Nejasnosti okolo výstupní pracovnělékařské prohlídky

Zdroj: 

Často se dotazujete na výstupní pracovnělékařské prohlídky. Například co dělat, když zaměstnanci při ukončení pracovního poměru nechtějí absolvovat výstupní prohlídku nebo jestli má výstupní prohlídka vliv na uznávání nemoci z povolání.

Výstupní prohlídku provádí poskytovatel pracovnělékařských služeb za účelem zjištění aktuálního zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce. V tomto případě se nevydává lékařský posudek, nýbrž potvrzení o provedení této prohlídky. Vzor potvrzení nalezneme například v PŘÍLOZE 5 - Potvrzení o provedení výstupní prohlídky podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. publikace Pracovnělékařské služby, kterou vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Pro zjištění zdravotního stavu zaměstnance není třeba požadovat výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele.

Podle § 13 vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, se výstupní prohlídka při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu provede:

a) při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu vždy, pokud

1. zaměstnanec vykonával práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii druhé rizikové, třetí nebo čtvrté,

2. u zaměstnance byla v době výkonu práce u současného zaměstnavatele uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, pokud trvají,

nebo

3. zaměstnanec utrpěl v době výkonu práce u současného zaměstnavatele pracovní úraz a v příčinné souvislosti s ním byla uznána opakovaně dočasná pracovní neschopnost, popřípadě bylo provedeno nové bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění podle právního předpisu upravujícího odškodňování způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů),

b) před převedením zaměstnance na jinou práci nebo před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení práce rizikové, nebo

c) pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Na základě provedení výstupní prohlídky je posuzované osobě a osobě, která o prohlídku požádala, předáno potvrzení o jejím provedení. Kopie potvrzení se zakládá do zdravotnické dokumentace pracovnělékařských služeb.

Výstupní prohlídka při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu se dále provede v případě, kdy o to požádá zaměstnavatel nebo jeho prostřednictvím zaměstnanec.

Ale pokud se zaměstnanec rozhodne, že na prohlídku nepůjde a pracovní poměr končí, tak ho zaměstnavatel nijak nedonutí. Žádný vzor prohlášení, kde by zaměstnanec zaměstnavateli oznámil, že prohlídku neabsolvuje, není.

Pokud zaměstnanci končí pracovní poměr k určitému datu, měl by být vyslán na výstupní prohlídku a například o 2 měsíce dříve má absolvovat periodickou prohlídku, tak tyto prohlídky není možné sloučit. V tomto případě jde o zcela rozdílné prohlídky a nelze je z tohoto důvodu zaměňovat.

Výstupní prohlídka má svůj smysl, ale nehraje zásadní roli při posuzování nemocí z povolání. Aby nemoc z povolání byla uznána, musí být splněny 3 podmínky - příčinná souvislost s prací, zařazení do platného seznamu nemocí z povolání a musí být prokázána v posudkově významné formě (určitý stupeň pokročilosti).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail