Nebezpečí spojená se stavebními pracemi

Stavebnictví je ekonomickým odvětvím, ve kterém dlouhodobě vzniká nejvíce pracovních úrazů. S rostoucím počtem úrazů pochopitelně narůstají i finanční ztráty s nimi spojené. Důsledná pozornost věnovaná problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) vede nejen ke snížení finančních prostředků vynaložených na ošetření a případnou rekonvalescenci zraněných pracovníků, ale rovněž zlepšuje jejich pracovní podmínky a prostředí.

Příloha M

Příloha M

Dle ČSN EN 474-1 jsou jako významná nebezpečí při používání strojů pro pozemní práce označována:

Číslo Nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události
1 Mechanická nebezpečí způsobená:

 • částmi stroje a opracovanými díly jako jsou například tvar, umístění, hmotnost, a stabilita, hmotnost a rychlost, mechanická pevnost - akumulace energie uvnitř stroje (např. pružné díly, kapaliny a plyny pod tlakem, efekt podtlaku)
1.1. Nebezpečí stlačení
1.2. Nebezpečí střihu
1.3. Nebezpečí pořezání nebo uříznutí
1.4. Nebezpečí vtažení nebo zachycení
1.5. Nebezpečí nárazu
1.6. Nebezpečí bodnutí nebo propíchnutí
1.7. Nebezpečí tření nebo odření
1.8. Nebezpečí vystříknutí nebo výron vysokotlaké tekutiny
2 Elektrická nebezpečí způsobená:
2.1. Dotykem osob s živými částmi (přímý kontakt)
2.2. Elektrostatickými jevy
2.3. Tepelným zářením nebo jinými jevy jako je například odlet roztavených částic a chemické účinky zkratů, přetížení apod.
3 Tepelná nebezpečí způsobující:
3.1. Popálení, opaření a další zranění způsobená případným dotykem osob s předměty nebo materiály s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou, plameny nebo výbuchy a také zářením tepleným strojů
3.2. Poškození zdraví horkým nebo studeným pracovním prostředím
4 Nebezpečí vytvářená hlukem způsobující:
4.1. Ztrátu sluchu (hluchotu), jiné fyziologické poruchy (např. ztrátu rovnováhy, ztrátu vědomí)
4.2. Rušení přenosu řeči, zvukových signálů, atd.
5 Nebezpečí způsobená vibracemi
5.1. Vibrace na tělo, zejména v kombinaci s nucenou polohou těla
6 Nebezpečí způsobená zářením
6.1. Nízkofrekvenční, vysokofrekvenční záření, mikrovlny
6.2. Infračervené, viditelné a ultrafialové světlo
7 Nebezpečí způsobená materiály a látkami zpracovanými nebo používanými strojním zařízením
7.1. Nebezpečí způsobená kontaktem s/nebo inhalací škodlivých tekutin, plynů, mlh, kouřů a prachů
7.2. Nebezpečí požáru nebo výbuchu
8 Nebezpečí způsobená zanedbáním ergonomických zásad při konstrukci stroje jako jsou např.:
8.1. Nevhodné polohy nebo nadměrné přetížení
8.2. Nevhodné přizpůsobení anatomii ruky-paží nebo chodidlu-noze
8.3. Opomenutí použití osobních ochranných prostředků
8.4. Nevhodné místní osvětlení
8.5. Psychické přetížení a nevytížení, stres
8.6. Lidská chyba, lidské chování
8.7. Nevhodná konstrukce, umístění nebo identifikace ručních ovladačů
8.8. Nevhodná konstrukce nebo umístění vizuálních displejových jednotek
8.9. Zanedbání zásad bezpečného zapojení
8.10. Nevhodné ochranné kryty a ochranná zařízení
8.11. Nevhodná pracovní poloha
8.12. Nevhodná konstrukce seřizovacích, servisních a údržbových míst a přístup k těmto místům
9 Kombinace nebezpečí
10 Neočekávané spuštění, neočekávané překročení rychlosti (nebo podobná selhání) způsobená:
10.1. Poruchou/selháním ovládacího systému
10.2. Obnovením dodávky energie po přerušení
10.3. Vnější vlivy na elektrickém vedení
10.4. Další vnější vlivy (gravitace, vítr apod.)
10.5. Chyby v software
10.6. Chybami obsluhy (způsobené chybným vztahem mezi schopnostmi a vlastnostmi člověka a strojním zařízením)
11 Nemožnost zastavit stroj v nejvhodnějších podmínkách
12 Porucha dodávky energie
13 Porucha ovládacího obvodu
14 Chybná montáž
15 Pád nebo vymrštění předmětů nebo vystříknutí tekutin
16 Ztráta stability strojního zařízení
17 Uklouznutí, zakopnutí a pád osob (v souvislosti se strojním zařízením)
  Další nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události, způsobené pohyblivostí
18 Vztahující se k pojezdové funkci
18.1. Pohyb při spuštění motoru
18.2. Pohyb bez řidiče
18.3. Pohyb aniž by všechny části byly v bezpečné poloze
18.4. Funkce pojezdu
18.5. Nadměrné výkyvy při pohybu
18.6. Nedostatečná schopnost strojní zařízení zpomalit, zastavit, a znehybnit
18.7. Dálkové ovládání
19 Spojená s pracovní polohou (včetně místa řidiče) na stroji
19.1. Pád osob během přístupu do (nebo na/z) stanoviště obsluhy
19.2. Výfukové plyny/nedostatek kyslíku na pracovním místě
19.3. Požár (hořlavost kabiny, nedostatek hasících prostředků)
19.4. Mechanická nebezpečí na stanovišti/stanovištích obsluhy

 • kontakt s koly
 • převrácení
 • pád předmětů, vniknutí předmětů
19.5. Nedostatečný výhled ze stanoviště/stanovišť obsluhy
19.6. Nevhodné pracovní osvětlení
19.7. Nevhodné sedadlo
19.8. Hluk na pracovišti
19.9. Vibrace na pracovním místě/místech
19.10. Nedostačující prostředky k úniku/nouzový východ
20 Způsobená ovládacím systémem
20.1. Nevhodná konstrukce silových/ovládacích obvodů
20.2. Nevhodné umístění ručních ovladačů
20.3. Nevhodné konstrukce ručních ovladačů a jejich režimu ovládání
21 Způsobené manipulací se strojem (nedostatečná stabilita)
22 Způsobené zdrojem energie a přenosem výkonu
22.1. Nebezpečí způsobené motorem a bateriemi
22.2. Nebezpečí způsobené přenosem síly mezi stroji
22.3. Nebezpečí způsobené vyprošťováním, přepravou, zdviháním a tažením
23 Způsobené třetími osobami/třetím osobám
23.1. Neoprávněné použití/spuštění
23.2. Odchýlení části z její klidové polohy
23.3. Nedostatek nebo nevhodnost vizuálních nebo akustických výstražných prostředků
24 Nedostatečné instrukce pro řidiče/obsluhu (návod k používání, značky, výstrahy a značení)
  Další nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události způsobené Zdviháním
25 Mechanické nebezpečí a nebezpečné události
25.1. Pád břemene, kolize, překlopení stroje z důvodu:

 • ztráty stability
 • neočekávaného/neúmyslného pohybu břemene
 • nevhodného upínacího zařízení/příslušenství
25.2. Nedostatečné mechanické pevnosti částí
25.3. Nevhodný výběr řetězů, lan, zdvihu a příslušenství a jejich nevhodné začlenění do stroje
  Další nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události způsobené při práci v podzemí
26 Mechanické nebezpečí a nebezpečné události způsobené:
26.1. Stanovištěm obsluhy
26.2. Zakázanými pohyby osob
26.3. Požárem a výbuchem
26.4. Emisemi prachu, plynů apod.
26.5. Výstražnými značkami

Periodické prohlídky/kontroly vybraných subjektů ve stavebnictví

Předpis: Nařízení vlády 163/2002 Sb.
Typ kontroly/revize/prohlídky: Pravidelný dohled u výrobce-dodavatele autorizovanou osobou
Subjekt: Vybrané stavení výrobky
Ustanovení: Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci, popřípadě též dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.
 
Předpis: ČSN 73 2480
Typ kontroly/revize/prohlídky: Kontrola provedení svářečkých prací
Subjekt: Betonové konstrukce – montáž a svařování
Ustanovení: Provedení svářečských prací včetně příslušného deníku musí být kontrolováno ve lhůtách odpovídajících technologickým postupům, dokud jsou svary kontrolovatelné, nejméně však jednou měsíčně.
 
Předpis: Vyhláška 362/2005 Sb., ČSN 73 8101
Typ kontroly/revize/prohlídky: Pravidelné odborné prohlídky stavu v intervalech určených v dokumentaci
Subjekt: Stavební konstrukce dočasné
Ustanovení: Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci.Pokud nejsou intervaly stanoveny v návodu výrobce, je potřeba se řídit ČSN 73 8101, která uvádí:Konstrukce lešení musejí být každý měsíc odborně prohlíženy. Tento interval se zkracuje na 14 dní u:

 • lešení vystavených účinkům mechanického kmitání;
 • lešení pojízdných;
 • lešení zavěšených.

Při pravidelných odborných prohlídkách se ověřuje, zda v průběhu užívání nedošlo v konstrukci ke změnám nebo poruchám, které by mohly mít nepříznivý vliv na statickou, funkční a pracovní bezpečnost. Mimo pravidelné prohlídky se provádí denně před zahájením práce zběžná prohlídka konstrukce lešení jako celku, při které se kontroluje zejména kompletnost konstrukce (zábradlí, podlahy, výstupy apod. ).Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně.

Předpis: Zákon 309/2006 Sb.
Typ kontroly/revize/prohlídky: Pravidelná kontrola strojů, zařízení, přístrojů a nářadí
Subjekt: Staveniště – pracoviště a prostředí
Ustanovení: Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

 • provádění kontroly před použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví.
Typ kontroly/revize/prohlídky: Pravidelná kontrola, údržba a revize
Subjekt: Staveniště – výrobní a pracovní prostředky
Ustanovení: Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail