Nařízení Evropského parlamentu a rady o chemických látkách

Nařízení ukládá celou řadu povinností výrobcům, dovozcům a uživatelům chemických látek, přípravků a předmětů. Pravidla pro zpracování a poskytování bezpečnostních listů a dalších informací (Hlava IV) se používají od 1. 6. 2007, většinu dalších povinností bude třeba plnit od 1. 6. 2008.

Nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. 12. 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „nařízení“) vstoupilo v platnost dnem 1. června 2007. Toto nařízení – pracovně nazývané REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction Chemicals), jehož předmětem jsou činnosti a procesy spojené s chemickými látkami, je závazné a přímo použitelné ve všech členských státech EU. Ve Sbírce zákonů budou stanoveny příslušné národní úřady, systém kontroly a vymáhání a další náležitosti související s uplatněním nařízení v ČR.

Nařízení ukládá celou řadu povinností výrobcům, dovozcům a uživatelům chemických látek, přípravků a předmětů. Pravidla pro zpracování a poskytování bezpečnostních listů a dalších informací (Hlava IV) se používají od 1. 6. 2007, většinu dalších povinností bude třeba plnit od 1. 6. 2008.

Vydáním nařízení bylo uzavřeno přibližně sedmileté období, během kterého byla připravena koncepce nové politiky EU ochrany veřejného zájmu v oblasti bezpečnosti chemických látek a její praktické realizace. Realizací uvedeného nařízení by mělo být do roku 2020 dosaženo stavu,  kdy v EU budou vyráběny a používány pouze chemické látky se známými vlastnostmi, a to způsobem, jehož bezpečnost bude prověřena. Zodpovědnost za zjištění vlastností látek a za posouzení, zda způsob jejich používání neohrožuje zdraví lidí nebo životní prostředí, budou mít osoby, které látky vyrobí nebo dovezou na území EU, a osoby, které budou látky používat při podnikání.

Aby bylo možné kontrolovat plnění povinností výrobců, dovozců a uživatelů, rozšířil se dosud uplatňovaný systém notifikace nových látek (v ČR známý jako registrace) na všechny chemické látky a nově byla ustanovena Evropská agentura pro chemické látky v Helsinkách. V rámci SLICu je zřízena pracovní skupina pro prosazování, která má mimo jiné také pracovní podskupinu CHEMEX, v současné době složenou ze zástupců 8 členských států, včetně zástupce ČR.
Tato pracovní skupina má za úkol zjistit postavení, role a povinnosti národních úřadů inspekce práce při prosazování REACH, navrhnout a připravit mechanizmy „modelů“ práce úřadů, inspektorátů a inspektorů. Jednání jsou v počátcích a vzhledem k určitým  rozdílům v legislativních předpisech jednotlivých členských států EU nebudou zřejmě jednoduchá.

Pracovní zasedání CHEMEX  se budou konat 2 x ročně a v mezidobí budou členové této podskupiny pracovat na přípravě materiálů a jejich konzultaci pomocí spojení přes internet. Poslední zasedání CHEMEX se uskutečnilo 13. 9. 2007 v Lucemburku.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail