Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : květen - červenec 2008

Jedná se o vybrané připravované právní předpisy - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 318 26.5.2008

1

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 93/34/EHS ze dne 14. června 1993 o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: vozidla kolová - označení

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 344 9.6.2008

2

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: společnosti - práva - podnikání - vlastníci

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 351 13.6.2008

3

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady …/…/ES ze dne […] týkající se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 78/764/EHS ze dne 25. července 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: traktory lesnické - traktory zemědělské - sedadla - předpisy právní

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 414 2.7.2008

4

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.
        anotace: Návrh této směrnice stanoví obecný rámec pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní a účinné přeshraniční zdravotní péče. Tato směrnice se použije na poskytování zdravotní péče bez ohledu na to, jak je organizována, poskytována a financována, nebo zda je veřejná či soukromá.
        klíčová slova: péče zdravotní - zdravotnictví - spolupráce přeshraniční - pacienti - práva

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 419 2.7.2008

5

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství.
        anotace: Cílem tohoto návrhu na přepracování je změna směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství rozšířené na Spojené království Velké Británie a Severního Irska směrnicí Rady 97/74/ES ze dne 15. prosince 19972 a upravené směrnicí Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu 2006 z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska.
        klíčová slova: zaměstnanci - informovanost - podniky - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 422 2.7.2008

6

Směrnice Rady, kterou se provádí Dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES.
        anotace: Cílem tohoto návrhu je provedení Dohody k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřené dne 19. května 2008 mezi organizacemi zastupujícími sociální partnery v odvětví námořní dopravy (Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství ECSA a Evropskou federací pracovníků v dopravě ETF).
        klíčová slova: doprava lodní - moře - práce - požadavky - pravidla

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 426 2.7.2008

7

Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci.
        anotace: Cílem tohoto návrhu je provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci jinde, než na trhu práce. Návrh stanoví rámec pro zákaz diskriminace na základě uvedených důvodů a zavádí jednotnou míru minimální ochrany poskytované v Evropské unii těm, kteří jsou terčem takové diskriminace. Návrh doplňuje stávající právní rámec Společenství, podle kterého zákaz diskriminace na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace platí pouze pro oblasti zaměstnání, povolání a odborného vzdělávání.
        klíčová slova: rovnoprávnost - rovnost - diskriminace - příležitosti rovné

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 462 16.7.2008

8

Návrh nařízení Rady, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004, pokud jde o zpracování odpadů obsahujících perzistentní organické znečisťující látky v procesech tepelné a metalurgické produkce.
        anotace: V čl. 7 odst. 2 nařízení 2004/850/ES o perzistentních organických znečišťujících látkách se stanoví, že odpady, které obsahují perzistentní organické znečišťující látky nebo jsou jimi kontaminované, se nakládá v souladu s přílohou V uvedeného nařízení tak, aby došlo ke zničení nebo nevratné přeměně obsahu perzistentních organických znečišťujících látek. Tento návrh upravuje přílohy IV a V za účelem jejich
přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.
        klíčová slova: odpady - nakládání - látky znečišťující

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail