Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2010/3

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články


Excerpované časopisy


 

112 - č. 3 (2010)

BauPortal - č. 2 (2010)
Bezpečná práca - č. 6 (2009)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2010)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2010)
Československá psychologie - č. 1 (2010)
Die BG - č. 1 (2010)
Journal of
Occupational and
Environmental Hygiene - č. 12
(2009)

Le Travail
Humain - č. 4 (2009)

Professional Safety - č. 1 (2010)

Professional Safety - č. 2 (2010)

Sicher ist
Sicher - č. 1 (2010)

Sicher ist
Sicher - č. 2 (2010)

Spektrum - č. 2 (2009)
Travail et
Sécurité - č. 703 (2010)

Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR - částka 1 (2010)


 


Nové časopisecké články v knihovně VÚBP


112 - č. 3 (2010)

1

SKALSKÁ, KVĚTOSLAVA: Zajištění požární ochrany ve společně užívaných
prostorách staveb.

        anotace: Příspěvek se
zamýšlí nad možnostmi zajištění požární ochrany v rozsahu upraveném zákonem o
požární ochraně v případech, kdy zákon umožňuje variantní řešení. Konkrétně
se jedná o místa, která jsou využívána současně více podnikajícími subjekty,
tzn. především komunikační prostory ve stavbách. Záměrem je upozornit na
řešení, které je nejen z hlediska právních předpisů správné a z hlediska
požární bezpečnosti funkční a účelné, ale také ekonomicky nejméně náročné.
        klíčová slova: ochrana
požární - stavby - prostory vnitřní - bezpečnost požární

2

ŠEBLOVÁ, JANA: Preventivní a intervenční psychologické techniky pro
zaměstnance záchranných služeb.

        anotace: V časopisu
112 č. 3/2007 byl publikován článek o výzkumu zátěžových faktorů zaměstnanců zdravotnických
záchranných služeb (ZZS) v České republice. Z tohoto výzkumu vyplynulo
několik zajímavých zjištění, která jsou prezentována v tomto článku. Zaměřen
je také na prevenci a organizační opatření a programy krizové intervence.
        klíčová slova: záchranáři
- psychologie - zátěž psychická - prevence - opatření organizační -
intervence - techniky psychologické - výcvik

3

VONÁSEK, VLADIMÍR - LUKEŠ, PAVEL: Statistická ročenka 2009 Česká republika :
požární ochrana, Integrovaný záchranný systém, Hasičský záchranný sbor ČR.

        anotace: Přílohu
tohoto čísla 112 tvoří Statistická ročenka ČR za rok 2009 o požární ochraně,
Integrovaném záchranném systému a Hasičském záchranném sboru ČR. Ročenka
zachycuje činnost jednotek požární ochrany, statistiku požárů, preventivní
akce a programy, činnost v oblasti humanitární pomoci a základní ekonomické
ukazatele.
        klíčová slova: ochrana
požární - Integrovaný záchranný systém - hasičský záchranný sbor - Česká
republika - 2009 - ročenky statistické - požáry - prevence


BauPortal

- č. 2 (2010)

4

Sicherungsmaßnahmen bei
Bauarbeiten mit
Gleisbaumaschinen im
Fließbandverfahren.
Zabezpečovací opatření při
stavebních pracích se stroji na kladení kolejí pásovou metodou
        anotace: Opatření byla
dohodnuta za účelem prevence rizika úrazu vlakem na sousední koleji. Článek
analyzuje situaci a poskytuje pokyny k určení zabezpečovacího postupu.
Informuje o povinnostech osoby na kontrolním stanovišti. Seznamuje s podílem
prováděcího podniku na plánování zabezpečení a s odpovědností zabezpečovacího
podniku.
        klíčová slova: práce
stavební - stroje a zařízení - koleje - kolejnice - kladení - zabezpečení


Bezpečná práca - č. 6 (2009)

5

RADVANSKÁ, AGÁTA: Pyramída nehôd
a škody spôsobené nehodami.

        anotace: Nehoda je
definována jako neplánovaná a neočekávaná událost, jejíž následkem vznikne
úraz nebo poškození zdraví a současně/nebo poškození zařízení a majetku, při
které hrozilo nebezpečí poranění. Definice se jasně zaměřuje na managament
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Článek seznamuje s pyramidou nehod,
nazývanou také pyramida bezpečnosti, kterou v roce 1931 definoval H. W.
Heinrich.
        klíčová slova: nehody
- škody - teorie - management bezpečnosti práce - identifikace - hodnocení

6

JANČUROVÁ, LAURENCIA: Poľnohospodárstvo
patrí v krajinách EÚ medzi
najrizikovejšie odvetvia.

        anotace: Zemědělství
patří v zemích Evropské unie mezi nejrizikovější odvětví. Evropské statistiky
poukazují na to, že úroveň BOZP v rostlinné a živočišné výrobě je nižší než v
jiných odvětvích. Výsledkem tohoto nepříznivého stavu je každoročně více jak
600 smrtelných úrazů a vysoký počet zranění při práci. Článek se tedy
zaměřuje na specifika BOZP v zemědělství, rizika v rostlinné a živočišné
výrobě a poskytuje statistiky týkající se úrazovosti v tomto odvětví.
        klíčová slova: zemědělství
- výroba rostlinná - výroba živočišná - BOZP - rizika pracovní - statistiky -
úrazovost pracovní

7

GÁLIKOVÁ, EVA TEODORA - OSINA, OTO - GARAJOVÁ, JANA: Profesionálne
ochorenie z dlhodobého,
nadmerného a jednostranného zaťaženia
u sklárov.

        anotace: Ve Slovenské
republice od roku 1997 v pořadí všech přiznaných nemocí z povolání jsou
profesionální onemocnění způsobené dlouhodobou, nadměrnou a jednostrannou
zátěží na prvním místě a objevují se u celé řady profesí. Autoři uvádí
několik případů těchto profesionálních onemocnění ve sklářské profesi.
        klíčová slova: skláři
- sklárny - onemocnění profesionální - nemoci z povolání - zátěž nadměrná -
příklady

8

GALÁTOVÁ, MARTINA: Čo si Európania
myslia o svojich
pracovných podmienkach?

        anotace: 6. 10. 2009
zveřejnila EU-OSHA výsledky celoevropského průzkumu veřejného mínění o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci. Podle zjištění mají občané Evropy značné obavy,
že současná ekonomická krize mohla nepříznivě ovlivnit ochranu zdraví a
bezpečnost práce, čímž by se ohrozilo zlepšení, které zaznamenali v
uplynulých 5 letech. Mnoho Evropanů má pocit, že jsou dobře o BOZP
informováni a považují BOZP za důležitý faktor při hledání nového zaměstnání.
        klíčová slova: BOZP -
mínění veřejné - průzkumy - výsledky - OSHA

9

KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA: Uznávanie kvalifikácie
a osobitnej odbornej
spôsobilosti v oblasti BOZP : nástroj na
uplatnenie slovenských odborníkov
na trhu práce v krajinách Európskej
únie.

        anotace: Další
příspěvek přináší informace o práci, zaměstnávání, uznávání odborné
kvalifikace a odborné způsobilosti v oblasti bezpečnosti a ochrany při práci,
tentokrát ve Finsku.
        klíčová slova: kvalifikace
- způsobilost odborná - BOZP - EU - státy členské - profese - požadavky

10

JANČUROVÁ, LAURENCIA: Bezpečnosť a ochrana
zdravia v odvetví
čistiacich a upratovacích
služieb.

        anotace: EU-OSHA
věnovala v posledních letech zvýšenou pozornost problematice zajištění
požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oblasti čisticích a
úklidových služeb. Agentura poukázala na to, že práce v tomto odvětví se ve
zvýšené míře zajišťují prostřednictvím nekvalifikované pracovní síly -
zahraničními zaměstnanci, ti často dostatečně nebo vůbec neovládají jazyk
země, ve které pracují. To podstatně ztěžuje nejen běžnou komunikaci mezi
vedením organizace a zaměstnanci, ale také podávání instrukcí potřebných pro
bezpečný výkon práce. Odvětví navíc kvůli slabému finančnímu ohodnocení
charakterizuje vysoká fluktuace a vyskytují se zde problémy vyplývající z
nevyhovujícího pracovního prostředí a nedostatečného hodnocení rizik.
        klíčová slova: úklid -
čištění - služby - rizika pracovní - BOZP - hodnocení rizik - inspekce práce

11

JANČUROVÁ, LAURENCIA: Záver kampane
Hodnotenie rizík na
európskom summite.

        anotace: V
konferenčním středisku Euskalduna ve španělském
Bilbau se 17. listopadu 2009 konal slavnostní summit,
kterým byla ukončená dvouletá kampaň věnovaná hodnocení rizik. Summit byl
vynikající příležitostí ke střetnutí významných evropských expertů a
vedoucích představitelů majících rozhodující slovo při tvorbě legislativy v
oblasti BOZP. Summit poskytl prostor pro výměnu zkušeností správné praxe a
zároveň byl příležitostí k diskusi o budoucí strategii procesu hodnocení
rizik u zaměstnavatelů.
        klíčová slova: kampaně
evropské - hodnocení rizik - konference mezinárodní

12

BIBBING, ROGER - GALGÓCZY, ERNEST: Vyšetrovanie
úrazov vo Veľkej
Británii.

        anotace: Jedním z
největších problémů britského Úřadu bezpečnosti a ochrany zdraví, o kterých se
diskutovalo na jeho posledních poradách, bylo stanovení poměru počtů
vlastních terénních pracovníků mezi činnostmi, jako je vyšetřovaná závažných
úrazů, nehod a stížností, a přitom ještě zachování dostatečné kapacity na
důležité proaktivní činnosti bezpečnostních
kampaní. Poradce Královské společnosti pro úrazovou prevenci navrhuje určitá
řešení. Ta jsou v článku představena.
        klíčová slova: úrazy
pracovní - vyšetřování - Velká Británie

13

GALGÓCZY, ERNEST: Úprava práce a životosprávy na udržanie
duševnej zdatnosti.

        anotace: Ztráta
duševní výkonnosti ve vyšším věku se často považuje za nevyhnutelný osud
staršího člověka. Brožura Duševní zdatnost v povolání (Geistig
fit im Beruf), kterou
vydal německý Spolkový ústav ochrany práce a pracovního lékařství, na základě
současných poznatků výzkumů bojuje proti předsudku, že starší pracovníci jsou
méně tvořiví a duševně méně výkonní jak jejich mladší spolupracovníci.
Současně poukazuje na způsoby, jak je možné podporovat a udržovat duševní schopnosti
i ve vyšším věku.
        klíčová slova: pracovníci
starší - zdraví duševní - výkonnost - schopnosti duševní - literatura


Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2010)

14

MACÍČEK, JIŘÍ: Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce v oblasti
pracovních vztahů a podmínek v roce 2010.

        anotace: Ministerstvu
práce a sociálních věcí byl Státní úřadem inspekce práce pro rok 2010
předložen roční program kontrolních akcí s návrhy sedmi hlavních úkolů
kontrolní činnosti v oblasti pracovních vztahů a podmínek. Návrhy byly
zpracovány především na základě analýzy obdržených podnětů ke kontrole a
rozborů kontrolní činnosti systému inspekce práce v předcházejícím období. Do
návrhů jednotlivých úkolů byly rovněž zapracovány návrhy a připomínky vyšších
odborových orgánů a organizací zaměstnavatelů.
        klíčová slova: inspekce
práce - kontroly - programy inspekční - 2010 - návrhy

15

Novelizace zákona o prevenci závažných havárií mnoho novinek nepřinesla.
        anotace: Koncem roku
2009 byla ve Sbírce zákonů publikována v pořadí již čtvrtá novelizace zákona
o prevenci závažných havárií, tj. zákona č. 59/2006 Sb. Ne každá úprava měla
vztah k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Poslední novelizace zákonem
č. 488/2009 Sb. nabyla účinnosti 1. března 2010. Článek informuje o
novinkách.
        klíčová slova: prevence
havárií - havárie závažné - legislativa - novely

16

Novinky silniční dopravy přelomu roků 2009/2010.
        anotace: Nejvíce
legislativních novinek bývá ve Sbírce zákonů zveřejňováno koncem kalendářního
roku, resp. počátkem nového. Článek se zaměřil na problematiku silniční
dopravy a seznamuje s publikovanými novinkami.
        klíčová slova: doprava
silniční - legislativa - novely

17

MOTYČKOVÁ, PAVLA: Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví při práci.

        anotace: Přestože od
prvního vydání nařízení vlády č. 361/2007 Sb. neuplynulo mnoho času, je tady
jeho první novelizace. V zásadě lze shrnout, že k novelizaci nařízení vlády
bylo přistoupeno z věcných důvodů, zejména pak v těch oblastech, kde je snaha
o zjednodušení právního rámce.
        klíčová slova: ochrana
zdraví - podmínky - legislativa - novely

18

GECELOVSKÁ, DANIELA: Nová legislatíva v oblasti
BOZP na Slovensku.

        anotace: Další z
článků o BOZP na Slovensku seznamuje sa novou
legislativou v této oblasti. Legislativa je významným prostředkem realizace
politiky státu v oblasti BOZP. Rozvíjení právní úpravy zajištění BOZP
zabezpečuje podmínky pro zvyšování právní jistoty zaměstnavatelů a
zaměstnanců v BOZP.
        klíčová slova: BOZP -
legislativa - Slovensko

19

JANČUROVÁ, LAURENCIA: Bezpečnosť a ochrana
zdravia v súvislosti s 
očakávanými demografickými zmenami
na európskom trhu práce.

        anotace: Vyspělé sáty
Evropy dlouhodobě charakterizuje nepříznivý demografický vývoj, který se v
souvislosti s problematikou stárnoucí pracovní síly dostává v posledních
letech i do popředí zájmu odborníků z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.
        klíčová slova: stárnutí
- demografie - změny - BOZP - síla pracovní

20

PRIATEĽ, MIROSLAV: Kontrola dodržiavania
bezpečnosti a ochrany zdravia pri
používání kovoobrábacích, drevoobrábacích
a tvárniacich strojov.

        anotace: Do ročního
plánu celoslovenských úkolů, zabezpečovaných jednotlivými inspektoráty práce,
se přednostně dostávají ty, které jsou zaměřené na nejproblematičtější odvětví
výroby, tam, kde je nejvíce pracovních úrazů, a také úkoly sledující evropské
kampaně. Jedním z úkolů roku 2009, jehož realizace se zúčastnily inspektoráty
s celého Slovenska, byly prověrky se zaměřením na organizace, které ve výrobě
používají kovoobráběcí, dřevoobráběcí a tvářecí stroje.
        klíčová slova: stroje
kovoobráběcí - stroje dřevoobráběcí - stroje tvářecí - prověrky bezpečnosti
práce - inspekce práce - kontroly - Slovensko

21

JANČUROVÁ, LAURENCIA: Dodržiavanie
požiadaviek na zaistenie BOZP v
hoteloch, reštauráciách a
stravovacích zariadeniach.

        anotace: Zájem
inspekce práce o prověření plnění požadavků v odvětví hotelů, restaurací a
stravovacích zařízení (HORECA) byl podmíněný zájmem EU-OSHA v 
Bilbau o zaměstnance pracující v oblasti hotelových a
restauračních služeb. Práci v odvětví HORECA na evropském trhu práce
poznamenaly v posledních letech změny technologické, ekonomické,
legislativní, jako i sociologické změny, vyznačující se řadou specifik.
        klíčová slova: hotely
- restaurace - stravování společné - podmínky pracovní - prověrky bezpečnosti
práce - inspekce práce - kontroly - Slovensko

22

KOČÍ, MILOSLAV: Pády.
        anotace: Pády
představují více než 30 procent všech závažných pracovních úrazů, tj. úrazů s
následkem smrti a s hospitalizací, která trvá více než 5 dnů. Autor
představuje 2 kazuistiky "malých" pádů
(úraz při strážní pochůzce na rampě prodejny, pád sběrače čpavku strojovny
chlazení).
        klíčová slova: pády
osob - úrazy pracovní - příklady

23

Normové hodnoty u vyhlášky č. 268/2009 Sb..
        anotace: Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR uveřejnilo na svých webových stránkách pomůcku, která
uvádí platné technické normy obsahující normové hodnoty použité v
jednotlivých ustanoveních vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby.
        klíčová slova: stavby
- požadavky technické - hodnoty - normy technické - přehledy


Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2010)

24

Nový vzor záznamu o úrazu dítěte, žáka a studenta.
        anotace: Již dlouho
široká veřejnost, která se zabývá problematikou BOUP, hovoří, diskutuje a
hlavně očekává avizovanou novelizaci nařízení vlády č. 494/2001 Sb. Svoji
úpravou ji předešla novelizace vyhlášky č. 54/2005 Sb., o evidenci úrazů
dětí, žáků a studentů, a to vyhláškou č. 57/2010 Sb., která nabude účinnosti
dne 1. dubna 2010 (s výjimkou čl. I bodu 7, který nabude účinnosti 1. 5.
2010).
        klíčová slova: úrazy -
děti - žáci - studenti - evidence - hlášení úrazů - legislativa

25

ITI Praha se změnil na státní příspěvkovou organizaci státního odborného
dozoru - Technickou inspekci České republiky.

        anotace: ITI Praha se
od 1. ledna 2010 na základě změny ve zřizovací listině přejmenoval na
Technickou inspekci České republiky. Nový název jednoznačně vystihuje poslání
a působnost organizace státního odborného dozoru a současně přispívá k
utlumení zaměnitelnosti původního názvu s jinými obdobnými institucemi.
        klíčová slova: inspekce
technická - dozor státní odborný - instituce

26

VALA, JIŘÍ: Evropská kampaň o hodnocení nebezpečných látek na pracovištích.
        anotace: Výbor
vrchních inspektorů práce (SLIC) vyhlásil informační a inspekční kampaň
zaměřenou na zlepšování podmínek a činností při nakládání s nebezpečnými
látkami v malých a středních podnicích. V ČR potrvá kampaň do března 2011 a
bude ji zajišťovat Státní úřad inspekce práce s jeho oblastními inspektoráty.
        klíčová slova: kampaně
evropské - inspekce práce - látky nebezpečné - podniky malé - podniky střední

27

Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce v oblasti BOZP v roce 2010.
        anotace: Příspěvek
navazuje na článek zveřejněný v čísle BHP 2/2010, k prověrkám oblasti
pracovních vztahů a podmínek doplňuje prověrky technické. Při sestavování
programy vycházely SÚIP a OIP nejen ze situace v ČR, ale program byl tvořen
zejména na evropské priority (např. pomoc malým a středním podnikům, chemické
látky).
        klíčová slova: prověrky
bezpečnosti práce - inspekce technická - kontroly - inspekce práce - programy

28

KOČÍ, MILOSLAV: Pády ze střech a plošin.
        anotace: Často se
vyskytujícím druhem pádů jsou pády ze střech a plošin. Typickými příklady
včetně porušení předpisů jsou uvedené úrazy (pády, mokré střechy, světlíky,
nezabezpečené plošiny).
        klíčová slova: úrazy
pracovní - úrazy pádem - pády osob - střechy - plošiny - příklady

29

GRANDEOVÁ, VĚRA: Změny klasifikace ekonomické činnosti CZ-NACE : pokračování z
BHP 12/2009.

        anotace: Velmi
důležitou a využívanou pomůckou při evidenční a statistické činnosti na
podnikové sféře jsou klasifikace vydávané Českým statistickým úřadem. V souvislosti
s platností nové klasifikace ekonomické činnosti (od 1. 1. 2008) proto článek
upozorňuje na změny. Tento přehled navazuje na článek z BHP 12/2009.
        klíčová slova: činnosti
ekonomické - klasifikace - statistiky - změny

30

FUCHS, ALEXANDR - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy, významné z hlediska
ochrany zdraví.

        anotace: Článek
přináší přehled a recenze nově vydaných a novelizovaných českých technických
norem, které řeší nebo se významně dotýkají problematiky ochrany zdraví,
bezpečnosti při práci a hygieny práce, pracovního lékařství a požární
ochrany.
        klíčová slova: BOZP -
bezpečnost práce - ochrana zdraví - hygiena práce - lékařství pracovní -
ochrana požární - normy technické - přehledy


Československá psychologie - č. 1 (2010)

31

KEBZA, VLADIMÍR - ŠOLCOVÁ, IVA: Syndrom vyhoření, vybrané psychologické
proměnné a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění.

        anotace: Stať popisuje
design, realizaci a výsledky prospektivně uspořádaného dvoufázového šetření,
jehož cílem bylo ověřit na souboru ekonomicky aktivních českých mužů a žen
potenciální souvislosti mezi syndromem vyhoření, vybranými psychosociálními
charakteristikami a hlavními známými riziky kardiovaskulárních chorob.
Součástí projektu byla intervence směřující ke snížení výskytu rizikových
faktorů KVO a syndromu vyhoření. Dalším cílem projektu byla snaha zhodnotit
vliv edukace probandů na snížení rizik KVO (i
syndromu vyhoření), jak již bylo dříve, pokud jde o rizika KVO, prokázáno.
Soubor probandů (78 osob, 64 žen, 14 mužů; průměrný
věk 48,4; SD 11,6; min.věk 22, max. věk 67) byl získán oslovením českých i
zahraničních firem, podniků a institucí. Pokud jde o změny biochemických
proměnných v důsledku intervence, snížení celkového cholesterolu a LDL
cholesterolu lze pokládat za velmi příznivý nález. Změny psychologických
proměnných lze rovněž pokládat za příznivé: došlo ke snížení řady rizikových
charakteristik a ke zvýšení úrovně vnímané sociální opory, která je
protektivním faktorem. Z výsledků vyplývá, že koncentrace
lipidů a jejich metabolismus jsou relativně velmi citlivé na osobnostní a
psychosociální charakteristiky, jež lze pokládat za obecně rizikové pro
zdraví. Jednotlivé proměnné se jako prediktory
uplatňovaly v menší míře než faktory, jež zastupovaly několik proměnných.
        klíčová slova: syndrom
vyhoření - nemoci kardiovaskulární - metabolismus


Die BG - č. 1 (2010)

32

PASSEHL, GERT: Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz
bei Lagerung
und Transport.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
při skladování a dopravě
        anotace: Článek podává
přehled organizačních nedostatků v oblastech skladování a doprava a informuje
o správném utváření pracovišť se zřetelem k ergonomickým požadavkům.
Poukazuje na mechanická a elektrická ohrožení, nebezpečné látky, nebezpečí
požárů a výbuchů, biologické ohrožení a psychické zátěže. Informuje o
bezpečné práci řidičů a o dopravě nebezpečného zboží.
        klíčová slova: skladování
- doprava - pracoviště - ergonomie - látky nebezpečné - ohrožení osob -
ohrožení mechanické - požáry - výbuchy - zátěž psychická - řidiči

33

BENNING, CHRISTOPH: Innovative Ansätze
im Arbeits-
und Gesundheitsschutz der
Entsorgungsindustrie.
Inovativní
nápady v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v průmyslu odstraňování
odpadů
        anotace: Článek
seznamuje s nebezpečím úrazů a zdravotním rizikem při odvozu odpadků, při
úklidu ulic a silnic a v zařízení na zpracování odpadu. Některá rizika jsou
podmíněna nesprávným chováním. Jsou uvedena inovativní
preventivní opatření a zdůrazněn význam informačních médií. Patří sem soubor
médií, filmový festival BOZP a mediatéka.
        klíčová slova: odpady
- čištění - úklid - silnice - ulice - prevence úrazů - prevence rizik -
opatření bezpečnostní - média - filmy - informace

34

MARBURGER, HORST: Neuere Rechtsentwicklung
bei § 116 SGB X.
Novější právní vývoj u § 116
sociálního zákoníku X
        anotace: Kdo je zaviněně
zraněn, má právo na náhradu škody, která může být upravena jak podle
občanského zákoníku, tak i podle sociálního zákoníku X. V tomto případě
nastává tzv. přechod pohledávky, který má různá omezení. Článek diskutuje
tzv. rodinné privilegium a široce zkoumá rozsudek Spolkového soudního dvora
ze dne 22. 4. 2009. Vysvětluje vazbu soudu na nepopiratelné rozhodnutí při
rozhodování o přecházejícím nároku podle uvedeného paragrafu.
        klíčová slova: úrazy -
náhrady škody - zákoník občanský - zákoníky - rozsudky soudní - Soudní dvůr -
Německo


Journal

of Occupational
and Environmental
Hygiene - č. 12 (2009)

35

HONG-GELLER, ELIZABETH: A role for cell adhesion in
beryllium-mediated
lung disease.
Úloha buněčné
adheze při plicní chorobě aktivované berylliem
        anotace: Chronická
berylióza (CBD) jsou plicní obtíže, při nichž expozice
lehkému kovovému beryliu (Be) způsobuje akumulaci
pro Be specifických CD4+T buněk v plicích a tvorbu
plicních granulomů. V tomto přehledu je diskutován důkaz implikující procesy
adheze buněk na počátku choroby a potenciál buněčné adheze jako základ vývoje
nových terapií.
        klíčová slova: berylium
- nemoci chronické - nemoci dýchacích cest - plíce - přilnavost

36

Extraction of
beryllium from
refractory beryllium oxide
with dilute ammonium
bifluoride and
determination by fluorescence : a multiparameter
performance evaluation.
Extrakce berylia z
refrakterního oxidu berylnatého se zředěným hydrofluoridem
amonným a stanovení pomocí fluorescence : multiparametrové
zhodnocení výkonu
        anotace: V této práci
byly získány údaje o výkonu při extrakci berylia z různě velkých frakcí
částic BeO za použití zředěného vodného roztoku
hydrofluoridu amonného (HFA) stanovené fluorescencí. Byly
zkoumány účinky koncentrace a objemu HFA, teplota extrakce, typy trubiček a
přítomnost filtru nebo stíracích prostředků. Je popsána použitá skenující
elektronová mikroskopie.
        klíčová slova: berylium
- fluoridy - stanovení - oxidy - výkon - hodnocení - fluorescence

37

Interlaboratory evaluation
of a standardized
inductively coupled plasma
mass spectrometry
method for the
determination of
trace beryllium in
air filter samples.
Mezilaboratorní zhodnocení normalizované
induktivně propojené metody plazmové hmotové spektrometrie pro stanovení
stopového berylia ve vzorcích vzduchového filtru
        anotace: Zhodnocení
uvedené metody (ICP-MS) bylo provedeno podle požadavků hodnocení pro zkušební
metody mezinárodní normy ASTM. Metoda ICP-MS je efektivní pro stanovené
účely, existuje zde však několik omezení. Tato práce by neměla být chápána
jako výzva použitým technikám přípravy vzorků. Použití metody ICP-MS ke
stanovení stopového množství Be je nad možnosti
některých laboratoří.
        klíčová slova: berylium
- stanovení - množství stopové - normy mezinárodní - spektrometrie - filtry

38

KNUDSON, THEODORE L. - KOLANZ, MARC E.: An
innovative safety model
and e-learning
guide to working
safely with beryllium
throught the
industrial supply
chain.
Inovativní
bezpečnostní model a příručka elektronického studia pro bezpečnou práci s
beryliem v průběhu řetězce průmyslové dodávky
        anotace: Byl vyvinut
ochranný model založený na předpokladu využití všech druhů potenciální
expozice pracovníků. Základními principy modelu je zamezit styku
Be s plícemi, udržovat pracoviště čisté, chránit pokožku
a oděv před stykem s Be, a to u zdroje, na
pracovišti i v celém závodě, a připravit pracovníky pro bezpečnou práci.
        klíčová slova: berylium
- expozice pracovníků - hygiena práce - příručky - studium

39

Current treatment
of chronic beryllium
disease.
Současná léčba chronické
beryliózy
        anotace: Neexistují
randomizované zkoušky ke stanovení účinků léčby. Je proto
rozumné zbavit pacienty s tímto chronickým onemocněním další expozice a léčit
postupující chorobu dlouhodobými kortikosteroidy. Účinek léčby by měl být
monitorován testy funkce plic a CT. Jakmile však vznikne plicní fibróza, tato
terapie poškození vyléčit nedokáže.
        klíčová slova: berylium
- nemoci dýchacích cest - nemoci chronické - plíce - expozice pracovníků -
léčení - fibróza

40

Validation of
analytical methods
and instrumentation for
beryllium measurement :
review and summary
of available
guides, procedures,
and protocols.
Ověřování
správnosti analytických metod a přístrojová technika pro měření berylia :
přehled a souhrn dostupných směrnic, postupů a protokolů
        anotace: Dokument
poskytuje přehled dostupných zdrojů, které lze použít. Literární přehled
obsahuje standardní metody a publikace. V příloze je uveden anotovaný seznam
článků, časopisů a knih, v němž jsou zahrnuty dostupné hodnotící dokumenty a
příručky. Cílem byla spolupráce na výzkumu a zlepšení stavu ověřování
správnosti měření berylia na pracovišti a v životním prostředí.
        klíčová slova: berylium
- měření - přístroje měřicí - metody analytické - směrnice - postupy -
přehledy - protokoly - bibliografie

41

BRISSON, MICHAEL J. - ARCHULETA, MELECITA M.: The
real issue with
wall deposits in
closed filter
cassettes : what´s
the sample?
Skutečný
problém s usazeninami na stěnách uzavřených filtračních kazet : co je vzorek?
        anotace: Prach na
stěnách kazet byl diskutován v literatuře pro velký počet kovů včetně
berylia. Zdá se, že i při nejlepší konstrukci mohou částice vniknout do
kazety a uložit se na vnitřní stěně spíše než na vzorkovacím médiu. Příčina
není ještě dobře známa. Zásadní otázkou je, co je vzorek. Článek podává
přehled pozadí problému, pokládá uvedenou otázku a diskutuje možnosti jejího
řešení.
        klíčová slova: berylium
- prach kovový - filtry - částice - kazety filtrační

42

MCCAWLEY, M.: A rationale for sampling
deposited submicrometer
berylium particulate matter.
Princip odběru vzorků uložených submikrometrických
částic berylia
        anotace: Existují
data, indikující, že frakce uložených submikrometrických
částic (DSP) aerosolu berylia mohou způsobit onemocnění. Údaje DSP však ještě
nejsou dostatečné k navržení normy založené na počtu částic. Článek uvádí
kritérium pro DSP a zjišťování počtu ve srovnání s hodnocením hmoty. Podává
podrobný přehled metod odběru vzorků.
        klíčová slova: berylium
- aerosoly - částice - odběr vzorků


Le

Travail Humain - č. 4 (2009)

43

BRANGIER, E. - DUFRESNE, A. - HAMMES-ADELÉ, S.: Approche
symbiotique de la relation
humain-technologie : perspectives
pour l´ergonomie informatique.
Symbiotický přístup ke vztahu člověk-technika : perspektivy pro
informatickou ergonomii
        anotace: Článek bere
na zřetel ergonomii v koncepci a používání symbiotických technologií a
zdůrazňuje, že zvládání těchto nových interakcí je centrem nových kritérií
pro ergonomii informačních technologií. Je upřesněn význam symbiotického
přístupu. Zohlednění symbiózy vede od problematiky na úrovni interakce
člověk-stroj k problematice na úrovni hybridace
člověk-stroj.
        klíčová slova: člověk
- stroje - technologie - technologie informační - ergonomie - interakce


Professional Safety - č. 1 (2010)

44

HORREY, WILLIAM J. - LESCH, MARY - MELTON, DAVID F.: Distracted
driving : examining
the effects of
in-vehicle tasks.
Nepozorné
řízení : zkoumání dopadů na úkoly uvnitř vozu
        anotace: Různá vnitřní
zařízení vozu jsou stále populární a pro některé profese i nezbytná. Nicméně
tato zařízení mohou rovněž způsobit, že řidiči přestanou být pozorní a
zapomínají na nebezpečí, která může rozptýlení způsobit. Řidiči si mohou
přestat být vědomi, jak je jejich pozornost rozptýlena, nebo neuvažují o tom,
kdy a jak dlouho mohou zařízení používat, aniž by to ohrozilo jejich bezpečné
řízení vozu. Článek popisuje dvě nedávné studie, které zkoumaly dva problémy
spojené s nepozorným řízením: 1) úroveň toho, kdy jsou si řidiči vědomi svého
rozptýlení a 2) zda řidičovo vědomí dopravních požadavků zlepší jeho
rozhodování s ohledem na čas a použití zařízení ve voze.
        klíčová slova: řízení
motorových vozidel - řidiči - zařízení - vybavení - automobily - pozornost -
vnímání - chování bezpečné - studie

45

HORREY, WILLIAM J. - LESCH, MARY - MELTON, DAVID F.: Distracted
driving : do drivers'
perceptions of
distractions become more
accurate over
time?
Nepozorné řízení : stalo se vnímání řidičů
vlastního rozptýlení přesnější v průběhu času?
        anotace: Mnoho lidí
souhlasí, že rozptylování při řízení není bezpečné. Přesto řada z nich
provádí během řízení aktivity, které jejich pozornost rozptýlí, a to zřejmě
proto, že si myslí, že dokáží zvládnout všechny činnosti najednou. Článek
zkoumá, zda se v průběhu času změnilo vnímání řidičů o vlastním rozptýlení
během řízení. Seznamuje se studií, v níž byla měřena přesnost řidičova odhadu
nepozorného řízení v průběhu času. Výsledky poskytly důkaz, že řidičova
neschopnost přesně odhadnout nepozornost při řízení v průběhu času trvá.
        klíčová slova: řízení
motorových vozidel - řidiči - pozornost - vnímání - studie

46

MACHLES, DAVID - BONKEMEYER, ED - MCMICHAEL, JACKIE: Community
of practice : a 
workplace safety
case study.
Společenství praxe : případová studie
bezpečnosti na pracovišti
        anotace: Zaměstnanci,
kteří pracují sami v určité oblasti či prostoru, mají často vlastní způsob
výkonu pracovních činností. Zkoumáním těchto zaměstnanců jako skupiny lidí,
jejíž cíle a zájmy jsou podobné, může pomoci bezpečnostním odborníkům a
managementu podniku lépe pochopit jejich pracovní postupy a rozvíjet tak
účinné a udržitelné programy bezpečnosti práce, kterými se budou řídit
všichni v této oblasti.
        klíčová slova: bezpečnost
práce - řízení bezpečnosti práce - pracoviště - programy bezpečnosti práce -
praxe - studie případové


Professional Safety - č. 2 (2010)

47

AYERS, DAVID: Environmental aspects
and impacts : a 
system for identifying
priorities and
setting goals.

Environmentální aspekty a dopady : systém pro
identifikaci priorit a stanovení cílů
        anotace: Společnosti,
které přijaly za své směřování k ekologickým aktivitám, podporu ochrany
životního prostředí a sociální odpovědnost, zjistily, že čistý a efektivní
provoz nejen chrání životní prostředí, ale také pomáhá ušetřit peníze a
zlepšit firemní pověst. Bezpečnostní profesionálové mohou podporovat tyto
snahy o snížení dopadů na životní prostředí prostřednictvím implementace
bodovacího systému, který pomáhá identifikovat všechny environmentální
aspekty a dopady, určit priority a stanovit měřitelné cíle.
        klíčová slova: management
bezpečnosti práce - aspekty environmentální -
ochrana životního prostředí - systémy

48

REIF, RONALD H. - LIFFERS, MARK - FORRESTER, NED: Lithium battery
safety : a look
at Woods Hole
Oceanographic Institution's
program.
Bezpečnost lithiových baterií : pohled
na program Woods Hole Oceanographic
Institution
        anotace: Jak neustále
roste popularita a aplikace pro lithium a lithiové
baterie, tak se objevují i obavy z nebezpečí, která mohou představovat. V reakci
na řadu vnitřních a vnějších mimořádných událostí týkajících se těchto
baterií, vyvinula společnost Woods Hole
Oceanographic Institution
komplexní bezpečnostní program pro lithiové
baterie, který zahrnuje analýzu rizik, bezpečnost prostřednictvím konstrukce
a výroby, nakládání s odpady a komplexní školení zaměstnanců.
        klíčová slova: lithium
- baterie - rizika - programy - bezpečnost - analýzy rizik

49

CHINNIAH, YUVIN: Equipment lockout
: a review of
written lockout
programs in Quebec.
Uzamčení
zařízení : přehled písemných programů pro zamykání v Quebecu
        anotace: Řízení
nebezpečné energie je v mnoha průmyslových odvětvích stále problematické.
Programy pro uzamčení zdrojů energie byly analyzovány z hlediska souladu s
právními požadavky a spojitosti s obecně přijímanými normami pro daný
předmět. Analýza těchto písemných programů sebraných v různých průmyslových
areálech v Quebecu ukazuje, že mnohé z těchto
programů postrádají dostatečně podrobné a vhodné pokyny a často přehlížejí
znalosti průmyslu. V mnoha případech chybí návaznost na normy.
        klíčová slova: energie
- zařízení - uzamčení - požadavky - programy - analýzy


Sicher

ist Sicher - č. 1 (2010)

50

VÖLKER, KATY - ADOLPH, LARS: Immer
Ärger mit dem
Computer : liegt es
an Hardware, Software oder Brainware?
Stálé zlobení s počítačem : je to věc hardwaru, softwaru nebo lidského
mozku?
        anotace: Dobrá práce s
digitalizovanou technikou závisí na tom, jak je uspořádáno rozhraní
člověk-počítač. Článek informuje o pořizování vhodného softwaru a hardwaru
pro podnik. Seznamuje s interakcí člověk-pracovní prostředek a s osobami,
které by se měly podílet na provádění zkoušek kvality počítačů.
        klíčová slova: počítače
- hardware - software - rozhraní - člověk - kvalita

51

SCHMAUDER, MARTIN - HÖHN, KATRIN - PARITSCHKOW, SILKE: Ergonomische
Gestaltung von
Arbeitsplätzen für
Triebfahrzeugführer der Deutschen
Bahn AG.
Ergonomické utváření pracovišť pro
strojvůdce hnacích vozidel Německých drah
        anotace: Prostor pro
strojvůdce by měl být pokud možno jednotně konstruovaný a na vysoké
ergonomické úrovni. Je dán přehled o současné situaci. K zjišťování požadavků
pro výzkumný záměr byla vyvinuta databanka a byly stanoveny pracovně vědecké
vyšetřovací metody spočívající v analýze činností, dotaznících a šablonové
somatografii. Jsou uvedeny příklady designu strojvůdcova
pracoviště.
        klíčová slova: železnice
- vozidla kolejová - ergonomie - kabiny - design - strojvedoucí - databanky -
dotazníky - Německo

52

Anthropometrische Daten
in Normen : Herausforderung
für Konstruktion
und Bau von
Produkten.
Antropometrická data v normách :
výzva pro konstrukci a výrobu produktů
        anotace: Pro BOZP mají
antropometrická data v normách velký význam. Zpráva KAN 44 zdůrazňuje
antropometrické míry a dává pokyny, jak lze podporovat jejich správné
použití, zvláště v oboru norem. Předpokladem k tomu jsou aktuální
antropometrická data i možnost přezkoušet hodnoty a příp. je aktualizovat.
Článek poskytuje doporučení k dalšímu postupu.
        klíčová slova: antropometrie
- normy - konstrukce - výroba - produkty

53

LENKEIT, MALTE: Körpergerechtes Sitzen
am Arbeitsplatz
bewegt die Menschen.
Sezení odpovídající tělesným proporcím na pracovišti dynamizuje lidi
        anotace: Podstatou
aktuální terénní studie je chápat sezení nejen podle tradičních vzorců
ergonomických hledisek, nýbrž věnovat větší pozornost biomechanickým aspektům
sezení. Kancelářská sedadla by měla umožňovat mikropohyby
v rámci poloh vsedě, které odlehčují páteř. Ergonomie a biomechanika určuje
techniku správného sedadla. Management zdraví se osvědčil.
        klíčová slova: ergonomie
- sedadla pracovní - kanceláře - polohy těla - dynamika - pohyby osob -
biomechanika

54

Büroeinrichtungen : made
in Germany : das
Büro ist eine
wichtige Schnittstelle
zwischen Unternehmen,
Mitarbeiter und
Kunden.
Kancelářské zařízení : vyrobeno v Německu :
kancelář je významným rozhraním mezi podnikem, pracovníkem a zákazníkem
        anotace: Vzhledem k
rostoucím energetickým nákladům je optimalizace plochy pracovišť velkým
úkolem budoucnosti. S inovativními koncepcemi
zařízení ve spojení s novými materiály designem a tlumením zvuku lze tento
proces podpořit. Článek poskytuje několik rad pro flexibilní volbu kancelářského
nábytku, např. sedadla Duo-back balance,
Xenium freework nebo
EasySit.
        klíčová slova: kanceláře
- nábytek - nábytek sedací - sedadla pracovní - Německo


Sicher

ist Sicher - č. 2 (2010)

55

Gefahrstoffe schnell
und praxisnah
im Griff : das
Gefahrstoffinformationssystem GisChem.
Rychlé a praktické zacházení s nebezpečnými látkami : informační systém
pro nebezpečné látky GisChem
        anotace: Článek
informuje o systému pro chemii, vedeném na internetu u Oborového společenství
surovin a chemického průmyslu. Seznamuje s obsahem údajových listů
GisChem, zmiňuje význam návodů k zacházení s nimi a
podává výklad modulu HGS-Konvertor. Pomocí modulu Seznam nebezpečných látek
mohou uživatelé získat informace z databanky GisChem.
        klíčová slova: látky
nebezpečné - průmysl chemický - chemie - listy údajové - databáze - návody -
společenství oborová

56

ROSKOPF, NORBERT: Kontinuierliche
Verbesserung von
Sicherheit und
Gesundheitsschutz der Fremdfirmen
in den Unternehmen der Rheinischen
Braunkohlindustrie : Teil
1/2.
Kontinuální zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci firem
poskytujících na časově omezenou dobu zaměstnance v podnicích Rýnského
hnědouhelného průmyslu : část 1/2
        anotace: Náhrada
vlastního personálu cizím je výzvou jak pro zaměstnavatele, tak i
zaměstnance. Je třeba věnovat BOZP větší pozornost a usilovat o vyrovnání
úrovní BOZP. Článek seznamuje s rámcovými podmínkami managementu těchto firem
se zvláštními požadavky na montážní práce a s problémy využívání zaměstnanců
dodavatelských firem.
        klíčová slova: průmysl
těžební - uhlí - elektrárny tepelné - doly uhelné - podniky - zaměstnanci
pomocní - zaměstnanci - Německo

57

WEIKERT, FRITZ - MARX, MARCUS - HENKE, MARCO: Brände
und Explosionen
bei Schweiß-
und verwandten
Arbeiten im Bereich
Verwaltung, Kunst,
Gesundheits- und
Bildungswesen.
Požáry a výbuchy při svařovacích a
příbuzných pracích v oblasti správy, umění, zdravotnictví a školství
        anotace: Článek
provádí charakteristiku jednotlivých oblastí při svařovacích a příbuzných
pracích v oblasti správy, umění, zdravotnictví a školství a na příkladech
vysvětluje, jaké jsou časté zdroje nebezpečí výbuchu nebo požáru, které je
třeba v budoucnosti odstranit. Nezřídka jde o nenávratné ztráty (např.
historické a umělecké předměty). Příklady jsou rozděleny podle uvedených
oblastí.
        klíčová slova: požáry
- výbuchy - exploze - svařování - řezání - umění - zdravotnictví - vzdělávání
- správa státní


Spektrum - č. 2 (2009)

58

KLOUDA, KAREL: Fullerenové nanočástice
jako možné produkty hoření, a to i ve vazbě na environmentální
problémy obecných nanosloučenin.

        anotace: Příspěvek
popisuje obecné a jedinečné vlastnosti nanočástic.
Rozvoj instrumentální analýzy v posledních letech umožnil identifikovat
uhlíkaté nanočástice (např. fullereny) vznikajících
v sazích při požárech dřeva a řady dalších organických látek. Další část
příspěvku popisuje charakteristické vlastnosti fullerenu C60 a diskutuje
názory na jeho biologické a toxické vlastnosti.
        klíčová slova:
nanotechnologie - nanočástice -
saze - toxicita

59

Hodnocení klasifikace nebezpečných chemických látek podle GHS.
        anotace: Článek
seznamuje se základním legislativním rámcem klasifikace, označování a balení
nebezpečných chemických látek a přípravků. Zároveň nastiňuje základní postupy
při klasifikaci nebezpečných látek dle nařízení dříve označovaného jako GHS,
nyní CL&P. Na příkladu případové studie ukazuje základní nedostatky
tohoto nařízení a základní problémy, kterým musí výrobci a dovozci při
registraci nebezpečných látek dle CL&P čelit.
        klíčová slova: látky
nebezpečné - klasifikace - GHS - nařízení


Travail

et Sécurité - č. 703 (2010)

60

RICHEZ, JEAN-PAUL - LARCHER, CHRISTINE - RAVALLEC, CÉLINE:
Une fonction
méconnue et mal
aimée : maintenance :
dossier.
Neznámá a nemilovaná funkce : údržba :
souhrnná zpráva
        anotace: Jde o funkci,
která se skládá z mnoha profesí. Počet pracovníků údržby roste, přičemž jsou
vystaveni četným rizikům: hluku, vibracím, tepelným zátěžím, manipulaci s
těžkými břemeny, chemikáliím, škodlivému pracovnímu rytmu atd. Průmyslovou
údržbu je třeba nově zhodnotit. Článek přináší informace z několika
pracovišť.
        klíčová slova: údržba
- údržba zařízení - rizika pracovní - rizika zdravotní - Francie


Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR - částka 1 (2010)

61

Vzdělávací program nástavbového oboru Pracovní lékařství.
        anotace: Je zde
představen vzdělávací program nástavbového oboru Pracovní lékařství. Cílem
vzdělávání je dosažení úplné kvalifikace v tomto nástavbovém oboru, tzn.
příprava absolventa schopného zhodnotit vliv pracovní činnosti, pracovního
prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků.
        klíčová slova: lékařství
pracovní - vzdělávání - programy vzdělávací

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail