Mnoho Evropanů je stále vystaveno znečišťujícím látkám v ovzduší

Zdroj: 
Téměř třetina obyvatel evropských měst je vystavena nadměrné koncentraci suspendovaných částic, které jsou jednou z nejvýznamnějších znečišťujících látek poškozujících zdraví, protože pronikají do citlivých částí dýchacího ústrojí.

V posledních desetiletích EU pokročila ve snižování obsahu látek znečišťujících ovzduší, které způsobují acidifikaci, ale nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) uvádí, že v mnoha částech Evropy stále přetrvávají problémy se zvýšenými koncentracemi suspendovaných částic v ovzduší a se zvýšenou koncentrací přízemního ozonu.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik řekl: "Tato zpráva aktuálně připomíná, jak důležitá je kvalita ovzduší pro zdraví našich obyvatel. A proto si přeji, aby rok 2013 byl Rokem ovzduší, a zaměřím se na posílení zákonů týkajících se kvality ovzduší s cílem vypořádat se s problémy, které byly dnes zmíněny."

Profesorka Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka EEA, uvedla: "V průběhu uplynulého desetiletí se díky politice Evropské unie snížily emise mnoha znečišťujících látek, ale můžeme pokračovat. V mnoha zemích koncentrace znečišťujících látek v ovzduší stále překračují zákonné a doporučené limity, které jsou stanoveny pro ochranu zdraví evropských občanů. Znečištěné ovzduší ve městech a regionech s nejvyšším znečištěním zkracuje délku lidského života přibližně o dva roky."

Zpráva EEA nazvaná Air quality in Europe - 2012 report zkoumá, jak jsou občané vystaveni působení znečištěného ovzduší, a zobrazuje kvalitu ovzduší v Evropě. Účelem zprávy je podpořit vypracování účinnějších opatření pro čisté ovzduší.

Nejdůležitější zjištění

Suspendované částice (frakce PM10 a PM2,5) způsobují nejzávažnější zdravotní problémy související se znečištěním ovzduší v EU. Zvýšené koncentrace suspendovaných částic PM10 a PM2,5 zvyšují riziko onemocnění dýchacího ústrojí a prokazatelně zkracují délku života. Zpráva odhaduje, že v roce 2010 bylo 21 % městského obyvatelstva vystaveno vyšší úrovni koncentrace PM10, než je nejpřísnější denní limit EU stanovený pro ochranu zdraví. Až 30 % městského obyvatelstva bylo vystaveno koncentraci suspendovaných částic frakce PM2,5, která přesahovala (méně přísné) roční limity EU. Podle referenčních hodnot Světové zdravotnické organizace (WHO), které jsou ještě přísnější než hodnoty stanovené v právních předpisech EU, až 81 % a 95 % obyvatel měst bylo vystaveno koncentracím suspendovaných částic, které překračovaly referenční hodnoty pro ochranu lidského zdraví. Tyto údaje zdůrazňují, jak naléhavá je připravovaná revize právních předpisů týkajících se ovzduší. Přízemní ozon (O3) může způsobit respirační problémy, snižuje obranyschopnost organismu a tím může vést k předčasnému úmrtí. Jeho negativní dopad je prokazatelný i pro vegetaci. Expozice ve městech je velmi vysoká – 97 % obyvatel měst v EU bylo v roce 2010 vystaveno koncentraci ozonu překračující referenční hodnoty WHO. Koncentracím přesahujícím cílovou hodnotu EU pro ozon bylo vystaveno 17 % obyvatel. V roce 2009 bylo 22 % orné půdy v Evropě vystaveno škodlivým koncentracím O3, což vedlo ke ztrátám v zemědělství. Oxid dusičitý (NO2) je hlavní příčinou eutrofizace (nadměrného obsahu živin ve vodě) a acidifikace, a jedním z prekurzorů přízemního ozonu. V roce 2010 bylo 7 % Evropanů žijících ve městech vystaveno úrovni oxidu dusičitého, která převyšuje hodnoty limitů EU. Vnitrostátní emise oxidů dusíku stále v mnoha evropských zemích překračují emisní stropy stanovené v právních předpisech EU a v rámci dohod OSN. Benzo(a)pyren (BaP) má na lidský organismus karcinogenní účinky. Značný podíl městského obyvatelstva v EU (20–29 % mezi roky 2008 a 2010) byl vystaven koncentracím přesahujícím cílovou hodnotu EU, které musí být dosaženo do roku 2013. Zvýšení emisí BaP v Evropě v posledních letech proto vyvolává znepokojení. Pokud jde o oxid siřičitý (SO2), byl zaznamenán velký úspěch: emise se v posledních letech podařilo významně snížit díky legislativě EU, která požaduje užití technologie čištění emisí a nižší obsah síry v palivech. Rok 2010 byl prvním rokem, kdy městské obyvatelstvo EU nebylo vystaveno koncentracím oxidu siřičitého nad limit EU. Koncentrace oxidu uhelnatého, benzenu a těžkých kovů (arsen, kadmium, nikl, olovo) v ovzduší jsou v EU obecně nízké. K překročení limitů a cílových hodnot stanovených v právních předpisech EU dochází zejména lokálně.

Další kroky

EEA nedávno zveřejnila výroční informace o emisích znečišťujících ovzduší a překročení emisních stropů stanovených ve směrnici o národních emisních stropech. EEA ještě letos zveřejní zpětnou analýzu toho, zda byly zdravotní a environmentální cíle směrnice o národních emisních stropech na rok 2010 splněny.

Evropská komise připravuje revizi právních předpisů EU v oblasti ovzduší, a to po konzultaci se zúčastněnými stranami. V roce 2013 bude klást zvláštní důraz na politiku bojující proti znečistění ovzduší.

Souvislosti

Zhoršená kvalita ovzduší může způsobit snížení imunity, dýchací potíže, ischemickou chorobu srdeční, rakovinu plic a další onemocnění. Některé znečišťující látky mohou vést k eutrofizaci, sníženým výnosům zemědělských plodin, pomalejšímu růstu lesů a mohou ovlivňovat klima. Emise několika znečišťujících látek v posledních letech klesly, což v některých oblastech vedlo ke zlepšení kvality ovzduší. Ne vždy však vyústily v odpovídající pokles koncentrací znečišťujících látek v atmosféře. Přetrvávající problémy s kvalitou ovzduší vyžadují další úsilí s cílem snížit emise několika znečišťujících látek.

Další informace na webu EEA:

http://www.eea.europa.eu/themes/air

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail