Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2009/9

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

 

112 - č. 8 (2009)
112 - č. 9 (2009)
Bezpečná práca - č. 4 (2009)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2009)
České pracovní lékařství - č. 2 (2009)
Die BG - č. 7-8 (2009)
Human Factors - č. 2 (2009)
Hygiena - č. 3 (2009)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 8 (2009)
Moderní řízení - č. 9 (2009)
Profit - č. 35 (2009)
Rescue Report - č. 4 (2009)
Sondy - č. 12 (2009)
Spektrum - č. 1 (2009)
Technik - č. 9 (2009)
TÜV SÜD Journal Česká Republika - č. 3 (2009)
Zdravotnictví v České republice - č. 3 (2009)

 

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

112 - č. 8 (2009)

1

SÝKORA, VLASTIMIL: Ochranné prostředky dýchacích orgánů 7 : autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem (vzduchové).
        anotace: Další článek o ochranných prostředcích dýchacích orgánů se věnuje autonomním vzduchovým dýchacím přístrojům s otevřeným okruhem, které v porovnání s předchozími prostředky poskytují vyšší úroveň ochrany.
        klíčová slova: prostředky ochranné - ochrana dýchadel - přístroje dýchací

112 - č. 9 (2009)

2

HRDLIČKA, JAN: Jak zasílat chemické látky a přípravky.
        anotace: V rámci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje působí výjezdová skupina chemické laboratoře při Školicím středisku Tišnov, která zabezpečuje výjezdy k chemickým haváriím nebo únikům neznámých látek. V poslední době se množí zásahy této výjezdové skupiny v třídírně poštovních zásilek. Článek se proto věnuje tomu, jak zasílat chemické látky a přípravky.
        klíčová slova: látky chemické - přípravky chemické - přeprava - balení - značení

3

SÝKORA, VLASTIMIL: Ochranné prostředky dýchacích orgánů 8 : autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem s tlakovým kyslíkem nebo se směsí tlakového kyslíku a dusíku (kyslíkové).
        anotace: Osmý díl článků o ochranných prostředcích dýchacích orgánů se věnuje autonomním dýchacím přístrojům s uzavřeným okruhem s tlakovým kyslíkem nebo se směsí tlakového kyslíku a dusíku (kyslíkové).
        klíčová slova: přístroje dýchací - ochrana dýchadel - kyslík

Bezpečná práca - č. 4 (2009)

4

RADVANSKÁ, AGÁTA: Hodnotenie bezpečnosti pracoviska povrchovej úpravy kovov pomocou anodickej oxidácie.
        anotace: Článek je zaměřený na posouzení rizika vyplývajícího z činnosti a výrobních operací při procesu anodické oxidace hliníku. Při procesu tvrzení povrchové vrstvy hliníku může docházet ke vzniku různých nežádoucích událostí, které mohou vážně ohrozit zdraví, poškodit zařízení, ale i vážně narušit výrobní proces a fungování podniku.
        klíčová slova: kovy - hliník - oxidace - povrchy - posuzování rizik - pracoviště - výroba

5

JANČUROVÁ, LAURENCIA: Legislatívne požiadavky a ich aplikácia v praxi : vibrácie v pracovnom prostredí.
        anotace: Jedním z problémů, které sužují zaměstnance a zaměstnavatele na pracovištích, jsou vibrace. Úsilí o prevenci a zamezení škodám způsobeným na zdraví zaměstnanců vlivem nadměrných vibrací vedlo evropské zákonodárce k přijetí legislativy ustavující požadavky na zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců před působením vibrací a otřesů a na předcházení rizikům pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců, která vznikají nebo mohou vznikat v souvislosti s expozicí vibracím na pracovišti.
        klíčová slova: vibrace - prevence - rizika - legislativa - EU - požadavky bezpečnostní

6

ORAVEC, MILAN: História pojmov v oblasti posudzovania rizík.
        anotace: Autor se v článku věnuje historii pojmů v oblasti posuzování rizik. Abychom byli schopni rizika řídit, musíme být především schopni je nejprve identifikovat, posoudit a přijmout opatření. Jsou zmíněny pojmy kauzální závislosti (nebezpečí, ohrožení, poškození, škoda, důsledek), pojmy procesní (identifikace, hodnocení) a pojmy, které riziko popisují (akceptovatelné riziko, zůstatkové riziko, matice rizik).
        klíčová slova: rizika - posuzování rizik - hodnocení rizik - identifikace rizik - pojmy - terminologie

7

Odborné usmernenie (smernica) na tvorbu a zabezpečenie programy prvej pomoci na pracovisku.
        anotace: V Evropské unii každé tři a půl minuty někdo zemře v souvislosti s pracovní činností. Takto ročně přichází o život více jak 150 tisíc lidí, a to na následky jedné ze dvou příčin - asi 8900 v rámci náhle vzniklých nehod na pracovišti a 142 tisíc na následky nemocí z povolání. Článek tedy přináší informace o tom, jak poskytnout první pomoc na pracovišti.
        klíčová slova: první pomoc - pracoviště - programy - vzdělávání

8

KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA: Uznávanie kvalifikácie a osobitnej odbornej spôsobilosti v oblasti BOZP : nástroj na uplatnenie slovenských odborníkov na trhu práce v krajinách Európskej únie.
        anotace: Příspěvek přináší informace o práci, zaměstnávání, uznávání odborné kvalifikace a odborné způsobilosti v oblasti bezpečnosti a ochrany při práci, tentokrát v Polsku.
        klíčová slova: kvalifikace - způsobilost odborná - BOZP - EU - Polsko

9

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Zdravé pracoviská v praxi : v akciovej spoločnosti SLOVALCO.
        anotace: V rámci kampaně Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) Zdravá pracoviště v praxi zorganizovala společnost Omnimedia Public Relations, s. r. o., Bratislava, ve spolupráci s Národním inspektorátem práce v Košicích exkurzi novinářů do akciové společnosti SLOVALCO, Žiar nad Hronom. Článek tedy popisuje přístup společnosti k oblasti BOZP.
        klíčová slova: BOZP - podniky - praxe - Slovensko - řízení bezpečnosti práce

10

Partnerstvo v otázkach bezpečnosti práce.
        anotace: Název příspěvku Partnerství v otázkách bezpečnosti práce vyjadřuje, že všichni, kteří se v podniku zúčastňují procesu bezpečnosti práce, společně usilují o zlepšení ochrany zdraví a bezpečnost. Znamená to, že každý k tomu podle svých možností a povinností účinně přispívá.
        klíčová slova: BOZP - podniky - řízení bezpečnosti práce - spolupráce - procesy BOZP

Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2009)

11

ŠMÍDOVÁ, MIROSLAVA: Doprava.
        anotace: Dne 31. srpna byla rozeslána částka 88 Sbírky zákonů, která obsahuje dlouho avizovanou novelu vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (č. 283/2009 Sb.). Autorka seznamuje se změnami, které novela přináší.
        klíčová slova: vozidla motorová - způsobilost technická - podmínky technické - legislativa - novely

12

KUBÍČKOVÁ, DANIELA: HIV/AIDS a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
        anotace: V červnu letošního roku se sešli v Ženevě zástupci více než 80 členských států Mezinárodní organizace práce, aby projednali přijetí mezinárodního dokumentu, který komplexně pojme otázky zdraví osob - zaměstnanců postižených HIV/AIDS a otázky prevence s tímto onemocněním spojené na pracovišti. I když toto onemocnění je často chápánu spíše jako záležitost veřejného zdraví než problematika zdraví při práci, skutečnost je mnohem složitější.
        klíčová slova: AIDS - HIV - pracoviště - BOZP - prevence - ILO

13

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE: Minimum z pracovněprávních vztahů.
        anotace: Další díl o pracovněprávních vztazích je zaměřen na agenturní zaměstnávání. Článek poskytuje základní informace a uvádí postup při agenturním zaměstnávání.
        klíčová slova: agentury - zaměstnávání agenturní - vztahy pracovněprávní

14

KUBÍČKOVÁ, DANIELA: Zákon o volném pohybu služeb.
        anotace: Autorka informuje o nové legislativě k volnému pohybu služeb. K této problematice byly dne 20. července 2009 ve Sbírce zákonů č. 66 vyhlášeny tyto zákony - zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, a jeho doprovodný změnový zákon č. 223/2009 Sb., měnící i zákony č. 174/1968 Sb. a č. 309/2006 Sb.
        klíčová slova: služby - volný pohyb - legislativa - Česká republika

15

FENCLOVÁ, ZDENKA - URBAN, PAVEL: Nemoci z povolání v České republice.
        anotace: Za nemoc z povolání v medicínsko-právním slova smyslu nepovažuje jakékoliv poškození zdraví, které vzniklo v souvislosti s pracovní činností zaměstnance, ale pouze taková onemocnění, která splňují podmínky, které jsou popsány v tomto článku.
        klíčová slova: nemoci z povolání - Česká republika

16

Nové technické normy, významné z hlediska ochrany zdraví.
        anotace: Článek přináší přehled a recenze nově vydaných a novelizovaných českých technických norem, které řeší nebo se významně dotýkají problematiky ochrany zdraví, bezpečnosti při práci a hygieny práce, pracovního lékařství a požární ochrany.
        klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - hygiena práce - lékařství pracovní - ochrana požární - normy technické - přehledy

České pracovní lékařství - č. 2 (2009)

17

MATHAUSEROVÁ, ZUZANA: Rizikové faktory : zátěž teplem a chladem.
        anotace: Odezva fyziologických ukazatelů organismu na zátěž teplem nebo chladem je základním údajem pro stanovení dlouhodobé a krátkodobé únosnosti této zátěže, vyjádřené v případě zátěže teplem jako dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce, v případě chladu obdobným omezením doby práce. Ne vždy je možné fyziologické ukazatele u jednotlivých zaměstnanců na pracovištích měřit, potom je nutné vycházet z fyzikálních faktorů prostředí, tj. mikroklimatických podmínek, a na základě těchto podmínek stanovený režim práce a odpočinku dát do souladu s limitem pro celosměnovou ztrátu tekutin potem a dýcháním pro konkrétního zaměstnance. V článku jsou uvedeny podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory vznikajícími v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek s konkrétními ukázkami tepelného prostředí na jednotlivých typech pracovišť a problémy vznikající při zhodnocení vlivu tepelné nebo chladné zátěže na zaměstnance.
        klíčová slova: podmínky mikroklimatické - vzduch - proudění - zátěž tepelná - teplo - chlad

18

FENCLOVÁ, ZDENKA: Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2008.
        anotace: Autoři předkládají hlavní statistická data o počtu a složení hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání (profesionálních onemocnění) v České republice v roce 2008. Článek vychází z dat Národního registru nemocí z povolání.
        klíčová slova: nemoci z povolání - onemocnění profesionální - ohrožení - statistiky - Česká republika - 2008 - trendy

19

KUČERA, IVAN - HLAVÁČ, PAVEL: Kategorizace prací ve vazbě na profesionální onemocnění hlášená v roce 2008.
        anotace: K 31. 12. 2008 vykonávalo v ČR rizikové práce (kategorie 2R, 3, 4) celkem 446 675 osob, z toho 127 853 žen (28,6%). Nejvíce osob pracujících v riziku bylo v Moravskoslezském kraji (84 587), a to i v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. V rizikové kategorii 3 bylo zařazeno 85% pracovníků, v kategorii 2 riziková 11% a ve 4. kategorii 4% pracovníků. Nejčastějším rizikovým faktorem byl hluk (41%), fyzická zátěž (12%) a prach (11%).
        klíčová slova: kategorizace prací - Česká republika - statistiky - expozice - práce rizikové - nemoci z povolání

20

FENCLOVÁ, ZDENKA: Poškození ulnárního nervu jako nemoc z povolání v České republice v letech 1996-2007.
        anotace: V letech 1996-2007 bylo v ČR hlášeno celkem 489 profesionálních onemocnění lézí ulnárního nervu (471 případů nemocí z povolání a 18 případů ohrožení nemocí z povolání), což představovalo 2,35% všech profesionálních onemocnění hlášených v tomto období. Onemocněli zejména pracovníci Moravskoslezského kraje (28,6%) a pracovníci v odvětví ekonomické činnosti "těžba uhlí, lignitu a rašeliny" (21,5%). V práci autoři hlášená poškození loketního nervu dále analyzují podle pohlaví, zaměstnání, věku a délky expozice. Závěrem konstatují, ý´že počty hlášených profesionálních lézí loketního nervu v posledních 12 letech ukazují mírně klesající trend a rozebírají jeho příčiny.
        klíčová slova: paže - nervy - onemocnění profesionální - diagnózy - profese - věk - expozice - trendy

21

MATULOVÁ, HANA - PÁRA, F.: Profesionální poškození ulnárního nervu u kuličů skla : historie a současnost.
        anotace: Autoři prezentují dlouhodobé zkušenosti z pracoviště (sklárny, kuliči skla), které v minulosti řešilo řadu výzkumných úkolů týkajících se profesionálního poškození ulnárního nervu.
        klíčová slova: paže - nervy - onemocnění profesionální - skláři - historie - současnost

22

ŠVÁBOVÁ, KVĚTA - LUKÁŠ, E. - URBAN, PAVEL: Posudkový standard-syndrom karpálního tunelu jako nemoci z povolání : zkušenosti s použitím v praxi.
        anotace: Syndrom karpálního tunelu je nejčastější nemocí z povolání hlášenou v České republice. Autoři v článku seznamují s vývojem metodiky přiznávání tohoto onemocnění jako nemoci z povolání od roku 1976 do současnosti.
        klíčová slova: syndrom karpálního tunelu - nemoci z povolání - posudky lékařské - metodiky - zkušenosti - praxe

23

EHLER, EDVARD: Příprava posudkového standardu : poškození ulnárního nervu v lokti jako nemoc z povolání.
        anotace: Autoři v článku seznamují s přípravou posudkového standardu pro posouzení poškození ulnárního nervu v lokti jako nemoci z povolání.
        klíčová slova: paže - nervy - onemocnění profesionální - posudky lékařské - metodiky

Die BG - č. 7-8 (2009)

24

OSTERMANN, HANS-J. - KESSELS, ULRICH: Die neue Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG : weniger Bürokratie - mehr Rechtssicherheit? Nová směrnice o strojích 2006/42/EG : méně byrokracie - více právní jistoty?
        anotace: Oblast použití směrnice o strojích 2006/42/EG se rozšířila, na mnoha místech pokračuje diskuse. Jsou objasňovány pokyny Evropské komise. Novým vymezením ke směrnicím vnitřního trhu bylo dosaženo lepšího propojení různých směrnic. Článek předkládá požadavky BOZP, povinnosti výrobce pro neúplné stroje, uvádí ochranné cíle směrnice a definuje pojem obsluhy.
        klíčová slova: stroje - stroje a zařízení - směrnice - Evropské společenství - EU - byrokracie

25

SCHMIDT, FRANK: Neue "Spielregeln" für die Maschinensicherheit. Nová "pravidla hry" pro bezpečnost strojů
        anotace: Po náhradě normy EN 954-1 normou EN ISO 13849 si konstruktér musí zvyknout na změny. Namísto řídící kategorie vstupuje úroveň výkonu (PL), která zohledňuje i pravděpodobnost výpadku a účinnosti u hardware. Článek informuje o dvou cestách hodnocení PL, rizikových manipulacích a ochraně manipulací. Důležitá je i ergonomie a usnadnění práce obsluhy.
        klíčová slova: stroje a zařízení - bezpečnost - normy evropské - normy mezinárodní - výkon - obsluha - manipulace

26

LINK, WIELAND: Sicherheitstechnische Betrachtungen zu Maschinenanlagen : Erfahrungen mit der Anwendung des Interpretationspapiers des BMAS vom 10. März 2006. Bezpečnostně technické úvahy o strojním zařízení : zkušenosti s aplikací interpretačního dokumentu Úřadu pro bezpečnost strojů (BMAS) ze dne 10. 3. 2009
        anotace: Dokument má v průmyslu usnadnit zjišťování, zda jde o jednotlivé stroje nebo o strojní zařízení. Článek informuje o zkušenostech při aplikaci dokumentu. Vysvětluje nutná kritéria pro strojní zařízení, rozlišení mezi nepatrně a důkladně propojenými stroji a seznamuje s problémem zpracování ochranné koncepce.
        klíčová slova: stroje a zařízení - stroje - koncepce - dokumenty - úřady - Německo

27

LASCHET, CARSTEN: Aktuelle Entwicklungen in der Produkthaftung. Aktuální vývoj v ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku
        anotace: Ručení a odpovědnost výrobců za zboží se stále zvyšuje, přičemž právní základy jsou v podstatě stejné. Odpovědnost z ručení za produkt se rozšiřuje jak z hlediska odpovědnosti, tak i z hlediska okruhu osob. Článek seznamuje se základy ručení výrobce a s povinností výrobce a provozovatele dodržovat harmonizované normy.
        klíčová slova: výrobci - záruky - škody hmotné - provozovatelé - ručení

28

KAPOOR, ARUN: EG-Konformitätserklärung und die CE-Kennzeichnung. Prohlášení o shodě v rámci ES a známky CE
        anotace: I po 25 letech po zavedení CE přetrvává neznalost nebo chybné představy o významu tohoto značení. Článek informuje o prohlášení o shodě ES, což je zákonem předepsaný dokument, a vysvětluje jeho účel a smysl včetně výjimek. Vystavovatel prohlášení ručí za jeho obsah. Článek seznamuje s výpovědní hodnotou známky CE, s požadavky na značení produktů a reklamou s CE.
        klíčová slova: CE - výrobky - značení - shoda - dokumenty

29

WANDKE, HARTMUT: Die Mensch-Maschine-Schnittstelle. Rozhraní člověk - stroj
        anotace: Článek přináší rozhovor s prof. Hartmutem Wandkem z Humboldtovy univerzity v Berlíně. Hovořilo se o interakci člověka a stroje jako rozhodujícím kritériu pro BOZP, o očekávání zaměstnanců s odpovědností za část výroby, o povinnosti majitelů firem přizpůsobit práci mladým, starším a ženám a o bezpečném ovládání produktů.
        klíčová slova: systém člověk - stroj - rozhraní - interakce - člověk - stroje - stroje a zařízení - bezpečnost práce - věk - ženy

30

PLUNTKE, STEFFEN: Arbeitsrisiko Zeckenbiss : FSME und Borreliose im Blickpunkt des Gesundheitsschutzes. Pracovní riziko kousnutí klíštětem : meningoencefalitida časného léta (FSME) a borelióza z hlediska ochrany zdraví
        anotace: Článek přináší přehled o nebezpečí kousnutí klíštětem a preventivních a pomocných opatřeních, čímž chce poukázat jak na individuální hodnocení rizika, tak i na perspektivy jednání. Informuje o ohrožených profesních skupinách, o podstatě a výskytu FSME v Německu, o rizikových oblastech a o borelióze. Zmiňuje se o prevenci a odstraňování zakousnutého klíštěte.
        klíčová slova: klíště - borelióza lymská - encefalitida klíšťová - Německo - rizika zdravotní - rizika pracovní - skupiny rizikové - ochrana zdraví

Human Factors - č. 2 (2009)

31

FERRIS, THOMAS - JAYARAMAN, SWAPNAA - SARTER, NADINE: Using informative peripheral visual and tactile cues to support task and interruption management. Použití informativních podnětů periferního vidění i taktilních k podpoře zvládání úkolu a jeho přerušování
        anotace: Podporu pro přidělení omezených zdrojů pozornosti potřebují operátoři, kteří musí zvládat mnoho požadavků a časté přerušování v doménách bohatých na údaje a řízených událostmi. Bylo zjištěno, že informativní podněty byly stanoveny a interpretovány spolehlivě. Byla oceněna efektivnost podnětů, jejich specifická implementace však vyžaduje přizpůsobení specifickým požadavkům.
        klíčová slova: podněty vizuální - podněty - úkoly pracovní - operátoři - informace

32

JAHN, GEORG - KREMS, JOSEF F. - GELAU, CHRISTHARD: Skill acquisition while operating in-vehicle information systems : interface design determines the level of safety-relevant distractions. Získávání dovednosti při obsluze informačních systémů ve vozidle : řešení rozhraní určuje úroveň rozptýlení pozornosti relevantní pro bezpečnost
        anotace: Studie zkoumala, zda snadnost naučit se používat rozhraní člověk - stroj informačních systémů ve voze (IVIS) může být stanovena ve stavu klidu. Bylo zjištěno, že snadnost naučit se užívat interface IVIS a snížení pozornostních požadavků s výcvikem v tomto stavu stanovena být může. Lze takto umožnit srovnání rozhraní podle snadnosti naučení.
        klíčová slova: rozhraní - systém člověk - stroj - automobily - pozornost

33

KOLICH, MIKE: Repeatability, reproducibility, and validity of a new method for characterizing lumbar support in automotive seating. Opakovatelnost, schopnost reprodukce a platnost nové metody pro charakterizaci bederní opory u automobilových sedadel
        anotace: Článek popisuje novou metodu pro charakterizaci bederní opory u automobilových sedadel, která uspokojuje minimální požadavky na opakovatelnost a schopnost reprodukce. Platnost metody lze vysvětlit na dvou objektivních indikátorech. Může být použita k diferenciaci mezi sedadly poskytujícími dvoucestnou nastavitelnou oporu. Bederní opora, kterou metoda objektivizuje, je významným aspektem komfortu sedadel.
        klíčová slova: sedadla řidičů - komfort - opěrky - řidiči

34

KILGORE, RYAN M.: Simple displays of talker location improve voice identification performance in multitalker, spatialized audio environments. Jednoduché displeje k zjišťování místa mluvčího zlepšují výkon identifikace hlasu v prostorovém zvukovém prostředí s více mluvčími
        anotace: Cílem studie bylo stanovit výhody vizuálního znázornění relativních umístění mluvčích při identifikaci hlasu v prostoru v sériovém odposlouchávacím úkolu. Bylo zjištěno, že vizuální znázornění umístění mluvčího zlepšilo hlasový identifikační výkon jak v přesnosti, tak i v reakční době, zvláště v lidnatějším prostoru. Výsledky jsou efektivnější při zvýšení úhlové vzdálenosti mezi mluvčími.
        klíčová slova: displeje - hlas - identifikace - řeč - podněty vizuální

35

PAVLOVIC, NADA J.: Reference frame congruency in search-and-rescue tasks. Referenční rámcová shoda v pátracích a záchranářských úkolech
        anotace: Cílem práce bylo vyzkoumat, jak shoda mezi zrakovými displeji a sluchovými podněty zasahuje výkon v různých prostorových úkolech. Bylo zjištěno, že shoda v podnětech zajišťuje nejrychlejší a nejpřesnější výkon. Výhody byly pozorovány i s neshodujícími se podněty ve vztahu k neutrálním podnětům a egocentrické podněty jsou efektivnější než exocentrické.
        klíčová slova: podněty - podněty akustické - podněty vizuální - záchranáři - záchranářství - displeje - vyhledávání

36

GUNZELMANN, GLENN: Using computational cognitive modeling to predict dual-task performance with sleep deprivation. Použití výpočetního poznávacího modelování k predikci výkonu při dvojitém úkolu se spánkovou deprivací
        anotace: Byly zkoumány účinky únavy při výkonu složeného úkolu. Model drobných chyb velmi dobře opakoval výsledky lidského výkonu bez volných parametrů, avšak výsledek se zlepšil, bylo-li povoleno obměňovat dva individuální rozdílné parametry. Zvýšená četnost drobných chyb jako výsledek únavy poskytuje šetrné vysvětlení dopadu únavy na výkon při dvojitém úkolu.
        klíčová slova: úkoly - úkoly kognitivní - modelování - modely - výkon - deprivace - spánek - únava - chyby lidské

Hygiena - č. 3 (2009)

37

KŮSOVÁ, JAROMÍRA: Cytogenetické metody a ochrana zdraví : zkušenosti laboratorního pracovníka.
        anotace: Cytogenetické metody, především pak cytogenetická analýza periferních lymfocytů, jsou používány u nás i ve světě již řadu let k monitorování především profesionální expozice genotoxickým faktorům prostředí. Vzhledem k odtažitosti problematiky genetické toxikologie pro odbornou veřejnost působící v ochraně a podpoře zdraví, přibližuje článek jednak některé poznatky z tohoto oboru, jednak vybrané zkušenosti a výstupy v souvislosti s poskytováním tzv. konvenční cytogenetické analýzy periferních lymfocytů v rámci hygienického zdravotního dozoru při ochraně zdraví pracovníků exponovaných mutagenům a karcinogenům v Moravskoslezském kraji. Právě biologická detekce výsledného genotoxického účinku celé komplexní směsi látek, vyskytující se v reálném prostředí, může přispět na tomto poli k efektivnější ochranné intervenci.
        klíčová slova: toxikologie - genetika - metody - ochrana zdraví - expozice pracovníků

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 8 (2009)

38

WICKWIRE, P. J.: Physiological and comfort effects of a commercial "cooling cap" worn under protective helmets. Fyziologické účinky a komfort komerční "chladicí čapky" nasazované pod ochranné přilby
        anotace: Balistické ochranné přilby mohou poškodit rozptyl tepla. Chladicí vložka může zabránit tepelným problémům u vojenských osob a potenciálně zlepšit komfort. Studie zkoumala působení chladicích vložek na teplotu, srdeční tep, procentuální změny v objemu plazmy aj. při lehké práci v horku. Bylo zjištěno, že není rozdíl mezi hodnotami při nasazení a nenasazení chladicí vložky, ta však je vnímána jako chladič.
        klíčová slova: přilby ochranné - komfort - horko - chlazení - chlazení místní - vojáci

39

TONG, YU-HUEI: Perceptions of general education on occupational health and safety among college students in Taiwan. Vnímání všeobecného vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi univerzitními studenty na Tchaj-wanu
        anotace: Byl zkoumán zájem vysokoškoláků o vzdělání v oblasti BOZP. Ten byl hodnocen ve čtyřbodové stupnici. Byla provedena statistická analýza proměny a logistické lineární regrese. Článek přináší přehled v procentech. Studenti přírodovědných oborů vyjádřili silný zájem o vysokoškolské kurzy BOZP. Bylo doporučeno vložit toto vzdělávání do univerzitního studia.
        klíčová slova: výuka bezpečnosti práce - vzdělávání - bezpečnost práce - hygiena práce - školy vysoké - Tchaj-wan

40

SAEJIW, NUTJAREE - CHAIEAR, NAESINEE - SADHRA, STEVEN: Exposure to wood dust and its particle size distribution in a rubberwood sawmill in Thailand. Expozice dřevnému prachu a rozdělení velikosti jeho částic na pile kaučukovníků v Thajsku
        anotace: Článek popisuje výzkum expozice dřevnému prachu a její účinky na zdraví dýchadel. Bylo zjištěno, že koncentrace vdechovatelného prachu jsou všeobecně nízké, řádově 0,1 až 6,0 mg/m3 s geometrickým průměrem 0,5 mg/m3. Největší procento prachu ve většině operací náleželo torakální frakci. Velikostní rozdělení dřevného prachu ukazuje na vysoký poměr ve velkých velikostech částic.
        klíčová slova: prach dřevný - prach vdechovatelný - částice pevné - koncentrace - expozice pracovníků - dýchadla - pily - Asie

41

LUMIA, MARGARET E.: Evaluation of an innovative use of removable thin film coating technology for the abatement of hazardous contaminants. Zhodnocení inovativního použití technologie odstranitelného tenkého povlaku pro snížení rizikových znečišťujících látek
        anotace: Studie hodnotí novou dekontaminační techniku pro zmírnění a snížení rizikových částic. Bylo dokázáno, že nová technologie je účinnější než tradiční metody. Uvádí se postup zkoušky metody. Korelační součinitel Kendall tau-b ukazuje kladnou korelaci mezi původními úrovněmi kontaminace a účinností odstranění u všech vzorků. Metoda vyžaduje jen jednu aplikaci a není prašná.
        klíčová slova: látky znečišťující - dekontaminace - povlaky - rizika - snižování - zkoušky

42

DAN BRACKEN, T.: An integrated job exposure matrix for electrical exposures of utility workers. Integrovaná matice expozice pracovníků pro expozice elektřině u pracovníků veřejných služeb
        anotace: Pracovníci elektrických služeb mohou být exponováni kombinaci magnetických a elektrických polí, nevnímatelným dotykovým proudům, úrazům elektrickým proudem aj. Jde o tzv. EMF faktory. Článek předkládá prototyp matice týkající se expozice všem EMF faktorům, jež byla klasifikována do tří úrovní pro 22 kategorií práce. Nejvyšší expozice byly omezeny na 4 kategorie profesí.
        klíčová slova: elektrotechnika - elektřina - expozice pracovníků - služby veřejné - pole elektrické - pole magnetické - úrazy elektrickým proudem

Moderní řízení - č. 9 (2009)

43

JERSÁKOVÁ, VÁCLAVA: Interní komunikace v těžkých časech.
        anotace: Vedoucí pracovníci, obzvlášť ti na vrcholu firemní hierarchie, jsou často přesvědčeni, že jsou dobří v komunikaci. Bohužel skutečnost, že člověk je ve vedoucí pozici, ještě nezaručuje, že také správně a dobře komunikuje. Pravda je, že komunikovat správně je jedna z nejtěžších výzev, které lidé ve vedoucích pozicích řeší.
        klíčová slova: kultura podniková - komunikace - strategie

44

LIŽBETINOVÁ, LENKA: Kvalita vnitropodnikové komunikace.
        anotace: Zvýšený tlak na podniky v konkurenčním prostředí EU vytváří stále větší potřebu implementace systému managementu kvality i pro malé a střední podniky. To není možné bez kvalitně řízené komunikace, a to především komunikace uvnitř podniku.
        klíčová slova: řízení kvality - management kvality - komunikace - normy - implementace

Profit - č. 35 (2009)

45

FETTER, RICHARD W.: Prázdniny ve firmě.
        anotace: Zaměstnanec nemůže odjet na dovolenou, kdy ho napadne. Nástup a dobu trvání dovolené určuje zaměstnavatel, ne zaměstnanec. Zákonnou výjimkou, s níž zaměstnavatel nic nezmůže, je povinný nástup nevyčerpané dovolené.
        klíčová slova: dovolená - zaměstnanci - doba

Rescue Report - č. 4 (2009)

46

ČIHÁK, VÁCLAV: Občan České republiky a jeho místo v rámci bezpečnosti 1 : co je to bezpečnost.
        anotace: Téměř pro všechny osoby v našem společensko-kulturním okruhu je termín "bezpečnost" zcela běžným termínem, se kterým se pasivně setkávají každý den a aktivně jej možná také stejně často používají. Autor se zamýšlí nad obsahem tohoto pojmu a vykládá jej z různých hledisek.
        klíčová slova: bezpečnost - terminologie

47

BREČKA, TIBOR A.: Burnout syndrom aneb Co má shořet, shoří?
        anotace: Článek se věnuje syndromu vyhoření neboli burnout syndromu. Autor uvádí jeho symptomy, popisuje pět stádií podle Greenberga a poskytuje několik rad, jak zjistit, zda člověk zažívá syndrom vyhoření, co by měl dělat, aby jej zmírnil nebo se mu úplně vyhnul.
        klíčová slova: syndrom vyhoření - stres psychický - zátěž psychická

Sondy - č. 12 (2009)

48

BIČÁKOVÁ, OLGA: Agenturní zaměstnávání : dokončení z minulého čísla.
        anotace: V době probíhající hospodářské recese je právní úprava agenturního zaměstnávání nadále v centru zvýšení pozornosti zaměstnavatelů. Článek proto přináší podrobné vysvětlení tohoto způsobu zaměstnávání i s ohledem na změny, k nimž v letošním roce došlo.
        klíčová slova: zaměstnávání agenturní

Spektrum - č. 1 (2009)

49

ŠENOVSKÝ, MICHAIL: Hodnocení rizika prvků kritické infrastruktury.
        anotace: Článek se zabývá problematikou hodnocení prvků kritické infrastruktury. Výslednou formou může být například kontrolní seznam, který je uveden v článku. Tento kontrolní seznam byl navržen tak, aby ho mohli použít i lidé bez hlubších znalostí v oblasti analýz rizika a aby i přesto měl určitou vypovídací schopnost. Ve výsledku se jedná o metodu posuzování určitého prvku či celku kritické infrastruktury. Tato metoda vznikla v rámci řešení výzkumného projektu VD 20062008A04.
        klíčová slova: infrastruktura kritická - hodnocení - nebezpečí - ohrožení - rizika

50

BAUDIŠOVÁ, BARBORA - SIKOROVÁ, LUCIE - DANIHELKA, PAVEL: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek z pohledu krizového řízení.
        anotace: Většina zemí přijala pravidla a předpisy pro klasifikaci a označování chemických látek, aby byly informace o potenciálním nebezpeční látky předány, obvykle prostřednictvím bezpečnostních listů a štítků na obalech, těm, kteří s látkami přichází do styku. Tato pravidla se však v řadě zemí značně liší, a proto se můžeme setkat se situací, kdy pro stejnou látku existují v různých zemí rozdílné informace v bezpečnostních listech a na štítcích obalů. Různorodost systémů klasifikace a označování vede k nejednoznačnosti a obtížné převoditelnosti informací, což komplikuje klasifikaci a využívání značení zvláště při transportu nebezpečných látek a při jejich mezinárodním obchodu. Aby bylo zajištěno bezpečné obchodování a byla dodržena vysoká úroveň ochrany zdraví a životního prostředí, byl vytvořen Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (GHS), který byl zveřejněn v Úředním věstníku EU jako nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Tento příspěvek je zaměřen na prezentaci GHS a na změny, které s sebou tento systém přinese. Rozebrány jsou možné problémy, které může GHS způsobit v oblasti prevence závažných havárií.
        klíčová slova: látky chemické - GHS - klasifikace - označení - prevence havárií

51

KREJČOVÁ, PAVLA - MALÁ, LUCIE: Biologická nebezpečí kolem nás.
        anotace: Příspěvek se zabývá hodnocením rizika vybraných zoonóz, a to v posledních letech u nejfrekventovaněji medializovaných. V článku jsou tedy zahrnuta tato biologická nebezpečí: BSE, listerióza, aviární influenza, mexická chřipka a toxoplasmóza. V článku jsou shrnuta základní fakta o výše uvedených nákazách, možnostech jejich přenosu a fundamentálních preventivních opatřeních vedoucích k ochraně lidského zdraví.
        klíčová slova: zoonózy - nákazy - rizika biologická - přenos - prevence

52

DUBČÁKOVÁ, RENÁTA - MOUČKA, LADISLAV - FROŇKA, ALEŠ: Vybrané faktory ovlivňující objemovou aktivitu radonu v interiéru.
        anotace: Radon a jeho produkty se řadí mezi přírodní zdroje ozáření obyvatel, jejichž podíl na celkovém ozáření je téměř 50%. Z hlediska ochrany zdraví člověka na pracovištích a v obytných budovách je takto vysoký podíl na celkovém ozáření jedním z důvodů, proč je třeba problematiku radonu řešit. Radon proniká do budov z různých zdrojů. Jeho množství v interiéru je ovlivňováno mnoha faktory, zvláště ventilačními podmínkami a rychlostí přísunu radonu do budovy. Stanovení úrovně radonu v budovách, a v návaznosti na to i zátěž obyvatel, není proto jednoduché stanovit. V tomto příspěvku je popsána metodika experimentálního měření radonu v obytných místnostech a analýza vybraných faktorů ovlivňujících objemovou aktivitu radonu v interiéru.
        klíčová slova: radon - měření - interiéry - budovy obytné - prostory vnitřní

53

MIKULOVÁ, EVA - DANIHELKA, PAVEL - PROKOP, PAVEL: Srovnání metod pro hodnocení účinků výbuchu hořlavého mraku plynu a par v otevřeném prostoru.
        anotace: Výbuch obecně je jev, při němž se prudce uvolní velké množství energie a který je doprovázen tlakovou vlnou. Výbuchy směsi hořlavého plynu jsou natolik významné, že existuje specifická legislativa v této oblasti, v EU je to direktiva ATEX a v podmínkách ČR nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších předpisů. Předložený článek se zabývá srovnáním a přehledem metod a modelů používaných při hodnocení účinků mraků hořlavých plynů a par v otevřeném prostoru. Pro výbuchy v uzavřených prostorech je již stanovena řada standardizovaných experimentálních metod. Na základě těchto metod jsou koncipovány metody výpočtů výbuchových parametrů, případně dimenzování protivýbuchové ochrany. Hlavním cílem předloženého článku je srovnání přístupů k hodnocení těchto účinků.
        klíčová slova: plyny - páry - výbuchy - účinky - hodnocení - metody - prostory venkovní

54

PAČAIOVÁ, HANA: Riadenie údržby ako podpora prevencie závažných havárií.
        anotace: Řízení údržby je integrovaná součást řízení výroby podniku. Jakákoli snaha tyto dva aspekty odloučit vede ke ztrátám kvality produkce, bezpečnosti provozu, negativním dopadů na životní prostředí a v celkovém kontextu ke ztrátě image podniku a jeho oslabení v konkurenčním prostředí. Současné koncepce v řízení údržby jsou postaveny na bázi zlepšování efektivnosti zařízení vhodnými činnostmi údržby, na základě zvolených strategií, přičemž tato volba je výsledkem analýzy a hodnocení rizik při zohlednění cílů dané společnosti.
        klíčová slova: údržba - strategie - analýzy rizik - hodnocení rizik - řízení - zařízení - havárie závažné

55

BERNATÍKOVÁ, ŠÁRKA - MALÝ, STANISLAV: Reakce lidského organismu na tepelnou zátěž.
        anotace: Teplotní vlivy prostředí jsou významným činitelem, který má velký vliv na subjektivní pocit pohody člověka a s tím související pracovní výkon. Výsledky výzkumu ukazují, že v nepříznivých mikroklimatických podmínkách pracovní výkon klesá a chybovost a počet pracovních úrazů naopak stoupá. Tepelnou pohodu lze obecně definovat jako stav mysli vyjadřující uspokojení s tepelným prostředím. Nespokojenost může být způsobena celkovým diskomfortem nebo diskomfortem jednotlivých částí těla. Cílem práce je celkové zmapování reakce lidského organismu vystaveného tepelnému prostředí a popis fyziologické a psychologické odezvy lidského organismu na subjektivně nepříznivé mikroklimatické podmínky.
        klíčová slova: zátěž tepelná - podmínky mikroklimatické - činitel lidský - spolehlivost

Technik - č. 9 (2009)

56

Špičková řešení ochrany sluchu získala uznání odborníků i uživatelů.
        anotace: Pracovníci v extrémně hlučném prostředí nechtějí nosit chrániče sluchu, které jsou při nošení nepříjemné nebo bolestivé, a špatně se s nimi manipuluje. Dotázané společnosti jasně uváděly, že na prvním místě při výběru prostředků ochrany sluchu je pohodlí, úroveň ochrany a snadné použití před úvahami o ceně, nebo značce ochranných pomůcek. Takový byl výsledek průzkumu společnosti Kimberly-Clark Professional, který vyústily do vývoje inovativních prostředků pro ochranu sluchu Kleenguard řady H.
        klíčová slova: ochrana sluchu - chrániče sluchu

TÜV SÜD Journal Česká Republika - č. 3 (2009)

57

PRÁŠEK, ROMAN: Funkční bezpečnost : bezpečnost procesů a systémů.
        anotace: Bezpečnost provozování jakéhokoliv procesu se dostává na světlo v okamžiku, kdy se objeví problémy, které nelze pominout. Nalézt proces, který by přirozeně splňoval požadavky bezpečnosti týkající se osob, majetku a životního prostředí, je téměř nemožné. Článek seznamuje s normami, které se bezpečnosti procesů a systémů věnují.
        klíčová slova: bezpečnost funkční - normy - procesy - systémy

58

ŠENOVSKÝ, ZDENĚK - BLANKOVÁ, BARBORA: Bezpečnost strojních zařízení.
        anotace: Zajišťování bezpečnosti je nedílnou a významnou součástí péče o jakost, která je podložena řadou právních předpisů v celé EU. Současné chápání bezpečnosti výrobku můžeme charakterizovat takto: „Kdo chce vyrábět nebo dovážet výrobky, musí znát všechna rizika spojená s jejich užíváním a všechny technické a právní aspekty, které tato rizika omezují nebo odstraňují.“
        klíčová slova: zařízení strojní - bezpečnost - legislativa - EU - Česká republika - analýzy rizik - požadavky - provoz

Zdravotnictví v České republice - č. 3 (2009)

59

BURIÁNEK, JIŘÍ - MALINA, ANTONÍN: Pracovní spokojenost zdravotních sester : stabilizace a pracovní podmínky personálu.
        anotace: Autoři prezentují výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zkoumat pracovní spokojenost zdravotních sester a faktorů, které ovlivňují jejich pracovní spokojenost v konkrétním zdravotnickém zařízení – Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze.Práce směřuje k získání širšího obrazu sociálního postavení sester a o identifikaci specifických charakteristik jejich práce z hlediska obsahu, využití kvalifikace a motivace.Vzhledem k to-mu, že fakultní nemocnice není až tak specifickým objektem, je studie zaměřena právě na tyto obecnější aspekty a pokouší se o některé dílčí generalizace.
        klíčová slova: sestry zdravotní - ošetřovatelé - spokojenost - práce - podmínky pracovní - výzkumy - Česká republika

60

ČEVELA, ROSTISLAV - ŠVESTKOVÁ, OLGA - ČELEDOVÁ, LIBUŠE: Funkční hodnocení zdravotního stavu.
        anotace: Autoři shrnují výsledky projektu a veřejné zakázky MPSV řešené Českou lékařskou společnost J. E. Purkyně v letech 2007–2008, které měly za cíl připravit vysoce odborné lékařské podklady, ve kterých by se promítly pokroky lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k mezinárodní klasifikaci funkčních schopností. Současně prezentují základní principy Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví.
        klíčová slova: nemoci - klasifikace - stav zdravotní - hodnocení - schopnosti pracovní

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail