Nelegální zaměstnávání cizinců

Kontroly nelegálního zaměstnávání jsou jednou z priorit kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce (dále jen „orgány inspekce práce“). Co odhalily?

V rámci kontrolní činnosti se orgány inspekce práce věnují kontrolám zaměřeným na odhalování nelegálního zaměstnávání, a to jak občanů České republiky, občanů Evropské unie (dále jen „EU“), tak občanů třetích zemí (dále jen „cizinců“). Kontroly nelegálního zaměstnávání cizinců jsou realizovány v souladu s jednotnou metodikou provádění kontrol nelegálního zaměstnávání.

Plán kontrolní činnosti oblastních inspektorátů práce vychází z ročního programu kontrolních akcí stanovených Státním úřadem inspekce práce v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a jsou v něm zohledněny také podněty ke kontrole, které obdrží oblastní inspektoráty práce nejen ze strany občanů, ale také ze strany institucí a ostatních kontrolních orgánů (v případě cizinců se jedná zejména o podněty Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, krajských poboček Úřadu práce ČR, Celní správy a Policie ČR - Služby cizinecké policie).

V roce 2016 obdržely orgány inspekce práce 1 943 podnětů ke kontrole upozorňujících na výkon nelegální práce. Z toho 1 720 podnětů upozorňovalo na možný výkon nelegální práce občanů ČR, 312 pak na možný výkon nelegální práce občanů EU a ve 457 případech se jednalo o podněty upozorňující na možný výkon nelegální práce cizinců.

V rámci kontrol provedených v roce 2016 bylo oblastními inspektoráty práce zjištěno celkem 2 290 osob vykonávajících nelegální práci. Z tohoto celkového počtu se v 760 případech jednalo o občany ČR, ve 193 případech se jednalo o občany EU a v 1 337 případech pak o cizince.

Z těchto výsledků kontrolní činnosti vyplývá, že v porovnání s rokem 2015 došlo k rapidnímu poklesu zjištěných nelegálně zaměstnávaných občanů ČR a EU na úkor rapidního nárůstu nelegálně pracujících cizinců, což do jisté míry přičítáme aktuální situaci na trhu práce a zvýšené poptávce tuzemských zaměstnavatelů po pracovní síle.

Z pohledu právní kvalifikace výkonu nelegální práce vykonávalo závislou práci mimo pracovněprávní vztah 343 cizinců, 785 cizinců pak vykonávalo práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, zaměstnaneckou nebo modrou kartou nebo bez tohoto povolení a 209 cizinců pak vykonávalo práci bez platného povolení k pobytu na území České republiky. U některých cizinců se jednalo o kombinaci těchto porušení.

V roce 2016 patřily mezi nejčastěji zjištěné nelegálně zaměstnané cizince osoby státní příslušnosti Ukrajina (997 osob), Moldavsko (143 osob) a Vietnam (73 osob). Inspektoři se však při své kontrolní činnosti setkali také s výkonem nelegální práce u státních příslušníků Filipín, Mongolska či Thajska.

V souvislosti s problematikou zaměstnávání cizinců není z dlouhodobého pohledu problematické zaměstnávání cizinců na základě povolení k zaměstnání. Orgány inspekce práce se však stále častěji setkávají s tzv. zastřeným agenturním zaměstnáváním a stejně tak s využíváním zákonných výjimek upravujících případy, kdy pro zaměstnání cizince není povolení k zaměstnání, zaměstnanecká či modrá karta vyžadována. Jedná se zejména o případy, kdy cizinec vykonává práci na území České republiky na základě jeho vyslání zaměstnavatelem usazeným v jiné členské zemi EU v rámci institutu přeshraničního poskytování služeb.

Dané problematice se začal Státní úřad inspekce práce věnovat primárně v první polovině roku 2016, kdy byl oblastními inspektoráty práce zaznamenán ve větší míře výskyt těchto případů. Tyto kontroly se pak vyznačují nejen administrativní, ale také časovou náročností. Na kontrolu vysílaných zaměstnanců v rámci poskytování služeb byla zaměřena také mimořádná kontrolní akce, v rámci které bylo provedeno celkem 48 kontrol, při nichž bylo zjištěno 76 osob při výkonu nelegální práce. Pouze v jednom případě se jednalo o občana ČR, v ostatních 75 případech se jednalo o cizince.

Autor článku: 

Komentáře

Související problémy

20.06.2017 - 16:57 Radoslav Vlasák
Jedním z mnoha problémů nelegálního zaměstnávání cizinců je určitě rovněž absence jakéhokoliv posouzení jejich zdravotní způsobilosti k vykonávané práci. Jednak samozřejmě ve vztahu k nim samým a k jejich zdraví, ale také ve vztahu k jejich (tentokrát už legálním) spolupracovníkům - mám tím na mysli přenos nejrůznějších infekčních onemocnění, parazitů apod., zvláště z tzv. exotických zemí. Ostatně - ani u těch legálních není jedním ze základních požadovaných podkladů (k tzv. duální zaměstnanecké kartě - pouze cestovní doklad, 2 fotografie, doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů, doklad o tzv. bezinfekčnosti a na požádání i doklad o zajištění ubytování), jak bylo konstatováno nedávno na jednom diskusním fóru Svazu průmyslu a dopravy, výpis ze zdravotní dokumentace ze země původu. Což pak nejspíš znamená značně obtížnější posuzování zdravotní způsobilosti ze strany poskytovatelů pracovnělékařské péče, ne-li dokonce jeho neúplnost. Zejména pak i s ohledem na to, že u nás "chybí" cca 500 lékařů s atestací z pracovního lékařství - ale to už je zase jiná kapitola...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail