Musí zaměstnanec používat přidělený typ OOPP?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ing. Ludmila Elstnerová ze Státního úřadu inspekce práce.

Mám malou firmu, hlučný provoz. Nutím zaměstnance, aby používali chrániče sluchu. Sám mám sluch poškozený z neznalosti z mládí. Zaměstnanci vždy používali mušlové chrániče, až jednou nějaký nováček začal nosit špunty a někteří se k němu přidali. Tím mi samozřejmě znesnadnili kontrolu. Mohu je nějak přinutit, aby používali pouze mušlové chrániče? A ještě další dotaz: jednomu zaměstnanci se za 2 roky zhoršil sluch o 10%. Zjistil jsem, že ho několikrát viděli pracovat bez ochrany. Já je celkem pravidelně, v podstatě soustavně, kontroluji. Ale nemohu být v dílně stále. Mám obavy, aby po mně nevymáhal nějaké odškodné.

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (§ 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Zaměstnavatel je rovněž povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům (§ 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Pokud se v pracovním prostředí vyskytuje riziko hluku, je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce, osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). Zaměstnavatel je povinen udržovat OOPP v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. (§ 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Pokud byly zaměstnancům, na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce, přiděleny mušlové chrániče sluchu, je jejich povinností (viz § 106 odst. 4 písm. d) zákoníku práce) používat zaměstnavatelem přidělený typ ochrany sluchu.

Nyní k Vašemu dotazu ohledně odškodného za případné zhoršení sluchu. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, její rozsah a možné zproštění odpovědnosti řeší zákoník práce v § 365 a v paragrafech následujících. Zaměstnavatel se může zcela zprostit odpovědnosti na poškození zdraví zaměstnance (ve Vašem případě poškození sluchu) jen v tom případě, prokáže-li, že škoda vznikla tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody (viz § 367 odst. 1 zákoníku práce). Kdy se zaměstnavatel může zčásti zprostit odpovědnosti, je uvedeno v dalších odstavcích § 367 zákoníku práce. Problematika ohledně nemocí z povolání spadá do kompetence Ministerstva zdravotnictví.

Autor článku: 

Komentáře

Mušlové chrániče versus ušní zátky

06.05.2015 - 06:00 Norbert Chalupa
Možná by bylo vhodné, aby se tazatel zamyslel nad tím, proč zaměstnanci mušlové chrániče nosit nechtějí, ale přesto používají ušní zátky, z čehož je zřejmé, že jim hluk pravděpodobně vadí a chránit se chtějí? Možná je zvolen špatný výběr OOPP (mušlové chrániče) a mušlové chrániče jim z různých důvodů vadí? Z ergonomického hlediska, provozních důvodů? V daném případě bych volil cestu přehodnocení typu ochrany sluchu s ohledem na podmínky na pracovišti, na hladinu a typ hluku (ustálený, proměnný, impulsní), který sluch může poškozovat. Třeba se prokáže, že skutečně jsou dostatečné a vhodnější ušní zátky? Naopak, přílišný útlum může zaměstnance obtěžovat a to může být příčinou neochoty zaměstnanců používat daný typ ochrany sluchu.

Re: Mušlové chrániče versus ušní zátky

11.05.2015 - 16:38 Tomáš Neugebauer
Jedno staré nepsané pravidlo uvádí, že na výběru poskytovaných OOPP by se měli podílet zaměstnanci, kteří jej budou používat. Jak uvádíte, tak ne vždy mušlové chrániče jsou ideální. Někomu vyhovují, jinému naopak. Zaměstnavatel musí vyhodnotit, zda za daných podmínek je možné používat mušlové chrániče, resp. ušní zátky a tomu uzpůsobit "nabídku" zaměstnancům, tzn. poskytovat taková OOPP, která chrání proti riziku a zároveň jsou vhodná pro individuální potřeby zaměstnanců.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail