě dřeva zásady bezpečné práce.
        klíčová slova: těžba dřeva - úrazovost pracovní - úrazy pracovní - postupy pracovní - OSVČ - kampaně - inspekce práce

11

FUCHS, ALEXANDR: Chemická bezpečnost.
        anotace: Článek je prvním příspěvkem, který informuje o stavu legislativy v oblasti chemické bezpečnosti. Série článků začíná představením základních zásad plynoucích z nařízení (ES) č. 1272/2008, ve znění nařízení (ES) č. 790/2009.
        klíčová slova: bezpečnost chemická - legislativa - označení - směsi - REACH - klasifikace - látky chemické

12

RIEDEL, HEŘMAN: Rizika při používání kyslíku.
        anotace: Používání kyslíku s sebou nese určitá rizika, nicméně při dodržování základních bezpečnostních pravidel, používáním vhodných materiálů a postupů lze užití kyslíku považovat za bezpečné. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je člověk, který svým chováním, ignorováním nebo neznalostí pravidel a vlastností kyslíku může ohrozit sebe i své okolí.
        klíčová slova: kyslík - rizika - vlastnosti - požáry - výbuchy - hoření - koncentrace - vzplanutí - únik

13

PŘIBYLA, ZDENĚK: Bezpečně s tlakovými nádobami k dopravě plynů.
        anotace: Tlakové nádoby k dopravě plynů jsou užitečným pomocníkem v řadě průmyslových odvětví, ale také ve zdravotnictví a potravinářství. Je třeba však mít na zřeteli, že jsou možným zdrojem rizika ohrožení životů a zdraví, v neposlední řadě i majetku. V tomto příspěvku autor upozorňuje na některé novinky, které přinesla revidované ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla, která s účinností od 1.2.2011 nahradila stejnojmennou normu z března 2008.
        klíčová slova: nádoby tlakové - doprava - plyny - pravidla provozní - normy - ČSN

Die BG - č. 1 (2011)

14

LAUER, F.-J.: Sichere Maschinen und Anlagen aus Sicht der Betreiber und Instandhalter. Bezpečné stroje a zařízení z hlediska provozovatelů a údržbářů
        anotace: Nejen výrobci, nýbrž i provozovatelé a jejich údržbáři mohou být voláni k odpovědnosti za bezpečnost strojů. Článek vysvětluje, co jsou podstatné změny, které mohou být prováděny, a jejich právní důsledky. Pro takovéto stroje je nutno získat nové CE a provést u nich posouzení rizik. Nikoli podstatně změněný stroj musí odpovídat Nařízení o provozní bezpečnosti.
        klíčová slova: stroje a zařízení - změny - CE - údržba - údržba zařízení - bezpečnost provozu

15

LASCHINSKY, L.-O.: Sichere Durchführung von Instandhaltungsarbeiten : Gefährdungsbeurteilung, Organisation und Freigabe von Arbeiten in besonderen Betriebszuständen nach TRBS 1112. Bezpečné provádění údržbářských prací : Posouzení ohrožení, organizace a povolování prací ve zvláštních provozních stavech podle Technických pravidel pro bezpečnost provozu 1112
        anotace: Je-li zjištěno pravidelnou inspekcí či při údržbě ohrožení strojem nebo zařízením, musí být odpovědnými zaměstnanci zajištěna bezpečnost zvláštním stanovením dodatečných ochranných opatření. Posouzení ohrožení (PO) znamená soustavné pozorování zvláštních stavů a ohrožení explozí vyžaduje zvláštní PO. Je nutno zajistit bezpečné pracovní podmínky při údržbě.
        klíčová slova: údržba - inspekce - stroje a zařízení - ohrožení osob - organizace práce - opatření bezpečnostní - exploze - výbuchy - pravidla bezpečnostní - Německo - SRN

16

HÜNING, A. - NEUDORFER, A.: Manipulation an Schutzeinrichtungen, ein Kavalierdelikt?. Manipulace s ochrannými zařízeními jakožto kavalírský přečin?
        anotace: Článek se zmiňuje o příčinách manipulací s polohovacími spínači na ochranných zařízeních strojů a zařízení (např. pro úsporu času). Informuje o ohrožení a ukazuje, jak řadou opatření zabránit zacházení se spínači nejpoužívanějších blokovacích systémů nebo je přinejmenším výrazně ztížit i pro provozovatele. Seznamuje též s aktivitami oborových společenství v této oblasti.
        klíčová slova: společenství oborová - manipulace - zařízení ochranná - spínače bezpečnostní - ohrožení osob

17

BECKER, P.: Die neue "BG-Welt". Nový "svět oborových společenství"
        anotace: Článek podává přehled o historii zákonného úrazového pojištění (ZÚP) a připomíná, že na začátku r. 2011 byla dokončena organizační reforma ZÚP v oblasti soukromého hospodaření. Zvláště se zmiňuje o zemědělství a o situaci ve spolkovém měřítku, v zemích a komunách. Byl založen registrovaný spolek Německé ZÚP. Článek též informuje o problémech a výhledu do budoucna.
        klíčová slova: společenství oborová - pojištění zákonné - pojištění úrazové - zemědělství - podniky - Německo - SRN

Die BG - č. 2 (2011)

18

LUDWIG, S.: Hautgefährdung : Schutz durch den richtigen Hand und Hautschutz.. Ohrožení pokožky : prevence správnou ochranou rukou a pokožky.
        anotace: Článek informuje o nákladech onemocnění pokožky a o posuzování jejího ohrožení. Podává přehled o onemocněních, o řešeních k snížení jejich počtu. Uvádí typy ochrany rukou a pokožky pro různé oblasti použití. Zdůrazňuje význam certifikovaných ochranných rukavic. Hodnotí potřebu vhodného návodu k použití a informovanosti. Zvláštní pozornost věnuje ekzémům.
        klíčová slova: pokožka - nemoci kožní - ochrana pokožky - ochrana rukou - rukavice ochranné - ekzémy

19

VON MANTEUFFEL, L.: Depression auf dem Vormarsch : Seminare vermitteln Strategien für den Betrieb. Deprese na postupu : semináře poskytují strategie pro provoz
        anotace: V SRN byl vyvinut program semináře o psychicky nemocných zaměstnancích. Pod názvem Psychicky nemocný v práci. Co dělat? se mohou vedoucí pracovníci orientovat v příznacích duševních nemocí a vhodných opatřeních. Článek seznamuje s náplní semináře, který m.j. informuje o následcích změny chování, o možnostech prevence psychického zdraví a koncepci pro pomoc.
        klíčová slova: nemoci duševní - deprese - provoz - zaměstnanci - semináře

20

BECKER, P.: Berufskrankheiten : Rechtliche Grundlagen. Nemoci z povolání - právní základy
        anotace: Nastane-li pojistný případ nemoci z povolání (NP), je upraven v § 9 sociálního zákoníku VII. Úkolem podniku je vedle prevence NP především součinnost při co nejobsáhlejším zjišťování působení. Článek informuje o seznamech NP, jejich heterogenitě a důsledcích používaného systému. Uvádí jednotlivé případy skutkové podstaty a přináší přehled nejdůležitějších seznamů NP.
        klíčová slova: nemoci z povolání - prevence nemocí - SRN - Německo

Documents pour le Médecin du Travail - č. 124 (2010)

21

HA-VINH, P. - RÉGNARD, P. - SAUZE, L.: Arrets de travail pour cancer dans une population de travailleurs indépendants. Pracovní neschopnost pro rakovinu v populaci osob samostatně výdělečně činných
        anotace: Studie seznamuje s rozdíly způsobenými profesní činností. Zahrnuje 287 156 francouzských řemeslníků a obchodníků ve věku 50 - 59 let, mužského pohlaví. Pracovní neschopnost pro rakovinu za rok činnosti je 160 případů na 100 000 osob. Jsou uvedeny hlavní typy onemocnění u jednotlivých OSVČ. Bylo by pro ně třeba vytvořit specifickou možnost prevence a léčby rakoviny z povolání.
        klíčová slova: rakovina - neschopnost pracovní - osoby samostatně výdělečně činné - Francie - muži - věk

22

Présentation des données 2007 du Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P). Prezentace údajů z r. 2007 z Národní sítě bdělosti a prevence nemocí z povolání (RNV3P)
        anotace: Článek vychází z analýzy hlavních nemocí, u nichž experti Konzultačních center nemocí z povolání zjistili alespoň jeden možný profesionální zdroj (problémy zdraví v profesních pracích - PZPP). Bylo zjištěno, že duševní nemoci a poruchy chování představují jeden PZPP ze čtyř. Článek dále seznamuje s některými dalšími nemocemi ve vztahu k profesi, věku a pohlaví.
        klíčová slova: nemoci z povolání - prevence nemocí - zdroje rizik - Francie

23

GAYET, C.: Drogues illicites et risques professionnels : assises nationales, Paris, 25 juin 2010. Zakázané drogy a profesionální rizika : národní zasedání, Paříž, 25. 06. 2010
        anotace: V rámci vládního boje proti drogám a toxikomanii byly uspořádány "generální stavy" o závislém chování v pracovním prostředí. Hlavními substancemi jsou alkohol, tabák, psychotropní léčiva a omamné látky (zvláště konopí). Prvořadou otázkou národního zasedání na toto téma bylo: jak, pro koho, kým a proč. Byly navrženy preventivní akce s řídící úlohou pracovního lékaře.
        klíčová slova: toxikomanie - drogy - látky návykové - léčiva - lékaři pracovní - zasedání - 2010 - Francie

24

GAGNA, G. - GAURON, C.: Optimisation de la radioprotection dans les domaines électronucléaire, industriel et médical : Saint-Malo, 29-30 septembre 2010. Optimalizace ochrany proti radioaktivnímu záření v elektronukleární, průmyslové a lékařské oblasti : Saint-Malo, 29.-30. 09. 2010
        anotace: Setkání mělo za cíl výměnu zkušeností mezi pracovníky dotyčných oblastí. Účinnost optimalizace ochrany spočívá ve všeobecném rozšíření kultury radiologického rizika v pracovních i veřejných prostředích. Velký prostor byl věnován praktickým aplikacím za účelem vzájemného seznámení s dosavadními úspěchy. Zvláštní pozornost byla věnována konvenční radiologii v lékařství.
        klíčová slova: záření radioaktivní - medicína nukleární - radiologie - ochrana proti záření - průmysl - lékařství - energie jaderná - elektrárny jaderné

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 220 (2010)

25

KUSY, ALAIN: Évaluation de l'affaiblissement acoustique réel in situ des bouchons moulés individualisés. Hodnocení tlumení hluku na zakázku tvarovaných zátek do uší
        anotace: Osobní chrániče sluchu na evropském trhu se řídí přísnými předpisy. Výrobci a distributoři mají mimo jiné povinnost opatřit označením CE všechny chrániče a informovat uživatele o hodnotách jejich akustického útlumu (VAL). Hlavním cílem studie byl popis rozvoje vztahů na základě porovnání údajů stanovených pro výrobce s použitím standardních laboratorních měření a údajů odhadovaných s použitím experimentální metody. Využití tohoto vztahu by mohlo vést k zajištění souladu s předpisy týkající se ochrany zaměstnanců. Existuje jen málo údajů týkajících se na zakázku vyrobených ochranných zátek do ucha (BMI). Studie se zúčastnili tři výrobci a měření byla provedena u 63 zaměstnanců v 9 průmyslových zónách, kde vykonávali různé pracovní činnosti.
        klíčová slova: sluch - ochrana sluchu - chrániče sluchu - hluk - tlumení

26

JARGOT, DANIELE - HECHT, CLOTILDE: Evaluation de l'exposition des salariés lors de la mise en oeuvre de résines époxydiques. Posouzení expozice pracovníků při použití epoxidových pryskyřic
        anotace: Tato práce prezentuje výsledky studie provedené francouzským institutem INRS (l'Institut National de Recherche et de Sécurité) mezi lety 2005 a 2007 na žádost několika společností, které potřebovaly zhodnotit a charakterizovat expozici pracovníků epoxidovým pryskyřicím. Ve firmách byly pořízeny atmosférické a povrchové vzorky monomerů pryskyřice (DGEBA a/nebo DGEBF), aminy, anhydridy kyselin a glycidylické étery. Koncentrace monomerů pryskyřic ve vzduchu byly obecně velmi nízké nebo nedetekovatelné, i když byla použita horká pryskyřice. Provedená studie prezentuje přístup k větším znalostem o expozici epoxidům a zahrnuje navržení preventivních opatření, která by měla být provedena.
        klíčová slova: pryskyřice - epoxidy - expozice pracovníků - měření

27

JANÉS, AGNÉS - CHAINEAUX, JACQUES: Explosions de poussiéres dans les lieux de travail : recensement et analyse. Výbuch prachu na pracovišti : průzkum a analýza
        anotace: Používání hořlavého prachu může vést za určitých podmínek ke vzniku výbušné atmosféry (ATEX). 190 výbuchů prachu, které nastaly mezi lety 1903 a 2010 (leden) byly zaznamenány do francouzské databáze ARIA. Tato studie byla založena na průmyslových odvětvích, v nichž byly zaznamenány exploze, včetně dřevařského, kovodělného, zemědělského a potravinářského, chemického a farmaceutického průmyslu, jakož i velkokapacitního skladování obilí. Hledané údaje tohoto výzkumu byly následující: 1) zařízení nejčastěji se podílející na výbuchu, 2) faktory, které vedly k šíření prachu ve vzduchu a 3) zdroj vznícení. Studie také poukazuje na lidské a/nebo materiální dopady těchto explozí. Z této práce je jasné, že hodnocení a prevence rizik spojených s ATEX zůstává velkou výzvou pro zlepšení bezpečnosti na pracovišti.
        klíčová slova: výbuchy - exploze - prach hořlavý - průmysl - příčiny - vznícení - zdroje - studie

28

Exposition professionnelle au béryllium dans les entreprises françaises : évaluation des niveaux d'exposition atmosphérique et de contamination surfacique. Profesionální expozice berylliu ve francouzských podnicích : hodnocení úrovně expozice a atmosférické znečištění povrchu
        anotace: Od konce roku 2004 do konce roku 2006 probíhala ve Francii kampaň hodnocení expozice beryliu. Expoziční měření odběru vzorků, monitorování ovzduší pracovišť a měření povrchové kontaminace byla provedena u 95 institucí z 37 průmyslových odvětví. Výsledky této studie ukazují, že atmosférické koncentrace berylia překročily limit registrovaný ve Francii o 2 mikrogramy na metr krychlový. Nejvíce ohrožené činnosti a sektory jsou metalurgie a výroba elektronických součástek. Povrchové kontaminace jsou také důležité a často přesahují prahové hodnoty navržené různými agenturami. Vzhledem k těmto výsledkům by měla být prováděna prevence založená na náhradě berylia, kontrola procesů, dekontaminace znečištěných ploch spolu s odpovídající lékařským dohledem.
        klíčová slova: berylium - expozice pracovníků - průmysl - pracoviště - ovzduší - kontaminace - měření - opatření bezpečnostní

29

BERTRAND, NICOLAS - VINCENT, RAYMOND: Modélisation des expositions professionnelles aux agents chimiques : bilan et perspectives. Modelování profesních expozic chemickým činitelům : přehled a vyhlídky
        anotace: Metody modelování jsou široce používány v oblasti kontroly chemických látek (REACH, biocidy, pesticidy, atd.), v oblasti kontroly prostředí (hodnocení zdravotních rizik, které klasifikované instalace atd.) a pro posuzování expozice chemickým škodlivinám, zatímco jsou méně používané v oblasti prevence. Existují různé typy modelů: empirické nebo statistické modely, vytvořené z databází měření, fyzikální modely založené na environmentálních rovnicích a Bayesian modely, které umožňují vzít v úvahu i subjektivní údaje, jako je například odborné posouzení. Mezi výhody, které tyto nástroje nabízejí, patří rychlá implementace, doplnění pro měření a analýzy, možnost práce retrospektivně nebo prospektivně, zohlednění nejistoty a variability. Zatímco modelování zůstává nástrojem, který je obtížné zvládnout a jehož spolehlivost je omezená, je nicméně užitečný a relevantní v obohacování hodnocení profesních expozic chemickým činitelům.
        klíčová slova: činitelé chemičtí - škodliviny chemické - expozice pracovníků - modelování - modely

30

Production de phosgéne et autres composés lors de la dégradation photocatalytique du perchloroéthyléne dans les pressings. Produkce fosgenu a dalších látek při fotokatalytické degradaci perchlorethylenu v čistírnách
        anotace: Perchloetylen zůstává toxickou látkou, a to navzdory skutečnosti, že je to díky svým výhodným fyzikálně-chemickým vlastnostem a jeho neutralitě ve vztahu k většině textilií nejčastěji používané rozpouštědlo v čistírnách. O jeho nahrazení dosud nejsou odborníci plně přesvědčeni, v oblasti chemického čištění a implementace systémů sběru par perchlorethylenu je v současné době stále preferovaným řešením pro řízení expozice obsluhy v tomto odvětví. Nicméně se v poslední době objevila na trhu nová generace fotokatalytických čističek. Tato technologie je založena na principu oxidujících sloučenin pomocí radikálního postupu. Fotokatalýza zajišťuje účinné odbourávání znečišťujících látek a může dokonce vést k jeho mineralizaci pro některé chemické rodiny, ale může také způsobit tvorbu toxických produktů. V případě perchlorethylenu vede fotokatalytické degradace k tvorbě extrémně toxických látek, jako je fosgen, trichloracetylchlorid, tetrachlormethan a kyselina chlorovodíková. Při laboratorních experimentech byly tyto látky naměřené ve významném množství v komerčních čistírnách.
        klíčová slova: čistírny - čištění chemické - čističky - rozpouštědla - látky toxické - perchloretylen - fosgen - expozice pracovníků

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 221 (2010)

31

Efficacité des capteurs de saturation de cartouche de masques épurants pour les vapeurs de solvants organiques. Účinnost snímačů nasycení filtrů masek pro páry organických rozpouštědel
        anotace: Měření sloučenin, které procházejí filtry, v reálném čase je prostředkem, jak kontrolovat účinnost dýchacího přístroje (DP) proti plynům a parám. Výkony snímačů prokazují jev nasycení filtrů DP. Článek předkládá testovací prostředky vyvinuté pro toto použití, srovnávací zkoušku výkonů snímačů při různých expozicích parám a diskutuje adaptaci na DP.
        klíčová slova: přístroje dýchací - masky - sloučeniny organické - snímače - filtry - plyny - páry organické - rozpouštědla organická

32

CHATILLON, J. - TROMPETTE, N.: Résultats d´une campagne de mesure du risque bruit dans les centres d´appels téléphoniques et solutions de prévention. Výsledky kampaně měření rizika hluku v telefonických call-centrech a preventivní řešení
        anotace: INRS vyvinul přístroj na bázi simulátoru hlavy a trupu a simulátoru uzavřeného ucha pro hodnocení rizika sluchového rizika operátorů. Hodnocení denní expozice bylo provedeno na základě denní doby hovorů. Bylo potvrzeno riziko překročení stanovených prahů, i když vzácně. Akustické šoky jsou sice řídké, jsou však špatně snášeny. Jsou diskutována preventivní opatření.
        klíčová slova: call-centra - rizika zdravotní - měření akustická - hluk - prevence rizik - ochrana proti hluku - ochrana sluchu

33

BALTY, I.: Appareils de protection respiratoire et bioaérosols : Quelle est l´efficacité des médias filtrants?. Přístroje na ochranu dýchadel (POD) a bioaerosoly : Jaká je účinnost filtračních
        anotace: Od poloviny 80. let vedla zdravotní ohrožení k výzkumu POD určených ošetřovatelům a jiným pracovníkům exponovaným bioaerosolům. Článek odpovídá na otázky kladené těmi, kdo předepisují nebo používají masky, ohledně jejich účinnosti a  možného bujení mikroorganismů na vláknech. Předkládá práce ve vývoji biocidních filtrů a v inovaci kontaminovaných filtrů.
        klíčová slova: ochrana dýchadel - respirátory filtrační - filtry respirační - filtry ochranné - masky obličejové - bioaerosoly - ošetřovatelé - mikroorganismy - biocidy

Inovace - č. 1 (2011)

34

Přehled trhu : ochranné pracovní rukavice.
        anotace: Poslední průzkum tohoto čísla v oblasti osobních ochranných prostředků pro ochranu rukou je zaměřen na ochranné pracovní rukavice. Základní popis a charakteristika jednotlivých výrobků je doplněna fotografiemi a informacemi o výrobci, včetně kontaktních údajů.
        klíčová slova: rukavice ochranné - ochrana rukou - přehledy - výrobky

35

Přehled trhu : ochranné oděvy.
        anotace: Poslední průzkum tohoto čísla v oblasti osobních ochranných prostředků je zaměřen na ochranné oděvy. Základní popis a charakteristika jednotlivých výrobků je doplněna fotografiemi a informacemi o výrobci, včetně kontaktních údajů.
        klíčová slova: oděvy ochranné - OOP - přehledy - výrobky

36

Přehled trhu : ochranné oděvy s jednorázovým použitím.
        anotace: Poslední průzkum tohoto čísla v oblasti osobních ochranných prostředků je zaměřen na ochranné oděvy s jednorázovým použitím. Základní popis a charakteristika jednotlivých výrobků je doplněna fotografiemi a informacemi o výrobci, včetně kontaktních údajů.
        klíčová slova: oděvy ochranné - použití jednorázové - přehledy - výrobky

37

MICHALÍK, DAVID: Důvěryhodnost a její přínos pro podnikovou praxi.
        anotace: Firemní sféra zažila v posledních letech poměrně citelnou ránu v podobě hospodářské krize. Její dozvuky, lze-li to tak říci, můžeme evidovat pořád. Jednotlivé podniky musely přistoupit k různým úsporným krokům (např. redukce pracovních míst, snížení výrobní produkce, celkově změny ve struktuře, zaměření), aby vůbec zachovaly svou existenci. Subjekty, které obstály v rámci této zkoušky odolnosti se snaží nastartovat svůj další rozvoj s cílem zlepšení pozice na trhu.
        klíčová slova: důvěra - praxe podniková - kvalita - podniky - organizace

38

PRAŽÁKOVÁ, MARTINA: Mezinárodní spolupráce v oblasti prevence závažných havárií.
        anotace: Systém prevence závažných havárií v souvislosti s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, jehož cílem je snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, je v České republice definován od roku 2000 zákonem o prevenci závažných havárií.
        klíčová slova: havárie závažné - prevence havárií - spolupráce mezinárodní - legislativa - látky chemické

39

Působení škodlivých látek : jsou ochranné rukavice nezávadné?.
        anotace: Aktuální průzkumy dokazují, že obyvatelstvo Evropy a Severní Ameriky je denně zatěžováno množstvím škodlivých látek. Lidé přijímají chemické látky nadechnutím, stravou, dotekem - přímým kontaktem s kontaminovanými objekty. Stále častěji jsme konfrontováni s otázkou obsahu plastů a chemických látek v ochranných rukavicích. Uživatelé rukavic si kladou otázku - má jejich používání vliv na vznik alergií?
        klíčová slova: rukavice ochranné - alergie - látky chemické - látky škodlivé - nezávadnost - latex

40

Správná údržba může zachraňovat životy.
        anotace: Statistické údaje uvádějí, že 10 - 15% všech smrtelných úrazů na pracovišti v Evropě je spojeno s prováděním údržby, a proto Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) spojila síly s belgickým předsednictvím EU a koncem roku 2010 v Bruselu uspořádala konferenci, která ukazuje, jak může bezpečná údržba zlepšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
        klíčová slova: konference - údržba - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví - BOZP - úrazy smrtelné

41

Obuv z materiálu GORE-TEX na evropských pacovištích.
        anotace: Už po dvacet let se používá obuv z materiálu GORE-TEX všude v Evropě, a to nejen v oblasti volného času a sportu, ale i při práci. Tyto boty, koncipované začátkem 90. let jako voděodolná obuv pro vojáky, se osvědčily jako polobotky, kotníková nebo holeňová obuv v nejrůznějším pracovním prostředí, v dílnách, na staveništích, při záchranném zásahu hasičů, dokonce i při nasazení vojáků v poušti.
        klíčová slova: obuv ochranná - gore-tex - obuv pracovní - technologie - výrobky

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12 (2010)

42

Occupational exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons in airborne particulate matter : validation and application of a gas chromatography-mass spectrometry analytical method. Expozice pracovníků polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (PAHs) v podobě částic ve vzduchu : ověřování platnosti a aplikace spektrometrické analytické metody plynové chromatografie a hmotové spektrometrie
        anotace: Studie ověřovala platnost metody pro měření expozice k nalezení hladin PAHs. Experimentální výsledky 50 vzorků ukázaly, že fenantren byl převládající PAH. Nejvyšší koncentrace benzo[a]pyrenu byla 2,58 ng n-3. Změny expozice vybraným PAHs naznačují vyšší emise a omezenou atmosférickou reaktivitu směsi PAH v zimě. Metoda je vhodná k hodnocení expozice slabým PAHs.
        klíčová slova: uhlovodíky aromatické - uhlovodíky polycyklické - expozice pracovníků - metody analytické - spektrometrie - chromatografie plynová

43

RIM, D. - NOVOSELAC, A.: Occupational exposure to hazardous airborne pollutants : effects of air mixing and source location. Expozice pracovníků rizikovým znečišťujícím látkám ve vzduchu : účinky směšování vzduchu a zjišťování místa zdroje
        anotace: Studie zkoumala expozici pracovníků ve vztahu ke smíšení vzduchu v interiéru a umístění zdroje vzhledem k lidskému tělu. Výsledky ukázaly, že často používaný předpoklad distribuce stejnoměrného rozdělení znečišťující látky v obsazeném prostoru není vhodný k hodnocení expozice vdechováním. Vysoká expozice nastane tehdy, je-li odvětrávání nedostatečné a zdroj blízko lidskému tělu
        klíčová slova: expozice pracovníků - směsi - vzduch vdechovaný - látky znečišťující

44

Culture-independent characterization of bacteria and fungi in a poultry bioaerosol using pyrosequencing : a new approach. Na kultuře nezávislá charakterizace bakterií a hub v bioaerosolu drůbeže za použití vytváření pyrosekvence : nový přístup
        anotace: Článek ilustruje potenciální aplikaci nové techniky spočívající v bakteriálním (bTEFAP) a houbovém (fTEFAP) zakódovaném flexibilním amplikonovém vytváření pyrosekvence při stanovení expozice pracovníků. Za použití metody byl analyzován vzorek, v němž byly zjištěny Staphylococcus cohnii, Sagenomella sclerotialis, Aspergillus ochraceus a Penicillium janthinellum.
        klíčová slova: expozice pracovníků - drůbež - zemědělství - drůbežárny - bakterie - houby - bioaerosoly

45

Effectiveness of dust control methods for crystalline silica and respirable suspended particulate matter exposure during manual concrete surface grinding. Účinnost metod kontroly prachu na krystalický oxid křemičitý a pro expozici dýchatelným polétavým částicím během ručního broušení betonu
        anotace: Studie zkoumala vliv hlavních faktorů expozice a účinnost existujících metod kontroly prachu v uzavřené laboratoři. Bylo zjištěno, že křemenný prach a hmota částic nebyly významně zasaženy 1. orientací povrchů, 2. vodním proudem, 3. délkou doby odběru vzorků, 4. velikostí brusných misek. Je třeba zlepšit technické a administrativní metody kontroly nebo používat respirátory.
        klíčová slova: expozice pracovníků - oxid křemičitý - krystaly - prach anorganický - broušení - beton - látky škodlivé - dýchání - zóny dýchací

46

Side-by-side comparison of field monitoring methods for hot bitumen emission exposures : the German IFA method 6305, U.S. NIOSH method 5042, and the total organic matter method. Vzájemně prováděné srovnání metod terénního monitoringu pro expozice horkým emisím živice : německá metoda IFA 6305, metoda USA NIOSH 5042 a metoda celkové organické hmoty
        anotace: Byl proveden odběr vzorků pro obě metody v četných prostředích používajících živici. Analytická data byla vztažena k téže reprezentativní normě pro živičný kondenzát. Byla provedena hranice rozdílů mezi odběrem vzorků a analytickými metodami s komparativními daty získanými z tohoto místního výzkumu. Článek poskytuje podrobné výsledky zkoumání.
        klíčová slova: expozice pracovníků - živice - emise - odběr vzorků - metody analytické

47

Occupational mouse allergen exposure among non-mouse handlers. Expozice myšího alergenu u zaměstnanců, kteří myši neprodávají
        anotace: Studie zjišťovala expozici v řadě zaměstnání, včetně zaměstnanců, kteří myši neprodávají, v zařízení, kde jsou chovány myši. Základní výzkum zahrnoval dotazník, test na alergickou pokožku a spirometrii. Bylo zjištěno, že prodejci myší měli významně vyšší koncentraci alergenu než ostatní, kteří s myšmi přijdou do styku. Článek uvádí výši koncentrace alergenu u jednotlivých profesí.
        klíčová slova: expozice pracovníků - alergeny - zvířata laboratorní - prodej

Journal of Safety Research - č. 6 (2010)

48

MCGONAGLE, A.-K. - KATH, L.M.: Work - safety tension, perceived risk, and worker injuries : a meso-mediational model. Napětí mezi prací a bezpečností, vnímané riziko a úrazy pracovníků : středně zprostředkující model
        anotace: Bylo zjištěno, že toto napětí postihuje úrazy pracovníků asociací s jejich vnímáním rizika. Je tedy významnou proměnnou z hlediska bezpečnosti a nehod. Je dále třeba brát v úvahu psychosociální bezpečnostní klima, aby se vnímání pracovních požadavků spojilo s bezpečností. Organizační vedoucí pracovníci by měli monitorovat úroveň napětí a zasahovat k udržení bezpečného pracovního prostředí.
        klíčová slova: úrazy pracovní - vnímání - rizika bezpečnostní - klima bezpečnostní - prostředí pracovní - pracovníci vedoucí - bezpečnost práce

Le Travail Humain - č. 2 (2010)

49

CHASSAING , K.: Les "gestuelles"? l'épreuve de l'organisation du travail : du contexte de l'industrie automobile ? celui du génie civil. Pochopení gest a organizace práce : analýza v kontextu automobilového průmyslu a stavebnictví
        anotace: Cílem této studie je analyzovat soustavu gest, osvojených v pracovní činnosti, a při tom zkoumat organizaci práce. Konkrétně tento dokument zdůrazňuje složitost organizace gest v sociálním kontextu, který popírá roli manuální práce a  podceňuje složitost gest. Organizace gest je velmi složitá, protože se vyvíjí v průběhu času a s nabýváním zkušeností.
        klíčová slova: gesta - zkušenosti - organizace práce - onemocnění muskuloskeletální

Process Safety Progress - č. 2 (2010)

50

GREEN, MICHAEL R. - LIDE, RICK: Auditing global logistics operations : a process safety focus
.
Audit globálních logistických operací : pohled z hlediska procesní bezpečnosti
        anotace: Tento článek popisuje postup pro audity logistických operací za použití zásad, které jsou zahrnuty v programu firmy BP (British Petroleum) nazvaném "BP's Safety and Operations (S&O) Audit Program", který klade důraz na provozní bezpečnost. Závěr článku je věnován hypotetické případové studii, která ilustruje jednotlivé části procesu. Jedná se o obecný kontrolní proces, který zahrnuje strategii sběru vzorků, testování, denní rozvrh auditu, auditu určitých oblastí a kontrolu. Tento podrobný popis pomůže komukoliv efektivně využít tohoto auditu logistických procesů.
        klíčová slova: logistika - audity bezpečnostní - bezpečnost provozu - požadavky

51

MOOSEMILLER, MIKE: Development of algorithms for predicting ignition probabilities and explosion frequencies. Vývoj algoritmů pro predikci pravděpodobnosti vznícení a četnost výbuchu
        anotace: Tento článek představuje vývoj algoritmů pro predikci četnosti výbuchů na základě různorodosti designu zařízení, provozních a environmentálních podmínek. Algoritmy byly vyvinuty pro odhad četnosti výbuchů zařízení, jako jsou hlášeny v API, ale jsou podrobnější a pokrývají mnohem širší spektrum druhů chemických procesů. Tento článek také představuje metody pro odhad četností výbuchů založených na scénářích, používající četnosti prvotní události a podmíněnou pravděpodobnost okamžitého vznícení a zpožděného vznícení, které vede k explozi. Uvedené algoritmy byly založeny na kombinaci publikovaných dat a znaleckého posudku.
        klíčová slova: exploze - výbuchy - četnost - vznícení - hodnocení rizik - analýzy rizik - pravděpodobnost

52

Development of risk-based process safety indicators. Vývoj indikátorů procesní bezpečnosti založené na rizicích
        anotace: Indikátory účinnosti provozní bezpečnosti se používají ke sledování a zlepšování bezpečnosti v provozech továren. Jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších problémů pro bezpečnost provozu je včasné rozpoznání zhoršení bezpečnosti způsobeného provozem, údržbou, řízením, organizací či faktory kultury bezpečnosti předtím, než dojde ke skutečné nežádoucí události nebo nehodě. Většina stávajících ukazatelů bezpečnosti pokulhává, což znamená, že monitorují nežádoucí událost až po jejím vzniku. Tento článek představuje přístup k měření účinnosti provozní bezpečnosti založený na stanovení rizik s využitím souboru indikátorů bezpečnosti.
        klíčová slova: továrny - bezpečnost provozu - účinnost - indikátory - rizika - hodnocení rizik

53

SCHNEIDER, ROXY: Looking across industries to improve human reliability data for quantitative risk analyses. Pohled napříč odvětvími ke zlepšení dat o lidské spolehlivosti pro kvantitativní analýzy rizik
        anotace: Data o lidské spolehlivosti jsou důležitá jednak pro kvalitu a přesnost kvantitativních analýz rizik (QRA, Quantitative Risk Assessments), jakož i pro stanovení pravděpodobnosti selhání jiného než lidského faktoru. Problém spočívá v  nedostatku dostupnosti statisticky spolehlivých pravděpodobností selhání lidského faktoru pro různé úkoly v rámci chemického průmyslu. Tento článek prezentuje a analyzuje silné a slabé stránky různých zdrojů takových dat. Jsou zde diskutovány různé metody sběru dat a analýzy a stejně tak kvalita a aplikace dat jednotlivých metod. Důraz je kladen především na diskusi o programu US Nuclear Regulatory Commission's Human Event Repository and Analysis program a možnou použitelnost a hodnotu programu na zpracovatelský průmysl.
        klíčová slova: spolehlivost - faktor lidský - selhání - činitel lidský - data - analýzy rizik - analýzy kvantitativní

54

COLLINS, ROBERT L.: Process hazard analysis quality. Kvalita analýzy procesního nebezpečí
        anotace: Autor v tomto článku diskutuje prvky, které patří do analýzy procesního nebezpečí (PHA). Jsou prezentovány a diskutovány konkrétní návrhy na provádění kvalitní PHA analýzy. Autor ukazuje, že je možné dodržet zákonné požadavky při provádění PHA, a přesto produkovat nekvalitní analýzu PHA. Kvalitní výsledky PHA analýzy závisí na zaměření se hlavní principy, které jsou základním prvkem účinnosti PHA analýzy (tj. předcházení možných budoucích nežádoucích událostí).
        klíčová slova: analýzy rizik - procesy - průmysl - metody - měření - postupy - kvalita

Process Safety Progress - č. 3 (2010)

55

HANSEN, TRAVIS J. - CROWL, DANIEL A.: Estimation of the flammability zone boundaries for flammable gases. Odhad hraničních zón hořlavosti pro hořlavé plyny
        anotace: Pro hořlavé plyny a kapaliny ve vzduchu jsou pro vymezení hořlavosti dostatečné její horní a dolní limity. Nicméně pro směsi obohacené dusíkem nebo kyslíkem je hořlavost vyjádřena obecněji jako hranice v zóně hořlavosti. Tato práce představuje rovnice pro modelování hranic zón hořlavosti s důrazem na vývoj jednoduchých, přímých algebraických rovnic. Samostatné rovnice jsou vyvinuty pro odhad horní a dolní hranice zóny hořlavosti. Dvě metody jsou prezentovány pro předpověď horní a dolní hranice zóny hořlavosti: jednoduchý termodynamický model a empirický model. Modely pro stanovení hranic zón hořlavosti jsou také použity k předpovědi mezní koncentrace kyslíku (LOC) a horní a dolní hranice kyslíku (LOL).
        klíčová slova: hořlavost - plyny hořlavé - limity - kyslík - koncentrace

Professional Safety - č. 8 (2010)

56

BORAIKO, CAROL - ZEY, JOHN N. - GREIFE, ALICE: Academic program assessment : a value-added activity for safety and industrial hygiene programs. Akademický program hodnocení : aktivita s přidanou hodnotou pro programy bezpečnosti práce a průmyslové hygieny
        anotace: Promování u akreditovaného orgánu nebo program poskytuje absolventům, fakultám a personální správě větší pocit uznání v rámci průmyslu. Akreditační proces vyžaduje práci a odhodlání, ale jaké jsou další přidané hodnoty tohoto procesu? Tento článek popisuje různé výhody a aktivity s přidanou hodnotou, které podporují proces akreditace.
        klíčová slova: akreditace - vzdělávání - programy vzdělávací - BOZP - hygiena průmyslová

57

BLAIR, EARL - O’TOOLE, MICHAEL: Leading measures : enhancing safety climate and driving safety performance. Vedoucí opatření : zvýšení bezpečnostního klimatu a řízení výkonu bezpečnosti práce
        anotace: Každá organizace může implementovat bezpečnostní metriky pro zvýšení úrovně kultury bezpečnosti práce, ale jak může zajistit, aby se tyto metriky rozvíjely v účinná a trvalá bezpečnostní opatření? Určité strategie, které zahrnují přizpůsobené přístupy pro organizaci, zapojení zaměstnanců a stanovení opatření, představují jen několik návrhů, které pomohou organizaci rozvíjet a udržovat výkonnost bezpečnosti práce.
        klíčová slova: opatření bezpečnostní - bezpečnost práce - výkonnost - kultura bezpečnosti práce - klima bezpečnostní

58

BOWERS, BRENT A.: Work conditioning : making it part of new employee training. Úprava práce : vytvořit z ní součást školení nových zaměstnanců
        anotace: Noví zaměstnanci si možná neuvědomují nebo nejsou připraveni na požadavky nového zaměstnání. Lépe je může připravit představení pracovní nároků na danou pozici, strečink, cvičení a sebeuvědomění. Pomocí podnikového procesu americké firmy Honda of American Manufacturing East Liberty autor vysvětluje, jak může být zlepšena nízká produkce a jak lze předcházet zraněním nových zaměstnanců prostřednictvím tohoto nového přístupu ve vzdělávání zaměstnanců.
        klíčová slova: zaměstnanci noví - vzdělávání - školení

Professional Safety - č. 9 (2010)

59

FLOYD, RAYMOND E.: ESL and operator injuries : is there a connection?. Angličtina jako druhý jazyk a úrazy obsluhy : je tu spojení?
        anotace: Zdá se, že angličtina jako druhý jazyk začala ovlivňovat bezpečnosti pracovníků. Tento článek pojednává o vzestupném trendu v počtu usmrcených pracovníků cizinců a zkoumá možnou souvislost mezi těmito nežádoucími událostmi a nepochopením ze strany obsluhujícího pracovníka, které může být způsobeno jazykovými odlišnostmi, zkoumá shromážděné údaje a předkládá několik návrhů pro další zkoumání.
        klíčová slova: úrazy pracovní - cizinci - obsluha - jazyk - problémy

60

Hydrogen safety : a focus on power generation applications. Vodíková bezpečnost : zaměření na výrobu elektrické energie
        anotace: Vodík má potenciál být použit v aplikacích využívající alternativní zdroje energie, jako jsou napájení spalovacích motorů nebo palivové články. Tento článek zkoumá mýty, které přetrvávají navzdory úspěšných průmyslových aplikací na pracovišti, diskutuje unikátní vlastnosti vodíku a nastiňuje pokyny pro jeho bezpečné používání v mnoha aplikacích.
        klíčová slova: vodík - energie - zdroje energie - vlastnosti - použití - aplikace

61

SPEAR, JEROME E.: Welding safety : assessing and controlling exposure to hexavalent chromium. Bezpečnost při svařování: hodnocení a kontrola expozice šestimocnému chrómu
        anotace: Šestimocný chrom představuje pro pracovníky významné zdravotní riziko. Téměř polovina z těch, na které se norma OSHA, která se zabývá expozicí šestimocnému chrómu, vztahuje, jsou svářeči. Tento článek shrnuje hlavní ustanovení norem US-OSHA a diskutuje o povaze šestimocného chrómu ve svařovacích dýmech, dále diskutuje společné postupy svařování, faktory expozice šestimocnému chrómu ze svařování, strategie monitorování expozice a úvahy o možnostech řízení kontroly.
        klíčová slova: svařování - svářeči - expozice pracovníků - chróm šestimocný - normy - USA - hodnocení rizik - řízení rizik

 

Professional Safety - č. 11 (2010)

62

VALLEE, LOUISE - RUDDY, MICHAEL - BOTA, KRISTIN: Can you hear me now? : assessing noise exposure and implementing successful hearing loss interventions accident investigation. Slyšíte mě teď? : hodnocení expozice hluku a implementace úspěšných intervencí proti ztrátě sluchu pro šetření úrazů
        anotace: Ztrátám sluchu způsobených hlukem lze na 100% předcházet. Programy ochrany sluchu na pracovišti jsou klíčovým obranným prvkem k identifikaci a řízení dopadů ztrát sluchu způsobených hlukem. Mezery v těchto programech jsou promarněnou příležitostí, která by ztrátě sluchu zabránila. Článek nejprve představuje směry vývoje u ztrát sluchu, jejich možným náhradám a expozičním limitům; v druhé části jsou pak uvedeny možnosti monitorování hluku, audiometrickému testování a intervencím. Závěr je pak věnován školení a ochranným prostředkům.
        klíčová slova: hluk - monitorování - expozice - limity - sluch - ztráta sluchu - prevence - ochrana sluchu - intervence - OOPP - programy bezpečnosti práce

63

FLOYD, LANDIS H. II.: Arc flash : designing and implementing an effective mitigation program. Vzplanutí od elektrického oblouku : návrh a implementace efektivního programu na zmírnění rizik
        anotace: Zvyšování povědomí o tom, že nebezpečí vzplanutí od elektrického oblouku je jednoznačně odlišné od nebezpečí úrazu elektrickým proudem, lze z velké části připsat vývoji a publicitě spojená s americkou normou NFPA 70E, Norma pro elektrickou bezpečnost na pracovišti. Norma NFPA 70E se zaměřuje na administrativní řízení a řízení OOP, ale neposkytuje žádné pokyny týkající se technického řízení, jako je eliminace a nahrazení. Chcete-li navrhnout komplexní program ke zmírnění nebezpeční vzplanutí od elektrického oblouku, musí se bezpečnostní odborníci podívat za hranice normy NFPA 70E a vzít v úvahu poučení z bezpečnostních norem systémů řízení, jako je ANSI / AIHA Z10, Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
        klíčová slova: oblouk elektrický - vzplanutí - rizika - nebezpečí - prevence - programy - normy - USA - management bezpečnosti práce - OOPP - oděvy ochranné

64

LABELLE, JEFFERY E.: Interviewing for safety : asking the right questions. Rozhovor pro bezpečnost : kladení správných otázek
        anotace: Chce-li tazatel vést úspěšně pohovor s uchazeči o zaměstnání, musí přesně vyhodnotit kvalifikaci každého uchazeče oproti základním pracovním funkcím. Otázky týkající se zkušeností kandidáta a hodnotového žebříčku pomáhají tazateli rozvíjet širší obraz kandidáta zapadajícího do celkového systému bezpečnosti práce. V článku jsou prezentovány konkrétní otázky, stejně jako nápady, jak začlenit otázky o bezpečnosti práce do rozhovorů tak, aby pomohly zlepšit celkové povědomí o kultuře bezpečnosti práce.
        klíčová slova: zaměstnavatelé - uchazeči - pohovory vstupní - otázky - bezpečnost práce - kultura bezpečnosti práce - kultura podniková

Professional Safety - č. 12 (2010)

65

HALLOWELL, MATTHEW R.: Worker fatigue : managing concerns in rapid renewal highway construction projects. Pracovní únava : řízení záležitostí v projektech rychle obnovovaných dopravních staveb
        anotace: Strategie rychlé obnovy v rámci stavebního průmyslu jsou stále běžnější, protože pomáhají minimalizovat přetížení a narušení pro širokou veřejnost. Nicméně pro ty, kteří pracují v oboru, vyžaduje tato strategie delší dobu strávenou v  práci, více nočních směn a pracovních zón, které mají blízko k vozovkám, kde je hustý provoz. Všechny tyto faktory mohou přispět k únavě pracovníka.
        klíčová slova: únava - zátěž pracovní - stavebnictví - doprava

66

STRANG, ADAM J. - DIDOMENICO, ANGELA T.: Postural control : age-related changes in working-age men. Kontrola postoje : změny související s věkem u mužů v produktivním věku
        anotace: Většina lidí předpokládat, že s věkem přichází pokles síly, reakční času a flexibility. Tyto vlastnosti se také mohou týkat posturální kontroly. Posturální kontroly se týkal i omezený výzkum, který se zaměřil i na změnu postojů při práci v průběhu života. Jak se změna postojů mění s věkem, kdy zvažuje zdravého stárnutí pracovní síly? Pomocí statistických opatření a analýz v průběhu určitého času lze tento vztah posoudit.
        klíčová slova: postoje - změny - věk - čas - muži - výzkumy

67

BEAUMONT, GERALD - BEAUMONT, JOAN: Phosphine : analysis of an exposure incident in a commodity warehouse. Fosforovodík : analýza expozice ve skladech komodit
        anotace: EPA (Environmental Protection Agency) vyžaduje, aby registrované pesticidy směly být používány pouze podle regulovaných postupů. Porušení těchto pravidel může mít za následek expozici zaměstnanců těmto látkám, což může způsobit zdravotní problémy. Expozice pracovníků ve skladišti fosforovodíku ilustruje potřebu nových preventivních opatření.
        klíčová slova: fosforovodík - expozice pracovníků - rizika zdravotní - skladiště - prevence - opatření bezpečnostní

Professional Safety - č. 2 (2011)

68

HENDERSHOT, DENNIS C.: Inherently safer design : an overview of key elements hazardous materials. Neodmyslitelně bezpečnější design : přehled klíčových prvků nebezpečných látek
        anotace: Pojem neodmyslitelně bezpečnější design (ISD, inherently safer design) není nový, ani pro zpracovatelský průmysl. Podobně jako bezpečnost/prevence skrze design, které se zavádějí v mnoha odvětvích, je ISD filosofií pro řešení bezpečnostních otázek v oblasti návrhu a provozu zařízení, které používají nebo zpracovávají nebezpečné chemické látky. ISD nabízí více robustnější a spolehlivější řízení rizik. Má také potenciál, aby udělal technologie zpracování chemikálií jednodušší a úspornější tím, že eliminuje potřebu nákladných bezpečnostních systémů a postupů.
        klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - zařízení - provoz - design - bezpečnost práce - řízení rizik - management bezpečnosti práce - přístupy

69

KEITH, NORM: Working alone : a look at legislation in Canada. Pracovat sám : pohled na legislativu v Kanadě
        anotace: Práce o samotě vystavuje zaměstnance celé řadě rizik, ať už je to být snadnějším cílem v případě násilí nebo nemít nikoho nablízku, když se pracovníkovi stane úraz nebo onemocní. I přes tato známá rizika není situace napříč kanadskými teritorii dlouhodobě a konzistentně řešena. Jak tato analýza ukazuje, jen pět jurisdikcí zajistilo legislativní směrnice pro práci o samotě.
        klíčová slova: práce o samotě - rizika pracovní - legislativa - Kanada

Profit - č. 8 (2011)

70

LICHTENEGEROVÁ, RENATA: Stres v zaměstnání je droga.
        anotace: Dlouhodobý stres má na lidský organismus destruktivní dopady. Mezi ty časté patří bolesti hlavy, zažívací potíže. problémy se spánkem. Odborníci na lidské zdroje ovšem upozorňují i na negativní jevy vznikající ve stresovaném pracovním kolektivu. Trvalejší stresové návyky vedou v soukromém i pracovním životě k neetickému chování, jehož forma se liší podle pohlaví.
        klíčová slova: stres - kolektiv pracovní - návyky - chování - zdroje lidské

Rescue Report - č. 1 (2011)

71

KOMÁREK, JINDŘICH: Návykové látky v dopravě : indikace, detekce a dokumentace užití.
        anotace: Statistiky Ministerstva dopravy uvádějí, že kvůli požívání alkoholu za volantem se jen v roce 2009 stalo 4 992 registrovaných nehod, při nichž bylo usmrceno 123 lidí. V důsledku požívání jiných návykových látek nebo léků se v tomtéž roce stalo 129 registrovaných nehod, při kterých přišlo o život 12 lidí. Zarážející je fakt, že je počet dopravních nehod v důsledku jízdy pod vlivem alkoholu a kvůli návykovým látkám tak rozdílný. Další problém spočívá v registrovaných dopravních nehodách, neboť účastník dopravní nehody nemusí oznámit dopravní nehodu, při níž nastala škoda nepřevyšující sto tisíc korun a nebyl nikdo zraněn či usmrcen.
        klíčová slova: nehody dopravní - alkohol - látky návykové - indikace - detekce - drogy

Safety and Health - č. 10 (2010)

72

MORRISON, KYLE W.: Safety culture : what is it, and how do you knot you have it?. Kultura bezpečnosti práce : co to je a jak poznáte, že ji máte?
        anotace: Odborníci často mluví o důležitosti kultury bezpečnosti práce v podniku. Také souhlasí, že pozitivní kultura BOZP musí ukazovat klíčové komponenty, včetně managementu a zapojení pracovníků. Článek se zabývá tím, co vlastně kultura bezpečnosti práce je, jaké jsou její klíčové prvky, jak jich lze dosáhnout a jaká opatření je nutno v organizaci zavést. Zranění na staveništích nutně nemusí znamenat nedostatečnou kulturu bezpečnosti práce a naopak nízká úrazovost nemusí být nutně důkaz o pozitivní kultuře BOZP.
        klíčová slova: kultura bezpečnosti práce - kultura podniková

73

MORRISON, KYLE W.: Living well : some employers integrate wellness into off-the-job safety programs. Někteří zaměstnanci integrují wellness do mimopracovních programů bezpečnosti práce
        anotace: Otázky spojené se zdravím, jako jsou srdeční onemocnění nebo rakovina, dalece převažují příčiny úmrtí, která souvisejí s prací, a vybízejí některé podniky k zaměření se na mimopracovní wellness programy. Oddělení lidských zdrojů začínají spolupracovat s bezpečnostními odborníky, aby zajistily svým zaměstnancům wellness programy. Řada bezpečnostních odborníků a manažerů lidských zdrojů uvádějí spojitost mezi bezpečnostní na pracovišti a wellness. Klíčem k úspěšnému wellness programu je podpora ze strany vedení a zainteresování samotných zaměstnanců. Článek se zabývá spojitostí mezi BOZP a wellness programy, přípravou a implementací těchto programů v podniku.
        klíčová slova: wellness - ochrana zdraví - programy bezpečnosti práce - prevence - podniky

74

JOHNSON, ASHLEY: Working against the clock : how can employers and workers reduce the safety risks of shift work?. Práce proti času : jak mohou zaměstnavatelé a pracovníci snížit rizika při práci na směny?
        anotace: Práce na směny vyžaduje fungování pracovníka v pracovním plánu, který jde proti jejich přirozeným tělesným biorytmům, což nepříznivě ovlivňuje jejich zdraví a bezpečnost práce. Odborníci tvrdí, že vhodné školení a plánování směn může pomoci snížit únavu a s ní spojená rizika. Odborné studie spojují práci na směny s problémy se spánkem, gastrointestiálními problémy a rakovinou. Policisté často pracují přesčas a v noci. Následná únava může ovlivnit jejich rozhodování, potenciálně jejich vlastní bezpečnost i bezpečnost lidí, kterým slouží. Strategie, které pomohou pracovníkům na směny zvládat tato rizika, zahrnují školení, příjem kofeinu a krátký spánek.
        klíčová slova: práce na směny - rizika zdravotní - prevence - strategie - policie

Safety and Health - č. 11 (2010)

75

BELLO, DEIDRE: 2010 : experience, industry, location and the economy remain major factors in determining what safety professionals earn. Průzkumu mezd 2010 : zkušenosti, průmysl, umístění a hospodářství zůstávají hlavními faktory, které určují, kolik bezpečnostní profesionálové vydělávají
        anotace: Článek podrobně seznamuje se studií časopisu Safety and Health, která byla realizována v USA v roce 2010 a snažila se získat informace nejen o výši mezd odborníků, kteří se pohybují v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také rozpočtech na BOZP v podnicích. Mzdy se oproti roku 2009 zvedly, ale méně respondentů získalo bonusy.
        klíčová slova: BOZP - mzdy - odborníci BOZP - podniky - průzkumy - rozpočty - USA

76

JOHNSON, ASHLEY: Position of influence : where does safety belongs on the organizational chart?. Pozice vlivu : kde se nachází bezpečnost v organizačním schématu?
        anotace: Podniková organizační struktura pomáhá vymezit důležitost programu bezpečnosti práce a může utvářet jeho úspěšnost. Odborníci BOZP tvrdí, že napojení na vrcholový management je rozhodující pro jeho důvěryhodnost, komunikaci napříč podnikem a zajištění bezpečnosti práce. BOZP většinou bývá součástí oddělení lidských zdrojů, ale to se začíná měnit spolu s tím, jak tato profese expanduje do oblasti podnikové kultury, chování i podnikových systémů. Problémy mohou nastat právě v případě, kdy je bezpečnost práce zařazena na nižší stupeň managementu nebo když manažeři věnuje otázkám BOZP nedostatek pozornosti.
        klíčová slova: management bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce - organizace a řízení - podniky - struktura

Safety and Health - č. 12 (2010)

77

JOHNSON, ASHLEY: Critical care : regulating safe work hours for medical residents. Urgentní péče : regulace bezpečné pracovní doby pro lékařské rezidenty
        anotace: Článek se věnuje problematice práce na směny a s ní spojené spánkové deprivace a únavy u doktorů-rezidentů. V USA byla snížena směna doktora ze 24 hodin na 16 hodin. Někteří odborníci však tvrdí, že ani toto opatření nestačí, aby byli mladí lékaři chráněni před riziky spojenými s pracovními směnami. Článek diskutuje názory lékařů a seznamuje s výsledky některých výzkumů, které se výše uvedenými riziky zabývaly.
        klíčová slova: lékaři - práce na směny - rizika pracovní - rizika zdravotní - USA

78

MORRISON, KYLE W.: OSHA´s top 10 : "substantial consequences" : OSHA´s top 10 list show cited violations and penalties climbing in FY 2010. Top 10 americké agentury OSHA : podstatné důsledky : top 10 nejvíce citovaných přestupků a pokut podle americké agentury OSHA ve fiskálním roce 2010
        anotace: Každý rok se americká agentura OSHA zaměřuje na zjištění nejčastějších příčin smrtelných úrazů na pracovišti a porušených předpisů. Podle získaných údajů pak může směřovat své snahy na posílení norem a postupů směřovaných na prevenci těch nejzávažnějších rizik. Článek poskytuje přehled nejčastějších příčin smrtelných pracovních úrazů v různých oblastech (lešení, ochrana proti pádům, krizová komunikace, respirační ochrana, stroje - vypnutí/zablokování, žebříky, elektrická zařízení, poháněné průmyslové vozíky, ochrana strojních zařízení).
        klíčová slova: úrazy pracovní - příčiny - přestupky - porušení předpisů - pokuty - přehledy - OSHA - USA

79

MORRISON, KYLE W.: The shocking truth : experts suggest electrical hazards are easily avoidable but complacency hinders compliance. Šokující pravda : experti naznačují, že rizikům úrazu elektrickým proudem se lze snadno vyhnout, ale samolibost tomu brání
        anotace: Rizika spojená s elektrickým proudem jsou jednou z hlavních příčin, které mohou způsobit smrt na pracovišti, a porušení norem, týkajících se elektrického proudu, patří mezi top 10 porušení, které sleduje americká agentura OSHA. Článek diskutuje to, co mohou vynucovaní politika agentury OSHA a zaměstnavatelé udělat proto, aby na pracovištích předcházeli rizikům spojených s elektrickým proudem. Dle průzkumů je samolibost hlavním nebezpečím při práci kolem elektřiny. Pracovníci by vždy měli používat osobní ochranné pomůcky a elektrické zařízení by mělo být před započetím práce bez proudu. V této problematice je nejen důležité dodržovat bezpečnostní normy OSHA, ale odborníci BOZP naléhají, aby se zaměstnavatelé řídili obecně platným konsensem.
        klíčová slova: proud elektrický - zařízení elektrická - rizika pracovní - nebezpečí - normy - prevence

80

JOHNSON, ASHLEY: Elevating the industry : audacious goals drive innovation for Campbell Award winner. Pozvednout průmysl : odvážné cíle vedou inovace pro vítěze Ceny Roberta W. Campbella
        anotace: Článek představuje ocenění Roberta W. Campbella, který byl jedním z vůdčích osobností, která v USA podporovala hnutí za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Poselstvím této ceny je identifikovat a poskytovat závěry založené na důkazech, která zajistí současným i budoucím ekonomickým vůdcům efektivně zvyšovat ekonomickou životaschopnost prostřednictvím environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jednou z firem, která se v USA touto cestou vydala, je The Dow Chemical Co. a v článku představuje své cíle v této oblasti řízení.
        klíčová slova: management bezpečnosti práce - management environmentální - ocenění - USA - podniky - cíle

 

Safety and Health - č. 1 (2011)

81

CLAUSSEN, LAURETTA: Ready, willing and able? Study indicates possible high absentee rate among essential employees during a pandemic. Připraven, ochoten a schopen? Studie dokazuje možnou vysokou pracovní neschopnost u nezbytných zaměstnanců během pandemie
        anotace: Studie Mailmanovy zdravotnické školy při Kolumbijské univerzitě v New Yorku zjistila, že během závažné pandemie může onemocnět více než polovina pracovníků, jako jsou policisté, hasiči a nemocniční zaměstnanci. Je proto třeba zpracovat rezervní plán. Je rovněž nutno usilovat o zachování jejich zdraví a trvat na tom, aby nemocní zůstali doma.
        klíčová slova: absence - neschopnost pracovní - epidemie - plánování havarijní - plánování krizové - pandemie - USA

82

MORRISON, KYLE W.: 2011 state of safety. Keeping workers safe : does compliance assistance or enforcement work best?. Stav bezpečnosti v roce 2011. Je třeba zajistit bezpečnost pracovníků : je účinnější podporovat dodržování předpisů, nebo je vynucovat?
        anotace: Jde-li o vládní zásahy do BOZP, existují dvě školy. Jedna učí, že vládní agentury by se měly zaměřit na podporu ochoty k bezpečnosti, ta druhá zdůrazňuje zákon. Od doby, kdy Úřad pro statistiku práce provádí měření, úrazovost a nemocnost klesá. Kdyby nebylo donucování, tento pokles by nebyl tak výrazný, podpora ochoty je však rovněž velmi důležitá.
        klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce - psychologie práce - úrazovost pracovní - nemocnost - USA

83

JOHNSON, ASHLEY: Global standard : international dimensions of safety. Globální standard : mezinárodní rozměry bezpečnosti
        anotace: Bezpečnostní profesionálové a nadnárodní organizace čelí mnohým výzvám při vytváření společné celosvětové bezpečnostní kultury. Trend ke globalizaci otevřel oblast výuky pro bezpečnostní profesionály. Článek popisuje názory několika odborníků. Je zapotřebí komunikace mezi kulturami, harmonizovat externí a interní normy a překonávat jazykové bariéry.
        klíčová slova: kultura bezpečnosti práce - normy národní - normy mezinárodní - globalizace - vzdělávání dospělých - technici bezpečnosti práce - technici bezpečnostní - bariéry - jazyky

84

JOHNSON, ASHLEY: Breathe easy : recognizing and treating work-related asthma. Snadné dýchání : rozpoznávání a léčba astmatu z povolání
        anotace: Bylo zjištěno, že 15 % případů astmatu vzniklého u dospělých je způsobeno faktory na pracovišti. Existuje mnoho spouštěčů, např. alergická reakce nebo expozice vdechovanému dráždidlu. Okamžitá reakce na symptomy je klíčem k prevenci a léčbě astmatu z povolání. Jde přitom o problém, jemuž lze předejít včasným rozpoznáním či výcvikem v bezpečném používání chemikálií.
        klíčová slova: astma - nemoci z povolání - alergie - expozice pracovníků - látky dráždivé

85

CLAUSSEN, LAURETTA: Disproportionately high : study on injuries among retail workers surprises researchers.. Nepřiměřeně vysoký : studie úrazů mezi pracovníky v maloobchodě překvapuje výzkumníky.
        anotace: Zpráva NIOSH hodnotící úrazy a nemocnost ve velkoobchodě a maloobchodě zjistila, že zde jich je v současnosti nepřiměřeně mnoho navzdory představám, že jde o nerizikovou oblast. Článek popisuje rizika, jimž jsou vystaveni převážně mladí lidé. Je třeba zmírnit riziko výcikem bezpečnosti práce. Ta by měla být zakotvena již v designu pracovišť.
        klíčová slova: obchod - úrazovost pracovní - nemocnost - výcvik - design bezpečnostní

Sicher ist Sicher - č. 1 (2011)

86

WUNENBURGER, H.: Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Leiharbeit : Umsetzung der Europäischen Richtlinie 91/383/EWG und Ursachen des ungleiches Schutzniveaus von Leiharbeitnehmern und Nicht-Leiharbeitnehmern. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci při dočasném převedení zaměstnance k jinému zaměstnavateli : realizace Evropské směrnice 91/383/EWG a důvody nestejné ochranné úrovně dočasně převedených zaměstnanců a těch, kteří v tomto režimu nepracují
        anotace: Podíl pracovníků ve stálém pracovním poměru se stále snižuje ve prospěch tzv. nových forem práce. Stále více podniků řeší kolísání potřeby personálu tímto způsobem. Zvláště v době krize se využití dočasného převádění zaměstnance osvědčilo. To, že schází pracovně smluvní poměr s takovýmto pracovníkem, zaměstnavatele nezbavuje zákonné péče. Článek popisuje postup při převádění.
        klíčová slova: poměr pracovní - pracovníci dočasní - pracovníci příležitostní - převody - Německo - SRN - EU - směrnice

87

WEDDE, P.: Arbeitnehmerdatenschutz : Rechtliche Grundlagen und gesetzgeberische Aktivitäten. Ochrana osobních údajů zaměstnanců : právní základy a legislativní aktivity
        anotace: Zacházení s údaji zaměstnanců je často diskutováno ve veřejné rozpravě. Důvodem jsou četné případy nepřípustného zjišťování, zpracovávání a využívání informací o zaměstnancích, jež jsou veřejností vnímány jako skandální. Článek seznamuje s ochranou dat zaměstnanců podle platného práva, s ochranou podle jurisdikce a s návrhem zákona spolkové vlády.
        klíčová slova: ochrana osobních údajů - zaměstnanci - pracovníci - legislativa - zákonodárství - Německo - SRN

88

SCHMID, H.: Demografischer Wandel : Herausforderung für die öffentliche Hand.. Demografické změny : výzva pro veřejnou správu
        anotace: Obyvatel SRN ubývá a stárnou. Neustále se snižuje počet odborníků a vedoucích pracovníků a průměrný věk zaměstnanců stoupá. Článek uvádí prognózy a fakta s tím spojená. Je třeba zvláštních preventivních opatření pro starší pracovníky a využití jejich potenciálu; řešit nedostatek vzdělání a posílit prevenci v sociálním pojištění. Jde o výzvu komunální správě.
        klíčová slova: obyvatelstvo - stárnutí - snižování - stáří - věk - zaměstnanci - odborníci - opatření preventivní - pojištění sociální - správa veřejná

89

BREMERS, M.: Falsche Brille im Büro?. Nevhodné brýle v kanceláři?
        anotace: Delší práce u monitoru způsobuje různé obtíže, z nichž mnohé jsou důsledkem nošení nevhodných brýlí. Jde především o problém těch, kteří nosí multifokální nebo bifokální brýle. Článek popisuje typické symptomy potíží. Navrhuje individuální řešení a potřebu zvláštního designu brýlí pouze pro kancelář. Náklady na ně hradí zaměstnavatel.
        klíčová slova: brýle - brýle bifokální - brýle ochranné - monitory - kanceláře

Sicher ist Sicher - č. 2 (2011)

90

Rutschhemmung von Schuhen : Getragene Straßenschuhe und Arbeitsschuhe im Vergleich.. Odolnost obuvi proti skluzu : srovnání nošené vycházkové obuvi a pracovní obuvi
        anotace: Tato vlastnost vycházkové obuvi byla zkoumána z hlediska vlastností podešví, drsnosti povrchů, profilu a tvrdosti. Článek uvádí metodiku a zkušební materiál. Seznamuje s odolností a dalšími vlastnostmi materiálů. Srovnává vlastnosti vycházkové a bezpečnostní obuvi a informuje o výsledcích praktického testu na 9 podlahových krytinách. Hodnotí vlastnosti podešví Slider 96.
        klíčová slova: obuv - obuv bezpečnostní - obuv pracovní - odolnost materiálu - kluzkost - podešve neklouzavé

91

GRAU, S.: Sicherheitsschuhe müssen sich an der Natur orientieren.. Bezpečnostní obuv se musí řídit přírodou.
        anotace: Článek seznamuje s výzkumnými aktivitami dolnorýnské firmy na výrobu bezpečnostní obuvi Elten. Ukazuje, že komfort OOPP má stejný význam jako jejich bezpečnost. Firma vyvinula koncepci podešví Safety-Grip, která umožňuje pohodlnou chůzi i vyšší neklouzavost. Přirozená dynamika je základem optimalizovaných tvarů a je též třeba činit rozdíl mezi dámskou a pánskou obuví.
        klíčová slova: obuv - obuv bezpečnostní - OOPP - podešve neklouzavé - SRN - Německo - ženy - muži - pohlaví

92

HENZEL, H.: Sanierung und Arbeiten in kontaminierten Bereichen : die neue TRGS 524. Sanace a práce v kontaminovaných oblastech : nová Technická pravidla pro nebezpečné látky 524
        anotace: Posuzovat ohrožení nebezpečnými látkami smí pouze osoba s odbornými předpoklady a je třeba věnovat velkou pozornost volbě firmy pro práce v kontaminovaných oblastech. Článek popisuje postup při posuzování rizik a stanovení vhodných ochranných opatření. Nutností jsou vhodné OOPP, sestavení pracovního a bezpečnostního plánu a pracovně lékařská prevence.
        klíčová slova: látky nebezpečné - posuzování rizik - ohrožení - ohrožení osob - látky škodlivé - látky znečišťující - kontaminace - OOPP - plány bezpečnosti práce - prevence nemocí - lékařství pracovní

Spektrum - č. 2 (2010)

93

Jaká nebezpečí mohou hrozit od nanomateriálů?.
        anotace: Příspěvek upozorňuje na možná nebezpečí nanomateriálů, se zaměřením na fyzikálně-chemické nebezpečí, tj. možnost vzniku požárů, exploze či neřízené reakce. Jako protiklad k tomuto nebezpečí lze naopak využít některé nanomateriály jako retardéry hoření u organických polymerů (nanoplnidla, nanokompozit). Příspěvek uvádí i experimentální zkušenosti autorů ve vazbě na využití fullerenů jako retardéru hoření. Autoři se nevyhýbají upozornit na další potencionální riziko spojené s rozvojem nanotechnologií a vývinem nových nanomateriálů.
        klíčová slova: nanomateriály - nanotechnologie - nebezpečí - požáry - hoření - polymery - rizika

94

DLABKA, JAKUB - BAUDIŠOVÁ, BARBORA - DANIHELKA, PAVEL: Základní principy probitové funkce v rámci prevence závažných havárií.
        anotace: V článku je rozebrán teoretický základ, který je nutný pro pochopení principů probitové funkce. Dále je vysvětlena problematika vztahu dávka odezva a způsob použití empirického probitového modelu. Následně je rozebrán způsob použití tohoto modelu v oblasti prevence závažných havárií a zároveň je popsán nejpoužívanější přístup sloužící ke stanovování jednotlivých konstant.
        klíčová slova: funkce probitová - analýzy rizik - prevence havárií - havárie závažné - plánování havarijní - toxicita

Travail et Sécurité - č. 714 (2011)

95

RICHEZ, J.-P. - BRASSEUR, G. - CLERGIOT, J.: Vers un développement durable de la prévention : énergies renouvelables : dossier. Za trvalý rozvoj prevence : obnovitelné energie : souhrnná zpráva
        anotace: Francie zahájila ambiciózní program investic do stavebních aktivit, výroby obnovitelných energií a dopravy. Až dosud jsou však studie dopadu na profesionální rizika velmi částečné, až žádné. Zpráva seznamuje s rizikem pro zdraví a bezpečnost práce a zdůrazňuje prevenci rizik. Informuje o problémech fotovoltaických panelů a pařížském vytápění pod podlahou.
        klíčová slova: energie - energie sluneční - rizika pracovní - rizika bezpečnostní - prevence rizik - vytápění ústřední

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2010)

96

KADEFORS, R.: Human stature, health and workplace design : an ethical dilemma. Lidský vzrůst, zdraví a utváření pracoviště : etické dilema
        anotace: Studie byla prováděna v automobilovém závodě ke zjištění, zda nízká nebo vysoká postava operátorů představuje vyšší riziko muskuloskeletálních obtíží způsobených extrémními pracovními polohami. Dospělo se k závěru, že vyšší riziko problémů krku, ramen a dolní části zad mají operátoři menší než 160 - 165 cm, jsou-li vystaveni nepřirozeným polohám.
        klíčová slova: závody automobilové - výroba - automobily - polohy pracovní - nemoci pohybové - pracoviště průmyslová - operátoři - etika - vzrůst

97

FRITZ, M. - SCHÄFER, K.: Berücksichtigung der Haltung de Oberköpers bei der Beurteilung von Ganzkörper-Schwingungen. Zohlednění držení horní části těla při posuzování vibrací celého těla
        anotace: Při práci s kontejnerovými mostovými jeřáby sedí řidič často předkloněn, aby mohl kontrolovat pohyby kontejneru. Řidiči vidlicového zdvižného vozíku se uklánějí stranou nebo se otáčejí ke straně. Bylo zjištěno, že sklon trupu kupředu nebo ke straně zvyšuje časovou střední hodnotu sil páteře. Souvislost mezi nimi a úhly sklonu trupu byla zobrazena regresními čarami.
        klíčová slova: vibrace - trup - řidiči - jeřáby mostové - kontejnery - vozíky vidlicové - vozíky zdvižné - polohy pracovní - polohy těla - páteř

98

Analyse von Hebe- und Tragetätigkeiten im Möbelspeditionsgewerbe unter besonderer Berücksichtigung der Belastung der Lendenwirbelsäule. Analýza činností spojených se zvedáním a nošením v zasílatelství nábytku se zvláštním zřetelem k zátěži bederní páteře
        anotace: Studie kvantifikovala a posoudila zátěžovou situaci. Existuje významný rozdíl mezi zátěží skupiny nosičů a nakladačů nábytku, příp. truhlářů. Největší chyby spočívají v nedostatečném používání pomocných prostředků a dochází k nim při pravidelné přepravě břemen těžších než 40 kg. Chování pracovníků je zaměřeno spíše na snížení kardiovaskulární než muskuloskeletální zátěže.
        klíčová slova: zátěž pracovní - zátěž tělesná - zátěž nadměrná - nemoci pohybové - nemoci srdeční - zvedání - nošení - nábytek - doprava

99

Entwicklung eines Instruments zur stressbezogenen Arbeitsanalyse für Klinikärztinnen und -ärzte (ISAK). Vývoj nástroje k analýze práce hodnotící stres u nemocničních lékařů (ISAK)
        anotace: Ke zjištění specifických problémů na klinikách byl vyvinut dotazník ISAK. Článek uvádí kvalitativní studie ke zkoumání základů postupu a naznačuje vývoj jeho první verze. Analýza faktorů potvrdila teoretickou strukturu dotazníku. Byly provedeny rozmanité selekce tématu a škál a zjištěny četné stresory a možnosti zlepšení pracovních podmínek lékařů.
        klíčová slova: lékaři - nemocnice - stres - stres na pracovišti - stres pracovní - analýzy práce - Německo - SRN - dotazníky

100

RICHTER, F.: Ist die Wirkung lernförderlich gestalteter Arbeitsaufgaben altersabhängig?. Je účinek pracovních úkolů utvářených za podpory výuky závislý na věku?
        anotace: U pracovníků různých oborů bylo zjišťováno, v jakém rozsahu jsou indikátory profesní kompetence subjektivními svědky vazby mezi úspěchem výuky pro dané úkoly a věkem pracovníků. Rovněž zda prožívané utváření úkolů působí u mladších a  starších pracovníků různě. Byl zjištěn velmi pozitivní vliv učení na plnění úkolů, který nebyl omezen věkem. Pouze u cílů profesního vývoje má věk významně negativní vliv.
        klíčová slova: věk - úkoly pracovní - výuka - vzdělávání profesní - kompetence - vývoj

101

KNAUTH, P. - KARL, D. - ELMERICH, K.: Arbeitszeit für die alterne Belegschaft : "Lessons learned" aus dem Forschungsprojekt KRONOS. Pracovní doba pro stárnoucí zaměstnance : poučení z výzkumného projektu KRONOS
        anotace: V pěti podnicích byly vyzkoušeny, nově vyvinuty, zavedeny a zhodnoceny modely pracovní doby vhodné pro osoby staršího věku. Článek uvádí doporučení na základě projektu KRONOS. Významnými faktory úspěchu jsou zohlednění pracovně vědeckých doporučení, možnost spolupracovníka, příznivé rámcové podmínky a zavádění dílčích projektů do celkové podnikové strategie.
        klíčová slova: věk - stáří - doba pracovní - modely - projekty - věda o práci - strategie pracovní

 

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 1 (2011)

102

RAEHLMANN, I.: Interdisziplinäre Arbeitswissenschaft in der Humanisierungsforschung und politik : Ein überfälliger Neustart. Interdisciplinární věda o práci ve výzkumu a politice humanizace : opožděný nový start
        anotace: Studie vysvětluje historický a vědeckohistorický kontext humanizace práce a Fürstenbergovu koncepci. Věnuje se debatě o požadavcích, které byly realizovány z výzkumu humanizace. Dále je na příkladu M. Jungertova aj. sborníku Interdisciplinarita konfrontován aktuální stav diskuse s tehdejší úrovní reflexí. Autorka končí návrhem na výzkum.
        klíčová slova: věda o práci - výzkumy - ergonomie - humanizace

Zpravodaj - č. 1 (2011)

103

HARAZIM, JIŘÍ: Pracovní úrazovost při těžbě dřeva.
        anotace: Na základě dlouholetých praktických poznatků a zkušeností při manuální těžbě dřeva byly stanoveny bezpečné pracovní postupy, které mají toto riziko práce minimalizovat. SÚIP evidoval v roce 2010 v souvislosti s těžbou, dopravou, manipulací a skladováním dřeva 10 smrtelných pracovních úrazů, z čehož 6 bylo zapřičiněno OSVČ. Článek přináší hlavní příčiny pracovních úrazů při těžbě dřeva a seznamuje s kampaní, která bude v prvním pololetí 2011 zaměřena cíleně na dodržování BOZP při těžbě dřeva.
        klíčová slova: těžba dřeva - postupy pracovní - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - příčiny - kampaně - OSVČ - BOZP - Státní úřad inspekce práce

104

KUHNOVÁ, IRENA: Národní a další významné internetové zdroje informací o BOZP.
        anotace: V době, kdy je internet běžně dostupným médiem, cesta za potřebnými informacemi vede právě sem. Své zdroje informací má také oblast BOZP. Článek přináší přehled českých webů (stránky orgánů státní správy, stránky zabývající se poradenstvím, prevencí rizik, ale i komplexní stránky zabývající se problematikou BOZP).
        klíčová slova: internet - BOZP - zdroje informační

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail