Mohou být žíravé látky v prodejně volně přístupné zákazníkům?

Dotaz byl publikován v Poradci bezpečnosti a ochrany zdraví pro podnikatele, zaměstnavatele, odborné pracovníky, Otázky a odpovědi 3/2007

Prodáváme žíravé látky a já ve své směrnici mám stanoveno, že tyto látky nesmí být volně přístupné zákazníkům (musí být ve skladu nebo za pultem), a že nesmí být prodávány osobám mladším 18 let a osobám, které nejsou oprávněny k právním úkonům. Přitom jsem vycházel ze zákona č. 356/2003 Sb. Na jedné prodejně se ale náš dodavatel ohradil proti tomuto omezení jeho produktů s tím, že tato ustanovení v zákoně již nejsou. Ptám se, zda mnou uvedené skutečnosti jsou správné nebo má pravdu dodavatel, že tato ustanovení již neplatí? Dále je v zákoně odkaz na prováděcí předpis pro uvedení výrobku na trh, ale nevím, jaký to je.

Odpověď na dotaz lze rozčlenit na problematiku právní a pak problematiku vlastního prodeje nebezpečných chemických látek a chemických přípravků na prodejně a dále se tazatel ptá na prováděcí předpis uvedení výrobků na trh:

1. Platné právní předpisy:

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky upravuje § 44a a § 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. Tyto paragrafy lze v citovaném zákoně najít pouze v platném znění zákona č. 258/2000 Sb. § 44a a 44b totiž do zákona č. 258/2000 Sb. doplnil zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v platném znění, kde v Části šesté Změna zákona o ochraně veřejného zdraví - § 47 je v bodě 2. uvedeno, že za § 44 (myšleno zákona č. 258/2000 Sb.) se vkládá nový díl 8., který zní: Díl 8 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky... atd. Takže: § 44a a § 44b je uveden:

 • v původním zákoně č. 356/2003 Sb. - § 47, který mění zákon o ochraně veřejného zdraví
 • v zákoně č. 258/2000 Sb. - ale pouze v platném znění

2. Prodej nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (zkratka NCHLaP), klasifikovaných jako žíravé:

Při prodeji nebzepečných chemických látek a přípravků, klasifikovaných jako žíravé, je nutno respektovat následující ustanovení právních předpisů:

 1. Při nakládání s NCHLaP (výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava) je každý povinen: chránit: chránit zdraví lidí, chránit životní prostředí, řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, řídit se R a S - větami - § 44a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. NCHLaP klasifikované jako žíravé se nesmějí prodat, darovat osobám mladším než 18 let a zcela nebo zčásti zbaveným způsobilosti k právním úkonům (při pochybnostech prodávající může vyžadovat průkaz totožnosti) - § 44a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 3. NCHLaP klasifikované jako žíravé se nesmějí prodávat v prodejních automatech a do přinesených nádob - § 44a odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 4. Fyzické osoby v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s NCHLaP klasifikovanými jako žíravé musí být prokazatelně seznámeni: 
 • s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a přípravků, se kterými nakládají,
 • se zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky,
 • se zásadami první předlékařské pomoci,
 • § 44a odst. 9 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

5. Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinné vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s NCHLaP klasifikovanými jako žíravé, PÍSEMNÁ PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a přípravky. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména:

 • informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají,
 • pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí,
 • pokyny pro první předlékařskou pomoc,
 • postup při nehodě.

Text pravidel musí být projednán s orgánem ochrany veřejného zdraví podle místa činnosti - § 44a odst. 9 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost umísťovat žíraviny mimo volný přístup zákazníkům (za pultem, uzamčená prosklená vitrína) již v díle 8 - Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, § 44a zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, již není stanovena (tato povinnost vyplývala z již zrušeného zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích).

3. Prováděcím předpisem je vyhl. č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno, nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, novelizována vyhláškou č. 109/2005 Sb., a vyhl. č. 78/2006 Sb., 284/2006 Sb. a 540/2006 Sb.

Je zde uveden seznam nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno. Jedná se např. o PCB (polychlorované bifenyly), PCT (polychlorované terfenyly), azbestová vlákna a další. V seznamu nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, jsou uvedeny např. PCB: omezení - v zařízeních jako jsou transformátory se mohou používat do skončení životnosti, nejdéle do r. 2010. Vinylchlorid: omezení - nesmí se používat jako hnací plyn do aerosolových rozprašovačů. Benzen: omezení - v látkách nebo přípravcích nesmí přesáhnout 0,1 % hmot. Nebo vyšších (výjimky - motorová paliva, průmyslové výrobny). Sulfidy a polysulfidy: omezení - žertovné a zábavné předměty. Uhličitany olova: omezení - nátěrové hmoty (výjimky - pro restaurování a údržbu uměleckých děl). Karcinogeny, mutageny a toxické pro reprodukci - vše 1. a 2. kategorie: omezení v koncentracích překračujících limity stanovené v Seznamu (výjimky - léčiva, motorová paliva, barvy pro výtvarníky a další).

Novelizovanou vyhláškou se zpřesňují některá omezení, doplňuje se seznam zkušebních metod pro textilie, kůži a obuv pro zkoušení množství azobarviv a aromatických amínů. Dále se zpřesňují omezení na sloučeniny fosforu (prací prášky). Tato vyhláška pro prodej běžného drogistického zboží včetně žíravin nemá praktický význam.

Závěr: Tazateli doporučuji, pokud to již neudělal, vypracovat pro pracoviště Pravidla ve smyslu § 44a odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., projednat je s příslušnou KHS a zajistit jejich volný přístup zaměstnancům na pracovišti a dále podle § 44a odst. 9 zákona č. 258/2000 Sb. zřejmě seznámit zaměstnance v prodejně s nebezpečnými vlastnostmi prodávaných chemických látek, první pomocí atd. Znovu zdůrazňuji, že povinnost umísťovat žíraviny mimo volný přístup zákazníkům (za pultem, uzamčená prosklená vitrína) již v díle 8 - Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, § 44a zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, již není stanovena (tato povinnost vyplývala z již zrušeného zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích). Žíraviny tedy mohou být umístěné v prodejně tak, že jsou volně přístupné zákazníkovi.

Komentáře

Samoobsluha a nezletilý zákazník

20.07.2007 - 12:14 Jangl
<P>NCHLaP klasifikované jako žíravé se nesmějí prodat, darovat osobám mladším než 18 let ... - domnívám se, že z tohoto textu plyne, že nezletilým&nbsp;není dovolena manipulace s žíravými látkami (vyjma přípravy na povolání).</P> <P>Pokud se nezletilý potřísní žíravou látkou v prodejně - samoobsluze, kdo je zodpovědný? Rodiče zde nejsou,&nbsp;nezletilí si hravě poradí s "uzávěrem proti otevření dětmi" popř. láhev po puštění na podlahu může,&nbsp;i když&nbsp;je umělá, prasknout - v tomto směru mám vlastní zkušenosti. Domnívám se, že&nbsp;zodpovědný je i provozovatel prodejny, neboť ten umožnil umístěním výrobku, aby nezletilý manipuloval s obalem obsahujícím žíravé látky.</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail