Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2007/8

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články

Excerpované časopisy

 

112 - č. 6 (2007)
112 - č. 7 (2007)

Bezpečná práca - č. 4 (2007)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8
(2007)

BOZP & PO Aktuálně - č. 8
(2007)

Die BG - č. 6 (2007)
Ekonom - č. 28 (2007)
Ekonom - č. 29 (2007)
Ekonom - č. 31 (2007)
Human Resources Management - č. 4
(2007)

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 207
(2007)

Jakost, bezpečnost, technologie - č. 1
(2007)

Jakost, bezpečnost, technologie - č. 2
(2007)

Moderní řízení - č. 8 (2007)
Personál - č. 7-8 (2007)
Process Safety Progress - č. 1
(2007)

Profit - č. 32 (2007)
Rescue Report - č. 2 (2007)
Sondy - č. 28 (2007)
Sondy - č. 30 (2007)
Sondy - č. 31 (2007)
Tiefbau - č. 7 (2007)
Travail et Sécurité - č. 675
(2007)

TÜV CZ Zpravodaj - č. 2 (2007)
Záchranář - č. 2 (2007)
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2
(2007)

 

 

Nové časopisecké články v knihovně
VÚBP

112 - č. 6
(2007)

1

BERGLOWIECZ, PETR: Mobilní operační středisko.
        anotace: Od 1. května 2007 začal Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) využívat v ostrém provozu
požární automobil - mobilní operační středisko (MOS). Článek
popisuje koncepci MOS, jeho vybavení a technické zařízení.
        klíčová slova: automobily hasičské - hasiči -
technika

2

CIKHARTOVÁ, ZUZANA: Dvacet let zachraňují zdraví a životy
občanů.

        anotace: Letecká záchranná služba v Praze slaví
dvacet let od svého založení. V současnosti je středisko letecké
záchranné služby (LZS) součástí Zdravotnické záchranné služby hl.
m. Prahy a jeho provoz zajišťují spolu se zdravotníky letečtí
odborníci Policie ČR. Článek se věnuje historii a současným
aktivitám LZS.
        klíčová slova: služba letecká záchranná - služba
lékařská záchranná

112 - č. 7
(2007)

3

SÝKORA, VLASTIMIL: Malé ochranné filtry MOF.
        anotace: Malé ochranné filtry MOF chrání dýchací
cesty jednotlivce proti daným škodlivinám. Používají se ve spojení
s lícnicí ochranné masky nebo speciálním zařízením. Článek popisuje
jejich určení, popis, technická data a způsob ověřování.
        klíčová slova: filtry ochranné - ochrana
dýchadel

Bezpečná práca - č. 4
(2007)

4

SABO, MILAN - JASTRABÍKOVÁ, KAROLÍNA: Interakcia medzi človekom a
bezpečnosťou.

        anotace: Článek se věnuje problematice lidského
faktoru ve vztahu k bezpečnosti. Např. u dopravních nehod je podle
některých zdrojů z 90% příčinou selhání lidského faktoru. Obecně
hraje lidský činitel v bezpečnosti člověk - stroj - prostředí
významnou roli.
        klíčová slova: faktor lidský - selhání člověka -
bezpečnost - systém člověk - stroj - spolehlivost - chyby
lidské

5

PODHRADSKÝ, MILAN: Kritériá na posúdenie bezpečnosti strojových
zariadení v prevádzke.

        anotace: Otázka stavu strojního zařízení je i
otázkou jeho bezpečnosti, obecně se však nevnímá dostatečně to, že
tyto dvě otázky spolu úzce souvisí a že stav strojního zařízení má
přímý vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP).
Bezpečný provoz zařízení a jeho stav lze hodnotit objektivními
metodami. Článek přibližuje možnosti sledování stavu točivých
strojů a hodnocení stacionárních zařízení a jeho další využití.
Jeho cílem je přiblížit některé dnes běžně používané metody.
        klíčová slova: stroje - zařízení strojní - stav -
bezpečnost - hodnocení - metody

6

SKÁCELÍK, PAVEL: Školské úrazy v ČR.
        anotace: Článek se věnuje školním úrazům v ČR, tedy
úrazům dětí, žáků a studentů v době vyučování nebo na akcích, které
uspořádaly školy či jiná školní zařízení.
        klíčová slova: úrazy školní - statistiky - děti -
školy

7

Prevencia zviditelnením záťaží.
        anotace: Moderní technický prostředek PIMEX slouží
k posuzování rizik technických systémů na bázi různých zátěží na
pracovišti. Tímto systémem lze současně měřit množství zátěží a
parametrů a dát je do vzájemné souvislosti.
        klíčová slova: rizika - posuzování rizik -
hodnocení rizik - prostředky - zátěž pracovní

8

HATINA, TEODOR: Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci : 2. časť F-L.

        anotace: Článek přináší první přehled pojmů z
Terminologického slovníku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(písmena F-L). Další termíny budou uveřejněny v následujících
číslech časopisu.
        klíčová slova: BOZP - terminologie

9

SKÁCELÍK, PAVEL: Vývoj BOZP v Európskej únii.
        anotace: Evropská komise vydala v dubnu 2004 v
Bruselu zprávu o praktické implementaci opatření některých směrnic
o zdraví a bezpečnosti při práci, pracovištích, pracovních
zařízeních, OOPP, ruční manupulaci s břemeny a zobrazovacícj
jednotkách. Ve zpráve se zdůrazňuje prevence jako hlavní princip
legislativy k BOZP v Evropě.
        klíčová slova: BOZP - vývoj - EU - zprávy -
legislativa

Bezpečnost a hygiena
práce - č. 7-8 (2007)

10

ŠENK, ZDENĚK: Řízení vozidla řidičem referentem.
        anotace: Řízení vozidla pro potřeby zaměstnavatele
patří z pohledu statistiky k činnostem, při kterých dochází k
největšímu počtu smrtelných úrazů zaměstnanců. Cílem článku je
schématicky znázornit postup a vzájemné propojení souvisejících
činností při řešení problematiky pracovní činnosti řidiče-referenta
tak, aby byly v co největší míře splněny požadavkyrelevantních
právní předpisů.
        klíčová slova: řidiči - zaměstnanci - činnosti
pracovní - požadavky - legislativa - řízení motorových vozidel

11

KÜCHLER, OLDŘICH: Informace o aktuálním stavu problematiky dozoru
u vyhrazených technických zařízení, plánované změny a současný stav
do doby jejich přijetí.

        anotace: Cílem příspěvku je srovnat současný stav v
oblasti vyhrazených technických zařízení. Autor poukazuje na
některé známé informace, poskytuje aktuální legislativní podobu a
naznačuje směr vývoje.
        klíčová slova: zařízení technická - zařízení
technická vyhrazená - legislativa - stav - vývoj - dozor státní
odborný

12

Pravidlo 30 a 30.
        anotace: Meteorologové upozorňují, že počasí jde z
extrému do extrému. Takové extrémy v počasí mohou bezprostředně
ohrozit pracovníky při práci venku, např. v lese nebo zemědělství.
Kanadský institut BOZP věnoval v letošním červnovém bulletinu této
problematice zajímavý článek a autor s ním čtenáře seznamuje. V
českém odborném tisku se tato problematika neobjevuje a bývá
odborníky BOZP opomíjena.
        klíčová slova: počasí - změny - práce venkovní -
rizika

13

JIŘÍK, FRANTIŠEK: Zkušenosti z provozu komínů a kouřovodů,
kontroly a revize spalinových cest v praxi.

        anotace: Komíny a kouřovody musí zajistit bezpečný
odvod spalin od připojených spotřebičů paliv do volného ovzduší,
jejich hospodárný provoz, požární bezpečnost budovy a bezpečnost
uživatelů spotřebičů paliv. V současné době dosud platí vyhláška MV
ČR č. 111/18 Sb. o čištění komínů, a na tuto vyhlášku se odvolává i
nový stavebí zákon. Vyhláška byla vydána v roce 1981, kdy se
přecházelo ve větší míře od spotřebičů na tuhá paliva ke
spotřebičům na plynná paliva. Tato skutečnost se promítla i do
technologických postupů při čištění komínů a do lhůt pro kontrolu a
čištění spotřebičů paliv.
        klíčová slova: komíny - kouřovody - paliva -
spotřebiče - čištění - kontroly - revize - praxe

14

DANDOVÁ, EVA: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou
pracovními úrazy a nemocemi z povolání.

        anotace: Autorka se věnuje problematice právní
úpravy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci
z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, jak byla vloni
vložena do přechodných ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb.
Článek připomíná její základní zásady a upozorňuje na změny, které
v této oblasti přinesl nový zákoník práce oproti starému zákoníku
práce č. 65/1965 Sb.
        klíčová slova: odpovědnost za škody -
zaměstnavatelé - úrazy pracovní - nemoci z povolání - úpravy právní
- zákoník práce - legislativa

15

KROUPA, BŘETISLAV: Bezpečnost práce : praxe ve firmě : nařízení
vlády č. 406/2004 Sb. : dokončení z BHP č. 6/2007.

        anotace: Příspěvek je pokračováním článku z BHP č.
6 a přináší ukázku přístupu zhodnocení činností u zaměstnavatele v
rámci prevence rizik, zda dochází nebo může dojít k nebezpečným
situacím vedoucím k výbuchu ve smyslu nařízení vlády č. 406/2004
Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato část se
věnuje čištění a údržbě a svařování (požárně bezpečnostním
opatřením proti výbuchu).
        klíčová slova: rizika - výbuchy - prevence rizik -
nařízení vládní - čištění - údržba - svařování - požadavky
bezpečnostní

16

FUCHS, ALEXANDR - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy, významné
z hlediska ochrany zdraví.

        anotace: Článek přináší přehled nových technických
norem, které jsou významné z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti
při práci a hygieny práce, pracovního lékařství a požární
ochrany.
        klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana
zdraví - hygiena práce - ochrana požární - lékařství pracovní -
normy - přehledy

BOZP & PO Aktuálně
- č. 8 (2007)

17

TOMAN, VLADIMÍR: Kalamita v lesích Jihočeského kraje a na Vysočině
z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

        anotace: Článek se vrací k lednové vichřici Kyrill
a jejím dopadům v lesích Jihočeského kraje a kraje Vysočina.
Odstraňování následků pohromy se obvyklo obešlo bez vetšího počtu
pracovních úrazů. Článek uvádí příklady smrtelných pracovních úrazů
a závažných pracovních úrazů.
        klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné -
lesy - Česká republika - Jihočeský kraj - Vysočina

18

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Riziko pádu manipulovaného břemene.
        anotace: V rubrice Časopis kritizuje se autor
věnuje rizikům pádu manipulovaného břemene z motorových
manipulačních vozíků, které jsou jedním z nejčastějších příčin
pracovních úrazů.
        klíčová slova: vozíky manipulační - břemena - úrazy
pracovní

19

JIRÁSKOVÁ, MILADA: Nejčastější závady zjišťované při posuzování
projektových dokumentací staveb.

        anotace: Autorka uvádí nejčastější závady
zjišťované při posuzování projektových dokumentací staveb, zejména
průmyslových a zemědělských.
        klíčová slova: stavby - dokumentace projektová -
závady

20

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Nežádoucí události vázané na ruční
manipulaci.

        anotace: V rámci mezinárodní konference "BOZP 2007"
vyhlásil generální inspektor SÚIP celostátní kampaň SLIC "Posviťme
si na břemena". Tato kampaň je zaměřena na muskuloskeletální
poruchy a probíhá ve všech státech EU. Podnětem se staly
statistiky, které ukazují, že 33% pracujících trpí bolestmi zad.
Autor se věnuje ruční manipulaci s břemeny, nebezpečím vedoucím ke
vzniku onemocnění nebo úrazu a statistikám úrazovosti při ruční
manipulaci.
        klíčová slova: manipulace ruční - břemena - obtíže
zdravotní - onemocnění muskuloskeletální - úrazy pracovní - rizika
- statistiky

Die BG - č. 6
(2007)

21

MEHRTENS, G. - ERHARD, H.: Alles unter einem Dach : die Bedeutung
der berufsgenossenschaftlichen Krankenhäuser.
Vše pod jednou
střechou : význam nemocnic oborových společenství (OS)
        anotace: Z 2400 nemocnic v SRN se dnes podílí cca
500 na péči po pracovním úrazu. Kliniky OS pečují o pacienty až k
jejich opětovnému zařazení do pracovního života. Mají evropské
špičkové postavení v managementu polytraumat. Zabývají se léčbou
neurologických traumat a zvláštní postavení zaujímají v replantační
chirurgii a mikrochirurgii a v léčbě osteitidy. Článek uvádí dva
případy.
        klíčová slova: nemocnice - společenství oborová -
Německo

22

SCHWEIGKOFLER, U. - REIMERTZ, CH. - HOFFMANN, R.: Von der Rettung
bis zur Rehabilitation : Versorgung unter einem Dach.
Od
záchrany k rehabilitaci : zaopatření pod jednou střechou
        anotace: Při péči o těžce zraněné je nezbytné
propojit ošetření preklinického kritického stavu, odstupňovanou
terapii, psychologickou péči i sociální a profesní reintegraci.
Úrazové kliniky oborových společenství hrají ve své koncepci péče
stále přední úlohu. Článek sleduje jednotlivé etapy - záchrannou
službu, lékařskou péči a rehabilitaci.
        klíčová slova: nemocnice - společenství oborová -
úrazy těžké - služby záchranné - péče lékařská - rehabilitace -
rehabilitace sociální

23

RISTER-MENDE, SYBILLE: Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im
Jahr 2006.
Pracovní úrazy a nemoci z povolání v r. 2006
        anotace: Úrazové dění se od r. 2005 do r. 2006
téměř ve všech hlášených pozicích zvýšilo. I počet smrtelných úrazů
lehce stoupl. Dění spojené s nemocemi z povolání (NP) se sice
výrazně snížilo, vzrostl však počet oznámení NP a úmrtí na NP. V
článku jsou uvedeny statistické údaje o úrazech podléhajících
hlášení, úrazech na cestě do práce a z práce, o nových důchodech a
NP.
        klíčová slova: statistiky - Německo - 2006 - úrazy
pracovní - úrazy na cestě do práce a z práce - úrazovost - nemoci z
povolání

Ekonom - č. 28
(2007)

24

DANĚK, RADOMÍR: Úvod do řízení rizik.
        anotace: Mezi základní metody při správě firmy či
podniku patří risk management a patří ke standardním postupům i v
malých a středních firmách. Důraz klade na plánování a eliminaci
odchylek.
        klíčová slova: řízení rizik - management rizika -
rizika

Ekonom - č. 29
(2007)

25

DANĚK, RADOMÍR: Úvod do řízení rizik 2.
        anotace: V tomto článku navazuje autor na první
článek z čísla 28 o řízení rizik a věnuje se použití zajišťovacích
nástrojů pro snížení finančních rizik (burzovní nástroje,
mimoburzovní nástroje OTC).
        klíčová slova: řízení rizik - management rizika -
finance - rizika - nástroje

Ekonom - č. 31
(2007)

26

RANDLOVÁ, NATAŠA - DANĚK, MATĚJ: Speciální žaloby proti
obtěžování.

        anotace: Návrh antidiskraminačního zákona zajišťuje
právo na rovné zacházení nejen v oblasti zaměstnávání, ale i
vzdělávání a přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení. Článek
představuje hlavní principy tohoto zákona, možnosti ochrany před
diskriminací, institucionální zajištění ochrany a přípustné formy
diskriminace.
        klíčová slova: příležitosti rovné - diskriminace -
zákony

Human Resources
Management - č. 4 (2007)

27

Dovolená a její krácení.
        anotace: Článek připomíná některé ze zásad zákonné
úpravy dovolené a případy jejího krácení. Nároky na dovolenou a
podmínky stanovuje zákoník práce.
        klíčová slova: dovolená - podmínky - zásady

Hygiene et Sécurité du
Travail - č. 207 (2007)

28

DIÉBOLD, F.: Métrologie des aérosols de fluides de coupe.
Metrologie aerosolů řezných kapalin
        anotace: Řezné kapaliny při obrábění kovů jsou
příčinou kožních patologií a dýchacích potíží. Složitá povaha
těchto kapalin a velká rozmanitost škodlivin, které z nich
vznikají, komplikují úkol hygieniků práce, jejichž úkolem je
hodnotit expozici pracovníků. Článek popisuje metody měření
aerosolů řezných kapalin, používaných v USA, ve Francii, Velké
Británii a v Německu.
        klíčová slova: kapaliny řezné - obrábění strojní -
kovy - nemoci - pokožka - nemoci kožní - nemoci dýchacích cest -
škodliviny - expozice pracovníků - aerosoly

29

REBELLE, J. - MISTROT, P. - POIROT, R.: Développement et
validation d´un modele numérique de chariot automoteur afin de
prédire son renversement.
Vývoj a zkouška kvality digitálního
modelu motorového vozíku za účelem předvídání jeho převrácení
        anotace: Článek předkládá modelizaci na základě
dynamického chování motorového vozíku. Cílem je konstrukce nástroje
umožňující simulovat běžné situace provozu vozidla, rovněž však
situace kritické, zvláště boční převrácení. Je dán popis
mechanického modelu vozíku a modelu pneumatik. Využit byl boční
Pacejkův model. Byly prováděny zkoušky s pokusným vozíkem se
zvýšenou bezpečností.
        klíčová slova: vozíky motorové - modely -
digitalizace - převrácení

30

Methodes analytiques pour les substances chimiques : résultats du
projet européen "Analytical methods for chemical agents" destiné a
évaluer les procédures de mesurage de substances dangereuses sur
les lieux de travail.
Analytické metody pro chemikálie :
výsledky evropského projektu Analytické metody pro chemikálie,
určeného k hodnocení postupů měření nebezpečných látek na
pracovištích
        anotace: Tento návrh normy byl přijat normalizační
institucí CEN TC 137. Kromě toho byly vytvořeny seznamy metod pro
126 základních látek a směsí a byla zjišťována jejich vhodnost. Na
základě seznamů byly zachyceny v průměru dvě zvláště vhodné metody,
vystavené důkladnějšímu hodnocení. Charakteristické údaje byly
seskupeny do 228 štítků pro 123 látky a zhodnoceny.
        klíčová slova: normy - normy bezpečnostní -
chemikálie nebezpečné - seznamy - štítky

31

BARLIER-SALSI, A. - SALSI, S.: Évaluation de l´exposition aux
rayonnements optiques dans les locaux de travail et détermination
des moyens de protection avec CatRayon 3.
Hodnocení expozice na
pracovištích a stanovení ochranných prostředků za použití CatRayonu
3
        anotace: První software CatRayon umožňoval hodnotit
rizika způsobená jedním zdrojem na pracovišti v konfiguraci
stanovené uživatelem. Nová verze, CatRayon 3, bere zřetel na více
zdrojů, několik pracovišť a činnost osob. Databáze se 400 zdroji
byla doplněna databází se stem ochranných filtrů. CatRayon 3 tak
umožňuje volit ochranné prostředky přímo v databázi.
        klíčová slova: software - expozice pracovníků -
prostředky ochranné - databáze - rizika pracovní - rizika fyzikální
- záření optické

32

SAVARY, B. - VINCENT, R.: Caractérisation des risques chimiques
potentiels dans quelques filieres de traitement des déchets.

Charakterizace potenciálních chemických rizik u některých postupů
při zpracování odpadu
        anotace: Charakterizace byla prováděna pro několik
operací při zpracování odpadů z automobilů, elektrických a
elektronických zařízení, průmyslových obalů, toxických odpadů aj.
Po popisu postupů byly chemikálie identifikovány a zhodnocen počet
potenciálně exponovaných zaměstnanců. Většinou jde o ruční operace,
m.j. drcení. Nyní prováděná demontáž však už není
perspektivní.
        klíčová slova: odpady - zpracování - expozice
pracovníků - demontáže - chemikálie nebezpečné

33

Le stress au travail, une réalité : quelle prévention, quels
acteurs et quels outils?.
Stres při práci je realita : jakou
zvolit prevenci, jaké aktéry a které nástroje?
        anotace: Cílem kolokvia o stresu při práci,
pořádaného INRS, bylo upřesnit definice stresu a psychosociální
rizika, rozlišit jeho zdroje, působení na zdraví a na podnik. Byla
připomenuta nutnost prevence a akce na kolektivní úrovni. Jsou
popsány jednotlivé etapy preventivních opatření a institucionální
zdroje, schopné prevenci realizovat.
        klíčová slova: kongresy - Francie - stres - stres
pracovní - prevence - prevence rizik

Jakost, bezpečnost, technologie - č. 1
(2007)

34

MANHART, JAROMÍR: Nakládání s odpady ze zdravotnictví v České
republice : I. část.

        anotace: Článek se věnuje problematice nakládání s
odpady ze zdravotnictví v České republice. Klíčovým zákonem
stanovujícím nakládání s odpady je zákon č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění č. 314/2006 Sb., a zákon č. 477/2001 Sb., o
obalech, ve znění č. 66/2006 Sb.
        klíčová slova: odpady - zdravotnictví - likvidace -
legislativa - Česká republika

Jakost, bezpečnost, technologie - č. 2
(2007)

35

MANHART, JAROMÍR: Nakládání s odpady ze zdravotnictví v České
republice : II. část.

        anotace: V této části představuje autor návrh
Metodického doporučení Ministerstva životního prostředí, který má
být vydán během letních měsíců. Jeho předmětem je nakládání s
jednotlivými odpady ze zdravotnictví, resp. nemocnic a ostatních
zdravotnických zařízení. Věnuje se úpravě odpadů dekontaminací,
zařazováním dekontaminovaných odpadů a způsoby odstaňování a
využívání odpadů ze zdravotnictví. Poslední část je věnována
přepravě odpadů a požadavkům na přepravu odpadů.
        klíčová slova: odpady - zdravotnictví - využití -
dekontaminace - likvidace - přeprava - Česká republika - pokyny
metodické - návrhy

36

FLORIÁNOVÁ, HANA: 7. evropská konference pro tlaková
zařízení.

        anotace: Článek přináší informace o 7. evropské
konferenci pro tlaková zařízení, která se konala letos v červnu v
Německu u Mnichova. Hlavním tématem byla evropská směrnice 97/23/ES
pro tlaková žařízení (PED), o níž byli účastnici školeni formou
přednášek, odborných diskusí a výstav.
        klíčová slova: zařízení tlaková - směrnice - EU -
konference - Německo

Moderní řízení - č. 8
(2007)

37

Kancelář doma i na cestách.
        anotace: Profesionální pracovní prostředí a služby
pro manažery a obchodníky na cestách po celém světě dnes může
zajistit virtuální kancelář. Stávají se tak nezávislí na sídle
podniku. V roce 2004 pracovalo na dálku v České republice cca 90
tisíc zaměstnanců, přičemž se od roku 2008 zvýší počet zaměstnanců,
kteří využívají vzdálená pracoviště, o 8%.
        klíčová slova: prostředí pracovní - práce dálková -
práce doma

38

O stresu s odborníky.
        anotace: Odborníci z oblasti psychologie a medicíny
odpovídají na nejdůlležitější dotazy čtenářů časopisu
Wirtschaftswoche týkající se stresu a problémů s ním
souvisejících.
        klíčová slova: stres - psychologie - syndrom
vyhoření - zátěž psychická

39

MAŘÁDEK, VLADIMÍR: Manažerská nemoc trochu jinak.
        anotace: Obvykle se za "manažerskou nemoc" považují
důsledky dloudobého působení stresu, syndrom vyhoření apod. Ale
může to být i označení negativního stylu vedení lidí.
        klíčová slova: manažeři - stres - řízení lidských
zdrojů - zátěž psychická

Personál - č. 7-8
(2007)

40

JÍLEK, LIBOR: Motivace a stimulace jako základ řízení a zvyšování
výkonnosti zaměstnanců : 1. část.

        anotace: Autor se věnuje řízení lidských zdrojů se
zvýšeným důrazem na pracovní motivaci a stimulaci. V první části
představuje teoretická východiska motivace a stimulace zaměstnanců,
obecnou charakteristiku a základní pojmy a motivační profil.
        klíčová slova: zaměstnanci - motivace - stimulace -
výkonnost pracovní - řízení lidských zdrojů

41

JÍLEK, LIBOR: Motivace a stimulace jako základ řízení a zvyšování
výkonnosti zaměstnanců : 2. část.

        anotace: V druhé části představuje autor teorie
motivace, které jsou nejlépe uspořádané a jsou nejvhodnější pro
podnikovou praxi v České republice. Jedná se o teorie zaměřené na
poznání motivačních příčin, dále o teorie zaměřené na průběh
motivačního procesu a teorie zaměřené na speciální účely. V
poslední části je zmíněna motivace pracovního jednání v koncepcích
řízení a stimulace jako ovlivňování pracovní motivace a výkonnosti
zaměstnanců.
        klíčová slova: zaměstnanci - motivace - stimulace -
řízení lidských zdrojů - teorie

42

HAVLÍK, KAREL: Nové poznatky z dopravně psychologických vyšetření
pro personální práci.

        anotace: Z analýzy výsledků dopravně
psychologických vyšetření tisíců profesionálních řidičů mohou
čerpat personalisté poznatky pro přijímání a výběrová řízení adeptů
zejména pro práci v exponované dopravě. Článek přináší stručný
souhrn nabytých zkušeností.
        klíčová slova: řidiči z povolání - průzkumy -
aspekty psychologické - doprava - personalistika - řízení výběrová
- zkušenosti

Process Safety
Progress - č. 1 (2007)

43

HENDERSHOT, D.-C. - MURPHY, J.-F.: Expanding role of the loss
prevention professional : past, present, and future.
Rozšíření
úlohy odborníka pro prevenci ztrát (LPP) : minulost, přítomnost a
budoucnost
        anotace: Za 40 let po Symposiu o prevenci ztrát se
úloha LPP rozšířila z techniky požární ochrany na aktivní prevenci
výrobních rizik a management bezpečnosti práce. Důvodem byly
závažné nehody v chemickém průmyslu. Úloha LPP se bude dále
rozšiřovat od rafinerií a petrochemického průmyslu k provozům,
zacházejícím s rizikovými chemikáliemi, např. k elektronickému
průmyslu.
        klíčová slova: prevence rizik - prevence nehod -
management bezpečnosti práce - technici bezpečnostní - průmysl
chemický - symposia - USA

44

RAMZAN, N. - COMPART, F. - WITT, W.: Methodology for the
generation and evaluation of safety system alternatives based on
extended HAZOP.
Metodologie generování a hodnocení alternativ
bezpečnostního systému na rozšířené studii rizik a operability
(HAZOP)
        anotace: Mnoho metodologií se po léta snaží
zajistit bezpečné výrobní prostředí v chemickém průmyslu. Studie
zavádí systematický rámec, jehož základem je rozšířený HAZOP. Ten
se od standardního liší dokumentačními výsledky, tříděním četnosti
a důsledky procesních deviací, jakož i aplikací matice potenciálu
rizika. Článek jej vysvětluje.
        klíčová slova: systémy bezpečnostní - rizika
bezpečnostní - rizika chemická - průmysl chemický

45

SEPEDA, A.: Safety instrumented systems and safety critical
devices : risk abatement provided by safety instrumented systems
may cause remote hazards with higher risks.
Bezpečnostní
systémy a bezpečnostní kritická zařízení : snižování rizik působené
bezpečnostními systémy může vyvolat vzdálené nebezpečí s vyšším
rizikem
        anotace: Pro každou akci existují důsledky - a ne
každé jsou jasně identifikovány, plně pochopeny a dobré. I když jde
o zmírnění rizika, důsledky mohou způsobit jiné druhy rizik, možná
větších než ta původní. Článek seznamuje s potenciálem vytváření
"dolního proudu" nebo vzdálených nebezpečí při zavádění
bezpečnostních systémů a s tím, jak identifikovat tato potenciální
nová nebezpečí.
        klíčová slova: systémy bezpečnostní - rizika
bezpečnostní - rizika pracovní

46

BAYBUTT, P.: An improved risk graph approach for determination of
safety integrity levels (SILs).
Zlepšený přístup pomocí
rizikových grafů ke stanovení úrovní bezpečnostní integrity
(SILs)
        anotace: Grafy rizik jsou jednou z technik ke
stanovení SILs pro bezpečnostní funkce, které vytvářejí
bezpečnostní systémy pro procesy. Článek popisuje nevýhody
standardního přístupu (německá norma z r. 1994). Byly vyvinuty
zlepšené grafy rizik. Zlepšená metoda poskytuje teoretický základ
pro exaktní metody s aplikací analýzy ochrany nebo kvantitativní
analýzy rizik.
        klíčová slova: rizika bezpečnostní - systémy
bezpečnostní - grafy

Profit - č. 32
(2007)

47

ČERNOCH, FILIP: Odskáčou to hlavně malé firmy.
        anotace: Dva měsíce po svém startu způsobuje
chemická legislativa REACH stovkám malých firem a menším
podnikatelům potíže. Představuje vysoké náklady, složitou
administrativu a nedostatek informací. Autor popisuje první
zkušenosti s legislativou REACH.
        klíčová slova: REACH - látky chemické - legislativa
- podniky malé - zkušenosti

Rescue Report - č. 2
(2007)

48

KALINA, BOHDAN: Co se nosí u dobráků aneb letmý pohled na věšáky
jejich zbrojnice.

        anotace: Článek přináší rozhovor s velitelem SDH
Kuklík Bohdanem Kalinou o ochranných oděvech a záchranných
oblecích, které nosí dobrovolní hasiči. Hovoří o tom, o jaké obleky
je zájem, jaké jsou pro hasiče nejdostupnější, jaké jsou mezi nimi
rozdíly, co jim na oblecích vadí a v čem jsou dobré.
        klíčová slova: hasiči - oděvy ochranné - obleky
ochranné

Sondy - č. 28
(2007)

49

DANDOVÁ, EVA: O mikroklimatických podmínkách pracovišť a
poskytování ochranných nápojů.

        anotace: Autorka se v článku vrací k otázce
poskytování ochranných nápojů na pracovišti. Právní úprava
poskytování ochranných nápojů se nezměnila ani v novém zákoníku
práce, ani v novém zákoně č. 309/2006 Sb. o dalších požadavcích na
BOZP v pracovněprávních vztazích.
        klíčová slova: nápoje ochranné - podmínky
mikroklimatické - legislativa

50

BIČÁKOVÁ, OLGA: Změny v novém zákoníku práce pro uchazeče o
zaměstnání : část II..

        anotace: Účelem tohoto článku je upozornit čtenáře
na to, že je nezbytné dbát o to, aby průběh výkonu všech zaměstnání
měli vždy řádně zdokladován. Například že je třeba úřadu práce
dodat písemné doklady spojené s trváním pracovněprávního vztahu a
jeho skončením (včetně uvedení důvodu skončení zaměstnání). Článek
popisuje možnosti ukončení pracovního poměru.
        klíčová slova: zaměstnání - vztahy pracovněprávní -
poměr pracovní - výpovědi - legislativa

Sondy - č. 30
(2007)

51

Obtěžování a násilí na pracovišti bývají často skryté.
        anotace: Článek se věnuje tématu obtěžování a
násilí na pracovišti. Rada ČMKOS vyzvala odborové organizace, aby
prostřednictvím kolektivního vyjednávání promítla ustanovení Dohody
evropských sociálních partnerů o násilí a obtěžování na
pracovišti.
        klíčová slova: násilí na pracovišti - obtěžování
sexuální - spolupráce - odbory - EU - dohody

Sondy - č. 31
(2007)

52

Pracovní úrazy v pražském Dopravním podniku varují.
        anotace: Pracovních úrazů v Dopravním podniku
hlavního města Prahy meziročně přibylo, ačkoli se počet zaměstnanců
zhruba o desetinu procenta snížil. Loni zaznamenal podnik 536
úrazů, předloni jich bylo o 57 méně. Ačkoli jsou úrazy stejné
povahy, doba léčby sde prodloužila asi o 13%.
        klíčová slova: úrazy pracovní - doprava - doprava
městská - Praha

Tiefbau - č. 7
(2007)

53

RÜHL, R.: Innovation durch Arbeitsschutz. Inovace pomocí
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
        anotace: BOZP vede k inovacím a inovace může
působit na BOZP. Článek uvádí příklady ze stavebnictví a čištění
budov. Poukazuje na novou techniku v hydrofobizaci kamene.
Informuje o nutnosti používat ochranné rukavice při práci s
epoxidovými pryskyřicemi. Lepit podlahové krytiny lze i bez rizika.
Rovněž je méně nebezpečné pracovat s asfaltem při snížených
teplotách.
        klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce -
stavebnictví - inovace

Travail et Sécurité - č.
675 (2007)

54

Pas de panne pour la maintenance : dossier. Údržba nesmí
selhat : souhrnná zpráva
        anotace: Průmyslové systémy je stále obtížnější
udržovat v dobrém stavu pro jejich složitost. Nové předpisy o
koncepci pracovních zařízení používaných v EU lépe integrují údržbu
vzhledem k jejím cílům. Přesto vykazuje podprůměrné výsledky z
hlediska prevence úrazů. Článek seznamuje s opatřeními k jejímu
lepšímu zvládnutí.
        klíčová slova: zařízení - údržba - údržba
preventivní - Francie

TÜV CZ Zpravodaj - č. 2
(2007)

55

TÜV SÜD Slovakia získává oprávnění k ověřování plnění požadavků
bezpečnosti technických zařízení.

        anotace: Článek přináší stručnou informaci o tom,
jak se změny předpisů ve Slovenské republice, které se týkají
bezpečnosti technických zařízení, promítají do činnosti a aktivit
celé společnosti TÜV SÜD.
        klíčová slova: zařízení technická - bezpečnost -
předpisy - Slovensko

56

SUCHÁNEK, ROSTISLAV: Změny v legislativě při posuzování shody
elektrických zařízení.

        anotace: TÜV SÜD Czech je autorizovaná a
notifikovaná osoba, která musí neustále reagovat na změny v
legislativě a upravovat podle nich vlastní postupy. Tyto informace
jsou důležité i pro její zákazaníky. Článek přináší krátkou
informaci z oblasti posuzování shody elektrických zařízení.
        klíčová slova: zařízení elektrická - shoda -
posuzování

Záchranář - č. 2
(2007)

57

MRKVÁNEK, IGOR: Z hornické ročenky 2006 o bezpečnosti
práce.

        anotace: Článek přináší statistiky o pracovních
úrazech v hornictví za rok 2006. Došlo k 5 smrtelným pracovním
úrazům, což znamená pokles o 16% oproti roku 2005. Obecně došlo k
výraznému poklesu úrazovosti, zejména u hlubinné těžby uhlí.
        klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné -
hornictví - těžba uhlí - statistiky

Zeitschrift für
Arbeitswissenschaft - č. 2 (2007)

58

WINDLINGER, L. - ZÄCH, N.: Wahrnehmumg von Belastungen und
Wohlbefinden bei unterschiedlichen Büroformen.
Vnímání zátěží a
pocit pohody a zdraví u různých forem kanceláří
        anotace: Jsou srovnávány zátěže ve velkých a malých
kancelářích a zkoumána souvislost mezi zátěžemi pracovního
prostředí a pocitem pohody a zdraví, jakož i sociálním klimatem na
straně druhé. Jsou statisticky zkoumány pracovní podmínky. Bylo
zjištěno, že vnímané zátěže hlukem a rozptylováním jsou větší ve
velkých kancelářích. Z hlediska sociálního klimatu jsou výsledky
nejednoznačné.
        klíčová slova: kanceláře - zátěž pracovní - zátěž
psychická - prostředí pracovní - vztahy mezilidské - wellness -
hluk

59

FERREIRA, Y.: Evaluation von Instrumenten zur Erhebung der
Arbeitszufriedenheit.
Zhodnocení nástrojů k zjišťování
spokojenosti s prací
        anotace: Byl učiněn pokus využít existující
dotazník jako hodnotné kritérium k vývoji nového nástroje měření.
Při této dotazníkové akci se prokázala nestabilita postulovaných
faktorů. Hledání dalších nástrojů přineslo četné výsledky, které
musely být kategorizovány, aby bylo možno zjistit jejich
použitelnost. Předmětem článku jsou výsledky tohoto výzkumu.
        klíčová slova: spokojenost - zaměstnání - práce -
dotazníky

60

SPIESS, E. - WOSCHÉE, R. - GELDERMANN, B.: Lernkulturen und
unterschiedliche Wahrnehmungen lernförderlicher Arbeitsbedingungen
in fünf Unternehmen : Ergebnisse einer wissenschaftlichen
Begleitforschung.
Kultury výuky a různé vnímání pracovních
podmínek, podporujících učení, v pěti podnicích : výsledky
vědeckého doprovodného výzkumu
        anotace: Projekt Nová kultura učení v podnicích v
rámci programu Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum -
Učení v pracovním procesu doprovázel 5 podnikových projektů k
vývoji personálních i organizačních kompetencí. Byly zjištěny
rozdíly v kulturách a v subjektivně vnímané studijní podpoře
pracovních podmínek vedoucími i kolegy. Článek se jimi zevrubně
zabývá.
        klíčová slova: učení podnikové - Německo -
ministerstva - kultura podniková - podpora

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail