Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2011/2

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

 

112 - č. 2 (2011)
BauPortal - č. 12 (2010)
Bezpečná práca - č. 1 (2011)
Die BG - č. 12 (2010)
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2010)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 11 (2010)
Journal of Safety Research - č. 3 (2010)
Journal of Safety Research - č. 5 (2010)
Le Travail Humain - č. 4 (2010)
Process Safety Progress - č. 4 (2010)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 1 (2011)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 4 (2010)
Sicher ist Sicher - č. 12 (2010)
Sondy - č. 2 (2011)

 

 

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

112 - č. 2 (2011)

1

STRAKA, VLADISLAV: Certifikace požární techniky
        anotace: Povinná certifikace se vztahuje na výrobky, u kterých je tato povinnost dána zákonem. To je základní rozdíl od certifikace dobrovolné, tj. certifikace takových výrobků, na které se tato povinnost nevztahuje a je prováděna na základě požadavku některé ze zainteresovaných stran. Výrobky užívané hasiči k výkonu svého povolání v převážné míře podléhají povinné certifikace. Článek představuje legislativní základnu vztahující se k oblasti certifikace požární techniky, vlastní postup certifikace, problémy vznikající při posuzování výrobků atp.
        klíčová slova: technika požární - certifikace - výrobky - hasiči - legislativa - posouzení shody

2

KOLEŇÁK, IVAN - MIKLÓS, DANIEL - ROSINOVÁ, MARIKA: Novelizace krizového zákona
        anotace: Jedním z hlavních úkolů Ministerstva vnitra na rok 2010 byla novelizace zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů (částka 149) je uveřejněna novela krizového zákona a dvě nařízení vlády k provedení některých jeho ustanovení. Podrobněji k důvodu vzniku novelizace se vyjadřuje tento článek.
        klíčová slova: zákon krizový - řízení krizové - novely - nařízení vládní

3

SÝKORA, VLASTIMIL: Ochranné oděvy : úvod do problematiky
        anotace: V tomto čísle časopisu začíná nový seriál, který se věnuje ochranným oděvům. První část nazvaná Úvod do problematiky přináší vysvětlení, co jsou ochranné oděvy a požadavky na ochranné oděvy.
        klíčová slova: oděvy ochranné - požadavky - normy

BauPortal - č. 12 (2010)

4

BRAMANN, H.: Feinstaubemission von Baumaschinen. Emise jemného prachu ze stavebních strojů
        anotace: Emise na staveništích mohou zvýšit celkové znečištění jemnými prachy. V zájmu ochrany zdraví zaměstnanců má zábrana prachových zátěží na staveništi velký význam. Článek upozorňuje na nutnost bezpečnostně technické úpravy emisí. Seznamuje s problémovým zaváděním filtrů částic, přísných úprav mezních hodnot a přehnaných emisních předpisů.
        klíčová slova: emise prachové - prach anorganický - prach - stroje stavební - staveniště - zátěž

Bezpečná práca - č. 1 (2011)

5

HATINA, TEODOR: Úrazy pri práci a  iné nežiaduce udalosti
        anotace: Poškození zdraví při práci a následná ztráta práceschopnosti jsou často důsledkem existence nebezpečí na pracovišti, respektive po dobu plnění pracovních úkolů, přičemž je takovýmto poškozením zdraví zejména pracovní úraz a nemoc z povolání. Poškození zdraví při práci lze významně omezit prostřednictvím opatření, která vytvářejí předpoklady pro bezpečnou a zdraví nezávadnou práci.
        klíčová slova: úrazy pracovní - události nežádoucí - legislativa - opatření - záznamy úrazů

6

KOMÁR, PAVOL: Povinnosti zamestnávateĺa a  zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi v nadvaznosti na platnú legislatívu
        anotace: Článek přináší legislativní přehled týkající se požární ochrany na Slovensku a dále se podrobněji zabývá povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců v oblasti požární ochrany v návaznosti na platné právní předpisy.
        klíčová slova: ochrana požární - zaměstnavatelé - zaměstnanci - povinnosti - legislativa

7

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pro dočasne zamestnaných pracovníkov
        anotace: Kolem dvou set tisíc zaměstnanců je v Německu ve svém zaměstnání vystavených slunci až osm hodin denně, i déle. Tím jsou tito zaměstnanci až dvojnásobně ohroženi onemocněními kůže v porovnání s ostatními zaměstnanci, kteří nepracují na volném prostranství. Nevyhnutelná jsou pro ně určitá opatření, kterými chrání pokožku a oči. Klinika kožních chorob a Technická univerzita v Drážďanech vypracovali společně výzkumný projekt, aby pracovníci překonali tato ohrožení bez poškození zdraví.
        klíčová slova: kůže - onemocnění - opatření - projekty - výzkum - SRN - Německo

8

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Bezpečnostnotechnická služba
        anotace: Pokud zaměstnavatel potřebuje poradit v oblasti odborných, metodických, organizačních, kontrolních, koordinačních, vzdělávacích a jiných otázek při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména z hlediska přiměřenosti pracovních prostor a staveb, pracovních procesů a postupů, pracovních prostředků a jiných technických zařízení, pracovního prostředí a jejich technického, organizačního a personálního zabezpečení, obrátí se na organizaci, která poskytuje bezpečnostně-technickou službu. Této činnosti se věnuje i společnost BOZPO se sídlem v Prievidze. O vzniku a působení této společnosti je tento článek.
        klíčová slova: BOZP - služby - poradenství - Slovensko

9

NÁROŽNÝ, V.: Identifikácia nebezpečenstiev v hlbinných baniach
        anotace: Náročné pracovní podmínky obvyklé zejména v hlubinných uhelných dolech jsou dobře známé. Proto je potřeba hodnoty škodlivých faktorů přítomných na pracovištích měřit a vyhodnocovat. Jde zejména o prach, hluk, klimatické podmínky, vibrace, škodlivé plyny a ionizující záření. Pokud provozovatel dolů, kde se dobývají nerosty, v hlubinném dole zjistí přítomnost koncentrace škodlivých faktorů překračujících povolený limit v podzemním pracovišti, je povinen bezodkladně přijmout vhodná opatření k  nápravě tohoto stavu. Když to není technicky možné, provozovatel dolu je povinen odvolat zaměstnance z pracoviště nebo je vybavit vhodnými OOPP nebo zajistit ochranu života a zdraví zaměstnanců jinak. Kontrola pracovních podmínek je nedílnou součástí výkonu každé operace v rámci důlní činnosti. Účinnost této kontroly závisí na kompatibilitě technologie, technických zařízení a managementu bezpečnosti práce dané organizace. V rámci této kontroly je organizace povinna identifikovat a periodicky hodnotit nejen nebezpečí, která jsou přítomna při použití různých pracovních operacích, nástrojů, technických zařízení nebo látek, ale i nebezpečí vyplývající ze samotného pracovního prostředí v podzemí.
        klíčová slova: doly hlubinné - identifikace nebezpečí - podmínky pracovní - faktory škodlivé - kontroly - hodnocení rizik

Die BG - č. 12 (2010)

10

SCHNEIDER, G.: Zukünftiger Arbeitsschutz : Menschengerechte Arbeit fördern! Budoucí bezpečnost a ochrana zdraví při práci : požadovat práci, jakou si člověk zasluhuje!
        anotace: Taková je práce tehdy, přispívá-li k tomu, aby byly osvobozeny potřeby a důstojnost člověka. Proto je třeba přejít z dřívější nezbytné zábrany úrazů k preventivní a integrativní ochraně zdraví dnes i v budoucnu. K tomu je třeba provést ergonomickou optimalizaci, zavést práci odpovídající věku, omezovat psychické zátěže, zrovnoprávnit pohlaví a zvýšit zainteresovanost pracovníků.
        klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce - ergonomie - věk - zátěž psychická - pohlaví - pracovníci

11

MAYR, H.-P.: Die unerkannte Gefahr : Stress am Arbeitsplatz. Nerozpoznané nebezpečí : Stres na pracovišti
        anotace: Stres je psychický problém s psychickými i fyzickými účinky. Problémy s ním mohou způsobit značné škody v podniku. K prevenci stresu slouží kontrola utváření pracoviště, dotazníkové akce u pracovníků, školení, zřízení funkce "stresového zmocněnce" aj. Při hodnocení rizika je třeba získat jednotlivé pracovníky. Kompetencím zvládání stresu se lze naučit a lze je rozšiřovat.
        klíčová slova: stres - pracoviště - prevence rizik - dotazníky

12

WALTER, J. - SCHMELZER, M.: Neue Aspekte zur Motivation im Bereich Arbeitssicherheit : Berücksichtigung der "kognitiven Dissonanz". Nové aspekty k motivaci v oblasti bezpečnosti práce : Zohlednění "kognitivní disonance"
        anotace: V dotazníkové akci sdělovali pracovníci velkého chemického podniku svůj názor na nošení ochranných přileb při jízdě na kole. Článek přináší výsledky, z nichž lze zjistit, jaký význam a účinek má koncepce "kognitivní disonance" na zvýšení bezpečnosti práce. Seznamuje s teorií tohoto pojmu a s jeho funkcí při práci. Uvádí možnosti redukce disonancí u pracovníků a dává pokyny pro praxi.
        klíčová slova: průmysl chemický - dotazníky - přilby ochranné - nošení - prostředky dopravní - kola jízdní

13

GENSCH, R.-W.: Überwachung des Arbeitsschutzes : was ist das eigentlich?. Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci : co je to vlastně?
        anotace: Dozor nad BOZP nemůže být zaměřen pouze na jednotlivé nedostatky. Musí brát zřetel zároveň na veškerou strukturu podmínek, jež je základem nedostatků. Článek definuje pojem dozoru jako operace právního systému, podrobně informuje o podstatě předmětu dozoru a o zkušebním a intervenčním postupu. Řeší otázku, zda jde o dozor nad BOZP, nebo o její provádění.
        klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce - dozor nad BP

14

MUßDORF, T. - WOLFERMANN, W.: Bauen im Bestand : die Verantwortung der Beiteiligten bei der Sanierung gesundheitsgefährdender Stoffe. Stavět za daného stavu : odpovědnost zúčastněných při sanaci zdraví škodlivých látek
        anotace: Velký počet německých budov obsahuje řadu látek, které při sanaci nebo přestavbě mohou pracovníky ohrozit. V základech budov až do r. 2000 mohou být nebezpečné látky. Článek seznamuje s odpovědností stavebníka a provádějícího podniku, s nutností plánovat a správně nakládat s odpadem. Informuje o tom, co se stane, jestliže zúčastnění ignorují předpisy.
        klíčová slova: stavebnictví - budovy - sanace - rekonstrukce - látky nebezpečné - látky škodlivé - azbest - SRN - Německo

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2010)

15

NASCIMENTO, C.-F. - FRUTUOSO E MELO, P.-F.-F.: A behavior and observation-based monitoring process for safety management. Monitorovací proces založený na chování a pozorování pro management bezpečnosti práce
        anotace: Cílem článku je prokázat, že kombinace procesu založeného na chování v rizikové situaci, systému pozorování nebezpečné podmínky a procesu dodržování bezpečnosti založený na pozorování, který může ukázat úroveň shody s dobře definovanými a odsouhlasenými bezpečnostními kritickými aspekty a operačními postupy, bude efektivním nástrojem managementu bezpečnosti práce.
        klíčová slova: management rizika - management bezpečnosti práce - chování - chování bezpečné - pozorování - monitorování

16

Differences in lumbar spine load due to posture and upper limb external load. Rozdíly v zátěži bederní páteře způsobené držením těla a vnější zátěží horních končetin
        anotace: Zátěž byla zjišťována na základě modelu této části těla. Počítačové výpočty potvrdily, že stresy a kompresní síly v meziobratlových ploténkách se zvyšují se zvětšením síly zátěže a že jsou významně vyšší v poloze nahnuté kupředu než ve vzpřímené poloze. Výsledek ukazuje, že zvedání lehkých předmětů a vzpřímená poloha jsou významnými prvky při minimalizaci zátěže zad.
        klíčová slova: zátěž fyzická - zátěž pracovní - páteř - polohy pracovní - polohy těla - síla - zvedání

17

GYEKYE, S.-A. - SALMINEN, S.: Organizational safety climate and work experience. Organizační bezpečnostní klima a pracovní praxe
        anotace: Studie zkoumala vztah mezi pracovní praxí a 1. bezpečnostními vjemy, 2. uspokojením z práce, 3. souladem s postupy bezpečnostního managementu a 4. četností úrazů. Bylo zjištěno, že zkušení pracovníci prokazovali nejlepší vnímání bezpečnosti, vyjadřovali nejvyšší úroveň uspokojení z práce, nejdůsledněji dodržovali bezpečnostní postupy a měli nejnižší úrazovost.
        klíčová slova: zkušenosti - praxe - klima organizační - klima bezpečnostní - spokojenost - spokojenost zaměstnanců - management bezpečnosti práce - úrazy pracovní - četnost

18

EJDYS, J. - LULEWICZ-SAS, A.: An OH&S management system as a source of information. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) jako zdroj informací
        anotace: Formalizovaný SM BOZP je soubor pravidel a souvisejících prvků všeobecného systému organizačního managementu, který zaručuje splnění organizačních cílů v oblasti vzrůstajících bezpečnostních podmínek jak zaměstnanců, tak prostředí. Článek diskutuje SM BOZP jako zdroj údajů a základních informací o procesu rozvoje systému. Upozorňuje na požadavky normy PN-N-18001 z r. 2004.
        klíčová slova: management bezpečnosti práce - bezpečnost práce - hygiena práce - informace bezpečnostní - systémy bezpečnostní

19

KHAN, Z.-A. - RIZVI, S.-A.-H.: A study on the effects of human age, type of computer and noise on operators´ performance of a data entry task. Studie vlivu lidského věku, typu počítače a hluku na operátorův výkon v úkolu vkládání dat
        anotace: Bylo zjištěno, že výkon operátorů se snižoval, vzrostla-li úroveň hluku z 82 na 92 dB(A), ale zlepšil se při 102 dB(A). Účinky věku a hluku byly statisticky významné. Působení typu počítače a součinnost mezi věkem a typem počítače, věkem a úrovní hluku a typem počítače a hlukem však nebyly zjištěny jako statisticky významné.
        klíčová slova: výkon pracovní - výkonnost pracovní - operátoři - počítače - data - věk - hluk

20

GOLOFIT-SZYMCZAK, M. - GÓRNY, R.-L.: Bacterial and fungal aerosols in air-conditioned office buildings in Warsaw, Poland : the winter season. Aerosoly obsahující bakterie a houby v klimatizovaných kancelářských budovách ve Varšavě, Polsko : v zimním období
        anotace: Průměrné koncentrace aerosolů byly nízké. I v chladných měsících zůstávají lidé prvořadým zdrojem bakteriálního aerosolu, zatím co infiltrace venkovního vzduchu je hlavním mechanismem odpovídajícím za kontaminaci houbami. Životaschopné mikroorganismy představují až 0,3% celkového počtu mikrobiálního obsahu.
        klíčová slova: aerosoly - bakterie - mikroorganismy - koncentrace - kanceláře - klimatizace - Polsko

21

The effect of bright light on physiological circadian rhytmus and subjective alertness of shift work nurses in Iran. Účinek jasného světla na fyziologický cirkadiánní rytmus a subjektivní bdělost ošetřovatelek pracujících ve střídavých směnách v Íránu
        anotace: Ve studii byl zkoumán účinek jasného světla (JS) na rytmus v tělesné teplotě, plasmovém melatoninu, plazmovém kortizolu a na subjektivní bdělost. Bylo zjištěno, že poskytování JS významně potlačilo noční melatoninové hladiny. JS mělo tendenci zvyšovat hladiny kortizolu a tělesnou teplotu a významně zlepšovalo bdělost. Světelná stimulace může tedy ovlivňovat denní rytmus.
        klíčová slova: práce na směny - sestry zdravotní - světlo - vigilance - plazma - rytmy cirkadiánní - Asie

22

Effect of exercise and heat-load on simple reaction time of university students. Účinek cvičení a tepelné zátěže na prostý reakční čas univerzitních studentů
        anotace: Byl zaznamenán zrakový a sluchový prostý reakční čas (RČ) pravorukých a levorukých mladých mužů před cvičením a po něm, jak bez zvýšených teplot, tak s nimi. Výsledky ukázaly snížení RČ po cvičení, ale jeho zvýšení po cvičení při vyšších teplotách. Rozdíl RČ u preferované a nepreferované ruky byl významný při vyšších teplotách. Byly vyvozeny důsledky pro pracující v horkých provozech.
        klíčová slova: čas reakční - vnímání - zrak - sluch - reakce fyziologické - muži - cvičení - teplota vysoká - zátěž tepelná - provozy horké

23

Functional limitations and occupational issues in obesity : a review. Funkční omezení a pracovní problémy při obezitě : přehled
        anotace: Článek podává přehled o fyziologických a biomechanických příčinách omezené pracovní kapacity u obézních pracovníků a uvažuje o vztahu mezi pracovní expozicí a obezitou. Uvádí faktory omezující pracovní kapacitu a vyvozuje, že pracovní kapacita chorobně obézních pracovníků by měla být vždy hodnocena vzhledem k přizpůsobení specifickým pracovním požadavkům. Zdůrazňuje prevenci.
        klíčová slova: obezita - kapacita fyzická - požadavky - schopnosti pracovní - pracovníci - omezení - problémy zdravotní

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 11 (2010)

24

MEEKER, J.-D. - SUSI, P. - FLYNN, M.-R.: Hexavalent chromium exposure and control in welding tasks. Expozice šestimocnému chrómu a kontrola při svařovacích pracích
        anotace: Cílem studie bylo charakterizovat koncentrace CrVI v ovzduší dýchací zóny během svařovacích prací a primárně přispívající faktory ve 4 souborech: 1. údaje ve shodě s OSHA; 2. veřejně dostupná databáze z Ústavu pro svařování; 3. přehled dat terénního výzkumu shromážděných CPWR; 4. specifické kontrolované svařovací testy CPWR. Jsou uvedeny výsledky u daných souborů.
        klíčová slova: chróm šestimocný - expozice pracovníků - svařování - vzduch dýchací - zóny dýchací

25

Noise exposure, characterization, and comparison of three football stadiums. Expozice hluku, charakteristika a srovnání tří fotbalových stadionů
        anotace: Byly shromážděny vzorky expozice od 5 zaměstnanců na velkém a středním kolejním fotbalovém stadionu v severním Coloradu během tří fotbalových utkání při 30 expozicích hluku, od 5 fanoušků na stadionu Národní fotbalové ligy a od 2 fanoušků z každého kolejního stadionu během 3 utkání. Je zapotřebí zavést program ochrany sluchu a dát doporučení pro ochranu sluchu u dětí.
        klíčová slova: expozice pracovníků - hluk - ochrana sluchu - stadiony - sport - sportoviště - školy vysoké - děti - USA

26

Effect of particle size on respiratory protection provided by two types of N95 respirators used in agricultural settings. Účinek velikosti částic na ochranu dýchadel poskytovanou dvěma typy respirátorů N95 používaných v zemědělském prostředí
        anotace: Studie srovnávala ochranné faktory pracoviště, selektivní podle velikosti, u elastomerického respirátoru N95 (ER) a filtračního maskového respirátoru N95 (FFR). Aerosolové koncentrace optické velikosti částic 0,7 - 10 nanometrů byly zjišťovány simultánně uvnitř i mimo respirátor během prvních a posledních 15 min. testu. N95 ER a FFR poskytují očekávanou úroveň ochrany.
        klíčová slova: faktory ochranné - respirátory filtrační - koncentrace - aerosoly - částice - zemědělství

27

BROSSEAU, L. M.: Fit testing respirators for public health medical emergencies. Zkoušení způsobilosti respirátorů pro nepředvídané události ve zdravotnictví
        anotace: Projekt měl za cíl omezení přenosu pandemických infekčních onemocnění, nejsou-li ještě dostupné vakcíny, použitím respirátorů. Článek popisuje výsledky testů filtračních masek. Byly měřeny kvantitativní faktory způsobilosti dvou filtračních maskových respirátorů N95. Většina subjektů byla schopna dosáhnout faktoru způsobilosti 10 většinu času, méně než 25% faktoru 100.
        klíčová slova: respirátory filtrační - epidemie - onemocnění infekční - masky obličejové - způsobilost - pandemie

28

HSU, Y.-W. - YU, CH.-Y.: Hand surface area estimation formula using 3D anthropometry. Vzorec pro hodnocení plochy povrchu ruky za použití 3D antropometrie
        anotace: Studie odvodila vzorec pro plochu povrchu dlaně (PSA) a plochu povrchu ruky (HSA). Ruka byla měřena za použití ručního skeneru 3D s vysokým rozlišením. Výsledky ukázaly, že jeden pár měření (délka a šířka ruky) může vysvětlit 96% proměnlivosti HSA a až 98% proměnlivosti PSA. Pohlaví přitom není významný faktor v hodnocení PSA ani HSA.
        klíčová slova: antropometrie - 3D - skenery - dlaně - ruce - povrchy - pohlaví

29

JACQUES, D.-R. - SMITH, D.-A.: A simplified building airflow model for agent concentration prediction. Zjednodušený model proudění vzduchu v budově pro předvídání koncentrace kontaminantu
        anotace: Je předložen model, který lze použít k předvídání rozšíření kontaminujícího agens z chemického nebo biologického útoku. Je-li dominantním prostředkem pohybu agens po celé budově vzduchový systém fungující dlouhodobě, může být zkonstruován lineární časově invariantní model k předvídání koncentrace v každé místnosti. Výsledky jsou srovnány s populárním multizonálním modelem.
        klíčová slova: terorismus - činidla chemická - činitelé chemičtí - činitelé biologičtí - kontaminace - budovy

30

CHEN, J.-K. - HUANG, R.-F. - DAI, G.-Z.: Flow characteristics and spillage mechanismus of wall-mounted and jet-isolated range hoods. Charakteristiky proudění a mechanismus unikání digestoří montovaných na stěnu a izolovaných od proudění
        anotace: Byly experimentálně zkoumány charakteristiky proudění a únik mlhy z digestoří. Úniky byly diagnostikovány zkušební metodou koncentrace plynu s indikátorem. Výsledky zkoušky dobře korelují s výsledky vizualizace proudění. Úniky do prostředí způsobuje významná turbulentní disperze. Zvýšení nasávaného proudu nad kritické hodnoty může pomoci úniky omezit.
        klíčová slova: digestoře - mlhy - proudění - únik

Journal of Safety Research - č. 3 (2010)

31

Continued progress in the prevention of nail gun injuries among apprentice carpenters : what will it take to see wider spread injury reductions?. Pokračující pokrok v prevenci úrazů nastřelovacími pistolemi mezi učni tesaři : jak dlouho bude trvat, než bude vidět snížení počtu těchto úrazů v širším měřítku?
        anotace: Nastřelovací pistole jsou jedním ze zdrojů náhlých a potenciálně závažných zranění v bytové výstavbě. Údaje o zraněních nastřelovací pistolí, odpracované hodiny a hodiny používání nástrojů byly shromážděny v roce 2008 mezi učni tesaři (celkový počet 464) při průzkumech ve třídách. Úrazy nastřelovací pistolí mohou být výrazně snížena výrazně sníženy pomocí častých školení a výcviku a používáním nástrojů se sekvenčním ovládáním. Tyto úspěšné snahy musí být šířeny všeobecně, včetně odborově neorganizovaném sektoru.
        klíčová slova: pistole nastřelovací - tesaři - učni - úrazy - prevence - školení - výcvik
32

ZENG, SHENGKE - POWERS, JOHN R. - NEWBRAUGH, BRADLEY H.: Effectiveness of a  worker-worn electric-field sensor to detect power-line proximity and electrical-contact. Účinnost senzorů elektrického pole pro detekci blízkost elektrického vedení a elektrický kontakt
        anotace: Stavební dělníci nejvíce oproti ostatním odvětvím průmyslu trpí smrtí způsobenou elektrickým proudem. V současné době neexistují na trhu žádná zařízení na ochranu zdraví pracovníků, která by upozornila na možnost kontaktu s elektrickým proudem. Tento dokument představuje senzor elektrického pole, který by pracovníky varoval. V případě, že se pracovník ocitne v blízkosti nebo v kontaktu se silnoproudým vedením, senzor spustí akustický nebo vizuální varovný poplach. Snímač má také potenciál bezdrátově odblokovat jistič a spustit bezdrátový vysílač, který upozorní na tuto mimořádnou událost.
        klíčová slova: pole elektrické - senzory - vzdálenosti - zařízení ochranná
33

BOBICK, THOMAS G. - MCKENZIE, E. A. JR. - KAU, TSUI-YING: Evaluation of guardrail systems for preventing falls through roof and floor holes. Hodnocení ochranných zábradlí pro prevenci pádů ze střech nebo děr v podlaze
        anotace: Pracovní úrazy a úmrtí související s pády jsou ve stavebním průmyslu v USA vážným problémem, zejména případy v souvislosti s nechráněnými dírami. Oddělení výzkumu v oblasti bezpečnosti NIOSH v Morgantownu řídilo projekt, který hodnotil účinnost ochranných zábradlí, která brání pádu ze střechy nebo do děr v podlaze. Článek seznamuje s realizovaným hodnocením produktů na ochranu před pády do hloubky.
        klíčová slova: pády do hloubky - pády osob - zábradlí - střechy - výstavba - hodnocení
34

Fall arrest characteristics of a scissor lift. Charakteristiky zachycení pádu nůžkových zvedacích plošin
        anotace: Údaje ze sčítání smrtelných pracovních úrazů (CFOI) v USA ukazují 306 úmrtí na závěsných výtazích mezi roky 1992-2003. 78 z těchto úmrtí připadá na zvedací plošiny. Členové výborů pro normalizaci požádali, aby NIOSH provedl výzkum k určení vlivu účinků bezpečnostně-kontrolních postupů spojených s užíváním ochranných systémů proti pádům na nůžkových zvedacích plošinách. Tento výzkum zkoumal strukturální a funkční stabilitu u nůžkových zvedacích plošin vystavených síle při zadržení pádu plošiny. Článek seznamuje s výsledky testů.
        klíčová slova: plošiny zdvihací - pády - systémy zádržné - systémy ochranné - stabilita - testy
35

Changes in fall prevention training for apprentice carpenters based on a comprehensive needs assessment. Změny ve vzdělávání o prevenci pádů pro tesařské učně založené na komplexním posouzení potřeb
        anotace: Pády z výšek při bytové výstavbě jsou poměrně běžné, zvláště pak u nezkušených pracovníků. Autoři provedli komplexní posouzení potřeb, aby stanovili mezery ve vzdělávání a školení o prevenci pádů tesařských učňů. Tým tesařských instruktorů a výzkumníků přepracoval školení prevence pádů tak, aby vyplnil zjištěné mezery a nedostatky. Hodnocení učňů a zpětná vazba pak byly vodítkem pro probíhajících proces zlepšení.
        klíčová slova: tesaři - učni - výstavba - pády z výšky - prevence - školení - vzdělávání - osnovy
36

Overhead drilling : comparing three bases for aligning a  drilling jig to vertical. Vrtání nad hlavou : porovnání tří podkladů pro srovnání vrtacích přípravků do svislé polohy
        anotace: Vrtání nad hlavou do betonových nebo kovových stropů pro zavěšení rour, potrubí a elektrických zařízení je pro stavební dělníky namáhavý úkol. Tento úkol je spojen s bolestmi horní části těla a bolestmi pohybového ústrojí (muskuloskeletální zatížení). Autoři v článku popsali hodnocení použitelnosti nožní páky a převrácené svislé vrtačky, které následně srovnávaly s obvyklou metodou používanou pro vrtání nad hlavou. Z testování vyplynulo, že obvykle používaná metoda je spojena s vyšší úrovní zatížení určitých částí těla a slabším hodnocením ve srovnání s využitím uvedených nových metod (svislá vrtačka, nožní páka).
        klíčová slova: vrtání - zátěž tělesná - zátěž pracovní - ústrojí pohybové - intervence - metody - hodnocení - vrtačky
37

LIPSCOMB, HESTER J. - SCHOENFISCH, ASHLEY L. - SHISHLOV, KIRILL S.: Non-fatal contact injuries among workers in the construction industry treated in U.S. emergency departments, 1998-2005. Nesmrtelná kontaktní zranění mezi pracovníky v odvětví stavebnictví ošetřená na pohotovostech v USA v letech 1998-2005

        anotace: The National Occupational Research Agenda (NORA) pro stavebnictví vyzývá k většímu úsilí identifikovat oblasti, kde jsou potřebné odpovídající pokyny a nařízení, která by zabránila traumatickým zraněním, která vznikla v důsledku kontaktu pracovníka s předmětem nebo zařízením. Tato deskriptivní studie kontaktních zranění souvisejících s prací v oblasti stavebnictví, které byly zpracovány z údajů pohotovostí (EDS) v letech 1998 a 2005, využívá záznamů o pracovních úrazech zachycených prostřednictvím národního pravděpodobnostního vzorku nemocnic v USA s 24hodinovou pohotovostní službou. Z údajů vyplynulo, že kontaktní zranění tvoří 54% všech zranění ve stavebnictví, která byla na pohotovosti ošetřena. Nejvíce běžné byly hospitalizace v důsledky práce s  pneumatickými nastřelovacími pistolemi, s ručními motorovými pilami a pilami nepohyblivými.
        klíčová slova: stavebnictví - úrazy pracovní - nářadí - nástroje - zařízení - zdroje úrazů - pohotovost - studie - statistiky
38

GILLEN, MATT: The NIOSH Construction Program : research to practice, impact, and developing a National Construction Agenda. Stavební program NIOSH : výzkumu pro praxi, dopad a rozvoj Národní stavební agendy
        anotace: Americký Národní ústav pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) provádí výzkum ke zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. Tento článek popisuje zkušenosti z ze stavebního programu NIOSH (NIOSH Construction Program) se dvěma nedávnými iniciativami, které mají v úmyslu zlepšení programu, a to pomocí: (a) nezávislého externího hodnocení práce za posledních deset let a (b) rozvoje strategických cílů organizovaný do "Národní stavební agendy" (National Construction Agenda) pro řízení budoucí práce v následujícím desetiletí. Tyto cíle, vyvinuté spoluprací všech zúčastněných stran z odvětví stavebnictví a výzkumných pracovníků, jsou součástí Národního výzkumného programu NIOSH (NORA). Obě snahy se týkají zajištění významu a dopadu výzkumu do praxe, odrážejícího politické perspektivy, že výzkumné programy by měly být posuzovány nejen podle kvality a kvantity výzkumných výsledků, ale také dle jejich dopadu na průmysl a hmatatelný přínos. Tento dokument popisuje, jak názory na plánování výzkumu včlenit do praxe formou lessons learned tak, aby výzkum vedl ke zlepšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Dále popisuje proces používaný k rozvoji cílů a stanovení výsledných strategických a dílčích cílů, které tvoří Národní stavební agendu.
        klíčová slova: stavebnictví - výzkumy - programy - cíle - USA

Journal of Safety Research - č. 5 (2010)

39

Improving construction site safety through leader-based verbal safety communication. Zlepšování bezpečnosti staveniště prostřednictvím verbální bezpečnostní komunikace s vedoucím
        anotace: Článek zkoumá působení zvýšené komunikace s vedoucím na úroveň bezpečnosti a bezpečného klimatu na staveništích. Bylo zjištěno, že zařazení bezpečnosti do denní verbální komunikace předáka s dělníky má významně kladný a trvalý účinek na úroveň bezpečnosti. Doporučuje se, aby budoucí studie zahrnovaly též zpětnou vazbu na veškeré organizační úrovně.
        klíčová slova: pracovníci vedoucí - komunikace hlasová - bezpečnost práce - klima bezpečnostní - staveniště - stavebnictví

40

CUNNINGHAM, T.-R. - GALLOWAY-WILLIAMS, N. - GELLER, E.S.: Protecting the planet and its people : how do interventions to promote environmental sustainability and occupational safety and health overlap?. Ochrana planety a jejího lidu : jak mají zásahy současně prosazovat udržitelnost životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci?
        anotace: Je třeba celé řady změn chování, má-li být dosaženo smysluplného zlepšení. Péče o životní prostředí získala v poslední době větší pozornost a některé strategie a doporučení ze zásahů zamýšlených pro prosazování environmentálního chování mohou podpořit úsilí o prosazování kritického chování pro zlepšení BOZP. Pracovníci bezpečnosti práce by měli takto dosáhnout udržitelného zlepšení BOZP.
        klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce - prostředí pracovní - zlepšování - pracovníci bezpečnosti práce

41

WU, T.-CH. - LIN, CH.-H. - SHIAU, S.-Y.: Predicting safety culture : the roles of employer, operations manager a safety professional. Předvídání bezpečnostní kultury : úloha zaměstnavatele, provozního manažera a bezpečnostního profesionála
        anotace: Studie zkoumá prediktivní faktory v bezpečnostní kultuře (BK). Postupná regresní analýza zjistila faktory s významným dopadem na BK. (R2 = 0,337): bezpečnostní informování provozními manažery; péče o bezpečnost ze strany zaměstnavatelů; bezpečnostní koordinace a bezpečnostní regulace pracovníky BP. Byl vytvořen rámec pro pozitivní BK na skupinové úrovni.
        klíčová slova: kultura bezpečnosti práce - zaměstnavatelé - management podnikový - pracovníci bezpečnosti práce

42

CHAN, D.-W.-M. - CHAN, A.-P.-C. - CHOI, T.-N.-Y.: An empirical survey of the benefits of implementing pay for safety scheme (PFSS) in the Hong Kong construction industry. Empirický přehled přínosu zavádění platby za bezpečnostní schéma (PFSS) v hongkongském stavebním průmyslu
        anotace: Vláda hongkongského zvláštního správního regionu zavedla různé bezpečnostní iniciativy ke zlepšení bezpečnostního výkonu ve stavebním průmyslu. PFSS bylo široce přijato v kontraktech veřejných prací. Od té doby se úrazovost i úmrtnost ve veřejném sektoru významně snížila. Článek uvádí přehled nejvýznamnějších zlepšení pod vlivem PFSS.
        klíčová slova: stavebnictví - bezpečnost práce - schémata - iniciativy pracovní - Čína - Asie

43

DHARMAVARAM, S. - KLEIN, J.-A.: Using hazards assessment to prevent loss of containment. Použití hodnocení rizik k prevenci ztráty kontroly
        anotace: Prevence ztrát kontroly u materiálu a/nebo energie je prvním cílem programů průmyslového bezpečnostního managementu. Pochopení rizik a jejich podrobná analýza může významně napomoci prevenci a zmírnění ztrát kontroly. V článku jsou uvedeny podrobnosti přístupů k hodnocení rizik, analýza důsledků potenciálních událostí a analýza rizik pro jejich minimalizaci.
        klíčová slova: kontroly - prevence - ztráty - rizika - hodnocení rizik

44

COLLINS, R.-L.: Fatalities and the changing distribution of business types in the United States. Smrtelné úrazy a měnící se rozdělení typů podniků ve Spojených státech amerických
        anotace: Článek chce ukázat, že významná míra omezení smrtelných pracovních úrazů od r. 1992 do r. 2008 v USA byla výsledkem trendů změny od sektoru "výroby zboží" k sektoru "poskytování služeb". Tím sice nelze říci, že zlepšení v úrazové prevenci není hlavním faktorem omezení úmrtí. Tato politika však byla zlepšena změnou rozdělení typů podnikání v USA.
        klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - výroba - služby - prevence úrazů - USA

45

LUNDTEIGEN, M.-A. - RAUSAND, M.: Reliability of safety instrumented systems : where to direct future research?. Spolehlivost systémů vybavených bezpečnostními zařízeními : kam zaměřit budoucí výzkum?
        anotace: Je třeba zaměřit se na otázky, zda jsme v tomto oboru dosáhli požadované úrovně znalostí, a jestliže nikoli, kam bychom se měli zaměřit. Článek jim věnuje pozornost a nastiňuje pozici autorů, kteří doufají v další diskuse mezi analytiky a výzkumníky zajímající se o systémy vybavené bezpečnostními zařízeními ve výrobě.
        klíčová slova: zařízení bezpečnostní - spolehlivost - systémy bezpečnostní

46

LOUVAR, J.: Guidance for safety performance indicators. Směrnice o indikátorech bezpečnostního výkonu (IBV)
        anotace: Tento souhrn je zaměřen na uvedené IBV. Pracovní úrazy jsou předcházeny indentifikací, měřením, analýzou a přizpůsobením klíčových procesních aktivit nebo indikátorů. Vývoj programu IBV je významnou odpovědností managementu, který chce zabránit pracovním úrazům. V článku je diskutována motivace a metody vývoje efektivního programu IBV.
        klíčová slova: programy - programy bezpečnosti práce - indikátory - úrazy pracovní - přehledy

Le Travail Humain - č. 4 (2010)

47

NEYNS, V. - CARRERAS, O. - CELLIER, J.-M.: Evaluation et gestion des risques en anesthésie : stratégies mises en place par les médecins anesthésistes. Hodnocení a řízení rizik v anestézii : strategie aplikované lékaři anesteziology
        anotace: Cílem článku je prokázat přínos operatéra k odolnosti systémů. Byly předloženy 4 studie: použití techniky kritických příhod, analýza zpráv z konzultací, úkol kategorizace spisů a pozorování činnosti anesteziologa při operaci. Výsledky ukazují dva akční časy při řízení rizik: hodnocení rizikových faktorů a aplikace preventivních strategií; ozřejmení některých zvláštních problémů.
        klíčová slova: řízení rizik - anestézie - lékaři - strategie pracovní - operace

48

Le "tour de lit" aux soins intensifs : représentations et prise d´information. Práce kolem lůžka v intenzivní péči : zobrazení a pořizování informací
        anotace: Bylo konfrontováno 6 zkušených sester s filmem znázorňujícím práci kolem lůžka, natočeným v reálné situaci podle metod analýzy práce. Výsledky ukazují způsobilost sester volit správná řešení ke zvládnutí situace a vypracovat informaci k mobilizaci předem sestavených procesních schémat, která usnadňují předjímání zásahů.
        klíčová slova: sestry zdravotní - péče zdravotní - péče lékařská - filmy instruktážní - analýzy práce

49

Proposition méthodologique pour l´analyse de la coopération dans une planification distribuée des actions. Metodologický návrh pro analýzu spolupráce při rozděleném plánování akcí
        anotace: Cílem článku je předložit metodu analýzy hlasových komunikací mezi lékaři a ošetřovateli vypracovanou v rámci rešerše provedené za doprovodu informatizace nemocničních činností při předepisování a správě léčiv. Metoda umožňuje mj. zhodnotit charakter spolupracujících činností a analyzovat dynamiku spolupráce pro identifikaci role každého partnera.
        klíčová slova: komunikace hlasová - lékaři - ošetřovatelé - sestry zdravotní - léky - nemocnice - spolupráce

Process Safety Progress - č. 4 (2010)

50

SPETH, CH. - HAN, P.: Are safety and reliability two contradicting parameters? Jsou bezpečnost a spolehlivost dva opačné parametry?
        anotace: Článek analyzuje složitost kontrolního systému používajícího nástroje známé z analýzy bezpečnostní úrovně integrity (SIL) a popisuje, jak může být dosažitelnost a spolehlivost závodu zasažena výběrem různých kontrolních filozofií. Studie činí závěr, že zdravá investice do moderního závodu a progresivní systém znamená prospěch pro majitele závodu.
        klíčová slova: bezpečnost práce - spolehlivost - systémy - kontroly - analýzy bezpečnosti práce

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 1 (2011)

51

Physical conditioning programs for improving work outcomes among workers with back pain. Programy zlepšování fyzické kondice pro zlepšení pracovních výsledků u pracovníků s bolestmi v zádech
        anotace: Cílem přehledu bylo zjistit účinek programů ve srovnání s žádnými nebo alternativními zásahy při snižování ztrátových časů v práci u uvedených pacientů. Bylo zjištěno, že efektivnost programů je nejistá. U akutních bolestí nemají programy pravděpodobně žádný efekt. U subakutních bolestí je efekt nejasný a u chronických bolestí byl zjištěn malý účinek.
        klíčová slova: bolesti v zádech - programy - přehledy - absence - nemoci pohybové

52

The repeatability and validity of questionnaires assessing occupational physical activity : a systematic review. Opakovatelnost a platnost dotazníků, které zjišťují pracovní fyzickou aktivitu : soustavný přehled
        anotace: Studie se týkala dospělých zdravých osob. Výsledky dokazují, že čtyři dotazníky jsou spolehlivé, žádný z nich však neprokázal dobrou platnost kritérií ve srovnání s objektivními měřeními. Oproti záznamům o fyzické aktivitě (FA) byla pozorována průměrná až dobrá platnost u dvou dotazníků. Jsou zapotřebí objektivní měření pracovní FA.
        klíčová slova: aktivity fyzické - dotazníky - platnost - přehledy

53

Physical workload and accelerated occurence of lumbar spine diseases : risk and rate advancement periods in a German multicenter case-control study. Fyzická pracovní zátěž a zvýšený výskyt onemocnění bederní páteře : období zvyšování rizika a četnosti (RAP) v německé multicentrální kontrolní případové studii.
        anotace: Byl zjištěn velmi pozitivní vztah mezi věkem a zúžením bederních plotének u mužů stejně jako u žen. Nebylo však zjištěno monotonické zvýšení rizika jejich vyhřeznutí s věkem. Byly nalezeny podmínky pro vznik základního předpokladu pro koncepci RAP. Studie zdůraznila koncepční význam zvýšení rizika - kauzalita neobsahuje pouze výskyt nemoci, nýbrž i její zvýšený výskyt.
        klíčová slova: páteř - nemoci pohybové - věk - muži - ženy - rizika zdravotní

54

Long-term effects of biomechanical exposure on severe knee pain in the Gazel cohort. Dlouhodobé účinky biomechanické expozice na závažnou bolest kolen v kohortě GAZEL
        anotace: Je málo známo o účinku pracovních determinant na bolesti kolen. Studie zkoumala, zda rizikové faktory bolestí průřezově pozorované jsou stále ještě relevantní po odchodu do důchodu, po 12 letech. Bylo zjištěno, že účinky vysoké expozice kolen v zaměstnání na jejich bolestivost přetrvávají i po odchodu do důchodu, i když ve zmenšené míře.
        klíčová slova: nemoci pohybové - kolena - expozice pracovníků - biomechanika - důchod - bolesti - stáří

55

Does stress at work make you gain weight? : a two-year longitudinal study. Způsobuje stres v práci vaše přibývání na váze? : dvouletá průběžná studie
        anotace: Cílem studie bylo rozšířit předchozí výzkum ve 2 oblastech: 1. Sociální stresory ve smyslu sociálních konfliktů v práci byly zařazeny jako nezávisle proměnné. 2. Dvouleté sledování. Regresní analýzy zjistily, že kontrolní a sociální stresory jsou statisticky významné prediktory při sledování BMI. Výsledky zdůraznily význam sociálních stresorů a kontroly práce při předvídání zhoršení zdraví.
        klíčová slova: stres na pracovišti - stresory - konflikty - kontroly - hmotnost - indexy - požadavky

56

Shift work and risk of work injury among Canadian workers. Práce na směny a riziko pracovního úrazu u kanadských dělníků
        anotace: Bylo zjištěno, že pracovní úrazovost se mezi lety 1996 a 2006 všude snížila, neklesla však u pracovníků v nočních směnách. Vysoké riziko při práci na směny bylo 14,4% u žen a 8,2% u mužů na základě populačních odhadů. Pracovníci ve střídavých a nočních směnách mají vyšší riziko úrazu, zvláště ženy. Je tedy třeba identifikovat a zmírnit faktory, které toto riziko zvyšují.
        klíčová slova: práce na směny - směny pracovní - směny pracovní střídavé - práce v noci - rizika pracovní - směny noční - Kanada

57

YEUNG, J. - SLETTEN, T.-L. - RAJARATNAM, S.-M.: A phase-advanced, extended sleep paradigm to increase sleep duration among early-morning shift workers : a  preliminary investigation. Fázově posunuté, prodloužené spánkové paradigma ke zvýšení délky spánku u pracovníků v brzkých ranních směnách : přípravný výzkum
        anotace: Studie zkoumala účinky posunutí doby, kdy se uléhá ke spaní, na kvalitu spánku a jeho délku. Bylo zjištěno, že délka spánku je významně poškozena vzhledem k pracovnímu programu. Když byli účastníci instruováni, aby svůj čas ke spánku na 1 týden změnili, byli schopni zvýšit délku spánku bez zásahu do jeho kvality. Navrhuje se dlouhodobější výzkum účinku prodloužení spánku.
        klíčová slova: spánek - směny pracovní - práce na směny - směny ranní

58

The effectiveness of yoga for the improvement of well-being and resilience to stress in the workplace. Efektivnost jógy pro zlepšení pohody a odolnost vůči stresu na pracovišti
        anotace: Studie zkoumala stupeň stresu a emocionální pohodu mezi univerzitními pracovníky. Šestitýdenní cvičení jógy významně zlepšilo Profil stavu nálady - Bipolární (POMS-Bi) a Přehled pozitivních psychologických postojů (IPPA) ve srovnání s kontrolní skupinou u 7 z 8 měření nálady a pohody. Krátký program jógy je tedy efektivní pro zlepšení emocionální pohody a odolnosti vůči stresu.
        klíčová slova: cvičení - pohoda pracovní - postoje - nálada - psychika - psychologie práce - stres - školy vysoké - pracovníci - cvičení

59

The effect of bright light on sleepiness among rapid-rotating 12-hour shift workers. Účinek jasného světla na ospalost u pracovníků ve 12-hodinových rychle se střídajících směnách
        anotace: Cca 20% zaměstnanců ve vyspělých zemích pracuje na směny a více než polovina z nich v noci nebo na střídavé směny. Studie zkoumala účinky světla na zaměstnance průmyslových podniků pracující v noci. Za normálních světelných podmínek kulminuje ospalost ve 02.00 hod. Po vystavení jasnému světlu byla ospalost snížena (22% proti normálním světelným podmínkám).
        klíčová slova: práce v noci - práce na směny - směny pracovní - směny pracovní střídavé - spánek - světlo - ospalost

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 4 (2010)

60

A review of case studies evaluating economic incentives to promote occupational safety and health. Přehled případových studií hodnotících ekonomické pobídky pro podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
        anotace: V mnoha evropských zemích je projednáváno využití externích ekonomických iniciativ jako nástroje na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v podnicích. Tento přehled případových studií se zaměřuje na podporu tvůrců firemní politiky v organizacích poskytujících tyto ekonomické iniciativy tím, že poskytují informace o různých motivačních programech a jejich charakteristikách, jako je například efektivita, účinnost a proveditelnost.
        klíčová slova: BOZP - ekonomika - analýzy ekonomické - studie případové

61

Developing guidelines for good practice in the economic evaluation of occupational safety and health interventions. Vypracování pokynů pro správnou praxi v ekonomickém hodnocení intervencí do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
        anotace: Jedním z cílů workshopu The Economics of Occupational Safety and Health (ECOSH), konaného v září 2009 v Amsterdamu, byla podpora a vylepšení metod pro ekonomické hodnocení intervencí do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na podnikové i společenské úrovni. Na workshopu byly diskutovány problémy, které je třeba vyřešit při vypracování pokynů pro správnou praxi v oblasti hodnocení zmíněných intervencí. Bylo navrženo několik rámcových zásad a soubor doporučení, která budou sloužit jako základ pro vytvoření příručky.
        klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - intervence - ekonomika - hodnocení - metody - příručky

62

Economic evaluations of occupational health interventions from a  corporate perspective – a  systematic review of methodological quality. Ekonomické hodnocení intervencí do ochrany zdraví z podnikové perspektivy : systematický přehled metodologické kvality
        anotace: S využitím standardizovaného seznamu kritérií kvality se autoři zabývali metodologickou kvalitou ekonomického hodnocení intervencí do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prováděné z podnikové perspektivy. Vyhledání primárních zdrojů bylo provedeno v databázích EMBASE a MEDLINE, doplňkové vyhledávání bylo pak realizováno v celé řadě dalších zdrojů. Hodnocené články k problematice byly vybírány dle 7 stanovených kritérií. Celkem bylo zhodnoceno 34 studií.
        klíčová slova: ochrana zdraví - intervence - ekonomika - hodnocení - metodologie

63

KANKAANPÄÄ, E.: Economic incentives as a policy tool to promote safety and health at work. Ekonomické pobídky jako politický nástroj na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
        anotace: Pobídky jsou považovány za slibný politický nástroj pro podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Tento článek pojednává o možnostech různých druhů pobídek ve světle ekonomické teorie a poznatků z výzkumu. Pokud jsou pobídky používány jako nástroj politiky, tak to znamená, že existuje instituce, která má zájem a pravomoc uplatňovat pobídky pro zúčastněné strany, obvykle pro zaměstnavatele. Vlády mohou dotovat investice zaměstnavatelů v oblasti BOZP z dotací a daňových struktur. Tyto pobídky jsou úspěšné pouze tehdy, pokud poptávka po BOZP reaguje na změnu cen investic do BOZP a v případě, že dodavatelé BOZP jsou schopni hladce zvýšit své aktivity. V opačném případě povede dotace pouze k vyšším cenám zboží pro oblast BOZP. Pokud jsou zavedeny pobídky, měl by být jejich cílem jasný a konečný výsledek a mělo by být známo, že jsou účinné při dosahování zdravého a bezpečného pracoviště.
        klíčová slova: BOZP - ekonomika - investice - dotace - pobídky investiční

64

ELSLER, D. - EECKELAERT, L.: Factors influencing the transferability of occupational safety and health economic incentive schemes between different countries. Faktory ovlivňující přenositelnost hospodářských motivačních programů bezpečnosti a ochrany zdraví mezi různými zeměmi
        anotace: Tento článek se zabývá faktory, které ovlivňují přenositelnost různých typů ekonomických pobídek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) z jedné země do druhé. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zjišťovala v členských státech EU právní, politické a kulturní rámcové podmínky těchto ekonomických schémat. Vedle takto získaných informací provedla agentura také průzkum odborných článků, zpráv a databází. Po analýze získaných informací byly jednotlivé země shromážděny do skupin dle podobností. Z výsledků vyplynulo, že i přes rozdílnosti systémů pojištění v jednotlivých členských zemích existuje vysoký stupeň podobnosti základních kritérií motivačních programů. Dotační systémy, ekonomické pobídky i zkušenosti ze systému pojištění jsou teoreticky možné ve všech zemích EU. Řešením by mohlo být zavedení dlouhodobých smluv nebo vytvoření společného fondu prevence, který je financován rovným dílem všemi pojistiteli.
        klíčová slova: BOZP - ekonomika - programy - motivace - pobídky investiční - faktory - EU - státy členské - průzkumy

65

EVANOFF, B. - KYMES, S.: Modeling the cost–benefit of nerve conduction studies in pre-employment screening for carpal tunnel syndrome. Modelování nákladů a výnosů studií nervových spojů v předzaměstnaneckém screeningu syndromu karpálního tunelu
        anotace: Cílem této studie bylo zhodnotit náklady spojené s testováním vedení nervů u lidí, kteří ještě nejsou zaměstnaní, jako screeningového nástroje zjišťování syndromu karpálního tunelu (carpal tunnel syndrome, CTS) na pracovišti. Z provedeného testování vyplynul závěr, že tento screeningový nástroj není vhodný pro většinu zaměstnavatelů a jeho použití by mělo být pečlivě zváženo.
        klíčová slova: syndrom karpálního tunelu - pracoviště - ekonomika - náklady - hodnocení - analýzy ekonomické - metody analytické - nervy - soustava nervová - onemocnění muskuloskeletální

66

Transferring results of occupational safety and health cost-effectiveness studies from one country to another : a case study. Přenos výsledků studií efektivity nákladů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci z jedné země do druhé : případová studie
        anotace: Přenos výsledků studií efektivity nákladů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci z jedné země do druhé - případová studie - Existuje omezený počet studií o účinnosti vynaložených nákladů na intervence do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Možnost aplikovat výsledky studií nákladové efektivity z jedné země do druhé je omezována rozdíly v organizaci zdravotní péče a sociálního zabezpečení. Ve snaze zjistit, jak lze tyto problémy překonat, převedli autoři výsledky nizozemské studie efektivity nákladů na finskou situaci. Autoři došli k závěru, že výsledky studie nákladové efektivnosti mohou být převedeny z jedné země do druhé, ale jsou nutné mnohé úpravy. Rozsáhlý popis intervence, podrobný seznam zdrojů, rozdělení nákladů do různých oblastí a podrobné znalosti zdravotnických systémů v původních studiích jsou nezbytné k provedení výpočtů.
        klíčová slova: BOZP - intervence - náklady - efektivnost ekonomická - studie případové - Nizozemí - Finsko

67

FAN, J. K. - MCLEOD, C. B. - KOEHOORN, M.: Sociodemographic, clinical, and work characteristics associated with return-to-work outcomes following surgery for work-related knee injury. Sociodemografické, klinické a pracovní charakteristiky spojené s návratem do práce po operaci při zranění kolen
        anotace: Tato studie zkoumala vztah mezi návratem do práce (RTW), znalosti a sociodemografickými, klinickými a pracovními charakteristikami u skupiny zraněných pracovníků, kteří podstoupili operaci kolena v letech 2001-2005 v Britské Kolumbii v Kanadě. Studie ukázala souvislost mezi prací a sociodemografickými a pracovními charakteristikami a výsledky po návratu do práce po operaci kolena jako pracovního úrazu.
        klíčová slova: kolena - úrazy pracovní - návrat do práce - charakteristiky - výsledky - studie

Sicher ist Sicher - č. 12 (2010)

68

ROGOSKY, ELKE - RÜDEL, M.: Risiko raus! Die Präventionskampagne geht in die zweite Runde : eine Zwischenbilanz. Pryč s rizikem! Kampaň k prevenci jde do druhého kola : mezibilance
        anotace: Článek přináší bilanci prvního roku společné kampaně zákonného úrazového pojištění, která usiluje o větší bezpečnost při jízdě a dopravě. Zároveň seznamuje s plánovanými aktivitami na r. 2011. Podává přehled médií kampaně a jejich akcí a informuje o kampani na internetové stránce. Aktivní byli i všichni nositelé úrazového pojištění a kooperační partneři.
        klíčová slova: kampaně - bezpečnost práce - prevence rizik - bezpečnost dopravní - bezpečnost silniční - pojištění zákonné - pojištění úrazové - Německo - SRN

69

LEISERING, H.: Rückfahrkameras an Erdbaumaschinen : finanzielle Förderung von Kamera-Monitorsystemen durch die BG BAU in Verbindung mit der Informationskampagne "Sehen und gesehen werden". Kamery zpětné jízdy na zemních strojích : finanční stimulace kamerových monitorovacích systémů oborových společenství pro stavebnictví ve spojení s informační kampaní "Vidět a být viděn"
        anotace: Pro zábranu těžkých úrazů musí zemní stroje splňovat požadavky na zorné pole nové ISO 5006:2006 Zemní stroje - zorné pole - zkušební postupy a kritéria požadavků. OS pro stavebnictví podporuje členské podniky při vybavování zemních strojů výše uvedenými systémy. Kampaň má na tuto problematiku upozornit i výrobce, nájemce, ostatní účastníky a zainteresované kruhy.
        klíčová slova: stroje zemní - stavebnictví - systémy kamerové - monitorování - pole zorné - společenství oborová - kampaně

70

KMU-Beratung für Chemikaliensicherheit und gefahrstoffbezogenen Arbeitsschutz. Rady malým a středním podniků pro bezpečnost chemikálií a bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečnými látkami
        anotace: Tím, že vstoupilo v platnost Nařízení ES-REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování) a Nařízení ES-CLP (hodnocení, značení a balení), byly zavedeny nové systémy bezpečnosti vůči chemikáliím v EU. V SRN bylo aktuálně nahrazeno Nařízení o nebezpečných látkách z r. 2005. Článek seznamuje s informacemi poskytovanými o těchto právních předpisech.
        klíčová slova: nařízení - chemikálie - chemikálie nebezpečné - látky škodlivé - látky chemické - látky nebezpečné - ochrana proti chemikáliím - EU - ES - Německo - SRN

Sondy - č. 2 (2011)

71

ČERNÝ, IVAN: Kdo vyhrává v soutěži Správná praxe.
        anotace: Více než osmdesát procent všech pracovních úrazů v ČR jde na vrub nedodržování pravidel a zásad bezpečnosti práce. Roli hraje (především ve stavebnictví a v zemědělství) vliv alkoholu na pracovišti, v menším množství pak nepoužívání ochranných pomůcek. S každým pracovním úrazem kráčí ruku v ruce jak osobní problémy postiženého, tak ekonomické ztráty. Ty jdou v ČR do stovek milionů korun. Je nutné tyto ztráty co nejvíce eliminovat a to i prostřednictvím preventivné péče. Článek přináší informace o evropském programu Správná praxe, který má za cíl informovat evropské zaměstnavatele, zaměstnance i spolupracující subjekty o přínosech správné praxe v oblasti BOZP.
        klíčová slova: Správná praxe - kampaně evropské - BOZP - prevence - ztráty ekonomické - péče preventivní

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail