Nejasnosti okolo výstupní pracovnělékařské prohlídky

Zdroj: 

Často se dotazujete na výstupní pracovnělékařské prohlídky. Například co dělat, když zaměstnanci při ukončení pracovního poměru nechtějí absolvovat výstupní prohlídku.

Výstupní prohlídku provádí poskytovatel pracovnělékařských služeb za účelem zjištění aktuálního zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce. V tomto případě se nevydává lékařský posudek, nýbrž potvrzení o provedení této prohlídky. Vzor potvrzení nalezneme například v PŘÍLOZE 5 - Potvrzení o provedení výstupní prohlídky podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. publikace Pracovnělékařské služby, kterou vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Pro zjištění zdravotního stavu zaměstnance není třeba požadovat výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele.

Podle § 13 vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb., se výstupní prohlídka při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu provede:

a) při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu vždy, pokud

1. zaměstnanec vykonával práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii druhé rizikové, třetí nebo čtvrté,

2. u zaměstnance byla v době výkonu práce u současného zaměstnavatele uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, pokud trvají,

nebo

3. zaměstnanec utrpěl v době výkonu práce u současného zaměstnavatele pracovní úraz a v příčinné souvislosti s ním byla uznána opakovaně dočasná pracovní neschopnost, popřípadě bylo provedeno nové bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění podle právního předpisu upravujícího odškodňování způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání,

b) před převedením zaměstnance na jinou práci nebo před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení práce rizikové, nebo

c) pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Výstupní prohlídka při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu se dále provede v případě, kdy o to požádá zaměstnavatel nebo jeho prostřednictvím zaměstnanec.

Ale pokud se zaměstnanec rozhodne, že na prohlídku nepůjde a pracovní poměr končí, tak ho zaměstnavatel nijak nedonutí. Žádný vzor prohlášení, kde by zaměstnanec zaměstnavateli oznámil, že prohlídku neabsolvuje, není.

Pokud zaměstnanci končí pracovní poměr k určitému datu, měl by být vyslán na výstupní prohlídku a například o 2 měsíce dříve má absolvovat periodickou prohlídku, tak tyto prohlídky není možné sloučit. V tomto případě jde o zcela rozdílné prohlídky a nelze je z tohoto důvodu zaměňovat.

Výstupní prohlídka má svůj smysl, ale nehraje zásadní roli při posuzování nemocí z povolání. Aby nemoc z povolání byla uznána, musí být splněny 3 podmínky - příčinná souvislost s prací, zařazení do platného seznamu nemocí z povolání a musí být prokázána v posudkově významné formě (určitý stupeň pokročilosti).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail