Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2006/1

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články

 

Excerpované časopisy

 

112 - č. 11 (2005)
112 - č. 12 (2005)
Bezpečná práca - č. 6 (2005)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 12
(2005)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 13
(2005)

České pracovní lékařství - č. 4
(2005)

Die BG - č. 12 (2005)
Environmentální aspekty podnikání - č. 2
(2005)

Human Factors - č. 3 (2005)
Journal of Occupational and Environmental
Hygiene - č. 12 (2005)

Le Travail Humain - č. 4 (2005)
Personál - č. 11 (2005)
Professional Safety - č. 10 (2005)
Safety and Health - č. 5 (2005)
Safety and Health - č. 6 (2005)

Sicher ist Sicher - č. 12 (2005)
Specific Research Reports of the National
Institute of Industrial Safety - č. 31 (2005)

Specific Research Reports of the National
Institute of Industrial Safety - č. 32 (2005)

Specific Research Reports of the National
Institute of Industrial Safety - č. 33 (2005)

Technik - č. 12 (2005)
Tiefbau - č. 12 (2005)
Travail et Sécurité - č. 657
(2005)

Travail et Sécurité - č. 658
(2006)

Nové časopisecké články v knihovně
VÚBP

112 - č. 11
(2005)

1

DVOŘÁK, OTTO - ŠEVĚČEK, PETR: Toxické nebezpečí kouře při
požárech.

        anotace: Hlavní nebezpečí kouře při požáru pro
člověka spočívá ve snížení viditelnosti, bránící v úniku a dále v
inhalaci dráždivých a dusivých plynů a par, které vznikají tepelným
rozkladem, hořením hořlavých materiálů a jsou v kouři obsaženy.
Uvedena jsou nebezpečí vyplývající z toxicity zplodin hoření v ČR
podle statistiky požárů za období 1992-2004, dále pak faktory,
které určují toxické nebezpečí, rychlost hoření či toxicita zplodin
hoření.
        klíčová slova: požáry - nebezpečí - kouře -
toxicita - plyny - zplodiny

2

ŘÍHA, JOSEF: Koncept a teorie bezpečnostního rizika.
        anotace: Krizové řízení se urychleně transformuje
na samostatný obor s postuláty samostatné teorie, metodologie,
terminologie a zpětné vazby v podobě případových studií. Příspěvek
glosuje teoretické předpoklady pro management a optimalizaci
bezpečnostního rizika na pozadí jeho specifických vlastností.
Rozebírána jsou hodnocení a řízení rizik, podstata bezpečnostního
rizika a kvantitativní rizikové analýzy či příprava rizikové
matice.
        klíčová slova: rizika - koncepty bezpečnosti práce
- teorie bezpečnosti práce - řízení krizové - hodnocení rizik

112 - č. 12
(2005)

3

HORÁK, RUDOLF: Instituce a zařízení regionu v systému ochrany
obyvatelstva.

        anotace: Plánované a uskutečňované činnosti k
ochraně obyvatelstva prostupují veřejnou i soukromou sférou
společenského života. Jednou z cest zvládání mimořádných událostí a
krizových situací je pak vhodná kombinace preventivních opatření a
následná aplikace zásad krizového řízení a využití technických i
technologických systémů, které by mohly být realizovány.
        klíčová slova: ochrana obyvatel - systémy
technologické - opatření preventivní - aplikace - zásady - řízení
krizové

4

KRYKOROVÁ, JANA - ČAPOUN, TOMÁŠ: Zjišťování hlavních účinků
neznámých nebezpečných chemických látek v terénu.

        anotace: Institut ochrany obyvatelstva Lázně
Bohdaneč vyvinul pro potřeby jednotek PO soupravu, pomocí které lze
v terénu jednoduchým způsobem zjistit hlavní účinky neznámých
kapalných a pevných nebezpečných chemických látek, jako jsou
výbušnost, hořlavost, inhalační toxicita, oxidační účinky, žíravost
a nebezpečné reakce s vodou.
        klíčová slova: látky chemické - nebezpečnost -
práce terénní - činnosti zásahové

5

BERNATÍK, ALEŠ: Metody hodnocení rizik závažných havárií v
podmínkách nezařazených zdrojů rizik.

        anotace: V dnešním technickém světě se objevují
průmyslové havárie stále častěji a oblast prevence závažných
havárií se stala dynamicky rozvíjejícím oborem, reflektujícím fakt,
že s rostoucím technickým pokrokem je třeba snižovat rizika
průmyslových havárií.
        klíčová slova: havárie průmyslové - pokrok
technický - rizika - zdroje - metodologie - hodnocení

6

MOTYČKOVÁ, PAVLA: Problematika hluku a vibrací při práci podle
nově připravovaného nařízení vlády o hluku a vibracích.

        anotace: Harmonizační proces, který souvisí s
implementací práva Evropských společenství do národních právních
předpisů se v současné době promítá do návrhu nového nařízení vlády
o hluku a vibracích, které by mělo nahradit stávající nařízení
vlády č. 502/2000 Sb., včetně novely č. 88/2004.
        klíčová slova: Evropské společenství - problematika
- hluk - vibrace - nařízení vládní - implementace

Bezpečná práca - č. 6
(2005)

7

SVOBODOVÁ, LENKA: Vzťah bezpečnosti práce a produktivity
práce.

        anotace: VÚBP se podařilo průzkumy, přešetřením,
tematickými studiemi a analytickou-výzkumnou činností shromáždit
data a argumenty ověřující, prokazující a potvrzující vztah
produktivity práce a BOZP.
        klíčová slova: produktivita práce - BOZP - výzkumy
- VÚBP - vztahy

8

GÁLGÓCZY, ERNEST: Ochrana proti úrazom zapričineným pošmyknutím,
zakopnutím a pádom.

        anotace: Mnohém pracovní úrazy zapříčiňuje
uklouznutí, zakopnutí nebo pád osob, ale i předmětů. Snížení rizik
je třeba naplánovat, provést opatření za účelem prevence.
        klíčová slova: pády - opatření - uklouznutí -
zakopnutí - prevence - rizika

9

SCHNECK, JOHANN: GISBAU : informační systém nebezpečných
látok.

        anotace: GISBAU je informační systém, který dává
podnikateli k dispozici rozsáhlé informace o nebezpečných látkách a
ulehčuje tak plnění jeho zjišťovacích, dozorných a příkazových
povinností dle nařízení o nebezpečných látkách.
        klíčová slova: látky nebezpečné - systémy
informační - podniky malé - podniky střední - informace

10

SINAY, JURAJ: Prevencia v globalizovaném svete : výzvy XVII.
svetového kongresu BOZP.

        anotace: Pojem globalizace si zvolili pořadatelé
17. světové kongresu BOZP jako ústřední slogan "Prevence v
globalizovaném světě - úspěch prostřednictvím partnerství". Celý
kongres se nesl v duchu globálního spojenectví za účelem přístupu
BOZP co nejširšímu okruhu lidí na světě.
        klíčová slova: kongresy - globalizace - BOZP

Bezpečnost a hygiena
práce - č. 12 (2005)

11

DANDOVÁ, EVA: Několik poznámek k návrhu nového zákona o
BOZP.

        anotace: V současné době je v popředí veřejného
zájmu široké veřejnosti i medií nová pracovněprávní úprava. Vláda
ji již projednala a následně předala k projednání Poslanecké
sněmovně ČR.
        klíčová slova: úpravy pracovněprávní - Evropské
společenství - zákony - charakteristiky

Bezpečnost a hygiena
práce - č. 13 (2005)

12

Přehled základních právních a ostatních předpisů vztahující se
nejen k problematice BOZP.

        anotace: Soubor je určen pro všechny, kteří se
zabývají problematikou BOZP. V jednotlivých částech podává přehled
předpisů platných od počátku prosince 2005, a to nejen
bezpečnostních, podléhající inspekci práce, ale i předpisů s touto
problematikou úzce souvisejících. Jedná se o otevřený systém, který
je nutno s ohledem na legislativní změny doplňků, průběžně
aktualizovat.
        klíčová slova: BOZP - předpisy - přehled - normy
právní

České pracovní lékařství
- č. 4 (2005)

13

ŽIDKOVÁ, ZDEŇKA: Monotónie v pracovním procesu.
        anotace: Monotónie v pracovním procesu je nahlížena
jako faktor psychické zátěže, která vede k výpadkům pozornosti,
nárůstu chybovosti, ke snížení výkonu a k rizikovému chování
pracovníků. Rozlišení činnosti jako stresoru (monotónní podmínky
práce) a odezvy pracovníka a jeho úsilí nutného k zvládnutí
stresoru (pocity monotónie) je ovlivňováno dalšími faktory, které
jsou v článku pojednány: 1. osobnost, 2. fyzická a psychická
námaha, 3. sociální opora, 4. pracovní prostředí, 5. intelektové
předpoklady, 6. motivace a aspirace pracovníků.
        klíčová slova: psychika - psychologie bezpečnosti
práce - monotonie - stres pracovní - prostředí pracovní

14

TOMÁŠKOVÁ, HANA - JIRÁK, ZDENĚK - MENZLOVÁ, MILENA: Výskyt
nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u
horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie.

        anotace: Popsána je epidemiologická studie, v rámci
které byla sledována míra rizika onemocnění maligními nádory a
rakovinou plic u souboru 7 772 bývalých horníků pracujících v
podzemí černouhelných dolů ostravsko-karvinského revíru. Soubor
tvořili horníci, kteří pracovali v dole minimálně 8 let a během
práce v dole vdechli v průměru 1,5 až 3,3 g křemene v respirabilní
frakci prachu.
        klíčová slova: nádory maligní - rakovina - horníci
- doly - prach

Die BG - č. 12
(2005)

15

BREUER, J. - WEINERT, P. - ZIMMER, S.: Erfolgsfaktoren der
Einführung und Reform von Unfallversicherungssystemen : Ergebnisse
einer Umfrage des Fachausschusses Unfallversicherung der IVSS.

Faktory úspěchu při zavedení a reformě systémů úrazového pojištění
: výsledky dotazníkové akce oborového výboru pro úrazové pojištění
AISS (Mezinárodní sdružení pro sociální zabezpečení)
        anotace: AISS jako největší fórum nositelů
sociálního zabezpečení. Cíl výboru. Zapojení a aktivace sociálních
partnerů. Vytváření administrativních a sociálních předpokladů.
Srovnání s podobnými orgány ve světě a mezinárodní přenos znalostí.
Specializace systému. Diferencované příspěvky a flexibilní výkony.
Integrace prevence.
        klíčová slova: zabezpečení sociální - pojištění
úrazové - dotazníky

16

PABST, B.: Unfallversicherungssysteme in den neuen
EU-Mitgliedstaaten im Überblick.
Systémy úrazového pojištění v
nových členských státech EU v přehledu
        anotace: Konference Pojištění proti pracovním
úrazům a nemocím z povolání v EU 25, konaná v září 2005 ve Vídni.
Zaměřeno na systémy středoevropských a východoevropských členských
států EU. Článek je doplněný přehledný referát, přednesený na
konferenci. Samostatné pojištění. Financování. Okruh pojištěnců.
Výkony. Prevence a rehabilitace.
        klíčová slova: EU - pojištění úrazové - konference
mezinárodní

17

KRANIG, A.: Vergleichende Studien zu Berufskrankheiten in
Europa.
Srovnávací studie o nemocích z povolání v Evropě
        anotace: Přepracovaný evropský seznam nemocí z
povolání Evropské komise v r. 2003. Nutnost znalosti různých řešení
srovnatelných problémů v národních systémech. Pracovní skupina
Nemoci z povolání (NP) Evropského fóra pojištění proti pracovním
úrazům a nemocím z povolání. Charakteristika systému v Evropě.
Statistika. Rakovina. Duševní onemocnění. Náklady na NP v
Evropě.
        klíčová slova: nemoci z povolání - nemoci duševní -
rakovina - statistiky - Evropa

18

SCHMIDT, N. - SCHULZ, N.: Psychische Belastungen und Stress in der
Arbeit von Fleischereiverkäuferinnen.
Psychické zátěže a stres
v práci prodavaček v řeznictví
        anotace: Studie psychických zátěží a jejich
následků pro prodavačky. Zveřejněny hlavní výsledky. Cíl studie a
metoda. Požadavky na prodavačku v řeznictví. Změna chování
zákazníků. Časový tlak, který vede k úrazům. Negativní souvislost
mezi stresem a spokojeností v práci. "Zdravé" pracoviště v
prodejnách. Zdraví, motivace a spokojenost jako podmínka dobrého
výkonu.
        klíčová slova: řezníci - prodavači - prodejny -
zátěž psychická

19

MATTKE, U. - OPARA, D. - SEBALD, J.: Gleitsicherheit durch die
Auswahl von Schuhen? : eine große Herausforderung!.
Bezpečnost
proti uklouznutí volbou obuvi? : velká výzva!
        anotace: Významné výsledky měření k mezním hodnotám
pro součinitele tření v souvislosti s novou normou ke stanovení
zábrany uklouznutí v bezpečnostní, ochranné a pracovní obuvi.
Zkouška zábrany uklouznutí. Materiály a výsledky měření. Výsledky
projektu. Nedostatky v textu normy. Odchylky měření. Referenční
podlahové krytiny. Mezní hodnoty.
        klíčová slova: obuv - obuv neklouzavá - uklouznutí
- normy - projekty - krytiny podlahové


Environmentálníaspekty podnikání - č. 2
(2005)

20

VANĚČEK, VOJTĚCH: Dobrovolné podnikové zprávy o vztahu k životnímu
prostředí, o zdraví a bezpečnosti a udržitelném rozvoji.

        anotace: Komunikace o životním prostředí je
důležitou součástí environmentálního managementu, z čehož vyplývá
informování zainteresovaných stran o environmentálních aspektech
organizace a výsledcích environmentálního managementu.
        klíčová slova: komunikace environmentální -
prostředí životní - management - organizace - BOZP

HumanFactors
- č. 3 (2005)

21

MURATA, A.: An attempt to evaluate mental workload using wavelet
transform of EEG.
Pokus o zhodnocení mentální zátěže za použití
vlnové transformace EEG
        anotace: Popis pokusu. Účastníci prováděli
kontinuální úkoly na třech úrovních obtížnosti. Se vzrůstem
obtížnosti se zvýšil reakční čas a snížilo se procento správnosti.
V souvislosti s tím měl rating v indexu zátěží úkolů NASA tendenci
zvyšovat se se zvýšením obtížnosti. Zvýšení obtížnosti kognitivního
úkolu zpožďuje čas, v němž je CNS nejaktivnější.
        klíčová slova: zátěž mentální - čas reakční -
psychologie práce - EEG

22

GRANATA, K. P.: Low-back biomechanics and static stability during
isometric pushing.
Biomechanika dolní části zad a statická
stabilita během izometrického tlačení
        anotace: Použit biomechanický model k analýze dat o
poloze a síle rukou, získaných z použití tlaku. Zjištěno, že tato
námaha poskytuje významně (p
<.01) menší stabilitu než zvedání, jestliže je ignorována
antagonistická kokontrakce. Je-li udržována stabilita pomocí
kokontrakce, vytvoří se dodatečná zátěž zad, což zvyšuje riziko
úrazu z přetížení.>        klíčová slova: biomechanika -
polohy těla - stabilita - záda

23

BRUNGART, S. - KORDIK, A.-J. - SIMPSON, B.-D.: Audio and visual
cues in a two-talker divided attention speech-monitoring task.

Sluchové a zrakové podněty v úkolu řečového monitoringu s
rozdělenou pozorností u dvou mluvčích
        anotace: Málo známá role podnětů v úkolech při
rozdělené pozornosti, kterou vyžadují posluchači k monitorování
několika mluvčích najednou. Použit test k zhodnocení výkonu v
konfiguraci dvou mluvčích s kombinací 0, 1 nebo 2 kanálů zrakových
informací. Zjištěno, že prostorové oddělení sluchových signálů má
největší dopad na výkon ve vícekanálových řečových
displejích.
        klíčová slova: signály audiovizuální - informace
audiovizuální - řeč - displeje

24

MURATA, A. - FURUKAWA, N.: Relationships among display feature,
eye movement characteristics, and reaction time in visual
search.
Vztahy mezi rysy displeje, charakteristikami pohybu očí
a reakčním časem při zrakovém vyhledávání
        anotace: Výzkum relativního příspěvku počtu fixací
a délky fixací k reakčnímu času při zrakovém vyhledávání. V 1.
experimentu byly faktory typ displeje, organizace a počet stimulů,
v 2. experimentu byla faktorem složitost displeje. Se změnou rysu
displeje a se zvýšením obtížnosti úkolu se příspěvek počtu fixací k
vysvětlení variace v reakčním čase stává dominantní pro oba
experimenty.
        klíčová slova: displeje - čas reakční - vyhledávání
- zrak

25

Team task analysis : identifying tasks and jobs that are team
based.
Analýza týmového úkolu : identifikační úkoly a činnosti
založené na týmové spolupráci
        anotace: Počáteční informace o správnosti tří
stupnic pro analýzu týmových úkolů. Stupnice rozlišovaly mezi úkoly
předem stanovenými, tj. individuální, proti týmovým. Rovněž
zjištěno, že ratingy pracovní úrovně týmové práce měly užší vztah k
týmovému výkonu než souborné úkolové ratingy týmové příbuznosti
nebo týmové práce.
        klíčová slova: práce týmová - identifikace -
analýzy - úkoly pracovní

Journalof
Occupational and Environmental Hygiene - č. 12
(2005)

26

Characterization of fine particles from machining in automotive
plants.
Charakteristika jemných částic z obrábění v
automobilových závodech
        anotace: Sběr částic prováděn v 6 různých závodů
General Motors po dobu 2,5 roku. Článek charakterizuje částice z 5
těchto procesů, týkajících se zvláště obrábění za mokra s
kapalinami na vodní bázi s čistými oleji ze starých a nových
procesů, a suchého obrábění. Koncentrace naměřené u různých
zařízení byly vcelku shodné. Srovnání charakteristiky staré a nové
technologie.
        klíčová slova: částice odletující - obrábění
strojní - automobily

27

The effect of subject characteristics and respirator features on
respirator fit.
Účinek charakteristiky subjektů a typů
respirátorů na vhodnost respirátorů
        anotace: Srovnání pěti metod zjišťování vhodnosti
filtračních a obličejových respirátorů N95. Účelem studie bylo
vyzkoumat účinek charakteristik subjektu (pohlaví a rozměry
obličeje) a styl designu respirátorů včetně počtu dostupných
velikostí na jejich vhodnost. Popis zkoušky. Zjištěno, že délka a
šířka obličeje jsou doporučené rozměry pro volbu respirátorů.
        klíčová slova: respirátory filtrační - rozměry -
charakteristiky

28

Predicting historical dust and wood dust exposure in sawmills :
model development and validation.
Predikce historické expozice
prachu a dřevnému prachu na pilách : vývoj modelu a hodnocení
správnosti
        anotace: Použita měření nespecifického prachu jako
náhrada pro expozici dřevnému prachu na pilách. Ke zlepšení
stanovení expozice v retrospektivní skupině 28 000 dělníků na pile
zhodnocena správnost 2 empirických modelů expozice pro nespecifický
a dřevný prach. Zkouška správnosti prediktivních modelů k možnosti
generalizovat modely. Využití v historickém skupinovém
výzkumu.
        klíčová slova: prach dřevný - pily - expozice
pracovníků - predikce

29

The influence of common area lead hazards and lead hazard control
on dust lead loadings in multiunit buildings.
Vliv nebezpečí
olova ve společných prostorách a kontrola nebezpečí olova v
budovách s mnoha jednotkami se zátěží olověného prachu
        anotace: Výzkum poměru mezi nátěry společných
prostor a úrovněmi i zátěžemi olověného prachu u podlah v
připojených obytných jednotkách, jakož i působení prostředků na
ochranu proti nebezpečí olova ve společných prostorách. Předloženy
údaje o společných prostorách budov, postavených převážně do r.
1940. Zjištěna přítomnost olověných nátěrů a prachu.
        klíčová slova: olovo - nátěry - budovy - škodliviny
chemické

LeTravail
Humain - č. 4 (2005)

30

CLOT, Y. - LEPLAT, J.: La méthode clinique en ergonomie et en
psychologie du travail.
Klinická metoda v ergonomii a
psychologii práce
        anotace: První část konstatuje, že metoda je se
používá v obou disciplinách od začátku a tvoří vhodný prostředek k
získávání znalostí o pracovních situacích, zvláště při plánování
zásahů. V druhé části se hovoří o tom, jak se klinická metoda stává
nástrojem přetváření pracovních situací, aniž ztrácí svoji funkci
získávání poznatků.
        klíčová slova: ergonomie - metody ergonomické -
psychologie práce

31

Le pointage bi-échelle : évaluation de quatre variantes
d´interfaces graphiques utilisateur.
Dvouškálové zaměření :
hodnocení čtyř variant grafických uživatelských rozhraní
        anotace: Ve srovnání s běžnými grafickými
rozhraními počítačů je nové to, že pohyb obsahuje dvě fáze. První
spočívá v makrozaměření, druhá v mikrozaměření s tím, že složka
makro zaujímá rostoucí podíl času na pohyb, jestliže se zvyšuje
obtížnost úkolu. Zjištěno, že přímá manipulace zlepšuje výkon a
může být realizována v integrovaném prostoru XY. Hodnocení dopadu
na výkon při makrozaměření prováděném levou rukou a mikrozaměření
pravou.
        klíčová slova: počítače - rozhraní uživatelské -
výkon pracovní

32

GROSJEAN, V. - WEERDT, R. VAN DE: Vers une psychologie ergonomique
du bien-etre et des émotions : les effets du contrôle dans les
centres d´appels.
Za ergonomickou psychologii pohody a emocí :
účinky kontroly v call-centrech
        anotace: Účinky na emocionálně intenzivní práci v
call-centrech. Reakce operátora při stálé kontrole, kterou
informatika umožňuje v této oblasti. Použita specifická
metodologie, zaměřená na hodnocení pohody. Závěrem zdůrazněna
nutnost omezení významu kontrol zvláště tehdy, vyžaduje-li úkol
určitou kreativitu. Zaměstnanci nadto trpí zásahy managementu a
kontroly chápou jako vměšování.
        klíčová slova: emoce - pohoda pracovní -
call-centra

Personál - č. 11
(2005)

33

DVOŘÁK, BOHUMIL: K vládnímu návrhu zákoníku práce.
        anotace: Dne 21. 9. 2005 schválila Vláda návrh
nového zákoníku práce - právního předpisu, jenž podstatnou měrou
zasahuje do života převážné části naší aktivní populace. Článek se
blíže zabývá tímto vládním návrhem zákoníku práce a kriticky
hodnotí jeho základní koncepční a obsahová východiska.

        klíčová slova: zákoník práce – návrhy -
hodnocení

Professional Safety - č.
10 (2005)

34

RANCOUR, THOMAS P.: SH&E management systems & business
integration : The Malcolm Baldrige performance excellence
framework.
Systémové řízení BOZP a podniková integrace :
Malcolm Baldrige představuje znamenitou strukturu
        anotace: Význam rámcového programu kvality Malcova
Baldrige pro hodnocení procesů BOZP a nástroje podnikové integrace.
Tento program se umožňuje soustředit na procesy BOZP podle
Baldrigeova profilu organizace a jednotlivých kategorií, začne
poznávat mezery v integraci BOZP a identifikovat ty postupy, jež
jsou nejdůležitější pro celkovou úspěšnost podniku.
        klíčová slova: řízení podnikové - odborníci BOZP -
podniky - procesy BOZP - management

35

MANNING, STEPPEN M.: Injury among direct healthcare staff : an
unheralded occupational safety and health crisis.
Úrazy
personálu přímé zdravotnické péče : ohlášená krize zdravotního
stavu
        anotace: Tento článek poskytuje informace o rozsahu
pracovních úrazů v USA u personálu přímé zdravotnické péče v
zařízeních pro lidi s mentálním postižením. Průzkumem bylo
zjištěno, že průměrná úrazovost mezi personálem přímé zdravotnické
péče pro mentálně postižené osoby je 32.7%, což je dvakrát více než
u pracovníků ve slévárně kovů a skoro třikrát více než u pracovníků
v masokombinátu. Oba pracovní vzorky byly stejné velikosti. Tato
situace si vyžádá spolupráci na výzkumu.
        klíčová slova: úrazy pracovní - osoby s mentálním
postižením - péče zdravotnická - průzkumy

36

MUTAWE, ABDALLA M.: Medical surveillance : key elements of an
effective program for employees in healthcare facilities.

Lékařský dozor : klíčové body účinného programu pro zaměstnance a
zdravotnická zařízení
        anotace: Komplexní program lékařského dozoru pomáhá
určit riziko, stanovit odpovědnost a zřídit a implementovat
příslušné protokoly. Identifikace rizika může být docíleno
analýzami BOZP, průzkumy na pracovišti, dokumentací nehod,
následným hodnocením expozice a dalším sledováním. Klinické
vyšetření, shromažďování a analýzy lékařských dat se týkají
určitých expozic, jako např. expozice nebezpečným jedům,
narkotikům, lékům.
        klíčová slova: dozor lékařský - stanovení rizika -
expozice - programy BOZP - analýzy

Safetyand
Health - č. 5 (2005)

37

National Safety Council : 93rd Annual Congress & Expo.
National Safety Council : 93. světový kongres BOZP
        anotace: 93. kongres a výstava National Safety
Council spolu se 17. světovým kongresem BOZP v Orlandu se konal
17.-23. září 2005. V článku se dozvíme více o organizátorech,
tématech kongresu a výstavách, počtu účastníků a vystavovatelů,
hlavních myšlenkách přednášejících, předmětech diskuzí a vítězích
soutěží.
        klíčová slova: kongresy - BOZP

Safetyand
Health - č. 6 (2005)

38

PARKET, JAMES G.: Avoiding an explosive situation : utilities,
fire personnel team up to figur natural gas leaks.
Vyhnout se
situaci výbuchu : veřejná služba, spolupráce požárníků a plynařů
při boji proti unikajícímu zemnímu plynu
        anotace: Zemní plyn je nestálá látka, která může
být velmi nebezpečná, pokud s ní není náležitě nakládáno či se
objeví trhliny v potrubí. V případě trhliny je nutná okamžitá
koordinace preventivní akce od prvních reagujících osob a pomocných
skupin před explozí, ohně nebo úmrtí. Klíčové body: pokud se objeví
trhlina musí se evakuovat oblast a přivolat požárníky a plynaře.
Mezi plynaři a požárníky musí být úzká spolupráce.
        klíčová slova: plyn zemní - ochrana požární -
prevence - požárníci

39

NASO, MARKISAN: In safe hands : employee awareness, training, help
keep hands safe from harm.
V bezpečných rukách : připravenost
zaměstnanců, školení pomáhá při ochraně
        anotace: Spojené státy zaznamenaly více než 1
milion akutních zranění rukou. Poznání rizika a používání řádných
ochranných prostředků mnoho těchto zranění eliminuje. Článek
představuje závažnost úrazů rukou a zároveň normu o ochranných
rukavicích.
        klíčová slova: ruce - ochrana rukou - BOZP -
zranění - směrnice

Sicherist
Sicher - č. 12 (2005)

40

RÖBENACK, KARL-DIETER: Statische Aspekte bei Abbrucharbeiten.
Statické aspekty při bouracích pracích
        anotace: Je omyl považovat bourací práce za snadné
a málo nebezpečné. Proveden statistický vzorek ohledně druhu a
složení úrazů. Nekontrolované zřícení stěn, střešních štítů,
vazníků a komínů. Nekontrolované selhání stropů, částí stropů a
střešních prvků. Nedostatečná pozornost pádům břemen. Demontáž
technických zařízení. Nedostatečný ohled na statické systémy.
        klíčová slova: práce stavební - demolice - statika
- úrazy pracovní - statistiky

41

MEIER, P.: Verletzungen bei Berufsunfällen : Verbrennung,
Elektrounfall und Verätzung.
Zranění při pracovních úrazech :
popáleniny, úrazy elektrickým proudem a poleptání žíravinou
        anotace: Definice popáleniny. Prognostické faktory
(velikost plochy a hloubky zasažení, patofyziologie). Terapie ran
na malé ploše. Speciální terapie. Terapie velkoplošných popálenin.
Definice úrazu elektrickým proudem. Symptomy. Patofyziologie.
Terapie. Definice poleptání. Hloubka zasažení. Symptomy. Terapie
(ošetření ran, při lokálním poleptání hlavně proplachování).
        klíčová slova: popálení - úrazy elektrickým proudem
- poleptání - úrazy pracovní

42

HEINZE, G.: Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes durch
zeitgemässes Führungsverhalten : auch im Arbeitsschutz!
Další
rozvoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci díky vůdčímu chování,
odpovídajícímu požadavkům doby : rovněž v BOZP!
        anotace: Řešena otázka, jakou úlohu má hrát vedoucí
pracovník, aby tak mohlo vzniknout vědomí společných hodnot, víra
ve smysl činnosti nebo společně pociťovaná vůle k změně v podniku.
Aktuální vůdčí chování. Model vůdčí kompetence. Budoucnost
"pravých" osobností.
        klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce -
management - pracovníci řídící


SpecificResearch Reports of the National
Institute of Industrial Safety - č. 31 (2005)

43

Measurement of wind load acting on the scaffolds. Měření
působení větru na lešení
        anotace: Plastové kryty lešení výrazně zvyšují
zatížení. Dopad na bezpečnost. Terénní měření působení větru.
Povrch lešení pokryt plastovými kryty s 0% porézností, přivázanými
sponami ke stěně budovy. Zjištěno, že působení na spony bylo
soustředěno jen na ty na horní části lešení. Naměřené hodnoty vyšší
než vypočtené. Přípustná síla spon by měla být snížena ve stavu
projekce.
        klíčová slova: lešení - vítr - zatížení - kryty
ochranné

44

The predictability of wind pressure acting on the actual scaffolds
by the wind tunnel test.
Předvídatelnost působení tlaku větru
na konkrétní lešení testem větrného tunelu
        anotace: Nutnost znát spolehlivé charakteristiky
tlaku větru, působícího na lešení pro prevenci úrazů. Účelem studie
je vyzkoumat spolehlivost testů ve větrném tunelu.Výsledky: je
možné kvalitativně hodnotit charakteristiky tlaku větru
prostřednictvím dat z těchto testů. Podmínky přesnosti testů.
Nutnost rovnosti střední rychlosti větru u terénních testů, jsou-li
charakteristiky stanoveny prostřednictvím testů ve větrném
tunelu.
        klíčová slova: lešení - vítr - rychlost - výzkumy -
testy

45

HINO, Y. - PHONGKUMSING, S.: Study on the estimation method of
wind pressure acting on the temporary scaffolds.
Výzkum metody
hodnocení působení tlaku větru na dočasná lešení
        anotace: Většina metod konstrukce lešení nebere
ohled na to, že budovaný objekt má na vnějších stěnách otvory,
jimiž profukuje vítr. Ve studii zkoumány základní charakteristiky
tlaku větru, působícího na takováto dočasná lešení. Navržena
konstrukční metoda zohledňující tyto otvory a odlišný tvar
dočasných lešení. Základní data navržené konstrukční metody.
        klíčová slova: lešení - vítr - tlak - otvory
stavební - konstrukce stavební - konstrukce ochranné

46

HINO, Y. - OHDO, K.: Study on a new reinforcement method of
temporary scaffolds.
Výzkum nové metody výztuže dočasných
lešení
        anotace: V některých oblastech je třeba větší počet
spon pro připevnění krytů k lešení vzhledem k silnému větru.
Nutnost nové koncepce protivětrné konstrukce nebo vyztužení lešení.
Použity testy ve větrném tunelu s umělým větrem a terénní testy s
přírodním větrem. Výztuhou lze omezit působení tlaku větru na zadní
stranu lešení. Lze použít i pro lešení s otvory v budovaném
objektu.
        klíčová slova: lešení - vítr - tlak - otvory
stavební - konstrukce ochranné - konstrukce stavební


SpecificResearch Reports of the National
Institute of Industrial Safety - č. 32 (2005)

47

SHOJI, T. - EGAWA, Y. - TAKAGI, M.: The differences of perceptions
between occurrence and prevention of unsafe behavior depending on
job position at construction sites.
Rozdíly vnímání mezi
výskytem a prevencí nebezpečného chování závislé na pracovní pozici
na staveništích
        anotace: Ve stavebnictví je nyní více úrazů
způsobených nebezpečným chováním nebo lidskou chybou než strojem či
zařízením. Výzkum rozdílů postoje a vnímání dělníků v závislosti na
pozici v prevenci. Využití dotazníkové akce. Posuzován rozdíl v
odpovědích u 4 pracovních pozic. Velký rozdíl zjištěn mezi dozorci
pracovišť a dělníky přidružených společností.
        klíčová slova: staveniště - prevence úrazů - chyby
lidské - psychologie práce - dotazníky

48

EGAWA, Y. - TAKAGI, M. - NAKAMURA, T.: The procedure of
communication of safety information on construction sites.

Postup při sdělování bezpečnostních informací na staveništích
        anotace: Při sdělení nesprávné informace mezi
dodavatelem a subdodavatelem na staveništi může dojít k pracovním
úrazům. Proveden výzkum takovéto komunikace. Klasifikace
jednotlivých typů. Instrukce nevhodné pro nové zaměstnance. Nutnost
použití dotazníku k obdržení bezpečnostních instrukcí. Účinná
instrukce k prevenci úrazů.
        klíčová slova: staveniště - prevence úrazů -
zaměstnanci - komunikace informací - instrukce


SpecificResearch Reports of the National
Institute of Industrial Safety - č. 33 (2005)

49

IKEDA, H. - SAITO, T.: Proposal of inherently safe design method
and safe design indexes for human-collaborative robots.
Návrh
inherentně bezpečné metody konstrukce a indexy bezpečné konstrukce
pro roboty, spolupracující s lidmi
        anotace: Zjištěno, že tyto roboty nového typu
dynamicky působí na lidské tělo. Nutnost zajistit bezpečnost.
Navržena tolerance bolesti jako index výzkumu specifikací robotů z
lidské stránky a definována síla výstupní charakteristiky
působících robotů založená na této toleranci. Výzkum nejvýše
přípustné deformace pokožky. Tolerance bolesti jako rozměr síly a
největší deformace.
        klíčová slova: roboty - bezpečnost práce - bolesti
- tolerance

50

SAITO, T. - IKEDA, H.: Measurement of human pain tolerance to
mechanical stimulus of human-collaborative robots.
Měření
tolerance lidské bolesti k mechanickému stimulu robotů,
spolupracujících s člověkem
        anotace: Zaměřeno na limity tolerance pocitu
bolesti, který osoby mají, jsou-li kontaktovány s takovýmto
robotem. Obtížnost numerické analýzy bolesti. Popis kompozice
zlepšeného systému měření k řešení problémů a statistické výsledky
tolerance bolesti ze skutečných statických měření novým systémem.
Efektivní pomoc při konstrukci robotů spolupracujících s
lidmi.
        klíčová slova: roboty - bolesti - tolerance -
limity

51

UMEZAKI, S. - SHIMIZU, S.: Analysis of fatal accidents caused by
industrial machines.
Analýza smrtelných úrazů způsobených
průmyslovými stroji
        anotace: Nutnost dokonale prozkoumat příčinu
každého úrazu a zevšeobecnit ji. Proveden výzkum příčin smrtelných
úrazů průmyslovými stroji a zevšeobecněny znalosti užitečné pro
konstruktéra nebo výrobce. Statistické údaje o úrazech u strojů bez
ochranných opatření. Možnost snížení jejich počtu vhodnou
preventivní metodou.
        klíčová slova: úrazy smrtelné - úrazy pracovní -
stroje - příčiny - opatření bezpečnostní - prevence úrazů -
statistiky - Japonsko

52

NAKAMURA, T.: The effects of the imitative-risk-experience on the
safety education for workers and related issues.
Účinky
zkušeností při imitování rizika ve výchově k bezpečnosti pro
dělníky a příbuzné problémy

        anotace: Metody imitovaného nebo virtuálního rizika
ve výuce bezpečnosti práce s cílem zlepšit chování dělníků k
citlivosti vůči riziku. Důvod, proč dosud nebyly v Japonsku
aplikovány, a problémy s tím spojené. Tzv. kompenzace rizika při
praktickém bezpečnostním tréninku. Navržena koncepce "imaginační
spirály" k rozvoji bezpečnostních dovedností.
        klíčová slova: výuka bezpečnosti práce - cvičení -
trénink - rizika bezpečnostní

Technik - č. 12
(2005)

53

Ochrana před výbuchem pomocí dusíku.
        anotace: Společnost SIAD Czech chce rozšířit
využití svých moderních dusíkových technologií na ochranu
specifických prostředí. Poukazuje přitom na nedostatečnou ochranu
provozů, považovaných za rizikové, v ČR ve srovnání se
zahraničím.
        klíčová slova: technologie dusíkové - ochrana
provozů - rizika - řešení technická - výbuchy - ochrana
protivýbuchová

54

Téma bezpečnosti při práci je aktuálnější než dříve.
        anotace: V poslední době se mnohem silněji hodnotí
význam bezpečnosti práce, což je zapříčiněno postupem automatizace
a robotizace - veškerým technickým pokrokem, který sic přinášejíc
produktivitu, nosí i větší rizika pro zdraví a životy
pracovníků.
        klíčová slova: automatizace - robotizace - BOZP -
produktivita - pokrok technický

Tiefbau-
č. 12 (2005)

55

GÖTZ, M. - MATTENKLOTT, M.: Staubexposition beim Fräsen von
Straßenbelägen.
Expozice prachu při frézování povrchové vrstvy
silnic
        anotace: Zjištěna azbestová vlákna. Zřízení
pracovní skupiny Azbest v povrchové vrstvě silnic. Podstata
pracovního postupu frézování při odstraňování asfaltu. Ohrožení
prachem a jeho obsah. Provádění měření a vyhodnocení výsledků.
Koncentrace azbestu při odběru vzorků. Ochranná opatření -
technická a organizační. OOPP. Úmluvy k dodržení nového Nařízení o
nebezpečných látkách.
        klíčová slova: azbest - asfalt - silnice -
frézování - prach vdechovatelný

Travailet
Sécurité - č. 657 (2005)

56

RICHEZ, J.-P. - LAMPERT, S. - RAVALLEC, C.: Risques professionnels
et environnementaux : parcs d´activités, une nouvelle donne :
dossier.
Profesionální a environmentální rizika : parky
činností, nově rozdané karty : souhrnná zpráva Profesionální a
environmentální rizika. Parky činností, nově rozdané karty.
Souhrnná zpráva
        anotace: Rychlé šíření nových komunikačních
technologií mění mapy průmyslového zeměpisu. Příležitost lepší
integrace bezpečnosti od prvních etap koncepce pracovišť.
Integrovaná bezpečnost. Dohodnuté programování parků činností.
Bezpečnostní charta pro usnadnění místní koncentrace. Místní
zvolený představitel konfrontován s riziky spojenými s úpravou
prostoru.
        klíčová slova: prostředí životní - rizika
bezpečnostní - rizika pracovní - koncepce - integrace - programy
bezpečnosti práce

Travailet
Sécurité - č. 658 (2006)

57

Les promesses de la réalité virtuelle : dossier. Přísliby
virtuální reality : souhrnná zpráva
        anotace: Význam virtuální reality pro pracovníky
prevence rizik a výchovy k bezpečnosti. Předvídání rizik simulací.
Dělba práce ve virtuálním světě. Aplikace při výrobě automobilů.
Akce INRS. Práce ve 3 rozměrech. Společnost Novalys nabízí
podnikatelům vizualizaci činností pro prevenci rizik.
        klíčová slova: rizika - prevence rizik - simulace -
realita virtuální - výchova k bezpečnosti práce

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail